Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngày 02/03/2016 công ty xuất hàng bán cho : Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt theo hình thức bán hàng trực tiếp qua kho.Theo hợp đồng mua bán thỏa thuận giữa 2 bên, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt tự mang phương tiện vận chuyển

Ngày 02/03/2016 công ty xuất hàng bán cho : Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt theo hình thức bán hàng trực tiếp qua kho.Theo hợp đồng mua bán thỏa thuận giữa 2 bên, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt tự mang phương tiện vận chuyển

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngày 02/03/2016 công ty xuất hàng bán cho : Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt theo hình thức bán hàng trực tiếp qua kho.Theo hợp đồng mua bán thỏa thuận giữa 2 bên, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt tự mang phương tiện vận chuyển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×