Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Lợi ích hoạt động cho vay của ngân hang chính sách xã hội trong thời gian qua

3 Lợi ích hoạt động cho vay của ngân hang chính sách xã hội trong thời gian qua

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

a,Đối với nhà nước

Lợi ích của hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội đối với nhà nước ta trong từ

khi được chính phủ thành lập đến nay là rất lớn được biểu hiện qua : Qua 10 năm hoạt

động đến nay, NHCSXHVN đã chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến hộ nghèo và các

đối tượng chính sách khác, đưa dư nợ bình qn một khách hàng vay vốn tăng từ 2,5 triệu

đồng lên 15,5 triệu đồng ,với hơn 18,9 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp

gần 2,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 2,5 triệu lao động;

giúp 2,8 lượt triệu học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây

dựng gần 4 triệu cơng trình nước sạch và vệ sinh mơi trường nơng thơn; 87.000 căn nhà

cho hộ gia đình vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long; trên 470.000 căn nhà cho hộ nghèo và

các hộ gia đình chính sách; hơn 97.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn

đi xuất khẩu lao động... Dư nợ tín dụng chính sách tại các xã vùng sâu, vùng xa, miền

núi, vùng khó khăn tăng nhanh, bình qn chiếm hơn 50% tổng dư nợ trên địa bàn, đặc

biệt tại một số xã chiếm trên 80%

Sau 10 năm hoạt động, NHCSXHVN đã thực hiện tốt 5 mục tiêu đề ra là: Tập trung

nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước vào một đầu mối thống nhất, tạo bước đột

phá trong công tác giảm nghèo, nâng cao nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.

Tăng cường hiệu quả đầu tư vốn tín dụng chính sách của Nhà nước thơng qua việc nâng

cao chất lượng tín dụng, rèn luyện ý thức tiết kiệm, tổ chức sản xuất kinh doanh để trả nợ

đến hạn của người nghèo. Tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, tạo điều

kiện cho các tổ chức tín dụng thương mại hoạt động theo đúng cơ chế thị trường. Huy

động được lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giảm nghèo. Góp phần hạn chế

tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn

Trong năm 2010 ,Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã giảm tỉ lệ hộ nghèo từ

12% xuống còn 9.45%.Đó là những thành quả to lớn của ngân hàng chính sách mang lại

cho người dân nghèo trong suốt 10 năm hoạt động . Những kết quả đạt được trong việc

hỗ trợ người nghèo đã góp phần lớn giúp nhà nước giải quyết những khó khăn của người

dân ,từ đó giảm bớt những tệ nạn trong xã hội ,người dân có việc làm giảm thất nghiệp sẽ

giúp cho đất nước ngày một phát triển hơn.

SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 18GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

b, Đối với xã hội

Từ những hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội trong 10 năm ta có thể thấy được

những lợi ích của nó đối người dân qua:

+ Các chương trình xóa đói giảm nghèo:

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam bản chất thực là một ngân hàng của người

nghèo ,ngân hàng chỉ phục vụ cho các đối tượng là người nghèo ,người thuộc các diện

chính sách .Trong nhiều năm qua NHCSXHVN đã hỗ trợ cho người dân nghèo rất nhiều

về nguồn vốn và các phương pháp giúp người dân thoat cảnh nghèo .Người nghèo được

nhận những khoản vay hỗ trọ từ ngân hàng với lãi xuất rất thấp hoặc khơng có lãi xuất

,được các cán bộ nhà nước hướng dẫn đào tạo các ngành nghè ,các phương thức sản xuất

phù hợp với tùng vùng miền nhằm giúp cho người dân nghèo có thể sử dụng hiệu quả các

nguồn vốn vay hỗ trợ từ nhà nươc .Từ đó giúp người nghèo vượt lên cảnh nghèo ,có được

cơng việc ổn định gia tăng mức sống.

+Các chính sách cho vay học sinh sinh viên:

Ðảng và nhà nuớc ta khẳng định giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc

sách hàng dầu, là động lực, là nhân tố quyết dịnh tăng truởng kinh tế và phát triển xã hội:

“giáo dục là quốc sách hàng đầu, dầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Chính vì vậy,

trong những năm qua nền giáo dục nuớc nhà đã được Ðảng , nhà nước ta và toàn xã hội

đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển, cơ sở vật chất và điều kiện học tập của học sinh

sinhviên ngày càng được cải thiện. Từ dó chất lượng giáo dục đã được nâng cao lên . Ðể

hỗ trợ cho những học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khăn, khơng đủ khả năng tài chính

để trang trải chi phí học tập, đặc biệt là học sinh, sinhviên thuộc đối tuợng chính sách,

thuộc hộ nghèo, vùng sâu vùng xa... Nhà nuớc đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như:

miễn giảm học phí, thực hiện trợ cấp cho các đối tuợng chính sách,Trong dó chính sách

hỗ trợ tín dụng cho đối tựợng này cung được thực hiện.Chương trình tín dụng đối với học

sinh, sinh viên được ban hành năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ được tiếp cận

nguồn vốn ưu đãi này, nhiều học sinh, sinh viên là con em các gia đình hộ nghèo có tiền

để trang trải chi phí học tập, nhằm bảo đảm khơng có trường hợp nào phải bỏ học vì

khơng có tiền đóng học phí.. Năm năm qua, NHCSXHVN đã giúp cho trên 120.000 học

SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 19GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

sinh, sinh viên được vay vốn với số tiền được điều chỉnh từ 800.000 đồng lên 1 triệu

đồng/người/tháng, mức lãi suất chỉ khoảng 0,5 tới 0,65%, tương đương với mức lãi suất

cho các hộ nghèo vay vốn...

Những khoản vay cho học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khăn là một sự hỗ trợ

khơng nhỏ của nhà nước đối với học sinh ,sinh viên .Từ những khoản vay này đã giúp

học sinh sinh viên trang trải cho cuộc sống và cho quá trình học tập .Cũng từ những

khoản vay đó nhiều trường hợp khơng có khả năng học tập tiếp có thể trở lại trường tiếp

tục học tập và đã đạt được nhiều thành tích tốt .Chương trình cho vay học sinh sinh viên

của ngân hàng chính sách xã hội việt nam đã trở thành một phần khơng thể thiếu của

người dân nghèo trong q trình tìm kiếm kiến thức .

+Chương trình cho vay sản xuất kinh doanh của hộ nghèo

Chúng ta có thể thấy được nhiều các hoạt động sản xuất kinh doanh hộ gia đình ,sản

xuất các loại đồ thủ cơng .Tuy nhiên việc tổ chức sản xuất của hộ gia đình khơng phải là

một việc để đối với các hộ gia đình có khả năng hoạt động kinh doanh nhưng lại khó

khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn phù hợp .Nhằm hỗ trợ cho người nghèo có thể tự sản

xuất kinh doanh và hỗ trợ trong việc giải quyết việc làm cho người lao động ,ngân hàng

chính sách xã hội đã tiến hành cho những người này vay ,vừa giải quyết những khó khăn

của họ ,vừa giải quyết khó khăn cho những người thất nghiệp trong vùng .Như vậy

,chính sách cho vay kinh doanh hộ nghèo là một chính sách đúng đắn trong việc giúp

người nghèo thốt nghèo ,chính sách cho vay này khơng chỉ hỗ trợ một người ,một hộ gia

đình mà có thể hỗ trợ cho rất nhiều người.

Các hoạt động cho vay của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam trong thời gian

qua đã góp phần rất lớn mang lại cuộc sống ấm no cho người nghèo .Lợi ích trong hoạt

động của NHCSXHVN đã giúp cho rất nhiều người nghèo thoát nghèo và trong tương lại

sẽ giúp đất nước ta đẩy lùi tồn bộ tình trạng đói nghèo trên cả nươc ,giúp nước ta phát

triển giàu mạnh .SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 20GVHD:Nguyễn Thị HạnhPHẦN 3 :THỰC TRẠNG VÀ GẢI PHÁP TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM .

3.1Thực trang và những khó khăn trong hoạt động cho vay của ngân hàng chính

sách xã hội Việt Nam hiện nay.

Nhiều năm qua công tác hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội ln gắn liền với

đời sống người dân nghèo trên khắp cả nước ,những kết quả đạt được đã góp phần trong

cơng cuộc đổi mới giúp người dân thốt nghèo ,xóa nghèo .Nhưng bên cạnh những kết

quả đạt được đó thì vẫn có những khó khăn mà ngân hàng gặp phải trong việc hỗ trợ

người dân .những khó khăn đó xuất phát từ những vấn đề như :

a,Khó khăn trong việc phân loại đối tượng, cách tiếp cận nguồn vốn của người dân

và các chính sách cho vay của ngân hàng.

+ Về tiêu chí để xác định nguời nghèo,đối tượng thuộc diễn chính sách:

Hiện nay có rất nhiều tiêu chí khác nhau của các tổ chức trong và ngồi nước đánh giá

về nghèo đói. Các phương pháp đánh giá tổng hợp điều tra và thống kê cung khác nhau,

do đó con số dua ra về tỉ lệ nghèo đói ở nuớc ta chua hồn tồn trùng khớp nhau. Theo

tiêu chí đánh giá được đưa ra mới đây thì hộ nghèo là hộ có thu nhập :Vùng nơng thơn

có thu nhập <= 400.000đ/người/tháng ,ở thành thị có thu nhập <= 500.000đ/người/tháng

là thuộc diện hộ nghèo .Nhìn chung cả nước còn khoảng 2 triệu hộ nghèo. Vì vậy cần

phải có co chế đánh giá chính xác và công bằng đối với các hộ nghèo để đồng vốn chính

sách có thể đến đúng đối tuợng cần vay, cần được ưu đãi. Trong cơ chế đánh giá đó còn

thiếu linh hoạt ,phụ thuộc nhiều vào các cán bộ đánh giá từ đó dẫn đến việc khơng xác

SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 21GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

định chính xác hộ nghèo .Nhiều trường hợp thuộc diện nghèo cần hỗ trợ nhưng lại không

thuộc diện được nhà nước hỗ trợ làm cho họ không thể vươn lên thốt nghèo.

+Khó khăn do ảnh hưởng từ lãi suất:

Hiện nay ,ngân hàng chính sách có nhiều mức lãi suất khác nhau đối với các đối tượng

khác nhau : Mức 0.5%/tháng áp dụng trong cho vay hộ nghèo,cho vay giải quyết việc

làm và cho vay xuất khẩu lao động. Mức lãi suất 0.65% được áp dụng cho vay học sinh

sinh viên .Mặc dù có nhiều mức lãi suất cho vay khác nhau như trên nhưng nóichung lãi

suất cho vay của NHCSXHVN đều rất thấp .Do lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất của các

ngân hàng thương mại do đó để dẫn đến việc lợi dụng vay vốn .Điều này có thể khiến cho

cơng tác xác định các đối tượng vay vốn gặp khó khăn

b , Khó khăn trong việc giúp khách hàng sử dụng vốn hiệu quả .Khó khăn hiện nay của ngân hàng chính sách là nguồn vốn cho vay các đối tượng,

trong đó có hộ nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu, mức cho vay thấp. Theo quy định

mức vay tối đa của chương trình cho vay hộ nghèo là 30 triệu đồng/hộ, nhưng mức

cho vay thực tế mới chỉ đạt 11 triệu đồng/hộ. Vì ngân hàng không chủ động được

nguồn vốn nên việc giải ngân có lúc chậm so với thời vụ. Do hộ nghèo thường thiếu

vốn, thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên đầu tư sản xuất, kinh doanh thường để gặp

rủi ro, khả năng thu hồi vốn thường không cao. Phương thức quản lý vốn vay qua ủy

thác là phù hợp với bộ máy gọn nhẹ của ngân hàng chính sách, nhưng mức độ rủi ro

thường cao hơn hình thức trực tiếp quản lý nguồn vốn của các ngân hàng thương

mại...

Trong thực tế có nhiều truờng hợp nguời nơng dân được vay vốn của ngân hàng để

làm kinh tế và có nhiều hộ thốt được đói nghèo nhưng do thời hạn vay vốn không dài

nên sau khi trả vốn cho ngân hàng họ lại rơivào tình trạng nghèo đói. Ðây là một thực tế

đã xảy ra ở rất nhiều địa phương trong cả nước. Nguyên nhân dẫn dến hiện tượng này

một phần là do người nghèo chưa sử dụng vốn có hiệu quả, họ chưa hiểu biết nhiều về

khoa học ki thuật nên chỉ có thể kinh doanh trên quy mơ nhỏ nên hiệu quả đem lại không

lớn. Một số vùng ,các cán bộ ngân hàng sau khi cho người nghèo vay vốn đã có nhiều

SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Lợi ích hoạt động cho vay của ngân hang chính sách xã hội trong thời gian qua

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×