Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lắp có độ dơi

Lắp có độ dơi

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Lắp trung gian03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH122Hai hệ thống lỗ và

trục

• Lắp

ghép

trong

hệ

thống lỗ: lắp ghép

trong đó độ hở và độ

dôi khác nhau có được

bằng cách ghép các

trục có miền dung sai

khác nhau với lỗ cơ

bản.• Lắp

ghép

trong

hệ

thống trục: lắp ghép

trong đó độ hở và độ

dôi khác nhau có được

bằng cách ghép các lỗ

có miền dung sai khác

nhau với trục cơ bản.

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH123Các kiểu lắp thường dùng03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH124Cách ghi dung sai trên bản vẽVd:

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH12503/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH12603/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH12703/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH12803/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH12903/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH13003/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH131Sai lệch hình dáng và vị trí03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lắp có độ dơi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×