Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua các năm các chỉ tiêu này có xu hướng giảm đi, mức độ tự chủ về tài chính của DN và khả năng bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu ko cao nhưng vẫn nằm trên mức tối thiểu là 15%. Đây là một dấu hiệu không tốt cho doanh nghiệp vì phải huy động vốn chiếm d

Qua các năm các chỉ tiêu này có xu hướng giảm đi, mức độ tự chủ về tài chính của DN và khả năng bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu ko cao nhưng vẫn nằm trên mức tối thiểu là 15%. Đây là một dấu hiệu không tốt cho doanh nghiệp vì phải huy động vốn chiếm d

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua các năm các chỉ tiêu này có xu hướng giảm đi, mức độ tự chủ về tài chính của DN và khả năng bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu ko cao nhưng vẫn nằm trên mức tối thiểu là 15%. Đây là một dấu hiệu không tốt cho doanh nghiệp vì phải huy động vốn chiếm d

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x