Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMnhân viên văn phòng đó như thế nào, những nhân viên ấy vận dụng kỹ năng

giao tiếp vào thực tiễn công việc ra sao khi mà một ngày họ làm việc 8 giờ tại

công sở, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới, khách

hàng, đối tác...

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh và nhiều khi kỹ

năng giao tiếp tốt là điều kiện mang tính quyết định sự thành cơng. Theo kết

quả điều tra của Viện xã hội Mỹ năm 2008 thì kỹ năng giao tiếp tốt quyết định

85% sự thành công của chúng ta trong cuộc sống và công việc. Mọi thông tin

truyển tải đều qua hình thức giao tiếp: giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp bằng

ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp bằng văn bản, thư từ. Một nhân viên giao tiếp tốt

không phải là một nhân viên hiểu ý sếp nhất mà phải hòa đồng và truyền đạt

được những ý kiến đó với đồng nghiệp.

Cơng ty Cở phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông

(INTRACOM) là một doanh nghiệp mang trong mình những nét mới, nét

riêng, độc đáo về văn hóa doanh nghiệp của Cơng ty. Là một doanh nghiệp

phát triển vững mạnh, rất đáng để tìm hiểu nghiên cứu.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế này và với mong muốn tìm hiểu rõ

hơn về kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty, đồng thời phản

ánh được thực trạng kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng tại Cơng ty,

tơi mạnh dạn quyết định lựa chọn đề tài: “Kỹ năng giao tiếp của nhân viên

văn phòng Cơng ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông

(INTRACOM)” làm hướng nghiên cứu của mình.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Kỹ năng giao tiếp nói chung, kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn

phòng nói riêng là một hướng nghiên cứu rất đáng được quan tâm. Hiện nay,

vấn đề này đã trở thành đề tài nghiên cứu của rất nhiều nhà quản lý, cán bộ

nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, các sinh viên…với các góc độ tiếp cận khác2Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMnhau. Có thể kể đến một số cơng trình như:

a. Sách, giáo trình

Giáo trình “Kỹ năng giao tiếp” do ThS. Chu Văn Đức (Chủ biên),

NXB Hà Nội năm 2005; “Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh

doanh” của TS. Thái Trí Dũng, NXB Thống kê năm 2009; “Truyền thông

giao tiếp trong kinh doanh” của Nguyễn Hữu Thân, NXB Thống kê năm

2006…

b. Bài đăng trên web, tạp chí

Các bài viết: “Học kỹ năng giao tiếp theo cách Abraham Lincoln”,

Giao tiếp tốt - Chìa khóa đến thành cơng” đăng trên website trường Đại học

Mỏ - Địa chất.

Các bài viết “Kỹ năng giao tiếp là gì và vai trò kỹ năng giao tiếp trong

cuộc sống” năm 2016, “Giao tiếp ứng xử nơi công sở” năm 2015 đăng trên

website Lời hay ý đẹp (loihayydepo.info).

Bài viết “Kỹ năng giao tiếp là gì?” đăng trên web Kênh tuyển sinh

(kenhtuyensinh.vn) năm 2006.

Nhìn chung, những bài viết này đều chỉ ra những khái niệm cơ bản về

kỹ năng giao tiếp và đưa ra những cách rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho các

chúng ta khi ta trong vai trò là: sinh viên, nhân viên cơng sở, hay ở ngồi cuộc

sống thường nhật…

c. Các nghiên cứu của sinh viên

Có thể mạnh dạn nói đến một số đề tài của sinh viên nghiên cứu về vấn

đề này như:

+ Báo cáo tốt nghiệp “Kỹ năng giao tiếp của người Thư ký văn phòng

trong cơ quan tổ chức” của sinh viên Phạm Thị Hương, Lớp CĐ Thư ký văn

phòng K3, trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2010. Trong báo cáo, tác giả

đã bước đầu tiếp cận được với các khái niệm, các nội dung liên quan đến kỹ3Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMnăng giao tiếp của người Thư ký văn phòng trong Cơng ty UNIMEX Hà Nội.

Tuy nhiên, hạn chế của tác giả là chưa đưa ra được nhiều dẫn chứng minh họa

thuyết phục độc giả nên chưa chỉ ra được rằng Thư ký văn phòng tại Cơng ty

này có những ưu điểm, nhược điểm nào trong kỹ năng giao tiếp, cũng như

chưa đưa ra được bài học kinh nghiệm hay các biện pháp khắc phục, phát

triển kỹ năng giao tiếp cho người Thư ký văn phòng.

+ Báo cáo tốt nghiệp “Kỹ năng giao tiếp của người Thư ký văn phòng

trong cơ quan tổ chức” của sinh viên Vũ Thị Phương, lớp CĐLT Thư ký văn

phòng K2 năm 2010. Đối với báo cáo này, ngồi việc tiếp cận với kỹ năng

giao tiếp giống tác giả Phạm Thị Hương thì tác giả còn chỉ ra được các khía

cạnh quan hệ giao tiếp nhiều vai của người Thư ký văn phòng tại UBND Thị

xã Sầm Sơn (Kỹ năng giao tiếp với lãnh đạo, với cấp dưới, với đồng nghiệp,

với người dân, với khách…). Tác giả cũng đưa ra được những nguyên tắc

giao tiếp hiệu quả, chỉ ra được một số ưu - nhược điểm của người Thư ký văn

phòng tại cơ quan, đưa ra được giải pháp phát triển kỹ năng giao tiếp của

người Thư ký, tuy nhiên, những nội dung này tác giả chỉ đưa ra mang tính

chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng.

+ Ngồi ra, vẫn còn một số báo cáo tốt nghiệp của sinh viên trường Đại

học Nội vụ Hà Nội liên quan đến đề tài kỹ năng giao tiếp. Hầu hết các đề tài

này đều nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ năng giao tiếp của người Thư ký văn

phòng tại cơ quan tở chức, nghiên cứu chung chung, chưa đi sâu, đi sát.

Kế thừa những cơng trình trên, đề tài này của em sẽ chỉ ra được thực

trạng kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP Đầu tư xây dựng

Hạ tầng và Giao thơng (INTRACOM), từ đó phân tích những ưu điểm, hạn

chế trong kỹ năng giao tiếp của nhân viên phòng tại Cơng ty, đồng thời, đề

xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm, phát triển kỹ năng giao tiếp của

nhân viên văn phòng tại Cơng ty.4Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOM3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nhằm tìm hiểu thực trạng kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn

phòng Cơng ty CP INTRACOM, đồng thời làm rõ những điểm mạnh, điểm

yếu còn tồn tại về kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng trong Cơng ty.

Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ năng giao

tiếp của nhân viên văn phòng trong Cơng ty.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Hệ thống hố lý luận về kỹ năng giao tiếp;

- Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Công

ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông; chức năng, nhiệm vụ, cơ

cấu tổ chức của Văn phòng Cơng ty;

- Tìm hiểu thực trạng kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ năng giao tiếp

của nhân viên văn phòng Cơng ty.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp cơ

bản: lắng nghe, nói, đọc, viết của nhân viên văn phòng Cơng ty.

- Phạm vi nghiên cứu: Văn phòng Cơng ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ

tầng và Giao thông (INTRACOM).

6. Giả thuyết nghiên cứu

Nếu phát triển tốt kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty

Cở phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM) sẽ góp phần

phục vụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo nên bản sắc, đặc

trưng riêng cho Công ty CP INTRACOM.

7. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, Khố luận của tơi đã sử dụng một số phương pháp

như:5Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOM- Phương pháp quan sát: Để thực hiện đề tài Khố luận tại Cơng ty,

tơi đã tập trung quan sát, ghi chép những biểu hiện cụ thể về kỹ năng giao tiếp

của nhân viên văn phòng Cơng ty.

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Phương pháp này được tôi

vận dụng để khảo sát về cách nhìn nhận của nhân viên văn phòng Cơng ty về

kỹ năng giao tiếp.

- Phương pháp thu thập thông tin: tôi tiến hành thu thập thông tin liên

quan đến kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty từ trang web

Công ty, từ quan sát thực tế, các tài liệu…thu thập thông tin liên quan đến kỹ

năng giao tiếp từ sách, báo, tạp chí, các đề tài nghiên cứu có liên quan…

- Ngồi ra, để thực hiện Khố luận này tơi còn sử dụng một số

phương pháp: phân tích - tởng hợp, phỏng vấn lãnh đạo văn phòng, cán bộ

nhân viên văn phòng.

8. Cấu trúc của đề tài

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, phần

nội dung của đề tài có kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về kỹ năng giao tiếp

Nội dung của chương này trình bày những lý luận chung về kỹ năng

giao tiếp như: Khái niệm giao tiếp, kỹ năng, kỹ năng giao tiếp; nguyên tắc

giao tiếp; các hình thức giao tiếp; phân loại kỹ năng giao tiếp; vai trò của kỹ

nằn giao tiếp. Từ đó làm cơ sở cho sự so sánh giữa lý luận với thực tế kỹ năng

giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty Cở phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng

và Giao thông (INTRACOM).

Chương 2. Thực trạng kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng

Cơng ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM).

Trong chương này, tơi tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ

cấu tổ chức của Công ty CP INTRACOM; tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ6Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMcấu tở chức của văn phòng Cơng ty. Đặc biệt là đi sâu tìm hiểu thực trạng kỹ

năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty, để từ đó đưa ra những nhận

xét, đánh giá đối với tình hình thực tế của kỹ năng này tại Công ty một cách

chân thực, khách quan.

Chương 3. Một số giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân

viên văn phòng Cơng ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông

(INTRACOM)

Dựa trên những lý luận chung và các nhận xét ở chương 1 và 2, tôi

mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu

quả kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư xây

dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM).7Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMB. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Giao tiếp

Hiện nay, tùy vào phạm vi,

mục đích nghiên cứu và trên những

góc độ chun mơn riêng, các nhà

nghiên cứu đã đưa ra rất nhiều khái

niệm khác nhau về vấn đề giao tiếp.

Trong Từ điển Tâm lý học

của Việt Nam giao tiếp được định

nghĩa: là quá trình thiết lập và

phát triển và tiếp xúc giữa các cá nhân xuất phát từ nhu cầu phối hợp hành

động. Giao tiếp bao gồm hàng loạt các yếu tố như trao đổi thông tin, xây dựng

chiến lược hoạt động thống nhất, tri giác và tìm hiểu người khác.

Theo Từ điển tiếng Việt của Trung tâm ngơn ngữ học Hà Nội thì “giao

tiếp là sự trao đổi tiếp xúc với nhau thông qua các phương tiện giao tiếp”.

Theo PGS.TS. Đào Thị Ái Thi: “Giao tiếp là sự trao đởi tư tưởng, tình

cảm và hành vi giữa con người với nhau thông qua hệ thống tín hiệu ngơn

ngữ, được xác lập và vận hành bởi các mối quan hệ tương tác xã hội có chủ

định hoặc khơng chủ định giữa các bên tham gia vào quan hệ giao tiếp nhằm

thoả mãn những nhu cầu và mục tiêu nhất định”. [9, tr.15]

Nhìn chung, dù đứng ở góc độ nào, các tác giả cũng có chung nhận

định: Giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ giữa con người với

con người mà qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và được biểu hiện ở các q

trình thơng tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau.

Dựa trên những quan điểm nêu trên, cùng phạm vi nghiên cứu của khoá8Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMluận này, có thể chấp nhận cách định nghĩa về giao tiếp như sau: Giao tiếp là

q trình tiếp xúc, trao đổi thơng tin, tư tưởng, tình cảm giữa người với

người nhằm thực hiện những mục đích, nhu cầu nhất định.

Có thể sơ đồ hóa q trình giao tiếp như sau:Để có một cuộc giao tiếp cần các yếu tố như: người gửi và người nhận

thông tin; một thông điệp được truyền tải hoặc chia sẻ giữa hai hay nhiều

người; đó là một q trình hai chiều, tức là người phát tin không bao giờ chỉ

muốn một mình mà khơng chú ý tới tiếp nhận thơng tin phản hồi của người

nhận tin.

Giao tiếp không đơn thuần là một hành vi đơn lẻ mà nó nằm trong một

chuỗi các tư duy hay hành vi mang tính hệ thống trong bản thân các bên tham

gia giao tiếp hoặc giữa họ với nhau.

1.1.2. Kỹ năng

Khi ta thực hiện một hoặc một nhóm hành động nhất định lặp đi lặp lại

một cách thuần thục sẽ hình thành kỹ năng. Vậy, kỹ năng là năng lực hay khả

năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ

sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi.9Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOM1.1.3. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng

trong thời đại hiện nay. Đó là một tập hợp những quy tắc, nghệ thuật , cách

ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hàng ngày giúp mọi

người giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn khi áp dụng thuần thục kỹ năng giao

tiếp.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về kỹ năng giao tiếp. Mỗi tác giả, mỗi

nhà nghiên cứu lại đưa ra những cách hiểu của mình về kỹ năng giao tiếp,

nhưng tơi đồng tình về khái niệm kỹ năng giao tiếp của PGS.TS Đào Thị Ái

Thi: “Kỹ năng giao tiếp là sự thể hiện thực tế năng lực giao tiếp của con

người trong việc vận dụng tri thức, tình cảm và kinh nghiệm để nhận biết,

phán đoán và sử dụng phương tiện giao tiếp một cách thành thạo trong các

mối quan hệ giao tiếp và phù hợp với tình huống giao tiếp cụ thể nhằm đạt

được hiệu quả giao tiếp”. [9, tr.15-16]

1.2.Nguyên tắc giao tiếpMuốn hoạt động giao tiếp đạt hiệu quả thì trong cuộc giao tiếp cần đảm

bảo tuân thủ các nguyên tắc.

1.2.1. Đảm bảo sự hài hòa về mặt lợi ích giữa các bên

tham gia giao tiếp

Nguyên tắc này dựa trên một thực tế có tính quy luật về mặt tâm lý của

con người. Bất kỳ ai, khi thực hiện các quan hệ giao tiếp đều mong muốn, tin

tưởng hoặc hy vọng rằng thông qua việc giao tiếp có thể đạt được một lợi ích

nào đó cho mình hoặc cho chủ thể mà mình đại diện. Lợi ích mà con người

hướng tới có thể là vật chất, có thể là lợi ích tinh thần.

Trang Tử - nhà Triết học nởi tiếng Trung Quốc có nói: “Khơn chết,

dại chết, biết sống”. Muốn thành công cũng cần phải nắm rõ “cửu tri”: biết

mình, biết người, biết thời đại, biết dừng, biết đủ, biết căn nguyên, biết sợ10Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMmình, biết nhẫn và biết ứng phó.

1.2.2. Đảm bảo ngun tắc bình đẳng trong giao tiếp

Trong hoạt động giao tiếp, chúng ta sẽ gặp phải nhiều đối tượng khác

nhau (già - trẻ, nam - nữ, lãnh đạo - nhân viên - đồng nghiệp…) đòi hỏi chúng

ta phải đảm bảo sự bình đẳng trong giao tiếp. Tôn trọng người đối diện sẽ

giúp chúng ta xóa đi khoảng cách và tạo được sự thân thiện trong cuộc đối

thoại.

Xét về mặt tâm lý, con người ai cũng có cái TƠI rất lớn. Ai cũng coi

mình là nhân vật quan trọng, nhiều người còn đặt mình là cái rốn của vũ trụ.

Nhưng trong giao tiếp, nếu để cái tơi lấn át đối phương thì chúng ta sẽ mất

hình ảnh cá nhân.

Điều quan trọng nhất để tạo ấn tượng cho người đối thoại chính là

chúng ta phải nhớ những điều cơ bản về họ, đặc biệt là tên. Hãy giữ thể diện

cho nhau ở mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không làm bẽ mặt người khác trước

mặt nhiều người dù biết họ sai mười mươi. Chỉ nhận xét, phê phán công việc,

sự kiện chứ không đánh giá trực tiếp nhân cách của người đối thoại.

Các nhà hùng biện nổi tiếng thế giới đều biết cách sử dụng thiện xảo

hai tiếng “chúng ta” hoặc “chúng mình” và nhờ đó họ gặt hái được thành

cơng. Vua thép Hoa Kỳ - Andrew Carnegie đã ca ngợi những người giúp việc

trước mặt họ. Trên bia mộ của ơng khắc dòng chữ: “Đây là nơi an nghỉ ngàn

thu của một người biết thu dụng những người thơng minh hơn mình”.

1.2.3. Hướng tới giải pháp tối ưu

Trong giao tiếp, để tạo ra sự hài hòa về mặt lợi ích của các bên giao tiếp

không phải là dễ dàng và đơn giản. Đây là điều dễ hiểu bởi mong muốn của

các bên giao tiếp thì nhiều, nhưng đáp ứng và thỏa mãn những mong muốn đó

lại có hạn, việc một trong các bên hoặc nhiều bên khi tiến hành giao tiếp có

thể khơng đạt lợi ích của mình như mong muốn là chuyện thường tình. Vì11Kỹ năng giao tiếp của nhân viên văn phòng Cơng ty CP INTRACOMvậy, trong q trình giao tiếp, hướng tới những giải pháp tối ưu sẽ đem lại

hiệu quả bất ngờ.Hình 1.1: Trong quá trình giao tiếp cần hướng tới những giải pháp tối ưu.1.2.4. Tôn trọng các giá trị văn hóa

Tơn trọng các giá trị văn

hóa chính là tơn trọng văn hóa,

phong tục tập qn, tín ngưỡng của

mỗi quốc gia, vùng miền…Mỗi

vùng miền, quốc gia có các giá trị

văn hóa khác nhau, đòi hỏi được

tơn trọng giữ gìn. Người giao tiếp

có văn hóa là người am hiểu các giá

trị văn hóa của mỗi vùng miền khác

Hình 1.2: Nhân viên văn phòng Cơng ty CP

nhau để đưa ra cách ứng xử phù

INTRACOM dâng hoa cúng dường.

hợp.

Giá trị văn hóa là một phạm trù rộng lớn. Ở góc độ nguyên tắc, giao

tiếp phải tơn trọng giá trị văn hóa. Vì vậy, ứng xử trong giao tiếp phải mang

tính dân tộc và phản ánh truyền thống tốt đẹp. Cần thấy rằng, một thái độ

niềm nở, vui vẻ, hài hòa, tinh thần hiếu khách, phong cách lịch sự và nghiêm

túc là những chuẩn mực giao tiếp quan trọng và cần thiết.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×