Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hộ sản sản xuất kinh doanh hoạt động trong nhiều ngành nghề, trong

nhiều lĩnh vực. Các hộ sản xuất kinh doanh này đa dạng, kết hợp với trồng

trọt chăn nuôi và kinh doanh ngành nghề.

Kết quả sản xuất kinh doanh còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện tự n

hiên, ngoài sự lỗ lực áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất

kinh doanh.

Lao động của hộ sản xuất kinh doanh thường là lao động thủ công cần

nhiều lao động và chủ yếu là lấy công làm lãi.

1.4. Vai trò của hộ sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

Người dân Việt Nam từ xưa đến nay vốn có lòng u nước cần cù, sáng

tạo trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Họ đã tạo ra khối lượng của cải

vật chất vô cùng lớn như các mặt hàng cây công nghiệp, nông nghiệp, lương

thực, thực phẩm phục vụ cho cuộc sống trong nền kinh tế thị trường.

Hộ sản xuất kinh doanh là những người trực tiếp áp dụng những thành

tựu khoa học kỹ thuật của ngành cơng nghiệp, nơng nghiệp, sinh học, hố

chất và đã tạo ra những sản phẩm mới, nâng cao thu nhập mức sống cho chính

bản thân họ và từng bước đổi mới bộ mặt kinh tế xã hội.

Hộ sản xuất kinh doanh là một thị trường rộng lớn tiêu thụ sản phẩm

của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, sinh học, hoá học thúc đẩy việc tăng

năng suất lao động và thu nhập, tạo ra sự phát triển cân đối nhịp nhàng nền

kinh tế thị trường của đất nước.

- Hộ sản xuất là người thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xã

hội, tạo ra sự phát triển toàn diện trong công nghiệp, nông nghiệp và trong các

lĩnh vực khác.

- Hộ sản xuất và kinh doanh góp phần cải tạo và bảo vệ môi trường

sinh thái ở mỗi vùng của đất nước, khai thác tài nguyên thiên nhiên có trên

mỗi vựng ú.



Trần Huy Trờng



Ngân hàng 46C



1.5. Xu hng phỏt trin của hộ sản xuất kinh doanh

Để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong một đất nước Đảng và

chính sách như ta ln ln khuyến khích sự phát triển của các thành phần

kinh tế trong đó có kinh tế hộ sản xuất kinh doanh. Để có được những biện

pháp, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hộ sản xuất kinh

doanh phát triển một cách nhanh chóng. Chúng ta cần hiểu được xu hướngn

phát triển của kinh tế hộ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Có 3 xu hướng phát triển chính.

+ Xu hướng phát triển không đồng đều giữa các hộ sản xuất kinh

doanh.

Trong nền kinh tế thị trường hộ nào có mình quản lý, có vốn, có sức lao

động,có điều kiện kỹ thuật thì họ đó sẽ nhanh chóng phát triển. Những hộ này

sẽ nhanh chóng chuyển sang sản xuất hàng hố và trở thành chủ thể sản xuất

khá độc lập ngược lại những hộ sản xuất nào không đủ các yếu tố trên thì sẽ

gặp rất nhiều khó khăn trong q trình sản xuất kinh doanh và sẽ trở thành

những lao động làm thuê. Như vậy, việc chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế từ tập

trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường một mặt làm tăng số hộ giàu,

mặt khác cũng làm tăng sự phân cách giữa các hộ giàu và các nghèo ở nước

ta. Mặt khác xu hướng vận động này làm cho q trình tích tụ và tập trung

vốn diễn ra càng nhanh chóng và rõ nét, xuất hiện nhiều nhiều các nơn trại gia

đình với quy mô ngày càng lớn.

+ Xu hướng phát triển đa đạng các loại hình, các quy mơ sản xuất.

Tuỳ thuộc vào khả năng về vốn, lao động điều kiện tự n hiên các hộ sản

xuất sẽ lựa chọn đối tượng, phương án sản xuất kinh doanh, quy mơ sản xuất

sao có hiệu quả nhất. Nhờ vậy và kinh tế hộ sản xuất kinh doanh phát triển đa

dạng, các hộ có kinh nghiệm, có ruộng đất, khơng đủ điều kiện về vốn, kỹ

thuật sẽ tập trung vào việc trồng lúa hoặc một s loi cõy trng, vt nuụi



Trần Huy Trờng



Ngân hàng 46C



chớnh như hoa quả, lợn, gà, trâu, bò…Đối với những hộ có đủ điều kiện vốn,

lao động, kỹ thuật thì tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp kết hợp giữa

trồng trọt và chăn nuôi với kinh doanh ngành nghề phụ.

+ Xu hướng liên doanh, liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất.

Để tồn tại và phát triển được trong cơ chế thị trường, các hộ sản xuất

kinh doanh phải liên kết lại với nhau, hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau để nâng

khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới. Chính sự liên

kết hợp tác đó đã tạo ra các hình thức hợp tác mới. Sự liên doanh, liên kết hợp

tác giữa các hộ sản xuất kinh doanh không đồng nghĩa với việc tập trung sản

xuất những đơn vị nhỏ thành xí nghiệp, hợp tác xã mà là hợp tác để tăng sức

mạnh của từng đơn vị sản xuất. Các hộ sản xuất hợp tác mà khơng thâu tóm,

triệt tiêu lẫn nhau mà chỉ hợp tác những phần việc thực hiện khơng có hiệu

quả khi trình độ sản xuất phát triển, có nhiều vấn đề hộ sản xuất không tự giải

quyết được như thông tin thị trường, khoa học cơng nghệ, do đó sự phát triển

của kinh tế hộ đòi hỏi tất yếu phải hình thành các hình thức hợp tác kinh tế

mới.

2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH



2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ giữa ngân hàng và các khách hàng

là các doanh nghiệp và các cá nhân hộ gia đình thực hiện bởi nghiệp vụ huy

động tiền gửi, cho khách hàng vay và tài trợ thuê mua.

2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng có các đặc điểm sau:

+ Tín dụng ngân hàng là tín dụng bằng tiền, không bị hạn chế về không

gian và địa lý.

+ Bằng nghiệp vụ chiết khấu và tái chiết khấu thương phiếu tín dụng

ngân hàng đã tạo ra sự gắn bó chặt chẽ và tạo điều kiện cho tín dụng thương



TrÇn Huy Trờng



Ngân hàng 46C



mi phỏt trin giỳp cỏc i tỏc cú thương phiếu có nhu cầu về tiền của mình

một cách thuận lợi.

+ Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế toàn cầu và sự

phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tạo tièn đề cho việc pt các kỹ

thuật nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.

2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh

Tín dụng Ngân hàng có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển

kinh tế xã hội nói chung và hộ sản xuất kinh doanh nói riêng. Nhờ có tín dụng

ngân hàng mà các hộ sản xuất kinh doanh có điều kiện để đầu tư pt thúc đẩy

nhanh q trình tích luỹ vốn, đẩy nhanh q trình đổi mới cơng nghệ, phan

cơng lao động, giúp cho việc khai thác các nguồn lực có hiệu quả. Nhờ có tín

dụng ngân hàngn mà kinh tế hộ sản xuất kinh doanh pt góp phần vào tăng thu

nhập cho kinh tế hộ gia đình, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền

kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu cơng bằng xã hội, xố đói giảm

nghèo cũng nhờ có tín dụng ngân hàng mà các hộ sản xuất kinh doanh có điều

kiện phát huy tiềm năng thế mạnh tạo ra sự chuyên môn trong sản xuất tạo ra

hàng hố có chất lượng cao, góp phần thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát

triển; giúp cho mọi người có điều kiện tiếp cận với hàng hố chất lượng, cải

thiện cuộc sống, tăng thu nhập, cũng chính nhờ có tín dụng ngân hàng mà hộ

sản xuất kinh doanh phát huy được tính tự chủ năng động, sáng tạo trong sản

xuất kinh doanh.

3. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH



3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh

- Khái niệm: Chất lượng tín dụng là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư

tín dụng của ngân hàgn đối với khách hàng.

- Sự cần thiết phải nâng cao chất lng tớn dng h sn xut kinh

doanh.



Trần Huy Trờng



Ngân hàng 46C



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×