Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Những thành quả đạt được:

3 Những thành quả đạt được:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đầu tháng 5/2010, Hội đồng quản trị SABECO đã ban hành “Tun bố Tầm

nhìn, Sứ mạng, An tồn Vệ sinh Thực phẩm và Bảo vệ Môi trường, các giá trị cốt

lõi và những nguyên tắc cơ bản” của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước

giải khát Sài Gòn để làm tơn chỉ hoạt động, định hướng chiến lược và mục tiêu

phấn đấu của SABECO. Trong đó, Tầm nhìn đến năm 2025 và Sứ mạng của Tổng

cơng ty như sau: Tầm nhìn 2025: “Phát triển SABECO trở thành Tập đồn cơng

nghiệp đồ uống hàng đầu quốc gia, có vị thế trong khu vực và quốc tế”. Sứ mạng:

Phát triển ngành Đồ uống Việt Nam ngang tầm thế giới; đề cao văn hóa ẩm thực

của người Việt Nam; nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các

sản phẩm đồ uống chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng; mang lại lợi ích thiết thực

cho cổ đơng, khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Đây chính là một

thuận lợi để Tổng cơng ty tập trung xây dựng các mục tiêu và các chiến lược đến

năm 2025.

Với tầm nhìn và sứ mạng đã đề ra, năm 2011, SABECO tiếp tục phấn đấu để

có mức tăng trưởng cao hơn như biểu tượng rồng vàng vươn cao của SABECO,

tạo tiền đề phát triển SABECO trở thành tập đồn cơng nghiệp đồ uống có trình

độ sản xuất và sức cạnh tranh cao, đứng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm bia

tại Việt Nam, có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Các chỉ tiêu chính trong

năm 2011 là giá trị sản xuất CN đạt 7.434 tỷ đồng, tăng 21 % so năm 2010; sản

lượng tiêu thụ: sản phẩm bia các loại đạt 1,2 tỷ lít, rượu các loại đạt 1,9 triệu lít,

cồn đạt 4,9 triệu lít, nước giải khát đạt 43 triệu lít, tăng 6% so với thực hiện 2010.

Tổng doanh thu phấn đấu đạt 22.636 tỷ đồng, tăng 19 % so với thực hiện 2010.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.930 tỷ đồng. Nộp ngân sách đạt 4.443 tỷ đồng, tăng

26% so với ước thực hiện năm 2010.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2011, SABECO đang tăng cường đầu tư chiều

sâu để cải tiến chất lượng, tăng cường máy móc thiết bị kiểm sốt tại nơi sản xuất,

nâng cao năng lực sản xuất của các nhà máy trên toàn quốc, nhằm ổn định chất

lượng Bia Sài Gòn, phấn đấu đủ cung ứng 1,2 tỷ lít bia trong năm nay. Tiếp tục

hoàn thiện và đổi mới hệ thống bán hàng và chính sách bán hàng, đầu tư xây dựng

hệ thống kho bãi và phương tiện vận tải đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trước mắtcũng như định hướng phát triển Bia Sài Gòn đến năm 2025. Tổ chức lại hệ thống

Marketing theo hướng chuyên nghiệp và chuyên sâu, đặc biệt quản lý các nhãn

của từng sản phẩm riêng biệt. Nâng cao hiệu quả của các chương trình Marketing

bằng hệ thống đánh giá khách quan và có thể lượng hóa được. Tiếp tục thực hiện

việc quảng bá hình ảnh Bia Sài Gòn tại khu vực phía Bắc bằng sản phẩm Bia chai

333 mới, Bia lon 333 và Bia Sài Gòn Speacial. Đồng thời, SABECO đẩy nhanh

tiến độ xây dựng các dự án đầu tư mới sẽ hoàn thành trong năm 2011 để đưa vào

khai thác, góp phần tăng giá trị sản xuất cơng nghiệp của Tổng công ty và tạo tiền

đề cho phát triển các năm tiếp theo. Các dự án khi hoàn thành đưa vào khai thác

trong năm 2011 sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và đưa năng lực sản

xuất của Tổng cơng ty tăng thêm 300 triệu lít bia các loại. Thực hiện Nghị quyết

11 của Chính Phủ, SABECO cũng đang tăng cường công tác thực hành tiết kiện

trong sản xuất và quản lý…

Năm 2011, SABECO đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty

phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới, phát huy lợi thế nhằm đạt được

hiệu quả cao nhất. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xem xét bổ nhiệm chính thức cán bộ

có đủ năng lực vào các vị trí. Quy hoạch, lựa chọn, đào tạo và tuyển dụng cán bộ

quản lý và chuyên môn trẻ cho Tổng công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đây cũng là một trong ba trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cho phát

triển bền vững trong tương lai. Hoàn thiện việc xây dựng các quy định quản lý để

đảm bảo Tổng công ty hoạt động đúng định hướng và làm cơ sở để Ban điều hành

hoạt động, là cơ sở để giám sát và quản lý các hoạt động vì lợi ích của các cổ

đơng. Tiếp tục triển khai Dự án Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quốc tế trên tồn Tổng cơng ty theo kế hoạch đề ra. Triển khai các bước tiếp

theo để đưa “Tun bố Tầm nhìn, Sứ mạng, An tồn Vệ sinh Thực phẩm và Bảo

vệ Môi trường, các giá trị cốt lõi và những nguyên tắc cơ bản” đến từng CB CNV

SABECOKẾT LUẬN.

Với chiến lược marketing đã nêu,Sabeco ngày càng định vị thương hiệu của

mình đối với người tiêu dùng và có vị trí dẫn đầu trong thị trường bia rượu Việt

Nam. Từ đó tạo ra khó khăn cho các đối thủ cạnh tranhtrong việc chiếm lĩnh thị

trường. Chứng tỏ Sabeco đã làm tốt công tác marketing, đưa nhãn hiệu sản phẩm

tới tay người tiêu dùng.NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................Vũng Tàu, ngày …. Tháng … năm 2013

Giáo viên hướng dẫnXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................Vũng Tàu, ngày …. tháng … năm 2013

Đơn vị thực tậpMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CPTM HÀM RỒNG (ĐƠN VỊ THỰC TẬP)

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển

2..1.1 Chức năng nhiệm vụ và phương hướng

2.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỶ THUẬT, TỔ CHỨC QUẢN LÝ

2.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh

2.2.2 Đặc điểm quy trình kinh doanh và tổ chức quản lý

2.3 ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN

2.3.1 Đặc điểm tài chính

2.3.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING SẢN PHẨM

3.1 MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

3.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ

3.3 CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH SẢN PHẨM

3.4 MA TRẬN SWOT VỀ SẢN PHẨM SABECO

3.5 CHIẾN LƯỢC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH GIẢM CHI PHÍ

4.1 CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH DẪN ĐẦU VỀ CHI PHÍ THẤP

4.2 CHIẾN LƯỢC VỀ KHÁC BIỆT HÓA SẢN PHẨM

4.3 NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Những thành quả đạt được:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×