Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chế độ lắp ghép

Các chế độ lắp ghép

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Lắp có độ dơi03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH1213. Lắp trung gian03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH122Hai hệ thống lỗ và

trục

• Lắp

ghép

trong

hệ

thống lỗ: lắp ghép

trong đó độ hở và độ

dôi khác nhau có được

bằng cách ghép các

trục có miền dung sai

khác nhau với lỗ cơ

bản.• Lắp

ghép

trong

hệ

thống trục: lắp ghép

trong đó độ hở và độ

dôi khác nhau có được

bằng cách ghép các lỗ

có miền dung sai khác

nhau với trục cơ bản.

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH123Các kiểu lắp thường dùng03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH124Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chế độ lắp ghép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×