Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
trong công tác nhập kho

trong công tác nhập kho

Tải bản đầy đủ - 0trang

HÓA ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Liên 2: Giao cho người mua)

Ngày 13 tháng 06 năm 2016Mẫu số: 01GTKT3/002

Ký hiệu: AD/14P

Số: 0000685CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾU TỪ

Mã số thuế: 5701692492

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 30 – Khu Đông Tiến 2 – Phường Cẩm Đông – Thành phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam

Số tài khoản: 8010201006245–Ngân hàng nông nhiệp và phát triển nông thôn Cẩm

Phả

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Văn Vĩnh

Tên đơn vị: Công ty cổ phần cơ khí Trung Tân

Mã số thuế: 5700828782

Địa chỉ: km3–Quốc lộ 18–Phường Cẩm Thủy–Thành phố Cẩm Phả-Tỉnh Quảng

Ninh

Hình thức thanh tốn: CK

Số tài khoản: 05201010003503

STTTên hàng hóa, dịch vụ12Đơn vị

tính

3Số lượngĐơn giáThành tiền456=4x501Đầu nốiCái4560.0002.700.00002Vòng đệm D35/28Vòng165.00080.00003Mũ ốc M20Cái805.000400.00004Bạc bánh dẫn hướngCái22.800.0005.600.00005Mặt xoaBộ21.900.0003.800.00006Chốt hãm lựcCái2150.000300.00007Lò xo tăng xíchCái237.000.00074.000.00008Que hàn cobalarKg51.800.0009.000.000Thuế suất GTGT: 10%Cộng tiền hàng:

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền hàng:95.880.000

9.588.000

105.468.000Số tiền viết bằng chữ: Một trăm linh năm triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng

chẵn.

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, ghi rõ họ tên)

( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Mẫu 3.2: Phiếu nhập kho ngun vật liệu23Cơng ty cổ phần cơ khí Trung Tân

Km 3, Quốc lộ 18, P.Cẩm Thủy,

TP.Cẩm Phả, Quảng NinhMẫu số: 01 – VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 13 tháng 06 năm 2015

Số 250Nợ 152

Có 331Họ và tên người giao: Nguyễn Văn Vĩnh

Theo HD số 0000685 ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên

Hiếu Từ

Nhập tại kho: Vật tư

Địa điểm: Km3 – Quốc lộ 18 – Phường Cẩm Thủy –

Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh quảng Ninh

Số lượng

Tên nhãn hiệu, quy cách

STT

Mã Đơn vị

phẩm chất vật tư, dụng

Theo

Thực

số tính

Đơn giá Thành tiền

cụ, sản phẩm, hàng hố

chứng từ nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

01

Đầu nối

Cái

45

45

60.000

2.700.000

02

Vòng đệm D35/28

Vòng

16

16

5.000

80.000

03

Mũ ốc M20

Cái

80

80

5.000

400.000

04 Bạc bánh dẫn hướng

Cái

2

2 2.800.000

5.600.000

05

Mặt xoa

Bộ

2

2 1.900.000

3.800.000

06

Chốt hãm trục

Cái

2

2 150.000

300.000

07

Lò xo tăng xích

Cái

2

2 37.000.000 74.000.000

08 Que hàn cobalar

Kg

5

5 1.800.000

9.000.000

Cộng

95.880.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Chín mười năm triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn

- Số chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐ GTGT số 0000685 ngày 13/06/2016

Ngày 13 tháng 06 năm 2016Người lập phiếu

(Ký, họ tên)Người giao hàng

(Ký, họ tên)Thủ kho

(Ký, họ tên)Kế tốn trưởng

(Hoặc bộ phận có

nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)3.2.2.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu24Trong quá trình thi cơng cơng trình, đội thi cơng dựa vào nhu cầu sử

dụng thực tế NVL sẽ viết giấy đề nghị xin lĩnh vật tư gửi lên phòng kế hoạch

kỹ thuật. Sau khi được duyệt giấy đề nghị xin lĩnh vật tư sẽ chuyển cho bộ

phận kho để làm căn cứ xuất kho vật tư. Cuối ngày thủ kho tập hợp các chứng

từ có liên quan lên bộ phận kế tốn. Kế tốn vật tư nhận và tiến hành đối

chiếu tính hợp lý, hợp pháp. Nếu khơng có gì sai sót thì ký vào thẻ kho để xác

nhận sau đó ghi vào sổ chi tiết vật liệu.Mẫu 3.3: Giấy đề nghị xin lĩnh vật tư25GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ

Kính gửi: Ban giám đốc Cơng ty cổ phần cơ khí Trung Tân

Tên tôi là: Phạm Bá Bắc

Chức vụ: Tổ trưởng sản xuất cho hạng mụcgia cơng bình tích cannon khí phi

108 x 110 cho nhà máy xi măng thăng long

Để phục vụ cho nhu cầu hồn thành hạng mục cơng việc tôi đề nghị xuất một

số vật tư như sau:

STT

Tên vật tư

01 Thép tròn C45

02 Đầu nốiĐơn vị tính

Kg

CáiSố lượng

6,5

9,0Ghi chúNgày 13 tháng 06 năm 2016

Người duyệtNgười đề nghị(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)26Mẫu 3.4: Phiếu xuất kho

Công ty cổ phần cơ khí Trung Tân

Km 3, Quốc lộ 18, P.Cẩm Thủy,Mẫu số: 02 – VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCTP.Cẩm Phả, Quảng NinhNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHONợ 621Ngày 13 tháng 06 năm 2016Có 152Số 277

Họ và tên người nhận hàng: Quách Minh Đông

Địa chỉ (bộ phận): Cơng ty cổ phần cơ khí Trung TânLý do xuất kho: cho gia cơng bình tích cannon khí phi 108 x 110 cho nhà máy xi măng

thăng long

Xuất tại kho (ngăn lô): Vật tưĐịa điểm: km3 – Quốc lộ 18 – Phường CẩmThủy – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Số lượng

Tên nhãn hiệu, quy cách

phẩm chất vật tư, dụng

Đơn vị

Theo

Thực Đơn giá Thành tiền

Mã số

cụ, sản phẩm, hàng hố

tính chứng từ xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Thép tròn C45

Kg

6,5

6,5 24.000

156.000

2

Đầu nối

Cái

9,0

9,0 60.000

540.000

Cộng

696.000

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn.

STTSố chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐ GTGT số 0000685 ngày 13/06/2016

Ngày 13 tháng 06 năm 2016

Người lập phiếu Người nhận hàng

(Ký, ghi rõ họ

tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Thủ khoKế toánThủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ(Ký, ghi rõ( Ký, ghi rõ họ tên)họ tên)họ tên)Tuy nhiên do đặc thù là công ty sản xuất, sửa chữa cơ khí, nhận các27đơn đặt hàng lớn nhỏ ở cả trong vùng và cả các tỉnh xa khác như Hà

Tĩnh,Vĩnh Phúc…Do đó khi cần nguyên vật liệu để phục vụ cho sửa chữa các

hạng mục ở xa như vậy là hết sức khó khăn. Khi đó Cơng ty đã sử dụng hình

thức mua hàng tại địa bàn trên hợp đồng và ủy quyền cho nhân viên quản lý

của từng đội phụ trách về thu mua cũng như cấp phát NVL tại kho vật tư.Thủtục xuất kho NVL với trường hợp mua vật tư về nhập luôn tại kho vật tư cũng tương tự như thủ

tục xuất kho vật tư tại kho của Công ty.Đội sản xuất, sửa chữaLập phiếu đề nghị

xin lĩnh vật tưPhòng kế hoạch kỹ thuật + GiámKý duyệtđốcCán bộ quản lý kho tại vật tưXuất kho NVLKế tốn vật tưNhập phiếu xuất kho

vào máy tính

(Nguồn:Phòng kế tốn)Sơ đồ 3.5: Quy trình lập và luân chuyển chứng từ

trong cơng tác xuất kho283.2.2.3 Nội dung kế tốn chi tiết nguyên vật liệu

Căn cứ vào các đặc điểm của NVL, đặc điểm của tổ chức sản xuất,

Công ty đã lựa chọn phương pháp ghi thẻ song song để hạch toán chi tiết

NVL.

Ghi chú:

GC-CANNON: Hạng mục gia cơng bình tích cannon khí phi 108 x 110 cho

nhà máy xi măng thăng long.29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

trong công tác nhập kho

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×