Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1 MỞ ĐẦU

PHẦN 1 MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh tốn, khả

năng huy động vốn, tình hình chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn.

Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Hà Giang là một

chi nhánh chủ yếu buôn bán các mặt hàng Tơn mạ và thép ống. Để bán được

nhiều hàng hóa thu được lợi nhuận cao, Chi nhánh đã thực hiện nhiều chiến

lược nhằm mở rộng thị trường cạnh tranh, tăng lương tiêu thụ sản phẩm… cụ

thể bằng chính sách bán chịu đã làm phát sinh thêm nhiều khoản nợ phải thu

và khoản nợ phải trả. Do đó Chi nhánh khơng thể không đề cập đến công tác

quản lý công nợ bởi khả năng thanh tốn cơng nợ là một trong những mối

quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, các nhà cung ứng, các tổ chức tín dụng

trước khi họ đưa ra quyết định đầu tư của mình. Đi cùng với những cơ hội rất

lớn thì rủi ro thất thốt nợ cũng rất cao nếu khơng có những chính sách quản

lý công nợ chặt chẽ, hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác

quản lý công nợ và xuất phát từ thực trạng về công tác quản lý công nợ tại

Chi nhánh CPTĐ Hoa Sen tại Hà Giang nơi mà em đang thực tập, vì vậy em

đã quyết định lựa chọn đề tài: “Quản lý công nợ tại Chi nhánh Cơng ty Cổ

Phần Tập Đồn Hoa Sen tại Hà Giang” làm khóa luận tốt nghiệp.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

Thơng qua phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý công nợ tại

Chi nhánh Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Hoa Sen tại Hà Giang, trên cơ sở đó đề

xuất một số biện pháp để góp phần hồn thiện cơng tác quản lý cơng nợ nhằm

nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý công nợ trong DN.

Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý cơng nợ tại Chi nhánh Cơng Ty2Cổ Phần Tập Đồn Hoa Sen tại Hà Giang.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý công nợ tại

Chi nhánh.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Công tác quản lý công nợ tại Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập Đồn

Hoa Sen tại Hà Giang.

- Cơng tác quản lý nợ phải thu.

- Công tác quản lý nợ phải trả.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

1.3.2.1 Phạm vi thời gian nghiên cứu

- Đề tài được tiến hành nghiên cứu từ ngày 16/1/2016 đến ngày

30/5/2016.

- Số liệu sử dụng nghiên cứu để thực hiện đề tài trong các năm 2013,

năm 2014 và năm 2015.

1.3.2.2 Phạm vi không gian nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu tại Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập Đồn Hoa

Sen tại Hà Giang, Thơn Tân An, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà

Giang.

1.3.2.3 Nội dung nghiên cứu

Công tác quản lý công nợ và các biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý

cơng nợ tại Chi nhánh Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Hoa Sen tại Hà Giang.3PHẦN 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 Tổng quan tài liệu

2.1.1 Một số vấn đề chung về công nợ trong doanh nghiệp

2.1.1.1 Khái niệm chung về công nợ

Khi tiến hành các hoạt động SXKD, mua bán, trao đổi hàng hóa dịch

vụ sẽ hình thành nên mối quan hệ thanh toán giữa các bên tham gia, giữa bên

mua và bên bán, khi người mua thanh toán xong cho người bán thì mối quan

hệ giữa hai bên chấm dứt. Còn khi người mua chưa thanh tốn hoặc thanh

tốn chưa hết cho người bán thì tạo ra sự ràng buộc lẫn nhau. Cơng nợ được

hiểu là quan hệ thanh tốn giữa bên mua và bên bán chưa được chấm dứt,

người mua có trách nhiệm thanh tốn số tiền hàng mà bên bán đã giao, còn

bên bán có quyền đòi số tiền mà bên mua đang nợ.

Công nợ phản ánh nghĩa vụ thanh toán của khách nợ (con nợ) với

người thụ hưởng (chủ nợ). Công nợ trong DN bao gồm công nợ phải thu và

công nợ phải trả, đây là hai mặt trái ngược của một vấn đề nhưng tồn tại song

song và khách quan với nhau, chúng có ảnh hưởng tới cơng tác tài chính của

doanh nghiệp (Đặng Thị Loan, 2009).

2.1.1.2 phân loại công nợ

Công nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN được

chia thành hai loại là công nợ phải thu và công nợ phải trả.

a. Công nợ phải thu

- Khái niệm: Công nợ phải thu là một loại tài sản của cơng ty tính dựa

trên tất cả các khoản nợ, các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ

tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho cơng ty. Các4khoản thu được kế tốn của cơng ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế

toán, bao gồm tất cả các khoản nợ mà công ty chưa đòi được và chưa đến hạn

thanh tốn. Các khoản thu được ghi nhận như là tài sản của công ty vì chúng

phản ánh các khoản tiền sẽ được thanh toán trong tương lai.

Các khoản phải thu xác định quyền lợi của doanh nghiệp về một khoản

tiền, hàng hóa, dịch vụ… mà doanh nghiệp sẽ thu về trong tương lai. Khoản

nợ phải thu là một tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị, tổ chức kinh

tế, cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi

Theo đối tượng công nợ phải thu bao gồm:

+ Phải thu của khách hàng: Là khoản thu mà khách hàng đã mua nợ

DN do đã được cung cấp sản xuất, hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa thanh tốn

tiền. Hay nói cách khác là khoản thu do DN bán chịu hàng hóa, dịch vụ cho

khách hàng. Hình thức này được các DN áp dụng phổ biến vào chính sách tín

dụng thương mại của DN để đẩy nhanh quá trình lưu thơng hàng hóa, sản xuất

và phát triển. Việc bán chịu ngày càng gia tăng để thu hút khách hàng và các

đối tác liên doanh. Đây là khoản nợ phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất phát sinh

thường xuyên và cũng gặp nhiều rủi ro nhất trong các khoản nợ phải thu phát

sinh tại DN.

+ Trả trước cho người bán: Là khoản tiền mà DN đặt trước cho người

bán để nhận hàng nhằm mục đích nhận chiết khấu từ nhà cung cấp, DN trả

tiền hàng trước cho người bán còn nhằm mục đích đảm bảo nhận được hàng

khi thị trường đang khan hiếm hàng hố đó, khi nhà cung cấp có quá nhiều

đối tượng muốn mua hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động ít DN đặt

tiền hàng trước mà thường có xu hướng chiếm dụng vốn của đối tác hơn.

+ Thuế GTGT được khấu trừ (chỉ áp dụng cho các DN nộp thuế GTGT

theo phương pháp khấu trừ): Khoản thuế GTGT mà DN nộp khi được cung

cấp các yếu tố đầu vào để thực hiện hoạt động SXKD nộp thuế theo phương

pháp khấu trừ được gọi là thuế GTGT được khấu trừ ( hoặc thuế GTGT đầu5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1 MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×