Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vẽ qui ước lò xo

Vẽ qui ước lò xo

Tải bản đầy đủ - 0trang

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH10803/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH10903/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH11003/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH11103/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH11203/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH113HẾT CHƯƠNG 403/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH114CHƯƠNG 5DUNG SAI VÀ NHÁM BỀ MẶT03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH115DUNG SAI

• Mỗi chi tiết máy luôn có một thời gian hoạt động

ổn đònh nhất đònh. Thời gian đó được gọi là tuổi

thọ trung bình của chi tiết máy. Vì vậy việc thay thế

các chi tiết hư hỏng trong quá trình sữa chữa máy

móc là một quá trình tất nhiên. Việc này đòi hỏi

các chi tiết cùng loại phải có khả năng thay thế

cho nhau, nghóa là khi lắp, các chi tiết đó không

cần phải qua lựa chọn hay sửa chữa mà vẫn đảm

bảo được yêu cầu kỹ thuật của mối ghép. Tính

chất đó của chi tiết gọi là tính lắp lẫn.

• Để đảm bảo tính lắp lẫn, người ta căn cứ theo

chức năng của chi tiết mà quy đònh phạm vi sai số

cho phép nhất đònh cho các chi tiết. Phạm vi sai số

đó gọi là dung sai.

• Dung sai của kích thước được xác đònh bằng cách

quy đònh hai kích thước giới hạn cho phép, và kích

thước của chi tiết phải nằm trong phạm vi hai kích

thước giới hạn đó.03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH116CẤP CHÍNH XÁC

• Dung sai của kích thước đặc trưng cho mức độ chính

xác của kích thước. Cùng một kích thước danh

nghóa, nếu trò số dung sai càng bé thì độ chính xác

càng cao.

• Cấp chính xác là tập hợp các dung sai tương ứng

với mức chính xác như nhau đối với tất cả các

kích thước danh nghóa.

• TCVN 2244: 1991 quy đònh 20 cấp chính xác theo thứ

tự độ chính xác giảm dần từ: 01, 0, 1, ….18. Các

cấp chính xác từ 01 đến 5 dùng cho calip, dụng cụ

đo; các cấp chính xác từ 6 đến 11 dùng ho các

kích thước lắp của các mối ghép; các cấp chính

xác từ 12 đến 18 dùng cho kích thước tự do. Dung

sai có trò số phụ thuộc vào kích thước danh nghóa

và được ký hiệu bởi các chữ số của cấp chính

xác.

Ví dụ: IT01, IT0, IT1,…, IT18.• TCVN 2244:1991. Dung sai về lắp ghép phù hợp với

tiêu chuẩn quốc tế ISO 286:1988 System of limits and

fits.

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH117Biểu diễn phân bố dung sai03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH118Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vẽ qui ước lò xo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×