Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4/ Hình cắt, mặt cắt

4/ Hình cắt, mặt cắt

Tải bản đầy đủ - 0trang

03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH2103/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH2203/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH2303/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH2403/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH2503/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH26TRÌNH TỰ ĐỌC BẢN VẼ

• Từ những vấn đề trình bày ở trên, có thể đọc được những

bản vẽ không phức tạp lắm.

• Đọc bản vẽ là nhằm hiểu rõ dạng khối cuả chi tiết theo hình

biểu diễn trên các bản vẽ, xác đònh kích thước cuả chi tiết,

nhám bề mặt và những số liệu khác có trên bản vẽ.Đọc bản vẽ theo trình tự sau:

• Đọc khung tên cuả bản vẽ, từ đó biết được tên cuả chi tiết,

tên gọi và mác vật liệu, do đó biết được cách gia công, tỷ

lệ hình biểu diễn, ký hiệu bản vẽ và những nội dung khác.

• Xác đònh xem bản vẽ có những hình chiếu nào, cái nào là

hình chiếu chính.

• Phân tích hình chiếu trong sự liên quan giưã chúng và thử xác

đònh hình dạng chi tiết một cách tỉ mỉ. Khi làm việc này phải

phân tích các hình biểu diễn. Bởi vì dựa theo các hình biểu

diễn, có thể hình dung được chi tiết gồm những khối hình học

nào tạo thành và kết hợp những thông tin thu được thành

một tổng thể.

• Phân tích theo bản vẽ kích thước của chi tiết và những phần

tử của nó. Cần chú ý những ký hiệu đi kèm.

• Xác đònh độ nhám bề mặt cuả chi tiết. Nếu trên hình biểu

diễn không ghi thì chúng được ghi ở góc trên, phiá phải cả

bản vẽ.03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH27HẾT CHƯƠNG 103/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4/ Hình cắt, mặt cắt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×