Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời các chi nhs sách kinh doanh, tích cực tìm

hiểu nhu cầu thị trường nên đã đem lại những kết quả kinh doanh khả quan

được NHN0 & PTNT và các ngân hàng khác đánh giá là một chi nhánh hoạt

động có hiệu quả, có quy mơ lớn.

Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về CNH - HĐH nền kinh

tế đất nước, trong những năm qua chi nhánh NHN 0 & PTNT Nam Hà Nội

ln lấy hoạt động đầu tư tín dụng là chiến lược kinh doanh hàng đầu của

mình. Vượt qua khó khăn thách thức thủa ban đầu, đóng góp của chi nhánh

trong thời gian qua thạt đáng trân trọng. Trong những năm tới NH tiếp tục quá

trình đổi mới và phục vụ ngày càng tốt hơn cho mục tiêu pt và hội nhập quốc

tế.

1.2. Cơ cấu tổ chức

Chi nhánh có một giám đốc và ba phó giám đốc. Bộ máy hành chính

gồm có 6 phòng ban.

- Phòng tín dụng thực hiện chức năng cho vay và đầu tư các dự án đối

với doanh nghiệp nhằm đem lại kết quả kinh doanh có lãi.

- Phòng kiểm tra kiểm tốn nội bộ với chức năng kiểm tra giám sát việc

chấp hành quy định nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật và của

NHNN, giám sát việc chấp hành các quy định của NHN 0 về đảm bảo an toàn

trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng.

- Phòng hành chính nhân sự chuyên lo việc xây dựng chương trình

cơng tác hàng tháng, hàng q và có trách nhiệm thường xun đơn đốc việc

thực hiện chương trình đã được Giám đốc chi nhánh phê duyệt. Làm công tác

tham mưu cho giám đốc trong việc tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đề bạt

lương cho cán bộ cơng nhân viên.TrÇn Huy TrờngNgân hàng 46C- Phũng thanh toỏn quc t thc hiện khai thác ngoại tệ hợp lý về giá

cả, đảm bảo nhu cầu thanh toán của khách hàng, thực hiện các dịch vụ thanh

toán quốc tế, bảo lãnh quốc tế và kinh doanh ngoại tệ.

- Phòng kế tốn ngân quỹ trực tiếp hạch toán kế toán thống kê và thanh

toán theo quy định của chi nhánh xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết

tốn kế hoạch thu chi tài chính quỹ tiền lương đối với các chi náhnh NHN 0

trên địa bàn, trình NHN0 cấp trên phê duyệt.

- Phòng nguồn vốn kế hoạch tổng hợp với nhiệm vụ huy động vốn và

lập báo cáo thốngn kê kế hoạch định kỳ theo quy định của NHN0 & PTNT.

1.3. Các lĩnh vực hoạt động chính của ngân hàng

1.3.1. Huy động vốn

Chi nhánh NHN0 & PTNT Hà Nội thực hiện huy động vốn bằng đồng

Việt Nam, ngoại tệ, vàng và các công cụ khác theo quy định của pháp luỵât

dưới các hình thức sau:

- Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác

dưới các hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền

gửi khác.

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác và huy

động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi được thống

đốc Ngân hàng Nhà nước chấp nhận.

- Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và tổ

chức tín dụng nước ngoài.

- Vay vốn ngắn hạn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn.

- Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN.

1.3.2. Hoạt động tín dngTrần Huy TrờngNgân hàng 46CNHN0 & PTNT chi nhỏnh Nam Hà Nội cấp tín dụng cho các tổ chức cá

nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tời có

giá, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của NHNN.

1.3.3. Cho vay đối với các tổ chức cá nhân

NHN0 & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội thực hiện cho vay đối với các tổ

chức, cá nhân dưới các hình thức sau:

- Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng yêu cầu vốn cho sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ đời sống.

- Cho vay trung - dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển

sản xuất kinh doanh dịch vụ, đời sống.

- Cho vay theo quyết định của thủ tướng chính phủ trong trường hợp

cần thiết.

1.3.4. Nghiệp vụ bảo lãnh

- Bảo lãnh cho vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng,

bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh thanh

toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh khác cho tổ chức, cá nhân,

trong nước theo quy định của NHNN.

- Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh Ngân

hàng khác mà người nhận bảo lãnh là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

1.3.5. Nghiệp vụ chiết khấu và tái chiết khấu

- Chí nhánh thực hiện nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ

có giá ngắn hạn đối với các tổ chức, cá nhân; tái chiết khấu thương phiếu và

các giấy tời có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác.

1.3.6. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

Chi nhánh NHN0 & PTNT Nam Hà Nội thực hiện các dịch vụ thanh

toán và ngân quỹ.

- Cung ứng các phương tiện thanh toỏnTrần Huy TrờngNgân hàng 46C- Thc hin cỏc dch v thanh toán trong nước cho khách hàng.

- Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ.

- Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện dịch vụ thu và phát hành tiền mặt cho khách hàng.

Chi nhánh NHN0 & PTNT Nam Hà Nội tổ chức hệ thống thanh toán

liên ngân hàng trong nước.

2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHN 0 & PTNT NAM

HÀ NỘI.2.1. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng

Với địa bàn hoạt động trong phạm vi thành phố Hà Nội hoạt động kinh

doanh của chi nhánh chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía các Ngân hàng khác

đặc biệt các Ngân hàng đã tạo được mối quan hệ bền vững với các doanh

nghiệp nhà nước có tiềm lực. Mặc dù còn những bất lợi của điều kiện khách

quan nhưng với sự lãnh đạo linh hoạt của Ban giám đốc, sự năng động của

đội ngũ các trưởng phòng nghiệp vụ, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân

viên, hoạt động chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng kể.

2.1.1. Hoạt động huy động vốn

Xác định tầm quan trọng của công tác huy động vốn, chi nhánh NHN 0

& PTNT Nam Hà Nội đã có nhiều chính sách thích đáng để huy động vốn từ

mọi nguồn tiền nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế và dân cư bằng VNĐ, USD.

Với nhiều phương thức linh hoạt và thái độ phục vụ nhiệt tình, lịch sự của đội

ngũ nhân viên, chi nhánh đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn của khách

hàng duy trì mối quan hệ mật thiết giữa ngân hàng và khách hàng với quan

điểm "Mang phồn thịnh đến với khách hàng" chi nhánh đã cung cấp các dịch

vụ ngày càng phong phú để thực hiện thanh tốn nhanh chính xác đáp ứng

mọi nhu cầu của khách hàng tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái tin tưởng.

Bởi vậy chi nhánh luôn tạo được nguồn vốn lớn hơn nguồn tiền nhàn rỗi trongTrÇn Huy TrờngNgân hàng 46Cdõn c v cỏc t chc kinh tế bằng nhiều hình thức thu hút vốn khác nhau như

huy động tiền gửi với nhiều hình thức dự thưởng lãi suất hấp dẫn. Nhờ vậy

công tác huy động đã thu hút được những kết quả đáng khích lệ tạo tiền đề

vững chắc cho chi nhánh hoạt động và pt.

Năm 2007 là năm thay đổi về cơ chế điều hành kế hoạch kinh doanh, là

năm thực hiện triệt để chủ trương giảm dần tiền gửi, tiền vay TCTD của Tổng

Giám đốc. Tình hình nguồn vốn của Chi nhánh như sau:

- Phân tích nguồn vốn theo loại tiền:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

I. Tổng nguồn vốn

1. Nguồn vốn huy động tại đp

+ Nguồn nội tệ

+ Ngoại tệ

2. Huy động trái phiếu TW2006

7953

5767

5187

580

2186KHTH2007

6686

400

3749

751

21862007

8230

6134

5562

572

2.186% so% so2006 KH 2006

105% 124%

106% 136%

107% 148%

99%

76%

100% 100%Năm 2007 nguồn vốn chi nhánh Nam Hà Nội hoàn thành vượt mức kế

hoạch được giao. Tổng nguồn vốn đạt 8320 tỷ, trong đó: nguồn vốn huy động

tại địa phương đạt 6134 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2006 và vượt 36% kế

hoạch giao. Nguồn vốn nội tệ đạt 5562 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2006 và

vượt 48% kế hoạch giao. Nguồn ngoại tệ đạt 572 tỷ đồng, bằng 99% so với

năm 2006.

- So kế hoạch giao, tổng nguồn vốn đã vượt 339 tỷ đồng tỷ lệ 8,2%.

Đây là một cố gắng lớn của chi nhánh NHN 0 lớn lên trên địa bàn Hà Nội (địa

bàn tăng bình quân 11,4%) bị giảm sút hoặc tăng trưởng chậm lại.

- Phân tích theo thời gian huy động.

Chỉ tiêu200520062007I. Tổng nguồn vốn443979538320TrÇn Huy TrờngSo 2006

+/%

367

105%Ngân hàng 46CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×