Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐIỀU 2. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG.

ĐIỀU 2. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Yêu cầu bên A cung cấp đúng, đủ số lượng và chất lượng hàng theo thỏa

thuận.

Thanh toán cho bên A đúng theo quy định của điều 3 tại hợp đồng.

Cử cán bộ có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đúng, đủ số lượng, quy cách,

chất lượng hàng hóa trước khi giao nhận.

Khi hàng đã giao cho bên B, bên B có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài

chính đối với bên A.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này nếu sảy ra bất kỳ sự bất đồng nào,

bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương

lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên khơng tự thương lượng

được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án kinh tế tỉnh Thanh Hóa. Án

phí do bên thua chịu.

ĐIỀU 6: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

Khi các bên thực hiện song quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.

Hợp đồng có thể chấm dứt do sự thỏa thuận cuuar các bên.

Nếu sảy ra các điều kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật( chiến

tranh, dịch họa, thiên tai...) Hai bên có thể thỏa thuận tạm dừng hoặc chấm dứt

hợp đồng.Khi đó các bên phải hồn trả hoặc thực hiện nốt phần trách nhiệm còn

lại với bên kia.

Trong trường hợp do hàng không đúng phẩm chất quy cách, hoặc khơng đủ

số lượng mà bên B đã có văn bản yêu cầu, đề nghị bên A bổ xung về số lượng,

thay đổi loại hàng hóa phù hợp với các thỏa thuận ở trên nhưng bên A không

thực hiện trong vòng 7 ngày thì bên B có quyền gửi thông báo cho bên A để đơn

phương chấm dứt hợp đồng.



ĐIỀU 7: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng này, nếu bên

nào gây tổn thất, thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường 100% thiệt hại cho bên

kia.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hệu lực sau khi bên B khơng

có u cầu mua hàng nữa và hai bên cùng nhau hoàn thành hết cac nghĩa vụ của

hợp đồng thì hợp đồng coi như được thanh lý. Nếu còn vướng mắc phát sinh

trong q trình thực hiện hợp đồng các bên phải báo cáo cho nhau trước 01 ngày

và cùng giải quyết trên cơ sở bình đẳng, hợp tác.

Mọi sửa đổi bổ sung của hợp đồng phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa hai

bên

Hợp đồng được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau,

mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện.

Đại diện bên bán



Đại diện bên mua



Chức vụ



Chức vụ



Ký tên đóng dấu



Ký tên, đóng dấu



GĐ Trịnh Văn Luân



GĐ Lê Quang Dân



Căn cứ hợp đồng mua bán số: 60 Kế tốn viết hóa đơn GTGT

 Mẫu chứng từ 02: Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng số 5927



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG



Mãu số: 01GTKT3/001



Liên 3: Nội Bộ



Ký hiệu AA/14P



Ngày 02 tháng 03 năm 2016



Số 00005927



Đơn vị bán hàng: Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 2700231510-003

Địa chỉ: Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa.

Họ tên người mua hàng: Cơng ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt

Mã số thuế: 2801530468

Địa chỉ: Xuân Phú- Thọ Xn- Thanh Hóa.

Hình thức thanh tốn: CK

ST



Tên



sản



T



hàng hóa



phẩm, Số



Đơn vị



lượng



Đơn giá



Thành tiền



(vnđ)



1

2

3



Gạch A0 hai lỗ

Gạch A1 hai lỗ

Gạch đặc



15.000

10.000

10.000



viên

viên

viên



850

710

1.230



12.750.000

7.100.000

12.300.000



4



Gạch 6 lỗ



15.000



viên



1.750



26.250.000



5



Gạch 6 lỗ 1/2

viên



10.000



viên



950



9.500.000



Cộng tiền hàng

67.900.000

Thuế suất thuế GTGT

10% Tiền thuế GTGT

6.790.000

Tổng số tiền thanh toán

74.690.000

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi tư triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng

chẵn.

Người mua hàng

(Kí, ghi rõ họ tên)

Trần Văn Tuấn



Người bán hàng

(Kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hoa



Thủ trưởng đơn vị

( Kí, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trịnh Văn Ln



 Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng số 5927 kế toán tiến hành lập phiếu

xuất kho

Mẫu chứng từ 02: Phiếu xuất kho số 236



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

GẠCH NGĨI SƠNG CHANH TẠI

THANH HĨA



Mẫu số 01 - VT



NHÀ MÀY GẠCH THÀNH KIM



(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC



PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 02 tháng 03 năm 2016



NỢTK 632:40.740.000



Số: PX 0000236



CÓTK 155:40.740.000đ



- Họ và tên người nhận hàng: Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt

- Lý do xuất kho: Xuất bán theo hóa đơn 00005927

- Xuất kho tại: Kho cơng ty

STT



Tên Hàng



Địa điểm: Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa

ĐVT



Số lượng



Đơn giá



Thành tiền



1



Gạch A0 hai lỗ



viên



15.000



510



7.650.000



2



Gạch A1 hai lỗ



viên



10.000



426



4.260.000



3



Gạch đặc



viên



10.000



738



7.380.000



4



Gạch 6 lỗ



viên



15.000



1.050



15.750.000



5



Gạch 6 lỗ 1/2

viên



viên



10.000



570



5.700.000

40.740.000



Tổng cộng



- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Bốn mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.

- kèm theo 1 chứng từ gốc- hóa đơn GTGT số 5927 liên 3

Ngày 02 tháng 03 năm 2016

Người lập phiếu



Người nhận hàng



(Ký, họ tên)



(ký, họ tên)



Hoàng Thị Ngọc



Trần Văn Tuấn



Thủ kho

(ký, họ tên)



Đỗ Văn Quyết



Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Nguyễn Văn Minh



Giám đốc

(ký, họ tên)

Trịnh Văn Luân



 Khi khách hàng thanh toán, cơng ty nhận được giấy báo có của ngân



 hàng.

 Mẫu chứng từ 03: Giấy báo có

Ngân hàng Nơng Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Chi nhánh: Huyện Thạch Thành

GIẤY BÁO CÓ

Ngày 02 tháng 03 năm 2016

Số: 05

Tên tài khoản Nợ: Cơng ty cổ phần gạch

ngói Sơng Chanh.



Tên tài khoản Có: Công TNHH thương

mại tổng hợp Tiến Đạt.

Số tiền bằng chữ: Bảy mươi tư triệu sáu

trăm chín mươi nghìn đồng chẵn.

Trích yếu: Khách hàng thanh toán tiền

hàng

Người lập phiếu

(Ký,họ tên)

Nguyễn Thị Huệ



Kiểm soát

(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Mai



Số tài khoản Nợ:

102010000797177



Số tài khoản Có:

1500201062692



Số tiền: 74.690.000đ



Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)

Đào Cẩm Thơ



Giám đốc ngân hàng

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Hằng



 Đối với bán lẻ hàng hóa thu tiền trực tiếp

Khi phát sinh nghiệp vụ bán lẻ, cơng ty khơng lập hóa đơn bán lẻ và hóa đơn

GTGT ngay từ đầu (trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu). Hàng ngày, khi phát

sinh nghiệp vụ bán lẻ, người bán hàng sẽ ghi số lượng, giá vốn, giá bán, tính

thành tiền và ghi vào “ Báo cáo bán lẻ hàng hóa” theo từng mặt hàng. Cuối

tháng kế tốn căn cứ vào đó lập hóa đơn GTGT. Trong phương thức này, kế tốn

khơng mở số chi tiết để hạch toán doanh thu bán lẻ mà ghi chung với doanh thu

bán buôn gọi là doanh thu tiêu thụ trực tiếp. Phương thức thanh toán đặc trưng

của bán lẻ hàng hóa là tiền mặt.

Ngày 28/03/2016, bán 2000 viên gạch tuynel A0 hai lỗ cho khách hàng

Nguyễn Thị Bình, giá bán chưa có thuế là 773 đồng/ viên. Khách hàng thanh

toán bằng tiền mặt.



 Mẫu chứng từ 04: Báo cáo bán lẻ

BÁO CÁO BÁN LE

Nhóm hàng: Gạch A0 hai lỗ

Từ ngày 01/03/2016 đến 31/03/2016



STT



Ngày



Tên KH



tháng



..

28/3

28/3



SL

..

Chị

Bình

Chị

Huế

Cộng



Số tiền tính



Gạch A0 hai lỗ

ĐVT



Đơn giá



Thành tiền



GTGT



(vnđ)



(VNĐ)

...



..



..



2000



viên



773



1.546.000



1.700.600



5000



viên



773



3.865.000



4.251.500



200.000 viên



...



cả thuế



...



154.600.000



170.060.00

0



Đơn vị: CHI NHANH CƠNG TY CỔ PHẦN

GẠCH NGĨI SƠNG CHANH TẠI THANH HĨA

NHÀ MÁY GẠCH THÀNH KIM

Địa chỉ: THÀNH KIM, THẠCH THÀNH,

THANH HÓA.



Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC, Ngày 22/12/2014

của Bộ Tài chính)



PHIẾU THU



Quyển số: 01



Ngày 28 tháng 03 năm 2016



Số: 50

Nợ TK 111: 1.700.600đ

Có TK511:1.700.600đ



Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Thị Bình

Địa chỉ: Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa.

lý do nộp: Thu Tiền bán hàng

Số tiền: 1.700.600đ

Viết bằng chữ: một triệu bảy trăm nghìn sáu trăm đồng chẵn.

Kèm theo: 1 chứng từ gốc: Báo cáo bán lẻ gạch A0 hai lỡ.

Ngày28 tháng 03 năm 2016

Giám đốc



Kế tốn trưởng



Người nộp



(Ký,họ tên, đóng dấu)



(ký,họ tên)



tiền



Trịnh Văn Luân



Nguyễn Văn

Minh



(Ký, họ tên)

Ngũn Thị

Bình



Người lập

phiếu

(Ký, họ tên)



Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Hồi



Bùi Thị

Dung



Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): một triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm đồng chẵn.

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....................................................................................

+ Số tiền quy đổi:...................................................................................................................

(Liên gửi ra ngồi phải đóng dấu)



Mẫu chứng từ 05: Phiếu thu số 50



=>Hóa đơn tập hợp bán lẻ hàng hóa, được lập vào cuối tháng

Mẫu chứng từ 06: Hóa đơn GTGT số 5976

HĨA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mãu số: 01GTKT3/001

Liên 3: Nội Bộ

Ký hiệu AA/14P

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Số 00005976

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh Hóa.

Mã số thuế: 2700231510-003

Địa chỉ: Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa.

Họ tên người mua hàng: Khách mua lẻ

Mã số thuế: 2800824218

Địa chỉ:

Hình thức thanh tốn: Tiền mặt

ST

Tên sản phẩm, Số lượng Đơn vị Đơn giá

Thành tiền

T

hàng hóa

(vnđ)



1



Gạch A0 hai lỗ



200.000



viên



773



154.600.000



2

3



Gạch A1 hai lỗ

Gạch đặc



170.000

120.000



viên

viên



646

1.119



109.820.000

134.280.000



4



Gạch 6 lỗ



10.000



viên



1.591



15.910.000



5



Gạch 6 lỗ 1/2

viên



1100



viên



864



950.400



Cộng tiền hàng

415.560.400

Thuế suất thuế GTGT 10% Tiền thuế GTGT

41.556.040

Tổng số tiền thanh toán

457.116.440

Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy triệu một trăm mười sáu nghìn

bốn trăm bơn mươi đồng chẵn.

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Kí, ghi rõ họ tên)

(Kí, ghi rõ họ tên)

( Kí, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ngũn Thị Hoa

Trịnh Văn Luân



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐIỀU 2. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×