Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách,

chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội

vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ

được phân công Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một phó Giám đốc Sở được Giám

đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.

Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp

tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ

luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám

đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định

theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức thuộc Sở gồm 09 phòng, ban, đơn vị:

Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ

- Phòng tổ chức, biên chế và tổ chức phi thức phủ;

- Phòng cơng chức, viên chức;

- Phòng xây dựng chính quyền và cơng tác thanh niên;

- Phòng cải cách hành chính;

- Văn phòng Sở Nội vụ;

- Thanh tra Sở Nội vụ;

- Phòng tôn giáo;

Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

- Ban thi đua - Khen thưởng;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm ban hành văn bản quy định cụ thể

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị

thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ.

1.3. Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng:

5Sở Nội vụ là cơ quan chun mơn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham

mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ gồm: tổ

chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách

hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức,

viên chức nhà nước, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức

phi Chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước, thi đua - khen thưởng, Tơn giáo.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành

sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên mơn, nghiệp vụ

của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo các

quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; các đề án,

dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành

chính về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa

bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch,

đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thơng tin, tuyên truyền, hướng

dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực

thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Về tổ chức bộ máy:

Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức

bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng đề án thành lập, tổ

chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định;6Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối

hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh theo quy định của pháp luật;

Về tổ chức chính quyền:

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy chính

quyền địa phương các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức và hướng

dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

các cấp;

Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn kết quả

bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Ủy ban nhân

dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của

pháp luật;

Về công tác văn thư, lưu trữ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện

các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu

trữ lịch sử của tỉnh, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh

theo quy định của pháp luật;

Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối

với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

quyết định việc hủy tài liệu có thơng tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh

theo quy định của pháp luật;

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu

trữ;

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ

công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;7Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ:

giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định

của pháp luật;

Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các

điều kiện theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Về công tác thi đua, khen thưởng:

Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn,

nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các sở,

ban, ngành, ở cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng

khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, của cấp

huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ở địa phương và cơ sở, trình Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen

thưởng theo quy định;

Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng

và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về

thi đua, khen thưởng theo quy định.

Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

Tiểu kết

Trên đây là một vài nét mô phỏng về vị trí trụ sở, lịch sử hình thành, cơ

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, hiểu rõ được cơ quan được hình

thành dựa trên quy định thành lập tổ chức của cơ quan cấp trên, là một phần

trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước cũng như chức năng, nhiệm vụ

quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.8Chương 2

VAI TRÒ CỦA VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

2.1. Vai trò trong cơng tác thu thập các căn cứ

2.1.1. Xác định tầm quan trọng của các căn cứ để xây dựng kế hoạch

Để thực hiện bất cứ cơng việc gì của cơ quan tổ chức cũng cần rất nhiều

thông tin, thông tin đáp ứng cho hoạt động thực tiễn, giải quyết nhiệm vụ của cơ

quan tổ chức, làm căn cứ để xây dựng các kế hoạch, từ các đặc tính của cơng

việc, cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, lịch trình cơng tác, các buổi họp, kế

hoạch ngắn hạn và dài hạn của cơ quan.

Đặc biệt, việc thu thập các căn cứ có vai trò quan trọng trong hoạch định

công việc trong cơ quan tổ chức, thể hiện trên các phương diện như:

- Cung cấp dữ liệu để lập kế hoạch, xác định mục tiêu.

- Xây dựng các phương án, giải pháp cho kế hoạch.

- Các phương án đề phòng rủi ro trong q trình thực hiện cơng việc.

- Tiến trình thực hiện cơng việc.

Thu thập các căn cứ cho hoạch định là giai đoạn đầu tiên trong q trình

tổ chức thực hiện hoạch định cơng việc của văn phòng cơ quan, những căn cứ

xuất phát từ nội bộ cơ quan như thông tin nội bộ hoặc là thơng tin bên ngồi,

những căn cứ đánh giá giá trị pháp lí của thơng tin.

2.1.2. Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên thực hiện xác định các căn

cứ pháp lý

Trong bất cứ cơ quan tổ chức nào thì văn phòng cũng là cửa ngõ của cơ

quan, vì văn phòng ln có mỗi quan hệ đối nội đối ngoại thông qua hệ thống

văn bản đi văn bản đến, văn bản nội bộ. Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên là

bộ phận tiếp nhận nhiều thông tin từ nhiều bộ phận khác của cơ quan vì vậy để

thu thập những căn cứ cho q trình hoạch định cơng việc cũng thuận lợi hơn.

Trong đó là các căn cứ pháp lí, văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên thực

hiện xây dựng các căn cứ pháp lí thơng qua những quy định, quyết định của nhà

nước, các luật, các văn bản quy định, quyết định ... có liên quan đến việc thực

9hiện hoạch định.

Trước khi hoạch định bất cứ một cơng việc gì văn phòng cơ quan tổ chức

thu thập căn cứ thông qua việc nghiên cứu các quy định của nhà nước, các tài

liệu, văn bản luật, các quy định quyết định, thông tư liên quan đến công việc cần

lập kế hoạch.

Tập hợp các các căn cứ thu được thực hiện kiểm tra độ chính xác và tiến

hành lựa chọn làm căn cứ pháp lí cho việc hoạch định, đưa những căn cứ hợp lí

và có giá trị nhất vào hoạch định.

2.1.3. Xác định các căn cứ thực tiễn

Sau khi nhận được sự chỉ đạo và xác định những công việc cần phải làm

của cơ quan. Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức phân cơng

cơng việc đến từng bộ phận trong phòng và thu thập các căn cứ trong đó có căn

cứ thực tiễn để hoạch định cơng việc.

Văn phòng tổ chức xác định các căn cứ thực tiễn để hoạch định các công

việc của cơ quan là những căn cứ thể hiện xu hướng phát triển của cơ quan, các

chương trình kế hoạch của cơ quan ở thời gian trước, các yếu tố kinh tế, chính

trị, văn hóa, mơi trường làm việc của cơ quan. Văn phòng sẽ dựa vào đó để xây

dựng các căn cứ thực tiễn cho việc hoạch định.

2.1.4. Xác định những căn cứ khoa học

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên xác định các căn cứ khoa học cho

việc hoạch định công việc thông qua các nghiên cứu khoa học, các cơ sở khoa

học, làm cơ sở để kế hoạch trở nên đáng tin cậy và nâng cao khả năng hồn

thành hiệu quả cơng việc.

2.2. Vai trò trong công tác xác định mục tiêu

2.2.1. Tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu

Vào một buổi chiều hồng hơn, một người đàn ơng bị lạc trong sa mạc,

Ơng ta bị lạc trong khi đi tìm một chàng trai trẻ cũng bị lạc, Buổi sáng ngày hôm

sau, chàng trai quay trở về, còn người đàn ơng kia khơng quay trở về nữa.

Chàng trai có kể lại. Anh từng trải qua những trận bão cát, có nhiều lúc tình cảnh10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×