Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thơng số đo nhám

Thơng số đo nhám

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thang đo nhám03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH148HẾT CHƯƠNG 503/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH149CHƯƠNG 6TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ

THUẬT

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH1501. Bản vẽ sơ đồ

• Sơ đồ được vẽ bằng những đường nét đơn giản, những

hình vẽ quy ước, những ký hiệu...

1.1 Sơ đồ động

• Hình vẽ của một sơ đồ động được vẽ theo dạng khai

triển nghóa là tất cả các trục, các cơ cấu trong không

gian được quy đònh vẽ khai triển trong cùng một mặt

phẳng. Các ký hiệu quy ước của sơ đồ động được quy

đònh TCVN 15:1985.

1.2 Sơ đồ điện

• Sơ đồ hệ thống điện là hình biểu diễn hệ thống điện

bằng những ký hiệu quy ước thống nhất. Nó chỉ rõ

nguyên lý làm việc và sự liên hệ giữa các khí cụ điện,

các thiết bò của hệ thống mạch điện trên mặt bằng

được quy đònh theo TCVN 1636: 1987.

1.3 Sơ đồ hệ thống thuỷ lực khí nénSơ đồ hệ thống thuỷ lực khí nén trình bày nguyên lý

làm việc và mối quan hệ giữa các khí cụ, thiết bò của

hệ thống thuỷ lực khí nén. Các ký hiệu của chúng

được quy đònh trong TCVN 1806-76.Các khí cụ và thiết bò của hệ thống được đánh số

theo thứ tự dòng chảy, con số viết trên giá ngang của

đường dẫn. Các đường ống được đánh số thứ tự riêng,

còn số của nó viết cạnh đường dẫn không có giá.03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH151Sơ đồ động máy phay lăn răng03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH152Sơ đồ điện kieåm tra tích cực khi mài tròn ngoài có

điều chỉnh chế độ cắt03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH153Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thơng số đo nhám

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×