Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

44Trong các nhóm ngành cơng ty trong mẫu, nhóm ngành có số cơng ty được

chọn nhiều nhất trong mẫu là các công ty trong lĩnh vực Xây dựng và bất động

sản (chiếm 29%); nhóm ngành được lựa chọn ít nhất là Sản xuất hóa chất và

Sản xuất khống sản phi kim và kim loại cơ bản (cùng chiếm tỷ lệ 4%).

Thống kê mô ta số liệu thu thập của mẫu được trình bày trong Bang 3.1.

Trong mẫu 100 cơng ty cổ phần nghiên cứu, các cơng ty có tài san trung bình là

2.439.933 triệu đồng, vốn chủ sở hữu trung bình là 5.898.536,81 triệu đồng,

doanh thu thuần trung bình là 2.865.022 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế trung

bình là 207.030 triệu đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là

232.119 triệu đồng. Dựa vào Bang 3.1 ta thấy, doanh thu thuần trong năm 2015

của các doanh nghiệp chênh lệch nhau rất lớn là 11.924.740 triệu đồng, trong khi

tài san chỉ chênh lệch nhau 6.884.696 triệu đồng, điều này có thể được giai thích

là do các cơng ty trong mẫu hoạt động trong nhiều nhóm ngành khác nhau, nên

phụ thuộc vào đặc trưng từng nhóm ngành nghề.

Bảng 3.1. Thống kê mơ tả các chỉ tiêu tài chính cơ bản của các công ty

trong mẫu nghiên cứuTài sanSố

quan

sát

100VCSH1008.26910013100

100Doanh

thu thuần

LNST

LCTT

thuần từ

HĐKD

TổngGTNN

13.400GTLNTrung bìnhĐộ lệch

chuẩn(1.350.699)52.088.904

455.454.69

0

105.559.74

9

8.720.1272.439.933

6.884.696

5.898.536,8

50.961.856,04

1

2.865.022,5

11.924.740,23

4

207.030,53 914.187,1491(744.459)9.894.440232.119,73 1.105.922,054100

Nguồn: Tác giả trình bày dựa trên kết quả nghiên cứu453.1.2. Kết quả nghiên cứu

Như trình bày ở chương 2, để xác định kết qua biến kế toán dồn tích,

phai ước lượng được các tham số a 1, a2, a3. Các tham số này được phân tích

thơng qua phần mềm SPSS 20. Minh họa tính toán trường hợp của Công ty

Cổ Phần Phát Triển Bất Động San Phát Đạt (PDR) dưới đây sẽ làm rõ hơn

việc ước tính các tham số của mơ hình và tính DA thơng qua phiên ban cai

tiến của mơ hình Jones với dữ liệu chéo.

Kiểm định gia thiết đối với Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động San

Phát Đạt. Thời điểm giam thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là năm 2016,

vậy năm nghiên cứu có hay khơng việc điều chỉnh giam lợi nhuận nhằm tiết

kiệm thuế là năm 2015. Đối tượng là biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh

năm 2015 (DA2015).

Dựa vào Báo cáo KQHĐKD 3 năm 2014, 2015, 2016, chỉ tiêu lợi nhuận

sau thuế thu nhập công ty tương ứng với ba năm là 41.642 triệu đồng; 158.544

triệu đồng; 241.644 triệu đồng. Số liệu này cho thấy, lợi nhuận tăng dần qua ba

năm. Qua kết qua trên dường như khơng có sự điều chỉnh giam lợi nhuận vào

năm 2015. Tuy nhiên để có kết luận chính xác, cần phai kiểm định bằng phiên

ban cai tiến của mô hình Jones.

Để kiểm định gia thuyết với phiên ban cai tiến của mơ hình Jones, cần thực

hiện trình tự theo 4 bước như phần mơ hình nghiên cứu đã xây dựng:

Bước 1: Xác định tổng biến kế toán dồn tích / Tổng tài san của Công ty Cổ

Phần Phát Triển Bất Động San Phát Đạt trong năm 2015 (TA2015/A2014).

Dựa vào dữ liệu thu thập từ BCTC năm 2015 và 2014 của Công ty Cổ Phần

Phát Triển Bất Động San Phát Đạt, ta có:

LNST 2015 = 158.544 triệu đồng

LCTTTHĐKD 2015 = 1.567.268 triệu đồng

Tổng tài san 2014 = 6.052.986 triệu đồng46Áp dụng cơng thức 2.1, ta có:

TA 2015 = LNST2015 – LCTTTHĐKD2015

= 158.544 – 1.567.268 = - 1.408.724 triệu đồng

Vậy TA2015/A2014 = - 1.408.724/6.052.986 = - 0,233

Bước 2: Ước tính các tham số α1, α2, α3

Để ước tính các tham số α1, α2, α3 thơng qua mơ hình Jones - 1991. Từ

BCTC của 20 công ty cùng ngành với Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động

San Phát Đạt, cần thu thập những số liệu sau:

- Tổng tài san cuối năm 2014 (A2014),

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (LNST2015),

-Dòngtiềnthuầntừhoatđộngkinhdoanhnăm2015(LCTTTHĐKD2015),

- Doanh thu thuần năm 2014 và 2015 (REV2014, REV2015),

- Nguyên giá TSCĐHH, nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, nguyên giá

BĐS đầu tư năm 2015 (PPE2015).

Dưới đây là danh sách 20 công ty cùng ngành với Công ty Cổ Phần Phát

Triển Bất Động San Phát Đạt, được chọn để xác định các hệ số.

Bảng 3.2. Danh sách 20 công ty cùng ngành với Công ty Cổ Phần Phát

Triển Bất Động Sản Phát Đạt

STT MCK

1

2

3

4

5

6

7

8VRC

KAC

CLG

DRH

ITC

NDN

HLD

D11Sàn

Tên công ty

niêm

yết

CTCP Bất Động San Và Đầu Tư VRC

HOSE

CTCP Địa Ốc Khang An

HOSE

CTCP Đầu Tư & Phát Triển Nhà Đất COTEC

HOSE

CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước

HOSE

CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà

HOSE

CTCP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng

HNX

CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động San HUDLAND HNX

CTCP Địa Ốc 11

HNX47STT MCK

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20RCL

TIP

LEC

EVG

ICG

PVL

MCG

LGL

TIG

IDJ

PXA

PTLTên công ty

CTCP Địa Ốc Chợ Lớn

CTCP Phát Triển KCN Tín Nghĩa

CTCP Bất Động San Điện Lực Miền Trung

CTCP Đầu Tư Everland

CTCP Xây Dựng Sông Hồng

CTCP Địa Ốc Dầu Khí

CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO)

CTCP ĐT & PT Đơ Thị Long Giang

CTCP Tập Đồn Đầu Tư Thăng Long

CTCP Đầu Tư IDJ Việt Nam

CTCP Đầu Tư & Thương Mại Dầu Khí Nghệ An

CTCP ĐT Hạ Tầng & Đơ Thị Dầu KhíSàn

niêm

yết

HNX

HOSE

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HNX

HOSENguồn: Tác giả thu thập cho mục đích nghiên cứu

Với mỗi cơng ty cần thu thập những số liệu liệt kê trong Bang 3.3 để tiến

hành tính toán các dữ liệu cần thiết.

Bảng 3.3. Số liệu thu thập từ báo cáo tài chính

ngành Xây dựng & Bất động sản

STTMCKAi20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13VRC

KAC

CLG

DRH

ITC

NDN

HLD

D11

RCL

TIP

LEC

EVG

ICG339.461

426.611

1.283.839

300.361

2.199.973

469.288

709.933

161.321

292.677

468.451

217.215

230.819

412.927LNSTi2015

(5.290)

19.073

10.578

14.338

7.844

60.114

51.267

2.037

18.681

53.865

13.789

9.251

17.946LCTTT

∆REVi2015

HĐKD i2015

(32.846)

86.690

99.482

11.923

(150.032)

17.391

265.112

(23.059)

(630)

94.231

26.087

(345)

(39.882)344.751

407.538

1.273.260

286.023

2.192.129

409.173

658.665

159.283

273.996

414.586

203.425

221.568

394.981PPEi2015

306.614

513.302

1.383.321

312.285

2.049.941

486.679

975.045

138.262

292.046

562.683

243.302

230.473

373.04548STTMCKAi201414

15

16

17

18

19

20PVL

MCG

LGL

TIG

IDJ

PXA

PTL848.830

2.009.954

614.821

436.795

282.719

237.282

1.559.958LNSTi2015

(19.636)

28.098

12.476

92.537

526

147

(41.006)LCTTT

∆REVi2015

HĐKD i2015

(49.453)

8.745

(21.809)

(96.423)

(12.690)

9.559

21.851868.466

1.981.855

602.344

344.258

282.192

237.135

1.600.965PPEi2015

799.376

2.018.699

593.011

340.371

270.028

246.842

1.581.810Nguồn: Tác giả thu thập cho mục đích nghiên cứu

Từ dữ liệu trên, tính toán các biến phù hợp với mơ hình (1/A, TA/A, ∆

REV/A, PPE/A) bằng cơng cụ Microsoft Excel. Kết qua được trình bày trong

Bang 3.4.

Bảng 3.4. Các biến của mơ hình ước lượng

STTMCK1/Ai20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20VRC

KAC

CLG

DRH

ITC

NDN

HLD

D11

RCL

TIP

LEC

EVG

ICG

PVL

MCG

LGL

TIG

IDJ

PXA

PTL2,946E-06

2,344E-06

7,789E-07

3,329E-06

4,546E-07

2,131E-06

1,409E-06

6,199E-06

3,417E-06

2,135E-06

4,604E-06

4,332E-06

2,422E-06

1,178E-06

4,976E-07

1,626E-06

2,289E-07

3,537E-06

4,214E-06

6,410E-07∆REVi2015 /Ai2014

0,265

0,352

0,124

(0,047)

(0,110)

0,019

(0,187)

0,024

(0,252)

0,005

0,197

0,447

(0,033)

(0,007)

(0,405)

0,135

0,397

(0,070)

(1,066)

(0,025)PPEi2015

TAi2015 /Ai2014

/Ai2014

0,065

0,082

0,019

(0,159)

0,085

(0,070)

0,034

0,008

0,048

0,072

0,105

0,091

0,007

(0,301)

0,102

0,156

0,016

0,066

0,402

(0,086)

0,447

(0,057)

0,014

0,042

0,043

0,140

0,005

0,035

0,139

0,010

0,060

0,056

0,035

0,433

0,629

0,047

0,147

(0,040)

0,054

(0,040)49Nguồn: Tác giả thu thập cho mục đích nghiên cứu

Từ số liệu ở Bang 3.4, tiến hành chạy hồi quy bằng phần mềm SPSS 20

theo công thức 1.8 từ mơ hình Jones - 1991 đối với cơng ty PDR.

Kết qua chạy hồi quy như sau:

ModelR

.337a1Model Summary

R Square

Adjusted R Std. Error of the Estimate

Square

.113

-.053

.146366020a. Predictors: (Constant), PPEi2015 /Ai2014, ∆REVi2015 /Ai2014, 1/Ai2014Khi chạy hồi quy, tham số quan trọng cần kiểm tra đó là R2 (hoặc R2 hiệu

chỉnh). Nó cho biết mức độ phù hợp của mơ hình nghiên cứu với ý nghĩa là

các biến (nhân tố) độc lập giai thích được bao nhiêu phần trăm (%) biến thiên

của biến (nhân tố) phụ thuộc. Về độ lớn của R 2 thì đối với các đề tài liên quan

đến vấn đề nhận dạng hoặc giai thích thì R2 phai nên từ 0,5 (50%) trở lên. Còn

đối với đề tài liên quan đến mối quan hệ thì khơng cần quan tâm nhiều đến R 2

mà hệ số hồi quy (beta) mới là chỉ tiêu cần xét đến [56].

Nghiên này không phai là nghiên cứu nhận dạng hay giai thích mà

nghiên cứu liên quan đến mối liên hệ giữa sự thay đổi thuế suất đến quan trị

lợi nhuận, là nghiên cứu chứng minh hiện tượng có xay ra hay khơng. Nên

khơng cần quan tâm nhiều đến R2 mà chỉ cần chú ý đến hệ số hồi quy (beta).

ModelANOVAa

df

Mean SquareSum of

Squares

Regression

.044

3

.015

1 Residual

.343

16

.021

Total

.387

19

a. Dependent Variable: TA i2015/Ai2014

b. Predictors: (Constant), PPEi2015 /Ai2014, ∆REVi2015 /Ai2014, 1/Ai2014ModelCoefficientsa

Unstandardized CoefficientsFStandardized

CoefficientsSig.

.681t.576bSig.50B

Std. Error

Beta

(Constant)

-.012

.064

1/Ait -1

20650880041.284 22493204805.570

.225

1

∆REV/Ait -1

.100

.103

.230

PPEit /Ait -1

-.123

.207

-.146

a. Dependent Variable: TA i2015/Ai2014-.182

.918

.974

-.592.858

.372

.345

.562Với kết qua hồi quy trên, ta có:

Hệ số Beta của 1/Ait -1 = 0,225,

Hệ số Beta của ∆REV/Ait -1 = 0,230,

Hệ số Beta của PPEit /Ait -1 = -0,146.

Vậy, a1 = 0,225; a2 = 0,230; a3 = - 0,146

Bước 3: Xác định biến kế toán dồn tích khơng thể điều chỉnh của Công

ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động San Phát Đạt trong năm 2015 (DNA2015/A2014).

Thay số a1, a2, a3 cho α1, α2, α3 vào công thức 1.10 từ mô hình Jonse 1995 để tính ra biến kế toán dồn tích khơng thể điều chỉnh của mơ hình Jones

cai biên:

Với:∆REV2015 = DTT 2015 – DTT 2014

= 402.514 – 415.544 = (12.767) triệu đồng∆REC 2015 = PTKH 2015 - PTKH 2014

= 431.613 – 143.49 = 288.116 triệu đồng

PPE 2015 = NG TSCĐ HH + NG TSCĐ thuê TC + NG BĐS đầu tư

= 5.312 + 0 + 119.060 = 124.372 triệu đồng

Với: a1 = 0,225; a2 = 0,230; a3 = - 0,146, ta tính được:

NDA2015

1

(−12.767) − (288.116 )

124.372

= [0,225][

] + [0,230][

] + [−0,146][

]

A2014

6.052.986

6.052.986

6.052.986= - 0,014

Bước 4: Xác định biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh của Cơng ty Cổ

Phần Phát Triển Bất Động San Phát Đạt trong năm 2015 (DA2015) theo công

thức 2.2.51DA2015 =TA2015 NDA2015= (- 0,233) – (- 0,014) = - 0,218 < 0

A2014

A2014Kết qua tính toán DA2015 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động San

Phát Đạt cho thấy công ty điều chỉnh giam lợi nhuận trong năm 2015, năm

liền kề trước năm giam thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Tỷ lệ giam

21,83% so với tổng tài san năm 2014.

Để phân tích sâu hơn về sự thay đổi lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Phát

Triển Bất Động San Phát Đạt, tiến hành thu thập thêm BCTC năm 2016 của

cơng ty. Theo đó, doanh thu năm 2015 (so với 2014) giam (12.767) triệu

đồng, tương đương (3,07%), và tăng mạnh vào năm 2016 (so với 2015)

1.094.152 triệu đồng, tương đương 271%. Bên cạnh đó, Lưu chuyển tiền

thuần từ HĐKD năm 2015 lại rất cao, 1.567.268 triệu đồng, và hạ thấp vào

năm 2016 (192.444) triệu đồng, và nợ phai thu năm 2015 tăng 188,24% so

với 2014. Điều này có thể là do hành vi điều chỉnh lợi nhuận giam năm 2015,

bằng cách không ghi nhận doanh thu thực tế mà ghi nhận thông qua việc tăng

nợ phai thu, trong khi đã thu được tiền, và tiến hành điều chỉnh nợ phai thu

sang doanh thu vào năm 2016.

Cách tính toán tương tự cho các cơng ty còn lại trong mẫu. Tuy nhiên đối

với các công ty trong cùng ngành chỉ cần ước tính các tham số một lần và sử

dụng chung cho các công ty trong cùng ngành nghề hoạt động.

Kết qua tính toán để xác định biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh

(DA) của 100 cơng ty mẫu được trình bày ở Bang 3.5.

Bảng 3.5. Kết quả tính tốn biến dồn tích có thể điều chỉnh (DA)

ST

T

1

2

3

CKTAi2015/ DNAi2015/

Kết

DAi2015

Ai2014

Ai2014

quả

Sản xuất Nhựa & Cao su

CTCP Tập Đoàn Nhựa

DAG

0,467

0,019

0,448 DA > 0

Đông Á

DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng (0,063)

(0,086)

0,023 DA > 0

RDP CTCP Nhựa Rạng Đông (0,042)

(0,070)

0,028 DA > 0

Tên Doanh nghiệp52ST

T

CK4AAA5CSM6DPR7HAG8HNG9HRC10PHR11TNC12TRC13ASM14VHG15CDC16HBC17HU318SC519THG20UDC21BCI22DIG23

24HDG

ITCTên Doanh nghiệpTAi2015/

Ai2014DNAi2015/

DAi2015

Ai2014CTCP Nhựa & Môi

0,018

(0,057)

Trường Xanh An Phát

CTCP CN Cao Su Miền

(0,053)

(0,051)

Nam

Nông - Lâm - Ngư - Nghiệp

CTCP Cao Su Đồng Phú 0,009

(0,078)

CTCP Hoàng Anh Gia

0,040

(0,016)

Lai

CTCP Nơng Nghiệp

Quốc Tế Hồng Anh

0,153

(0,001)

Gia Lai

CTCP Cao Su Hòa Bình 0,049

(0,033)

CTCP Cao Su Phước

0,017

(0,066)

Hòa

CTCP Cao Su Thống

0,051

(0,101)

Nhất

CTCP Cao Su Tây Ninh

0,044

(0,065)

CTCP Tập Đoàn Sao

0,310

0,017

Mai

CTCP Đầu Tư Cao Su

0,565

(0,058)

Quang Nam

Xây Dựng & Bất động sản

CTCP Chương Dương

0,008

0,014

CTCP Tập đồn Xây

0,038

0,036

dựng Hòa Bình

CTCP Đầu Tư & Xây

(0,160)

0,012

Dựng HUD3

CTCP Xây Dựng Số 5

(0,046)

(0,023)

CTCP Đầu Tư Và Xây

0,654

(0,018)

Dựng Tiền Giang

CTCP XD & PT Đô Thị

(0,020)

(0,013)

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

CTCP Đầu Tư Xây

0,067

0,006

Dựng Bình Chánh

TCT Cổ Phần Đầu Tư

0,073

(0,037)

Phát triển Xây Dựng

CTCP Tập Đoàn Hà Đô

0,107

(0,072)

CTCP Đầu Tư & KD

0,072

(0,036)0,075Kết

quả

DA > 0(0,002) DA < 0

0,087DA > 00,056DA > 00,153DA > 00,081DA > 00,083DA > 00,152DA > 00,109DA > 00,293DA > 00,623DA > 0(0,006) DA < 0

0,002DA > 0(0,171) DA < 0

(0,023) DA < 0

0,672DA > 0(0,007) DA < 0

0,061DA > 00,110DA > 00,179

0,108DA > 0

DA > 053ST

T

CK25KBC26

27LDG

LHG28NLG29PDR30SCR31SZL32TDH33TIP34BCE35CEE36FCN37HDC38HTI39MDG40NVL41PXS42SJS43PXI44ATGTên Doanh nghiệpTAi2015/

Ai2014Nhà Intresco

TCT PT Đô Thị Kinh

0,039

Bắc - CTCP

CTCP Đầu tư LDG

(0,264)

CTCP Long Hậu

(0,056)

CTCP Đầu Tư Nam

(0,017)

Long

CTCP Phát triển Bất

(0,233)

động san Phát Đạt

CTCP Địa Ốc Sài Gòn

(0,079)

Thương Tín

CTCP Sonadezi Long

(0,094)

Thành

CTCP Phát Triển Nhà

(0,159)

Thủ Đức

CTCP Phát Triển KCN

(0,086)

Tín Nghĩa

CTCP XD & Giao

(0,097)

Thơng Bình Dương

CTCP Xây dựng Hạ

(0,203)

tầng CII

CTCP FECON

0,124

CTCP PT Nhà Bà Rịa 0,087

Vũng Tàu

CTCP Đầu Tư Phát

(0,074)

Triển Hạ Tầng IDICO

CTCP Miền Đơng

(0,097)

CTCP Tập đồn Đầu tư

(0,063)

Địa ốc No Va

CTCP Kết Cấu Kim

Loại & Lắp Máy Dầu

0,113

Khí

CTCP ĐT PT Đô Thị &

(0,017)

KCN Sông Đà

CTCP XD Công Nghiệp

0,345

& Dân Dụng Dầu Khí

Khai Khống

CTCP An Trường An

1,189DNAi2015/

DAi2015

Ai2014

(0,002)0,042Kết

quả

DA > 00,041

(0,051)(0,304) DA < 0

(0,004) DA < 00,026(0,044) DA < 0(0,014)(0,218) DA < 0(0,010)(0,069) DA < 0(0,077)(0,016) DA < 00,010(0,169) DA < 0(0,054)(0,032) DA < 0(0,007)(0,090) DA < 00,249(0,452) DA < 0(0,018)0,142DA > 0(0,006)0,093DA > 0(0,190)0,116DA > 00,021(0,118) DA < 00,047(0,110) DA < 0(0,108)0,220DA > 0(0,052)0,035DA > 00,0090,337DA > 00,2670,922DA > 054ST

T

CK45BGM46HII47LCM48

49DHA

TNT50VJC51HTV52PJT53PVT54SKG55STT56TCT57DVP58VNL59VSC60GMD61STG62DCL63DCMTên Doanh nghiệpTAi2015/

Ai2014CTCP Khai Thác & Chế

Biến Khoáng San Bắc

0,012

Giang

CTCP Nhựa và Khoáng

0,044

san An Phát - Yên Bái

CTCP Khai Thác & Chế

Biến Khoáng San Lào

0,028

Cai

CTCP Hóa An

0,029

CTCP Tài Nguyên

0,045

Vận Tải & Kho Bãi

CTCP Hàng Không

(0,019)

VIETJET

CTCP Vận Tai Hà Tiên

(0,058)

CTCP Vận Tai Xăng

Dầu Đường Thủy

(0,152)

Petrolimex

TCT Cổ Phần Vận Tai

(0,047)

Dầu Khí

CTCP Tàu Cao Tốc

(0,022)

Superdong - Kiên Giang

CTCP Vận Chuyển Sài

(0,182)

Gòn Tourist

CTCP Cáp Treo Núi Bà

(0,092)

Tây Ninh

CTCP ĐT & PT Cang

(0,071)

Đình Vũ

CTCP Logistics

0,113

Vinalink

CTCP Container Việt

(0,015)

Nam

CTCP Gemadept

0,006

CTCP Kho Vận Miền

(0,078)

Nam

Sản xuất hóa chất

CTCP Dược Phẩm Cửu

(0,196)

Long

CTCP Phân Bón Dầu

0,023DNAi2015/

DAi2015

Ai2014Kết

quả(0,027)0,040DA > 0(0,147)0,191DA > 00,039

(0,006)

0,035

0,049(0,011) DA < 0

0,035

0,010DA > 0

DA > 0(0,068) DA < 0(0,250)0,192DA > 0(0,653)0,501DA > 0(0,171)0,124DA > 0(0,449)0,428DA > 0(0,368)0,186DA > 0(0,604)0,512DA > 0(0,554)0,482DA > 0(0,053)0,166DA > 0(0,202)0,187DA > 0(0,103)0,109DA > 0(0,263)0,184DA > 0(0,805)0,609DA > 0(0,105)0,128DA > 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×