Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước để cho vay vốn dối

với hộ nghèo và các đối tuợng chính sách khác.

Quyền quyết định thuộc về Hội đồng quản trị, gồm các thành viên chuyên trách thuộc

các cơ quan của Chính phủ .Các quyết định thu chi trong hoạt động kinh doanh của ngân

hàng chính sách đều được các thành viên thuộc cơ quan nhà nước thơng qua .Ngân hàng

chính sách còn được xem như một bộ phận khơng thể thiếu của nhà nước ta ,thực hiện và

chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ cho người nghèo thay cho nhà nước .

1.3. Mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội .

Hoạt động của NHCSXH là khơng vì mục đích lợi nhuận. Sự ra đời của NHCSXH có

vai trò rất quan trọng là cầu nối đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ

nghèo và các đối tượng chính sách khác; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận được các

chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các hộ nghèo, hộ chính sách có điều kiện

gần gũi với các cơ quan cơng quyền ở địa phương, giúp các cơ quan này gần dân và hiểu

dân hơn.

Hoạt động của NHCSXH đang từng bước được xã hội hóa, ngồi số cán bộ trong

biên chế đang thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống NHCSXH từ Trung ương đến tỉnh,

huyện còn có sự phối hợp chặt chẽ với các hội, đồn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân,

Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên), thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay vốn thông

qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại khắp thôn, bản trong cả nước, với hàng trăm ngàn cán

bộ không biên chế đang sát cánh cùng ngân hàng trong cơng cuộc "xóa đói giảm nghèo".

Nhiệm vụ của NHCSXH là sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nuớc huy động

để phục vụ các dối tuợng là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn, các dối

tuợng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, di lao động có thời hạn ở nuớc

ngồi và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các xã dặc biệt khó

khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc

gia về xố đói giảm nghèo, ổn dịnh xã hội

1.4 Đối tượng phục vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam phục vụ các đối tượng sau:

SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 5GVHD:Nguyễn Thị HạnhĐối tượng cho vayLãi suất1. Hộ nghèo:

- Cho vay hộ nghèo7,8%/năm- Cho vay hộ nghèo tại 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của

Chính phủ ngày 27/12/20080%/năm2. Học sinh, sinh viên:

- Cho vay học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khăn7,8%/năm3. Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm:

- Cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh của thương binh, người tàn

tật

- Cho vay thương binh, người tàn tật

- Cho vay các đối tượng khác3,9%/năm

6%/năm

7,8%/năm4. Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài:

- Cho vay người lao động thuộc các hộ nghèo và người dân tộc

thiểu số thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính3,9%/nămphủ ngày 27/12/2008

- Cho vay các đối tượng còn lại thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị

quyết 30a của Chính phủ ngày 27/12/2008

- Cho vay xuất khẩu lao động7,8%/năm

7,8%/năm5. Các đối tượng khác theo Quyết định của Chính phủ:

- Cho vay mua nhà trả chậm đồng bằng sông Cửu Long3%/năm- Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn10,8%/năm- Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn10,8%/năm- Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

- Cho vay hộ dân tộc thiểu số di dân định canh, định cưSVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 60%/năm

(7,8%/năm hoặc

0%/năm)GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

- Cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động

sau cai nghiện ma túy7,8%/năm- Cho vay phát triển lâm nghiệp7,8%/năm- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa10,8%/năm- Cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở3%/năm- Cho vay lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế(7,8%/năm hoặc

6%/năm1.5 Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

- Huy động vốn: Là một ngân hàng, NHCSXH phải huy động vốn để cho vay. Ngồi

vốn tự có Nhà nước cấp, phần lớn ngân hàng phải huy động từ các nguồn khác nhau:

+ Huy động tiết kiệm : NHCS phải huy động tiết kiệm với mặt bằng chung của các

NHTM khác trên địa bàn. Mức độ huy động phụ thuộc vào phụ thuộc vào mạng lưới

quầy, lãi suất, và dịch vụ khác.

+ Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội : Ngân hàng chính

sách xã hội có thể huy động từ tiền gửi của các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội.Tuy nhiên

nguồn vốn này luôn gắn với nhu cầu thanh toán tức thời. Điều này yêu cầu tổ chức huy

động phải có khả năng thực hiện cơng tác thanh tốn trên phạm vi rộng, trong và ngoài

nước, phải đảm bảo khả năng thanh khoản .Vì vậy rất khó huy động từ nguồn này

+ Nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân từ thiện : Rất nhiều tổ chức và cá

nhân muốn hỗ trợ người nghèo. Thông qua NHCSXH, số tiền hỗ trợ được quay vòng

nhiều lần và có hiệu quả. Tuy nhiên qui mô nguồn này không lớn.

+ Nguồn cho vay ưu đãi của Chính phủ và tổ chức tài chính: Những khoản chi

ngân sách cho các chương trình tín dụng của Nhà nước phù hợp với mục tiêu của

NHCSXH sẽ được chuyển về cho NHCS; các NHTM Nhà nước phải góp 2% nguồn tiền

về cho NHCS.

+ Tài trợ của các chính phủ và tổ chức tài chính quốc tế cho Chính phủ Việt Nam

phù hợp với mục tiêu của NHCSXH: Một số nguồn được tài trợ của Chính phủ các nước

SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 7GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

và các tổ chức quốc tế cho chương trình xố đói giảm nghèo, cải thiện môi trường, trồng

rừng...phù hợp với cương lĩnh hoạt động của Ngân hàng chính sách.

- Cho vay ưu đãi: Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với các đối

tượng thuộc diện chính sách ,tuy nhiên ngân hàng chính sách xã hội vẫn có những hoạt

động của một trung gian tài chính :

+Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trongvà ngồi nuớc.

+ NHCSXH có hệ thống thanh tốn nội bộ và than gia hệ thống liên NH trong nuớc.

+ NHCSXH được thực hiện các dịch vụ về thanh toán và ngân quỹ :

- Cung ứng các phương tiện thanh toán

- Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nuớc

- Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt

- Các dịch vụ khác theo quy dịnh của Thống dốc NHNN

+ Cho vay ngắn hạn trung hạn và daì hạn phục vụ cho sản xuất,kinh doanh tạo việc

làm cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu xố đói giảm nghèo, ổn dịnh xã hội .

+ Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức Quốc tế, Quốcgia, cá nhân trong

nuớc, ngoài nuớc theo hợp đồng uỷ thác.

Cho vay ưu đãi với lãi suất thấp và khơng có tài sản đảm bảo phản ánh tính đặc trưng

của NHCS. Rủi ro trong cho vay rất cao do năng lực tài chính của người vay thấp hoặc

khơng có, điều kiện làm ăn không thuận lợi. Với vốn huy động thấp, cộng với qui định

chặt chẽ về đối tượng cho vay và tư tưởng bình qn hố, NHCSXH chỉ có thể cho vay

món nhỏ, chi phí cho vay cao.

1.6. Chức năng Ngân hàng Chính sách xã hội

Tổ chức huy động vốn trong và ngồi nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư

bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; Tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng

người nghèo.SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 8GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá

khác; vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngồi nước; Vay tiết kiệm Bưu điện,

Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Vay Ngân hàng Nhà nước.Được nhận các nguồn vốn đóng góp tự nguyện khơng có lãi hoặc khơng hồn trả gốc của

các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín dụng và các tổ chức chính trị - xã

hội, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngồi. Mở tài khoản tiền

gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và ngồi nước.Ngân hàng Chính sách xã hội có hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống liên

ngân hàng trong nước.Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm,

cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xố đói giảm

nghèo, ổn định xã hội.Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức quốc tế, quốc gia, cá nhân trong nước,

ngồi nước theo hợp đồng uỷ thácPHẦN 2 :TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH

SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM

2.1.Giới thiệu về Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng Chính sách xã hội

SVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 9GVHD:Nguyễn Thị Hạnh

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (Vietnam Bank for Social PoliciesVBSP), viết tắt là NHCSXHVN được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày

4 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ

người nghèo. Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm

các đối tượng phục vụ là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn, các đối

tượng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước

ngồi và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó

khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực II và III.

Hoạt động của NHCSXHVN là khơng vì mục đích lợi nhuận. Sự ra đời của

NHCSXHVN có vai trò rất quan trọng là cầu nối đưa chính sách tín dụng ưu đãi của

Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tạo điều kiện cho người

nghèo tiếp cận được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hộ nghèo và

các đối tượng chính sách có điều kiện gần gũi với các cơ quan công quyền ở địa

phương, giúp các cơ quan này gần dân và hiểu dân hơn.

Từ khi thành lập, chỉ có 3 chương trình tín dụng, nay đã được Chính phủ giao 18

chương trình tín dụng trong nước và một số chương trình nhận ủy thác của nước ngồi,

mà chương trình nào cũng thiết thực, ý nghĩa. Đây thật sự là niềm vui đối với các đối

tượng chính sách vì họ tiếp tục có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi chính thức của Nhà

nước, nhất là dựa trên tiền đề thành công của 7 năm hoạt động Ngân hàng Phục vụ

người nghèo.

Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong

phạm vi cả nước, với vốn điều lệ ban đầu là 5 nghìn tỷ đồng và được cấp bổ sung phù

hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kỳ. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Chính sách

xã hội là 99 năm. Khác hẳn với các ngân hàng thương mại, NHCSXHVN hoạt động

khơng vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ

bắt buộc bằng 0%; không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi; được miễn thuế và các khoảnSVTH:Nguyễn Hữu Chương –K15QNH7Trang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×