Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUI ĐỊNH KÝ HIỆU VẬT LIỆU

QUI ĐỊNH KÝ HIỆU VẬT LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ứng dụng

1/ Đường nét03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH122/ Biểu diễn kích thước03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH1303/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH14VD103/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH15VD203/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH163. Ký hiệu nhám bề mặt03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH17Vị trí ký hiệu nhám trên bề mặt03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH18Ghi ký hiệu độ nhám chung03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH194/ Hình cắt, mặt cắt03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUI ĐỊNH KÝ HIỆU VẬT LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×