Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.27 Mô phỏng cập cầu Gò Dầu B4

Hình 3.27 Mô phỏng cập cầu Gò Dầu B4

Tải bản đầy đủ - 0trang

99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết Luận.

Với đề tài: Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật điều động tàu có trọng tải

30000 tấn vào luồng Vũng Tàu – Gò Dầu an toàn. Trong đề tài này, tác giả tập

trung nghiên cứu, tìm hiểu tình hình nghiên cứu trong và ngồi nước liên

quan. Đánh giá nghiên cứu trong và ngoài nước, khẳng định vấn đề nghiên

cứu mà tác giả lựa chọn để thực hiện đề tài là hoàn toàn mở, chưa từng được

cơng bố và có tính thời sự và cấp thiết cao.

Đề tài cũng đã trình bày tổng hợp các lý thuyết về điều động tàu, các

yếu tố điều kiện khí hậu, thời tiết khu vực và thực tế khu vực Vũng Tàu – Gò

Dầu tác động trong q trình dẫn tàu. Các cơ sở pháp lý, các quy định cảng

biển của cảng vụ hàng hải địa phương, đối với khu vực luồng Vũng Tàu – Gò

Dầu với năng lực và đội ngũ hoa tiêu hiện tại, cùng với sự phát triển nhanh

chóng của cụm cảng Gò Dầu, làm gia tăng mật độ tàu thuyền trên tuyến luồng

đòi hỏi cơng tác đảm bảo an tồn cho các tàu có trọng tải lớn ra vào cảng Gò

Dầu Vũng Tàu, sử dụng tuyến luồng Vũng Tàu Thị Vải là vô cùng quan trọng.

Qua cơng tác nghiên cứu và phân tích một số tai nạn xảy ra trên dọc

tuyến luồng Vũng Tàu – Gò Dầu. Tác giả nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là

yếu tố của con người. Do sự hợp tác lỏng lẻo giữa hoa tiêu và thuyền trưởng,

sự thiếu mẫn cán của tổ trực ca buồng lái, sự phân công nhiệm vụ của các

thành viên trên tàu như chưa bố trí người trực neo, cảnh giới phía mũi tàu một

cách phù hợp. Hoa tiêu và thuyền trưởng chưa đánh giá hết các nguy cơ mất

an tồn, có những hành động chưa phù hợp với kinh nghiệm của người đi

biển, sử dụng tốc độ trong luồng lạch hẹp chưa hợp lý vv… ý thức của người

dân đánh cá còn hạn chế khi làm ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải an toàn.100

Với mục đích nâng cao cơng tác an tồn trong hàng hải, điều động tàu

trên luồng Vũng Tàu – Gò Dầu, tác giả muốn xây dựng một quy trình dẫn tàu,

và điều động tàu an tồn dựa trên các yếu tố có sẵn như khí hậu, thời tiết, đặc

điểm giao thơng và tập quán tham gia giao thông trên tuyến luồng Vũng Tàu –

Gò Dầu. Những giải pháp an tồn đó được thực hiện từ trên mô phỏng đến

thực tiễn dẫn tàu trong điều kiện thực tế được phối hợp giữa hoa tiêu dẫn tàu,

thuyền trưởng và các thành viên khác trên tàu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hoa

tiều dẫn tàu và hệ thống hỗ trợ hàng hải VTS, Cảng vụ hàng hải cũng được

xem xét trong đề tài này.

2. Kiến nghị:

Theo ý kiến riêng của tác giả, để đảm bảo an tồn tuyệt đối cho các loại

tàu có DWT 30.000T vào Gò Dầu an tồn thì các vấn đề sau cần được nói tới:

- Về cơng tác huấn luyện thuyền viên: Nâng cao ý thức an toàn, làm

việc mẫn cán, tuân thủ luật.

- Về hoa tiêu: Nâng cao trình độ, nâng cao ý thức, tuân thủ quy tắc, luật

lệ, kiểm tra kế hoạch tàu ra vào giữa các công ty hoa tiêu chung tuyến luồng

để đưa ra các phương án tránh va bảo đảm an toàn hành hải giữa các bên, đề

xuất công ty cho đi học các lớp điều động mơ phỏng để thực tập trước các

tình huống khó khăn có thể mắc phải trong vấn để điều động tàu ra vào cầu và

luồng an toàn.

- Đối với cảng vụ: Phối hợp các bên liên quan VTS biên phòng, kiểm

tra giám sát tàu thuyền, hỗ trợ, khuyến cáo các an toàn cho hoa tiêu, tuyên

truyền và nâng cao ý thưc trách nhiệm cho bà con ngư dân trong vấn đề dẫn

tàu đánh cá hành hải trong luồng, và các tài công điều khiển xà lan trên luồng

phải tuân thủ quy tắc tránh va. Rà soát kế hoạch tàu ra vào giữa các công ty101

hoa tiêu cùng chung vùng hoạt động, chung tuyến luồng hành hải, để điều tiết

khuyến cáo cho hoa tiêu tàu thuyền ra vào phải giữ khoảng cách tốc độ tránh

va an toàn…102

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ luật Hàng hải Việt Nam, (2005), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,

Hà Nội.

2. Đồn Quang Thái, (1999), Điều Động Tàu Thủy, Trường Đại Học Hàng

Hải.

3. Nguyễn Viết Thành, (2007), Điều Động Tàu, Nhà xuất bản Khoa học

và Kỹ thuật Hà Nội.

4. Nguyễn Viết Thành, (2012), Dẫn tàu an tồn và các vấn đề liên quan,

Hải Phòng.

5. Phạm Kỳ Quang, (2013), Giáo trình Địa Văn Hàng Hải, Trường Đại

Học Hàng Hải Việt Nam.

6. Thông tư số 36/2013/TT- BGTVT

7. Tiếu Văn Kinh, (2006), Sổ Tay Hàng Hải, Nhà xuất bản Giao thông vận

tải.

Tiếng Anh

1. David J. House, (2007), Ship Handling- Theory and Practice.

2. Henry H. Hooyer, (2009), Behavior and Handling of Ship, Cornell

Maritime Press.

3. Participant’s Manual, Ship Handling Pilot Course, Star Cruise Ship

Simulator.

4. R. W. Rowe, FNI (2000), The Shiphandler’s Guide, The Nautical

Institute.

Internet

1. Website: http: //www. dieukhientaubien. net103

PHỤ LỤCHình 3.28 Vùng đón trả Hoa tiêu (2015)104

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN..............................................................................................1

MỤC LỤC.........................................................................................................2

BẢNG VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU.....................................................................5

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ...........................................................................6

MỞ ĐẦU...........................................................................................................8

1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................8

2. Mục đích nghiên cứu.....................................................................................9

3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu................................................................10

4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................10

5. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài:.......................................................10

CHƯƠNG I.....................................................................................................12

TỔNG QUAN, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÁP LÝ....................................12

1. 1 Tổng quan về đề tài..................................................................................12

1. 2 Cơ sở lý thuyết.........................................................................................13

1.2.3.3 Hiện tượng bờ hút, đẩy tàu..................................................................24

1. 2. 2 Hệ thống đảm bảo an toàn hàng hải.....................................................29

1.3 Cơ sở pháp lý.............................................................................................30

1. 4 Kết luận....................................................................................................35

CHƯƠNG II....................................................................................................36

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG TUYẾN LUỒNG VŨNG TÀU – GÒ DẦU....36

2.1 Tổng quan về tuyến luồng Vũng Tàu –Gò Dầu........................................36

2.2 Điều kiện khí tượng thủy văn....................................................................46

2.3 Thống kê lượt tàu trên tuyến luồng Vũng Tàu – Gò Dầu..........................48

2.4 Phân tích một số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong khu vực tuyến luồng

Vũng Tàu – Gò Dầu........................................................................................48

2.4.1- Tai nạn hàng hải giữa tàu RAKIS và tàu SANKO RALLY..................48

Đặc tính chung của tàu....................................................................................48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.27 Mô phỏng cập cầu Gò Dầu B4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×