Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SAMSUNG có sự phân chia tổng thể thành những bộ phận nhỏ theo những tiêu thức ,chất lượng khác nhau,những bộ phận đó thực hiện những chức năng riêng biệt nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung cảu tổ chức.Chủ tịch tập đoàn Lee Ku

SAMSUNG có sự phân chia tổng thể thành những bộ phận nhỏ theo những tiêu thức ,chất lượng khác nhau,những bộ phận đó thực hiện những chức năng riêng biệt nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung cảu tổ chức.Chủ tịch tập đoàn Lee Ku

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SAMSUNG có sự phân chia tổng thể thành những bộ phận nhỏ theo những tiêu thức ,chất lượng khác nhau,những bộ phận đó thực hiện những chức năng riêng biệt nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung cảu tổ chức.Chủ tịch tập đoàn Lee Ku

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×