Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Thu dịch vụ tăng thêm 12% so với năm 2007 2% giải pháp nâng cao

chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHNo và

PTNT Nam Hà Nội.

Trong những năm qua chi nhánh NHNo và PTNT Nam Hà Nội đã đạt

được những thành tựu nhất định về hoạt động kinh doanh, luôn giữa vai trò

chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư và phát triển, được nhà xếp hạng đặc biệt chi

nhánh bằng hiệu quả an tồn trong tất cả mọi hoạt động của mình làm tiêu

chuẩn hàng đầu, địa phương hoá khách hàng thuộc cách thành phần kinh tế,

trong đó lấy phát triển kinh tế quốc doanh làm chủ đạo.

Tuy nhiên trong hoạt động tín dụng đã gặp nhiều khó khăn cần giải

quyết, là thách thức đối với hoạt động của NHNo và PTNT Việt Nam hiện

nay. Trong bối cảnh đó chất lượng tín dụng nói chung, tín dụng đố với hộ sản

xuất kinh doanh nói riêng đang trở thành vấn đề quan tâm và giải quyết.

Với việc xây dựng các mục tiêu trên chi nhánh NHNo và PTNT Nam

Hà Nội phải có những biện pháp phù hợp để làm phương tiện thực hiện các

mục tiêu đó. Sau đây em xin đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng tín

dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh chi nhánh.

2.1. Đối với đội ngũ cán bộ tín dụng:

Trong hoạt động ngành ngân hàng thi hoạt động tín dụng có tầm quan

trọng vì nó quyết định sự thành loại của ngành hàng vì vậy cán bộ tín dụng

được coi như (những chiến sỹ ở tuyến trước) và giữ vai trò chủ đạo trogn hoạt

động của ngân hàng.

Xác định được tầm quan trọng của người cán bộ tín dụng ngành ngân

hàng nói chung và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nam Hà

Nội nói riêng phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tín dụng đủ mạnh cả về số

lượng và chất lượng.TrÇn Huy TrờngNgân hàng 46CV s lng: phi m bo cơ cấu theo quy định của hội đồng quản

trị NHNo và PTNT Việt Nam, số lượng cán bộ tín dụng phải chiếm từ 50 tổng

số cán bộ trở lên.

- Về chất lượng

Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ nhân viên, cả về trình độ chun

mơn và trình độ quảnlý tập trung ở mọi mặt nghiệp vụ.

Đối với cán bộ tín dụng phải hiểu rõ quy trình nghiệp vụ, biện pháp kỹ

thuật thẩm định khách hàng, đánh giá chính sách một món vay, một dự án.

Phải biết thu nhập, xử lý thơng tin chính sách phù hợp cho việc đánh giá thẩm

định dự án.

Nắm vững chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của ngành

của địa phương.

Có hiểu biết nhất định về pháp luật nắm vững tình hình kinh tế về pháp

luật, nắm vững tình hình kinh tế xã hội trong và ngồi nước, có liên quan đến

sản phẩm của dự án cán bộ ngân hàng phải có trình độ lý luận nghiệp vụ về

lĩnh vực ngân hàng vững vàng có kiến thức về kinh tế xã hội, pháp luật am

hiểu, thị trường có kinh nghiệm thực tế và có khả năng tổng hợp tốt để đủ khả

năng xem xét nhu cầu tín dụng một cách tổng quát nhằm hoạch định chính

sách tín dụng phù hợp và đưa phương pháp để giải quyết.

Phải có trình độ ngoại ngữ và tin học để tiếp xúc với thông tin, với

những cái mới, hiện đại nhằm hiểu biết lường trước những biến động có thể

xây ra.

Đặc biệt cán bộ ngân hàng phải có kiến thức Marketing ngân hàng, có

khả năng khai thác triệt để nhu cầu cùng như khả năng hiện có của ngân hàng

và đề ra được chiến lược khách hàng tiềm năng. Đây là việc làm cần thiết và

lâu dài cho hoạt động tín dụng đối với hộ sản xut kinh doanh.Trần Huy TrờngNgân hàng 46C* Vi yờu cu trên NHNo và PTNT Nam Hà Nội đã có những biện

pháp như sau:

- Đào tạo về phương pháp kiểm tra, thu thập về thơng tin khách hàng,

phương pháp nhân tích tín dụng, phân tích phòng ngừa rủi ro.

- Ngồi ra đào tạo tại chỗ mời giáo viên bên ngoài và giáo viên kiêm

nghiệm giảng dậy cho cán bộ.

- Mở rộng thêm khách hàng nhất là kinh tế hộ sản xuất kinh doanh.

Tích cực nghiên cứu triển khai thêm các hình thức cho vay, dịch vụ mới an

tồn mở rộng tín dụng ngắn hạn, hạn chế cho vay đầu tư và bất động sản cho

vay đầu tư trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

2.2. Giải pháp về huy động vốn.

Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của

thương mại. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nam Hà Nội đã thấy được

tầm quan trọng của công tác huy động vốn. Vì vậy để có được nguồn vốn ổn

định và vững chắc cần phải thực hiện.

- Duy trì mới quan hệ với các khách hàng lớn, tìm kiếm thêm khách

hàng.

- Coi trọng công tác huy động vốn từ dân cư đa dạng hố các hình thức

hu động, khuyến mại trang bị thêm kiến thức tiếp thị huy động vốn, văn hoá

giao dịch cho cán bộ tiếp xúc trực tiếp với dân cư, cải thiện dần các cơ sở vật

chất các điểm giao dịch để tăng thêm niềm tin cho khách hàng.

- Tạo sự an tâm cho người gửi tiết kiệm: chi nhánh cần quan tâm đến

độ an toàn của tiền gửi khách hàng bằng cách mua bảo hiểm tiền gửi nhất là

đối với loại huy động dài hạn.

- Đa dạng hố các loại hình huy động vốn:

Với mức lãi suất phù hợp, chủ yếu là huy động vốn tại chỗ, thực hiện

mơ hình người vay vốn lúc này là người cung ứng vốn lúc khác, làm cho ngTrần Huy TrờngNgân hàng 46Cvn c vn ng liờn tc, mang lại hiệu quả tối đa của đồng vốn trong các

doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh.

- Chú trọng mở rộng quy mô của khách hàng.

Tăng cường các biện pháp thi, tăng số lượng khánh hàng là các tổ chức

kinh tế dân cư.

Thực hiện các giải pháp cơ bản trong chiến lược kinh doanh nguồn vốn

2000 - 2010? Chú trong phong cách văn minh lịch sự. Mở rộng các dịch vụ và

tiện tích ngân hàng nhằm thu hút khách hàng.

Đối với ngân hàng thì cơng tác huy động vốn rất quan trọng, nó là điều

kiện, là tiền đề để mở rộng và nâng cao chât lượng tín dụng nguồn vốn giúp

cho tín dụng ngân hàng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ nền kinh tế nhiều thành phần theo định

hướng xã hội chủ nghĩa.

2.3. Sử dụng vốn

Chi nhánh NHNo và PTNT Nam Hà Nội là một chi nhánh kinh doanh,

có hiệu quả, lại rất chủ trong đến công tác thu hút khách hàng nên số lượng

khách hàng đến vay vốn là rất động vì thế chi nhánh đã quay tâm nhiều tới

việc mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh.

Mở rộng cho vay, đầu tư chỉ trong phạm vi cải tiến kỹ thuật, mở rộng

sản xuất, hiện đại hố cơ sở hạ tầng mà còn cho vay đầu tư xây dựng cơ bản

mới để thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số ngành như: Điện tử tin

học công nghiệp chế biến, cơ khi chế tạo, hố chất và cơng nghiệp vật liệu

xây dựng, đây là ngành đang có xu hướng phát triển mạnh lại được chính phủ

khuyến khích, ưu tiên nên có rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập.

Những ngành trên có đặc điểm là cần khối lượng vừa phải, tốc độ quay vòng

vốn nhanh, lợi nhuận khá cao. Vì thế ngân hàng cú th m rng tớn dng choTrần Huy TrờngNgân hàng 46Cvay vốn thiết lập doanh nghiệp mới với điều kiện nâng cao chất lượng thẩm

định dự án đầu tư, giám sát chặt chẽ hơn trong việc sử dụng vốn vay của họ.

Duy trì nâng cao chất lượng cơng tác tín dụng kiểm tra đi sâu sát đến

các đơn vị, quản lý chặt dư nợ kiên quyết thu hồi nợ có vấn đề.

Mở rộng tín dụng an tồn và hiệu quả. Kế hoạch tín dụng được giao

trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, tuỳ thuộc vào khả năng, quản lý nợ của

từng đơn vị. Dùng cơ chế thi đua, khuán lương để khuyến khích tăng trưởng

tín dụng, dành một khoản quỹ khen thưởng thích đáng để thưởng kịp thời cho

cá nhân, đơn vị có thành tích tăng trưởng tín dụng an toàn.

Kiên quyết chỉ đạo lãi suất theo cơ chế thi trường từng bước tăng dần

chênh lệch lãi xuất đầu ra đầu vào, chính đủ kịp thời các khoản dự phòng rủi

ro. Thực hiện phương châm: mọi khoản đầu tư của ngân hàng đem lại hiệu

quả.

Tăng cường quản lý theo các quy trình nghiệp vụ, xây dựng các quy

chế kiểm tra nội bộ và tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên liên tục hạn

chế tối đa mất mát thuất thoát tài sản.

2.4. Về chiến lược khách hàng.

Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, song song với việc mở rộng

phạm vi quy mơ hoạt động tín dụng, đối tượng khách hàng phục vụ ngày càng

phong phú hơn theo đó khả năng rủi ro thất thốt vốn vay ngày càng tăng đe

doạ sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vì vậy để nâng cao và phát triển

của ngân hàng. Vì vậy để nâng cao chất lượng tín dụng sử dụng vốn chó hiệu

quả tín dụng đảm bảo an toàn trong kinh doanh hết sức thận trọng khi cho

vay, ln nắm chắc tình hình kinh doanh của khách hàng, tư vấn, giúp đỡ các

đơn vị tháo gỡ khó khăn, đồng thời cương quyết và cứng rắn đối với những

khách hàng có thái độ khơng đúng trong quan hệ tín dụng

- Có chính sách khách hàng phù hợp:TrÇn Huy TrờngNgân hàng 46CPhõn loi khỏch hng, u ói v lói suất cho vay, về phí dịch vụ…. Cho

của khách hàng truyền thống, khách hàng đem lại nhiều lợi ích cho ngân

hàng.

Chất lượng nghiệp vụ đánh giá khách hàng thể hiện ở khả năng phân

tích nhận định trước, trong và sau khi cho vay, nó có quan hệ nhân quả với

chất lượng tín dụng: Đánh giá tình hình khách hàng càng chính xác, chát

lượng tín dụng càng cao. Thơng qua đánh giá ngân hàng sẽ định lượng được

mức độ rủi ro trong q trình cho vay để có biện pháp sử lý kịp thời, hạn chế

mức tối đa bị thất thoát.

Việc đánh giá tình hình khách hàng là phải chuẩn đáon được khả năng

trả nợ thơng qua phân tích những ngun nhân dẫn tới rủi ro. (cả về rủi ro tài

chính và rủi ro phí tài chính phải nắm được các thơng tin về tính đều đặn của

khoản vay, tình hình trả nợ,. Có những tổ chức tín dụng nào đã cung cấp tín

dụng (quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng nơng nghiệp, ngân hàng phục vụ

người nghèo…..) có nợ q hạn không, mức độ nợ quá hạn…

Mặt khác thông qua nghiệp vụ đánh giá khách hàng để tiến tới thiết lập

mối quan hệ tốt và lâu dài với khách hàng, giúp cho ngân hàng có điều kiện

nắm vững các thơng tin có liên quan tới khách hàng, có đối sách thích hợp để

đáp ứng trong sự cạnh tranh trên cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng

khách hàng.

2.5. Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ, phối kết hợp chặt chẽ với các cấp

chính quyền địa phương và tổ chức đồn thể.

Các cấp chính quyền địa phương có vai trò hết sức quan trọng trong

hoạt động đầu tư tín dụng đối với các hộ sản xuất kinh doanh. Từ khi xác định

dự án phát triển kinh tế xã hội đến xét duỵêt cho vay, đôn đốc trả nợ và xử lý

các trường hợp vi phạm chế tài tín dụng đều có liờn quan n chớnh quyn a

phng.Trần Huy TrờngNgân hàng 46CTrong những năm qua nhất là từ khi có quyết định 67/1999/QĐ - TTG

về "một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và

nông", nghị quyết liên tịch 230/NĐLT giữa hộ nông dân Việt Nam và NHNo

và PTNT Việt Nam, thì mối quan hệ giữa NHNo và PTNT Nam Hà Nội và

các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn đã có những bước phát triển tích cực. Song

để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã đề ra thì ngân

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội cần tranh thủ hơn nữa

sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan ban

ngànhd để đưa hoạt động của ngân hàng tới gần dần theo phương châm "xã

hội hoá hoạt động ngân hàng".

Một số giải pháp trên không những tạo điều kiện cho hộ sản xuất kinh

doanh có điều kiện sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả, trả nợ vay ngân hàng

song phẳng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, và giúp

cho hộ sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống và làm tốc độc vai trò của mình

đối với nhà nước (nghĩa vụ đối với ngân sách).TrÇn Huy TrờngNgân hàng 46C3. Kin ngh

3.1. i vi Nh nc

phỏt huy hơn nữa vai trò của các ngân hàng thương mại trong việc cung

cấp vốn hộ sản xuất kinh doanh phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hố hiện đại hố đất

nước ngoài trách nhiệm thuộc về ngành ngân hàng, nhà nước ngoài trách nhiệm

thuộc về ngành ngân hàng, nhà nước cấp giải quyết các vấn đề sau.

Trước hết cần hoàn thiện hệ thống pháp lý, ổn định tương đối chính

sách quản lý kinh tế vĩ mô cơ chế sử dụng ngoại tệ, chính sách tỷ giá. Tạo

mơi trường pháp lý ổn định cho sự phát triển hoạt động kinh tế và hoạt động

ngân hàng.

Sớm điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế chính sách mang tính chất pháp lý

liên quan đến tài sản thế chấp như nhà đất, để tổ chức cá nhân vay vốn có

được tính chất pháp lý đích thực theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện

cho các ngân hàng mở rộng tín dụng một cách vững chắc.

Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh ổn định cho hoạt động ngân hàng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh

của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nhằm hạn chế làm hàng

giả, kinh doanh không phép, trốn lậu thuế, buôn lậu làm ảnh hưởng xấu đến

môi trường kinh doanh gây tiêu cực cho xã hội.

Tăng cường hiệu lực của công ty thơng tin báo cáo chế độ hạch tốn

kinh doanh, tn thủ nghiêm ngặt pháp lệnh kế toán thống kê, tránh tình trạng

như hiện nay, một số hộ sản xuất kinh doanh hoạch tốn ngồi sổ sách khai

giảm doanh thu, kinh doanh hàng khơng có nguồn gốc, nhằm trốn lậu thuế để

thu lợi bất chính.

Nhà nước cũng cần tạo lập mơi trường cho các hộ sản xuất kinh doanh

thuận lợi, thực hiện các chính sách khuyến khích trợ giúp và ưu ói cho h

sn xut kinh doanh hn na.Trần Huy TrờngNgân hµng 46C3.2. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng nhà nước là ngân hàng của các ngân hàng với chức năng là

quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và thực thi chính sách tiền tệ quốc

gia, quản lý điều hồ, lưu thơng tiền tệ, tín dụng ngân hàng, là cơ quan tham

mưu cho chính phủ trong việc xây dựng các văn bản dưới luật vì vậy ngân

hàng nhà nước cần thực hiện các biện pháp sau để giúp các ngân hàng hoạt

động kinh doanh được an tồn và mở rộng tín dụng vững chắc.

Đổi mới phương thức và thủ tục tín dụng theo hướng toạ thuận lợi và

cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có dự án

đầu tư kinh doanh khả thi được vay vốn nguồn hàng nhà nhất là trong lĩnh

vực sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng nhà nước là một tổ chức quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền

tệ và phải đảm bảo an toàn cho toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Vì

vậy, trung tâm phòng ngừa rủi ro của ngân hàng nhà nước phải thu nhập đầy

đủ, chính sách, kịp thời thơng tin từ nền kinh tế để cung cấp cho các ngân

hàng thương mại, để các ngân hàng có các quyết định đúng đắn trong hoạt

động tiền tệ tín dụng.

Ngân hàng nhà nước cần hỗ trợ nhằm củng cố tăng cường và đẩy mạnh

tín dụng của các ngân hàng thương mại trong việc thúc đẩy quan hệ ngânhàng

với các hộ sản xuất kinh doanh, tái cấp vô và tái bảo lãnh, kêu gọi tài trợ từ

bên ngồi cho các tổ chức tín dụng, đẩy mạnh việc sắp xếp các lại các ngân

hàng thương mại cổ phần, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các

doanh nghiệp.

3.3. Đối với chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nam Hà Nội.

Chi nhánh quy định mức lãi suất huy động lớn hơn tỉ lệ lạm phát và lãi

suất trung dài hạn phải cao hơn lãi suất ngắn hạn để tạo khoảng cách rõ rệtTrÇn Huy TrờngNgân hàng 46Cgia li ca ngi gi tin ngn hạn với người gửi tiền trung, dài hạn tuy

nhiên khoảng cách này phải luôn gửi sẽ dẫn đến tăng lãi suất cho vay điều này

sẽ cản trở đầu tư vào các phương án kinh doanh của các hộ sản xuất kinh

doanh. Ngồi ra để thu hút nguồn vốn dưới hình thức thu hút tiền gửi, Ngân

hàng còn có chính sách ưu đãi đói với khách hàng thường xuyên có số dư tiền

gửi lớn và nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo thanh tốn thuận lợi nhanh

chóng kịp thời chính xác. Bên cạnh đó cần có các biện pháp huy động và hấp

dẫn như dự thưởng khuyến mại.

Chi nhánh cần thiết lập và tăng cường các mối quan hệ đối với khách

hàng lớn là các dự án đầu tư trung dài hạn bằng nguồn vốn đồng tài trợ giữa

các nguồn hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác, các ngành có chức

năng quản lý dự án có vốn đầu tư nước ngoài và ngân sách nhà nước.

Chi nhánh cần mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu về

thẩm định,các lớp tập huấn về pháp luật thị trường và môi trường kinh doanh.

Để cán bộ làm công tác thẩm định hiểu sâu hơn giúp cho công tác

thẩm định được tốt hơn.

Chi nhánh phải lập danh sách các vấn đề đặc biệt quan tâm trong việc

lựa chọn dự án quan trọng có tính đột phá trong q trình chuyển dịch cơ cấu

theo hướng cơng nghiệp, hiện đại hố. Quan tâm đến khả năng và tiêu thụ sản

phẩm của hộ sản xuất kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phòng ngừa rủi ro tín dụng

phục vụ thẩm định tín dụng và giảm rủi ro tránh tình trạng nợ q hạn và

khơng có khả năng thu hồi để từ đó nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất

kinh doanh nói riêng và hiệu quả hoạt động kinh doanh ca ngõn hng núi

chung.Trần Huy TrờngNgân hàng 46CKT LUẬN

Việc nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng

đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội là

vấn đề phức tạp, có phạm vi mở rộng, liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp.

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, trong khuôn khổ, giới hạn phạm vi cho

phép báo cáo chuyên đề tốt nghiệp đã.

1. Hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về vai trò của tín dụng ngân

hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị

trường cũng như vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế

hộ sản xuất kinh doanh.

2. Phân tích thực trạng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh và đánh

giá chất lượng của hoạt động này tại chi nhánh.

NHNo & PTNT Nam Hà Nội, từ đó rút ra những mặt được cũng như

những tồn tại cần nghiên cứu để khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.

3. Phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến hạn chế

việc mở rộng tín dụng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất

kinh doanh.

4. Đề xuất những giải pháp về đội ngũ cán bộ tín dụng, nguồn vốn, sử

dụng vốn, chiến lược khách hàng, sự phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ

của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đồn thể, hồn thiện một số

chính sách kinh tế tài chính.

5. Các kiến nghị với chính quyền địa phương, các cấp ngân hàng, nhằm

không ngừng mở rộngvà nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất

kinh doanh, làm cho hoạt động tín dụng trở thành cơng cụ đắc lực trong việc

thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước, phỏt trin i sng kinh t, xó hi.Trần Huy TrờngNgân hµng 46CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×