Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mẫu 3.4: Phiếu xuất kho

Mẫu 3.4: Phiếu xuất kho

Tải bản đầy đủ - 0trang

đơn đặt hàng lớn nhỏ ở cả trong vùng và cả các tỉnh xa khác như Hà

Tĩnh,Vĩnh Phúc…Do đó khi cần nguyên vật liệu để phục vụ cho sửa chữa các

hạng mục ở xa như vậy là hết sức khó khăn. Khi đó Cơng ty đã sử dụng hình

thức mua hàng tại địa bàn trên hợp đồng và ủy quyền cho nhân viên quản lý

của từng đội phụ trách về thu mua cũng như cấp phát NVL tại kho vật tư.Thủtục xuất kho NVL với trường hợp mua vật tư về nhập luôn tại kho vật tư cũng tương tự như thủ

tục xuất kho vật tư tại kho của Công ty.Đội sản xuất, sửa chữaLập phiếu đề nghị

xin lĩnh vật tưPhòng kế hoạch kỹ thuật + GiámKý duyệtđốcCán bộ quản lý kho tại vật tưXuất kho NVLKế toán vật tưNhập phiếu xuất kho

vào máy tính

(Nguồn:Phòng kế tốn)Sơ đồ 3.5: Quy trình lập và ln chuyển chứng từ

trong cơng tác xuất kho283.2.2.3 Nội dung kế toán chi tiết nguyên vật liệu

Căn cứ vào các đặc điểm của NVL, đặc điểm của tổ chức sản xuất,

Công ty đã lựa chọn phương pháp ghi thẻ song song để hạch toán chi tiết

NVL.

Ghi chú:

GC-CANNON: Hạng mục gia cơng bình tích cannon khí phi 108 x 110 cho

nhà máy xi măng thăng long.29Mẫu 3.5: Thẻ kho tháng 06/2016

Cơng ty CP cơ khí Trung TânMẫu số S12-DNCẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTCngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: 01/06/2016

Tờ số……………………

- Tên ,nhãn hiệu, quy cách vật tư: Đầu nối

- Đơn vị tính: Cái

- Mã số:

SttNgày113/06213/06Số chứng từ

Nhập XuấtDiễn giải

Tồn cuối

tháng 06

Mua nhập khoPN

250Ngày

nhập, xuấtNhậpXuấtTồnGhi chú4

13/06Xuất dùng cho 13/06

xây dựng

Cộng

Tồn cuối

tháng 06

- Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang …45PX

277GCCANNON9

4594

40- Ngày mở sổ:……

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)30Mẫu 3.6: Sổ chi tiết vật tư – Đầu nối

Công ty CP cơ khí Trung Tân

Cẩm Thủy – Cẩm Phả - Quảng NinhMẫu sổ S10 – DN

(Ban hành theo QĐ số 48/ 2006/QĐ – BTC

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT VẬT TƯTài khoản: 1522

Tên, nhãn hiệu quy cách vật tư: Đầu nối

Từ ngày: 01/06/2016 đến ngày 30/06/2016

Chứng từ

TK

Diễn giải

đối

Số

Ngày

ứng

hiệu

tháng

ABNhập

Đơn giá

(Đồng)Số

lượng

(Cái)

2C

D

1

Tồn cuối tháng

60.000

06

PN130 30/07 Mua nhập kho

331

60.000

PX150 30/07 Xuất dùng cho

621

60.000

xây dựng

Cộng

Tồn cuối tháng

Sổ này có … trang, đánh số từ trang số … đến trang số …

Ngày mở sổ: 01/06/201645

45XuấtThành tiền

(Đồng)

3Số

lượng

(Cái)

4TồnThành tiền

(Đồng)

52.700.000

2.700.000Số

lượng

(Cái)

6Thành tiền

(Đồng)

74240.000492.940.0009540.000402.400.0009540.00040

402.400.000

2.400.000Ghi

chú

8Ngày 30 tháng 06 năm 2016Người ghi sổ

(Ký. Ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)(Nguồn: Phòng kế tốn)31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mẫu 3.4: Phiếu xuất kho

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×