Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mẫu chứng từ 14: Báo cáo bán hàng

Mẫu chứng từ 14: Báo cáo bán hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác

định kết quả bán hàng của cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại

Thanh Hóa

3.3.1. Nhận xét tình hình tổ chức, hạch tốn các nghiệp vụ kế tốn trong cơng ty

Ưu điểm

Thứ nhất : Việc tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty được thiết kế gọn nhẹ,

hợp lý, hoạt động có nề nếp và hiệu quả cao trong công việc. Các cán bộ kế tốn

trẻ, năng động, nhiệt tình, có trình độ nghiệp vụ cao, thường xuyên cập nhật các

thay đổi của chế độ kế toán Việt Nam và vận dụng một cách linh hoạt, tác phong

làm việc khoa học. Tổ chức bộ máy kế tốn theo mơ hình tập trung là hợp lý.

Đảm bảo hiệu quả hoạt động của phòng kế tốn.

- Cơng ty áp dụng hình thức hạch tốn Nhật ký chung phù hợp với quy mơ, loại

hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Việc tổ chức bộ máy kế tốn như hiện nay là hồn tồn phù hợp với u cầu

cơng việc và trình độ chun mơn của từng người. Nhân viên kế tốn với trình

độ chun mơn cao, ý thức trách nhiệm tốt, ln hồn thành tốt cơng việc được

giao, giúp đánh giá nhanh chóng kịp thời tình hình kinh doanh của cơng ty, từ đó

giúp lãnh đạo đưa ra các mục tiêu kinh doanh mới nhằm đem lại hiệu quả kinh

doanh cao hơn.

- Trên cơ sở đặc điểm về kết quả bán hàng tại cơng ty, kế tốn doanh thu,chi phí

xác định kết quả bán hàng đã vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, để đưa ra

hệ thống sổ sách ghi chép, xác định doanh thu, chi phí.

- Hệ thống chứng từ được sử dụng: Nhằm đảm bảo để ghi nhận các nghiệp vụ

hạch toán trong việc thu chi và các nghiệp vụ thanh toán một cách đa dạng và

phong phú, đồng thời giúp cho việc tìm kiếm thơng tin trên hệ thống giấy tờ sổ

sách được nhanh chóng và chính xác, công ty đã đưa thêm vào hệ thống chứng

từ thu chi và các nghiệp vụ thanh toán một số chuyên dụng hợp lý.Cơng ty ápdụng hình thức nhật ký chung cho việc phân cơng và chun mơn kế tốn. Việc

áp dụng hình thức nhật ký chung có tính chính xác cao.

- Về cơng tác ln chuyển chứng từ giữa phòng kế toán với kho: Việc luân

chuyển chứng từ được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Tài

Chính.

- Về công tác bảo quản và lưu trữ chứng từ: Chứng từ liên quan đến các nghiệp

vu thu chi và các nhiệm vụ thanh toán cũng như các chứng từ của các phần hành

khác phục vụ cho công tác kế toán của đơn vị được quản lý rất chặt chẽ và khoa

học. Việc xắp xếp chứng từ như vậy đã giúp ích rất nhiều cho cán bộ và nhân

viên trong phòng và trong cơng ty khi có nhu cầu tìm lại thơng tin nhằm góp

phần cải thiện và nâng cao dần chất lượng cơng tác kế tốn ở đơn vị.

-Các sổ sách kế toán được ghi chép thường xuyên thuận tiện cho việc đối chiếu ,

kiểm tra giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

Nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm, kế tốn cơng ty còn tồn tại những mặt hạn chế

chưa phù hợp với chế độ chung, chưa thực sự khoa học, cần thiết phải phân tích,

làm sáng tỏ, từ đó có những biện pháp thiết thực nhằm cung cấp đầy đủ hơn,

chính xác hơn những thơng tin tài chính kế tốn.

- Hình thức bán hàng chủ yếu áp dụng tại Công ty là bán hàng trực tiếp tại

kho của Công ty, mà trong cơ chế thị trường ngày nay, sự cạnh tranh đang ngày

càng trở nên gay gắt thì phương thức bán hàng đó có phần hạn chế đến kết quả

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cơng ty khơng phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho từng mặt hàng nên

không biết được mặt hàng nào đem lại lợi nhuận cao, mặt hàng nào bị lỗ.

- Cơng ty khơng có chính sách thu tiền cụ thể đối với khách hàng mua chịu

như vậy rất khó kiểm sốt được khả năng thu hồi nợ.- Cơng ty khơng có các mức chiết khấu thương mại, chính sách chiết khấu

thương mại cụ thể để áp dụng, việc áp dụng tùy thuộc vào sự thương lượng giữa

khách hàng và Cơng ty, điều đó khơng khuyến khích được khách hàng trong việc

mua hàng.

3.3.2. Phương hướng hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán bán hàng và xác

định kết quả bán hàng ở Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh

Hóa

3.3.2.1. u cầu và ngun tắc hồn thiện

u cầu đặt ra là làm thế nào để kế toán bán hàng và xác định kết quả bán

hàng có thể phát huy mặt tích cực, ngày càng hồn thiện hơn cơng tác kế toán,

thực hiện nghiêm chế độ kế toán và đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác quản

lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơng ty?

Việc hồn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng phải được

thực hiện dựa trên những yêu cầu và nguyên tắc sau:

- Hoàn thiện dựa trên cơ sở những ngun tắc, chế độ kế tốn tài chính hiện

hành

- Hoàn thiện phải căn cứ vào điều kiện thực tế tại doanh nghiệp, đảm bảo

sự phù hợp với tình trạng hoạt động hiện tại.

- Hoàn thiện trên cơ sở tiết kiệm, chi phí bỏ ra hợp lý và phải phát huy được

tác dụng.

- Hoàn thiện phải đem lại sự hiệu quả cho cơng tác kế tốn, đem lại sự bền

vững cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

3.3.2.2. Một số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kê tốn bán hàng và

xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh

Hóa

Sau một thời gian thực tập tại Công ty, dựa trên những thực tế đã tìm hiểu

được, em xin đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế toánbán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cơng ty cổ phần Gạch Ngói sơng

Chanh tại Thanh Hóa như sau:

- Cơng ty nên áp dụng phương thức bán hàng gửi đại lý để đẩy mạnh khối

lượng hàng bán ra, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.Với việc áp dụng

phương thức bán hàng này, Công ty sẽ sử dụng các chứng từ kế toán như: Phiếu

xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, hóa đơn

bán hàng…và sử dụng tài khoản 157 – Hàng gửi bán đại lý để hạch toán tình

hình biến động của hàng gửi bán đại lý, Cơng ty có thể mở thêm các tài khoản

chi tiết để theo dõi.

- Cơng ty cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải

thu khó đòi một cách chính xác.Việc trích lập dự phòng giúp Cơng ty có nguồn

vốn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm nhằm bảo tồn vốn kinh

doanh của Cơng ty.

- Cơng ty nên có mức phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh

nghiệp cho từng mặt hàng để biết mức lợi nhuận thu được của từng loại sản

phẩm để điều chỉnh sao cho phù hợp đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

- Công ty có thể thiết lập từng mức chiết khấu thương mại, chiết khấu

thanh toán áp dụng với từng loại mặt hàng hoặc theo từng giá trị của hợp đồng

để khách hàng có thể tham khảo. Điều này khơng những khuyến khích việc mua

hàng của khách hàng mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí thương lượng giữa

doanh nghiệp và khách hàng.

Trên đây là một số ý kiến của em nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán

hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh

tại Thanh Hóa. Và mong rằng với những ý kiến đóng góp trên Cơng ty sẽ xem

xét lại những mặt hạn chế trong cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả

bán hàng nói riêng và cơng tác kế tốn nói chung để cơng tác kế tốn ngày càng

hiệu quả và hồn thiện hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mẫu chứng từ 14: Báo cáo bán hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×