Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRA

SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRA

Tải bản đầy đủ - 0trang

SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ đo độ khoảng cách tâm của hai lỗ

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH137SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ kiểm tra độ song song theo hai phương

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH138SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ kiểm tra độ song song giữa đường tâm lỗ và mặt đáy

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH139SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ kiểm tra độ vng góc giữa đường tâm lỗ và mặt đầu

a/ bằng đồng hồ so

b/ bằng calip chuyên dùng03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH140SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ kiểm tra độ vng góc giữa đường tâm lỗ và mặt đầu03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH141SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ kiểm tra độ vng góc giữa đường tâm các lỗ

a/ bằng đồng hồ so

b/ bằng calip chuyên dùng

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH142SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ kiểm tra độ không song song của hai lỗ03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH143SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRASơ đồ đo kiểm tra độ đồng tâm của hai mặt trụ03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH144NHÁM BỀ MẶT03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH145Cấp độ nhám03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH146Thông số đo nhám03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH147Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×