Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Về cơng tác bảo quản NVL: Cơng ty có hệ thống kho bãi ở trụ sở

Công ty khá tốt, đảm bảo các điều kiện để NVL mua về không bị thất thoát,

hư hỏng làm ảnh hưởng tới tiến độ thi cơng và chất lượng các cơng trình.

Ngồi ra Cơng ty cũng thiết lập hệ thống kho tại các công trình xa.

+ Về cơng tác tiếp nhận NVL: Nhìn chung công tác tiếp nhận NVL của

Công ty tương đối đơn giản, khơng có nhiều các thủ tục rườm rà nhưng vẫn

đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

+ Cơng tác cấp phát NVL: Nhìn chung thì cơng tác cấp phát thực hiện

với thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng. Khi các tổ đội sản xuất gửi yêu cầu lên

phòng vật tư, được sự đồng ý là tiến hành cấp phát ln đảm bảo phục vụ nhu

cầu của các cơng trình.

+ Về công tác thu hồi phế liệu: Công ty đã tận dụng những phế liệu như

vỏ bao xi măng, sắt vụn, gỗ vụn…thu gom lại và tái sử dụng để góp phần làm

giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả sản xuất của các NVL.

3.4.2 Những hạn chế và một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn ngun

vật liệu tại công ty.

Bên cạnh những ưu điểm Công ty có được thì vẫn còn một số điểm hạn

chế trong cơng tác kế tốn cũng như trong cơng tác quản lý NVL. Từ những

hạn chế trên để xác định các giải pháp khắc phục những gì còn yếu kém để

ngày càng hồn thiện cơng tác kế tốn NVL của Cơng ty.40Nội dungPhương pháp

tính giá xuất

khoDự phòng

giảm giá hàng

tồn khoCơng tác bảo

quản NVL

Cơng tác cấp

phát NVLHạn chế

Đòi hỏi độ chính xác cao trong

tính tốn, u cầu kế tốn theo

dõi và tính giá xuất chặt chẽ,

Cơng ty có khá nhiều chủng

loại vật tư => phương pháp

khơng phù hợp.

Khơng trích lập dự phòng =>

giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ

có thể khơng chính xác, rủi ro

khi các vật liệu mất phẩm chất

gây tổn hại cho doanh nghiệp.

Một số hệ thống kho ở các vật

tư chưa đủ tiêu chuẩn => NVL

dễ bị thất thốt và giảm chất

lượng.

Vẫn còn tồn tại một số thủ tục

rườm rà =>ảnh hưởng đến tiến

độ sản xuất sản phẩm.Giải pháp

Nên sử dụng phương pháp

giá bình quân sau mỗi lần

nhập => cung cấp thơng tin

kịp thời và chính xác, giúp

nhà quản lý có thơng tin

chính xác trước những sự

thay đổi về giá cả.

Nên trích lập dự phòng giảm

giá hàng tồn kho, khi đó sẽ

giảm bớt rủi cho Cơng ty và

hồn thiện cơng tác kế tốn

NVL.

Đầu tư xây dựng hệ thống

kho bãi đảm bảo và kiên cố

hơn, chú trọng việc trông giữ

kho bãi cẩn thận tránh tính

trạng mất cắp.

Đơn giản hóa thủ tục cấp

phát => đảm bảo tiến độ đơn

đặt hàng.41PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1 Kết luận

Qua thời gian thực tập tại cơng ty cổ phần cơ khí Trung Tân,em đã tìm

hiểu và nghiên cứu đề tài “Kế tốn ngun vật liệu của Cơng ty cổ phần cơ

khí Trung Tân”. Đề tài đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về

kế toán NVL, đồng thời nêu được cơng tác kế tốn NVL của Cơng ty từ chi

tiết đến tổng hợp.

Trong cơng tác kế tốn ngun vật liệu, kế toán đã sử dụng chứng từ

hợp lệ, hợp pháp, dựa vào những chứng từ đó kế tốn đã ghi vào sổ một sách

rõ ràng và đầy đủ thơng tin. Bộ máy kế tốn gọn nhẹ với việc phân công lao

động cụ thể, trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cán bộ kế tốn. Mọi phần hành

của cơng tác kế tốn đều có người theo dõi, thực hiện đầy đủ đúng nội quy.

Công ty đã trang bị và sử dụng các phương tiện hiện đại sử dụng kỹ thuật tính

tốn, xử lý thơng tin làm cho cơng việc kế tốn ngun vật liệu được chính

xác, được trung thực và khách quan hơn. Dựa vào nguồn vốn kinh doanh của

Công ty, Công ty đã xác định đúng đắn hướng đi cho mình một cách hợp lý

trong những năm gần đây. Trình tự ln chuyển chứng từ giữa các phòng ban

kế tốn đã có sự thống nhất. Mối quan hệ đối chiếu giữa sổ kế toán chi tiết và

sổ kế toán tổng hợp đã có sự trùng khớp rất cao.

Bên cạnh đó ta thấy, về chứng từ kế tốn: một số chứng từ phiếu nhập,

phiếu xuất chưa có dấu đỏ của cơ quan, số quyển của chứng từ chưa ghi,

thông tin chưa đầy đủ. Do đó, doanh nghiệp nên tiếp tục phát huy hiệu quả

trong công việc tổ chức công tác kế tốn, đó là sự gọn nhẹ, phân cơng cơng

việc hợp lý, rõ ràng, đúng người đúng việc. Phát huy q trình quản lý, ghi42chép và hạch tốn hợp lý như hiện nay. Các chứng từ kế toán như phiếu thu,

phiếu chi nên ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Đóng dấu đỏ đầy đủ.

Cần đẩy mạnh cơng tác thi đua khen thưởng, đồng thời xử lý những trường

hợp vi phạm kỷ luật.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay, sự cạnh tranh giữa

các doanh nghiệp với nhau diễn ra ngày càng gay gắt. Để có thể đứng vững

trên thị trường bản thân mỗi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chiến lược

kinh doanh có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao uy tín của mình trên thị

trường. Với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp cơ khí nói chung thì

yếu tố đầu vào có vai trò khá quan trọng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, góp

phần hạ giá thành sản phẩm. Từ đó tăng khả năng cạnh tranh với các doanh

nghiệp khác cùng lĩnh vực hoạt động. Do vậy kế tốn NVL có vai trò hết sức

quan trọng cùng với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.43TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Theo Chuẩn mực kế toán 02 – Hàng tồn kho ( Ban hành và công bố theo

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC đưa ra ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ

trưởng Bộ tài chính .

http://tuvan.webketoan.vn/chuan-muc-so-2-hang-ton-kho_169.html

2.Thơng tư hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp , Thông tư 200/2014/TTBTC ban hành vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính .

http://ketoanthienung.net/thong-tu-200-2014-tt-btc-che-do-ke-toan-doanhnghiep.htm

3.Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính về chế

độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/4687/quyet-dinh482006/quyet-dinh-482006QD-BTC-ve-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-vuava-nho

4.Lê Tiến Dũng (2012). Hệ thống tài khoản kế toán. Nhà xuất bản văn hóa –

thơng tin.

5.Lê Tiến Dũng (2012). Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ sách kế tốn). Nhà

xuất bản văn hóa – thơng tin.

6.Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Xn Tiến (2010). Giáo trình “Tổ chức kế tốn

doanh nghiệp”. Nhà xuất bản tài chính.

7.Phòng kế tốn Cơng ty cổ phần cơ khí Trung Tân, Báo cáo tài chính năm

2013, 2014, 2015, Hóa đơn GTGT, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho…

8.Vũ Thị Loan (2013). “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH điện

Stanley Việt Nam”. Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông

Nghiệp Hà Nội.

9.Vũ Thị Nhung (2013). “Kế tốn ngun vật liệu tại Cơng ty TNHH Cơng

nghiệp chính xác Việt Nam”. Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học

Nông Nghiệp Hà Nội.

10.Phan Thị Thảo (2014). “Quản lý ngun vật liệu tại Cơng ty TNHH Nam

Bình”. Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

11.Nguyễn Thị Tâm (2014). “Quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nông44sản Phú Gia”. Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà

Nội.

12.PGS.TS Nguyễn Thị Đơng (2007) giáo trình “ Lý thuyết hạch tốn kế

tốn ” Nhà xuất bản Tài chính.45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×