Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản vẽ sơ đồ

Bản vẽ sơ đồ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ động máy phay lăn răng03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH152Sơ đồ điện kiểm tra tích cực khi mài tròn ngoài có

điều chỉnh chế độ cắt03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH15303/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH15403/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH155Bản vẽ lắp

• Bản vẽ lắp là tài liệu gồm hình biểu dễn đơn vò lắp với các

số liệu cần thiết để lắp (chế tạo) và kiểm tra. Bản vẽ lắp

được lập trong giai đoạn lập tài liệu chế tạo. Bản vẽ lắp và

bảng kê là tài liệu chế tạo quan trọng được dùng để lắp và

kiểm tra đơn vò lắp.

Nội dung của bản vẽ lắp

a/ Hình biểu diễn của đơn vò lắp

• Biểu diễn vò trí và phương pháp liên kết giữa các chi tiết với

nhau và đảm bảo khả năng lắp ráp, kiểm tra dơn vò lắp; số

lượng hình biểu diễn phải ít nhất (1-2-3…) nhưng phải đủ để tổ

chức sản xuất hợp lý sản phẩm khi cần thiết, trên bản vẽ

lắp cho phép biểu diễn về nguyên lý làm vệc của sản phẩm

và sự tác dụng qua lại giữa các trhành phần cấu thành.

b/ Các kích thước, sai lệch giới hạn và những thông số khác,

những yêu cầu thực hiện hoặc kiểm tra theo bản vẽ lắp. Cho

phép chỉ ra các kích thước tham khảo của các chi tiết xác

đònh đặc tính của lắp ghép.

• Các kích thước choán chỗ của sản phẩm, các kích thước lắp

đặt, lắp nối…

c/ Các chỉ dẫn về đặc điểm liên kết và phương thức thực hiện,

các chỉ dẫn về phương pháp lắp ghép đối với mối ghép

không tháo được, về đặc tính của sản phẩm.

d/ Số thứ tự chỉ vò trí các thành phần cấu thành của sản

phẩm.03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH15603/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH157Bản vẽ chi tiết

- Bản vẽ chi tiết là tài liệu gồm có hình biểu diễn chi tiết

và các số liệu cần thiết để chế tạo và kiểm tra.

- Bản vẽ chi tiết dược dùng để chế tạo và kiểm tra chi

tiết. Nó phải thể hiện đầy đủ hình dạng, độ lớn và

chất lượng chế tạo của chi tiết.

- Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm các phần sau:

• Hình biểu diễn: gồm các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt…

thể hiện một cách rõ ràng hình dạng và kết cấu của

chi tiết.

• Kích thước: gồm có tất cả những kích thước cần thiết

cho vệc chế tạo và kiểm tra chi tiết, thể hiện đầy đủ

độ lớn của chi tiết.

• Yêu cầu kỹ thuật: gồm có độ nhám bề mặt, sai lệch

kích thước gới hạn, sai lệch về hình dạng và vò trí bề

mặt, yêu cầu về nhiệt luyện và các yêu cầu kỹ thuật

khác thể hiện chất lượng chi tiết.

• Khung tên: gồm có tên gọi chi tiết, vật liệu chế tạo chi

tiết, tỉ lệ của bản vẽ, ký hiệu bản vẽ, tên và chữ

kýcủa nhũng người có trách nhiệm đối với bản vẽ.

Những nội dung dó cần thiết cho việc quản lý bản vẽ.

• Trong chương này chúng ta chú trọng nghiên cứu hai nội

dung đầu của bản vẽ chi tiết.03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH15803/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH159HẾT CHƯƠNG 603/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH160Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản vẽ sơ đồ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×