Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

doanh từ đó người đọc khơng biết được phần lợi nhuận chủ yếu là do bán mặt

hàng nào mang lại, hay có mặt hàng nào bị thua lỗ hay khơng.

Để phát huy cũng như khắc phục những thiếu xót trong báo cáo của mình

tơi đã thể hiện được bảng so sánh kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây để

đánh giá tình hình chung của cơng ty.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Thu thập thông tin, số liệu là việc làm rất cần thiết trong phân tích số liệu

báo cáo kinh doanh, bao gồm thu thập thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp. Thu

thập thông tin tốt sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về lý luận và thực tế, tạo điều

kiện cho việc xử lý và phân tích thơng tin, từ đó đưa ra các đánh giá chính xác

về thực trạng của vấn đề nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xác thực giúp cho

việc hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Số liệu thu thập được trong quá trình điều tra thường là các số liệu tổng

hợp, chưa đồng nhất, vì vậy cần phải xử lý trước khi phân tích, đánh giá.

* Thu thập số liệu thứ cấp

Đây là các số liệu, thơng tin có sẵn đã được tổng hợp và cơng bố. Đó là

các tài liệu từ sách, báo, tạp chí, báo cáo của cơng ty, báo cáo tồn ngành trên

trang web, báo cáo tốt nghiệp các khóa trước, internet, …) Trong bài sử dụng

giấy tờ liên quan đến công ty (giấy đăng kí kinh doanh, sơ đồ bộ máy quản lý,

bộ máy kế tốn, báo cáo tài chính 3 năm gần đây...)

* Thu thập số liệu sơ cấp

- Trong bài sử dụng các số liệu từ cuộc phỏng vấn nhân viên bán hàng, kế

toán bán hàng về kế hoạch bán hàng được giao trong tháng, những thắc mắc

trong quá trình bán hàng và cách hạch tốn trong cơng ty.

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu30Phương pháp xử lý số liệu cho phép chọn lựa số liệu, lựa chọn các công cụ,

phương pháp để xử lý số liệu, kiểm định độ chính xác của thơng tin, nhằm sử dụng

các thơng tin hợp lý phục vụ nghiên cứu đề tài. Số liệu trong quá trình điều tra thu

thập từ nhiều nguồn khác nhau thường là các số liệu tổng hợp, chưa đồng nhất, vì

vậy cần phải xử lý trước khi phân tích, đánh giá, các số liệu trên sẽ được tổng hợp,

phân loại, xử lý để lập bảng biểu và tính tốn các chỉ tiêu kinh tế trên bản tính Excel

Các tài liệu thứ cấp được sắp xếp cho từng yêu cầu về nội dung nghiên cứu và phân

thành các nhóm theo từng phần của đề tài bao gồm: những tài liệu về lý luận, tài liệu

tổng quan thực tiễn, những tài liệu thu thập được ở công ty.

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

- Phương pháp thống kê kinh tế:

Phương pháp tổng hợp phân tích: Là việc tổng hợp hệ thống hóa các tài liệu

nghiên cứu, phân tích tài liệu thơng qua phân tích mức độ của hiện tượng, xu

hướng phát triển của các hiện tượng, mối quan hệ giữa các hiện tượng, phân tích

tình hình biến động doanh thu, chi phí qua các năm. Từ đó nêu ra các kết luận.

-Phương pháp so sánh

Phương pháp này dùng để so sánh các yếu tố định lượng hoặc định tính. Yếu

tố định tính được so sánh với nhau bằng ý chủ quan của người phân tích. So sánh các

chỉ tiêu giữa các thời kì, tính tốn mức độ chênh lệch cả về số tuyệt đối và tương đối.

Đề tài xử lý số liệu và so sánh hiệu quả kinh doanh, so sánh giữa các năm

(trong giai đoạn nghiên cứu năm 2013- 2015) tại cơng ty, so sánh sự biến động

tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình sản xuất kinh doanh để biết sự biến động

cụ thể qua các năm.

- Phương pháp chun mơn kế tốn

+ Phương pháp chứng từ và kiểm kê : Đây là phương pháp cung cấp thông tin

và kiểm tra sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Dựa vào hệ thống chứng từ

bắt buộc và chứng từ hướng dẫn trong kế tốn tài chính để thu thập các thông tin cần31thiết cho đề tài. Chuyên đề thu thập các chứng từ như hóa đơn bán hàng, phiếu thu,

phiếu chi.... làm căn cứ để chứng minh cho các nghiệp vụ phát sinh.

+ Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép: Dựa vào hệ thống tài khoản, sổ

sách được sử dụng tại công ty để tập hợp số liệu, thông tin cần thiết cho đề tài.

Chuyên đề tập hợp số liệu,thông tin về tài khoản doanh thu bán hàng để phản

ánh doanh thu từ hoạt động bán hàng; sử dụng tài khoản giá vốn hàng bán, tài

khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp giá gốc hàng hóa

bán ra......đế vào các sổ sách liên quan.

+Phương pháp tính giá : Dựa vào những nguyên tắc chung, các phương

pháp về tính giá cho từng loại nguyên vật liệu để thu thập các số liệu liên quan.

Chuyên đề sử dụng phương pháp tính giá để tính giá gốc của hàng hóa xuất bán

trong kỳ của các mặt hàng.

+ Phương pháp cân đối và báo cáo tài chính: Là phương pháp khái qt tình

hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh của công ty trong từng thời kì nhất định.

Dựa vào hệ thống văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính, kế tốn sử dụng để lập các báo

cáo như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh…PHẦN IIIKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN323.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

3.1.1 Tổng quan về Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh Hố

 Chi nhánh cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh Hố được

sở kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

2613000327 cấp ngày 26/08/2008. Chi nhánh được cục thuế Thanh Hoá cấp

giấy chứng nhận đăng ký thuế số: 2700231510_003. Thành lập theo quyết định

số 15 của bộ trưởng bộ tài chính.

 Tên hợp pháp của chi nhánh: Chi nhánh cơng ty cổ phần gạch ngói sơng

chanh tại thanh hố

 Hình thức: Chi nhánh cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh

Hố là một chi nhánh của cơnh ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh hoạt động và

sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hố, cơng ty là cơng ty cổ phần có

tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam.

 Trụ sở của chi nhánh: Nhà máy gạch Thành Kim _ Chi nhánh cơng ty

cổ phần gạch ngói Sơng Chanh tại Thanh Hoá.

Địa chỉ: xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hố.

 Văn phòng đại diện : Khu Đồng Cua , xã Thành Kim , huyện Thạch

Thành , tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 03788993808.

 Tổng vốn điều lệ của chi nhánh: Chi nhánh hoạt động trực thuộc cơng

ty CP Gạch ngói Sơng Chanh với tổng vốn điều lệ : 9.542.000.000® . Hiện nay

cơng ty có nhiều nhà máy và các phân xưởng hoạt động kinh doanh trên nhiều

ngành nghề , địa bàn khác nhau, Cụ thể chi nhánh công ty CP gạch ngói Sơng

Chanh tại Thanh Hố ( Nhà máy gạch tuynel Thành Kim), cơng ty CP gạch ngói

Sơng Chanh ( Nhà máy tuynel Sông Chanh , Nhà máy gạch tuynel Gia

Tường…)33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x