Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Các tỷ số về khả năng hoạt động từ năm 2009 đến năm 2010

Bảng 3.3: Các tỷ số về khả năng hoạt động từ năm 2009 đến năm 2010

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau những chuyển lớn của nền kinh tế, hệ thống kế tốn Việt Nam đã

khơng ngừng đổi mới, hồn thiện và ngày càng phù hợp hơn với thông lệ

quốc tế. Nhà nước cần ban hành hoặc sửa đổi kịp thời các chế độ, chính sách,

các chuẩn mực kế tốn và kiểm toán để đảm bảo Luật kế toán được thực sự đi

vào và áp dụng đúng trong từng doanh nghiệp trong nền kinh tế. Điều này

cũng là yếu tố quan trọng trong q trình hội nhập của nền tài chính Việt Nam

với khu vực và thế giới.

3.3.2. Nhà nước cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu ngành.

Chỉ tiêu ngành sẽ cung cấp thơng tin quan trọng cho các doanh nghiệp,

nó là cơ sở tham chiếu để các nhà phân tích có thể đưa ra các nhận xét, đánh

giá, kết luận về hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình một cách chính

xác. Tuy nhiên hiện nay, chúng ta đó cú chỉ tiêu trung bình ngành nhưng chưa

đầy đủ và khơng kịp thời, chưa thể hiện được vai trò tham chiếu nên gây ra

cho doanh nghiệp nhiều khó khăn, lúng túng khi đối chiếu đánh giá hoạt động

của doanh nghiệp mình. Do đã chính phủ cần sớm có những văn bản hướng

dẫn việc xây dựng và cung cấp hệ thống chỉ tiêu trung bình các ngành. Các cơ

quan có trách nhiệm cần phối hợp xây dựng để có sự thống nhất trong tồn

nền kinh tế, bảo đảm tính chuẩn mực, khách quan cho những chỉ tiêu này.

3.3.3 Nhà nước và các cơ quan chủ quản cần thống nhất chương trình đào tạo.

Phân tích tài chính doanh nghiệp và kế tốn tài chính, kế tốn quản trị tại

các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế. Tăng cường phổ biến

những kinh nghiệm vận dụng phân tích tài chính doanh nghiệp của các nước

trong khu vực và thế giới cho sinh viên kinh tế và các cán bộ tài chính kế tốn

của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

3.3.4 Cơ quan chủ quản nờn cú quy định thời hạn bắt buộc nộp báo cáo

phân tích tài chính đối với các Doanh nghiệp.

Nhà nước trực tiếp là Bộ tài chính cần có những qui định cụ thể về

thời gian nộp báo cáo, qui định về việc công bố thông tin phân tích tài

chính trên phương tiện thơng tin đại chỳng.Tất cả những điều này sẽ thúcđẩy Doanh nghiệp hoạt động sản xuất hiệu quả hơn, làm lành mạnh hố tài

chính doanh nghiệp.KẾT LUẬN

Trong chặng đường hình thành và phát triển của mình, giai đoạn đổi mới

chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị

trường có sự quản lý của Nhà nước là thời kỳ khó khăn nhất đối với cơng ty

nói riêng và các Doanh nghiệp Nhà nước nói chung. Tuy nhiên chính trong

giai đoạn này, công ty đã khẳng định được sức mạnh của mình: Đứng vững và

phát triển bằng chính nội lực của bản thân. Đúng là "lửa thử vàng, gian nan

thử sức".

Trong những năm qua công ty đã đạt được nhiều thành tích sản phẩm

của cơng ty khơng ngừng cải tiến, đáp ứng được yêu cầu của thị trưởng, sản

lượng, doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên

bên cạnh những thành công đã đạt được, cơng ty vẫn còn nhiều hạn chế như

cơ cấu vốn mất cân đối, hiệu quả sử dụng vốn chưa tương xứng với lượng vốn

bỏ ra, ứ đọng vốn trong khâu thanh tốn, ... tất cả các điều đó làm cho tốc độ

phát triển của cơng ty còn bị hạn chế.

Theo ý chủ quan của mình, em đã nêu ra một số kiến nghị, giải pháp

nhằm tăng cường năng lực tài chính của cơng ty. Tuy nhiên do thời gian thực

tập chưa được bao lâu, trình độ bản thân còn nhiều hạn chế bước đầu làm

quen với tình hình thực tế nên em cũn cú những thiếu sót khơng thể tránh

khỏi. Vì vậy em mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng góp của thầy cơ giáo và

các bạn để bài viết hồn thiện hơn, góp phần nhỏ bé làm cho công ty phát

triển vững mạnh hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo Quyết tốn Tài chớnh của Cơng Ty năm 2008, 2009, 2010.

2. TS Vò Duy Hào (2008), Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính

doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội

3. PTS.Ngơ Thế Chi, PTS.Đồn Xn Tiến, PTS.Vương Đình Huệ (1995),

Kế tốn - Kiểm tốn và Phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà

Nội.

4. Các quyết định của Công ty ban hành cơ chế điều hành Tài chớnh năm

2008, 2009, 2010.

5. Chiến lược Tài chính giai đoạn 2006 -2010.

6. Báo cáo tổng kết công tác Tài chính năm 2008, 2009 và năm 2010 của

Cơng ty.

7. Giáo trình Quản lý Tài chính cơng - nhà xuất bản tài chính năm 2009

8. Thơng tư số /TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn

thực hiện.

11. Nghị định /NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Các tỷ số về khả năng hoạt động từ năm 2009 đến năm 2010

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×