Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.4 Tàu SANKO RALLY sau tai nạn

Hình 2.4 Tàu SANKO RALLY sau tai nạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

53

bánh lái đang ở vị trí”Starboard, ten”và tàu mất khả năng điều động, dưới tác

động của lực đẩy chân vịt làm cho tàu rakis di chuyển vào khu vực thủy diện

cảng, gây ra tai nạn hàng hải với tàu Sanko Rally vàcầu cảng nhà máy Thép

Phú Mỹ và cầu cảng Phú Mỹ PTSC. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

b- Nguyên nhân khác:

- Đối với thuyền trưởng tàu Rakis:

Trước thời điểm xẩy ra sự cố máy lái, khi tàu đang hành trình trong

luồng hẹp và với địa vị pháp lý là người chỉ huy cao nhất trên tàu nhưng

Thuyền trưởng tàu Rakis đã không trực tiếp chỉ huy điều khiển tàu (Thuyền

trưởng đang làm việc trên bàn máy tính, kiểm tra email) mà để hoa tiêu tự dẫn

tàu. Điều này cho thấy sự chủ quan của thuyền trưởng trong công tác quản lý,

chỉ huy tàu.

Trước thời điểm xẩy ra sự cố máy lái, khi tàu đang hành trình trong

luồng hẹp và chuẩn bị hành trình tới vị trí chuyển hướng (chuyển hướng tại

khu vực cong của luồng) nhưng việc hành trình với tốc độ khoảng 11 knots là

khơng đảm bảo tốc độ an tồn để có thể chủ động xử lý có hiệu quả khi tránh

va và có thể dừng hẳn lại ở khoảng cách giới hạn cần thiết trong những hoàn

cảnh, điều kiện cho phép. Hơn nữa, tàu hành trình với tốc độ nêu trên là vi

phạm về giới hạn tốc độ tàu thuyền được phép hành trình, quy định tại Khoản

2 Điều 11 Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban

hành theo quyết định số 421/QĐ- CVVT ngày 06/12/2007 của Giám đốc

Cảng vụ Vũng Tàu yêu cầu tốc độ tàu thuyền hành trình trên luồng Vũng Tàu

– Thị Vải không vượt quá 10 knots.

- Đối với Hoa tiêu dẫn tàu:

Nghĩa vụ của Hoa tiêu là thường xuyên hướng dẫn cho Thuyền trưởng

biết về các điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu và kịp thời khuyến cáo

Thuyền trưởng về các hoạt động không phù hợp với quy định đảm bảo an54

toàn hàng hải nhưng Hoa tiêu dẫn tàu đã không hướng dẫn, khuyến cáo cho

Thuyền trưởng biết về quy định về giới hạn tốc độ của tàu được phép hành

trình trên luồng. Mặt khác với địa vị pháp lý là người cố vấn cho Thuyền

trưởng điều khiển tàu phù hợp với điều kiện hàng hải ở khu vực (hoa tiêu dẫn

tàu thuộc quyền chỉ huy của thuyền trưởng) nhưng việc Hoa tiêu dẫn tàu tự

mình đảm trách một số cơng việc điều động tàu hành trình trên luồng thuộc

nhiệm vụ, quyền hạn của Thuyền trưởng là không phù hợp với quy định pháp

luật hiện hành. Do đó, vi phạm Điều 171, Điều 173 Bộ luật Hàng hải Việt

Nam.

V. KẾT LUẬN.

Qua phân tích trên cho thấy, nguyên nhân của vụ tai nạn là do sự chủ

quan, thiếu mẫu cán của Thuyền trưởng tàu Rakis và Hoa tiêu làm nhiệm vụ

cố vấn cho Thuyền trưởng trong quá trình điều động tàu, thể hiện ở một số nội

dung chính như sau:

- Điều động tàu trong luồng hẹp để đưa tàu vào cảng Gò Dầu khơng

bảo đảm tốc độ an tồn. Trong quá trình điều động tàu đoạn cong của luồng

khu vực cầu cảng Phú Mỹ, nghĩa vụ của Hoa tiêu là thường xuyên hướng dẫn

cho Thuyền trưởng biết về các điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu và kịp

thời khuyến cáo Thuyền trưởng về các hoạt động không phù hợp với quy định

đảm bảo an toàn hàng hải nhưng Hoa tiêu dẫn tàu đã không hướng dẫn,

khuyến cáo cho Thuyền trưởng biết về quy định về giới hạn tốc độ của tàu

được phép hành trình trên luồng và với địa vị pháp lý là người chỉ huy cao

nhất trên tàu nhưng Thuyền trưởng chấp nhận và khơng có hành động, quyết

định điều động phù hợp, kịp thời.

- Mặt khác với địa vị pháp lý là người cố vấn cho Thuyền trưởng điều

khiển tàu phù hợp với điều kiện hàng hải ở khu vực (hoa tiêu dẫn tàu thuộc

quyền chỉ huy của thuyền trưởng) nhưng việc Hoa tiêu dẫn tàu tự mình đảm55

trách một số cơng việc điều động tàu hành trình trên luồng thuộc nhiệm vụ,

quyền hạn của Thuyền trưởng là không phù hợp với quy định pháp luật hiện

hành.

2.4.2 Tai nạn hàng hải giữa tàu ADS GALTESUND và cầu cảng PHÚ MỸ

(Baria serece).

Tai nạn hàng hải tàu Ads Galtesund và cầu cảng Phú Mỹ (Baria Serece) xảy

ra vào khoảng 07 giờ 58 phút giờ địa phương GMT+7 ngày 12/02/2015.

I. THƠNG TIN CHUNG.

1. Tàu Ads Galtesund.

Đặc tính kỹ thuật của tàu.

- - Tên tàu: ADS GALTESUND- Số IMO: 9336581- MMSI: 257862000- Hô Hiệu: LAVH7- Quốc tịch: NORWAY- Cảng đăng ký: ARENDAL- LOA: 224, 95 m- GT: 39643- DWT: 7539556

Hình 2.5 Tàu ADS GALTESUNDHình 2.6 Tàu ADS GALTESUND sau tai nạn

2. Bến cảng Phú Mỹ (Baria Serece).

Bến cảng Baria Serece thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu

Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa nằm trên bờ trái sông Thị Vải thuộc địa

phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam. Bến cảng được thiết kế, đầu tư xây

dựng và công bố đưa vào khai thác gồm 05 phân đoạn cầu cảng liền kề với

tổng chiều dài 453m (chiều rộng cầu cảng 25,5m); Bến cảng có khả năng tiếp

nhận tàu trọng tải đến 80.000 DWT giảm tải.

II. DIỄN BIẾN TAI NẠN

Khoảng 05. 52: Hoa tiêu lên tàu tại Vùng đón trả hoa tiêu theo quy định.

Tàu hành trình từ phía ngồi phao số “0” vào tiếp cận luồng Vũng Tàu – Thị

Vải để vào cầu cảng Baria Serece dỡ hàng. Sau khi lên tàu, Hoa tiêu và

Thuyền trưởng trao đổi một số thông tin liên quan đến công tác dẫn tàu, cập

cầu và sử dụng tàu lai.

Khoảng 07.24: Tàu hành trình qua khu vực cảng PV Gas; tốc độ tàu

khoảng 10, 9 knots.57

Khoảng 07.29: Máy chính hoạt động ở chế độ “Full Ahead”; tốc độ tàu

10, 6 knots;

Khoảng 07.31: Hoa tiêu liên lạc với điều độ cảng Baria Serece trên VHF

để thông báo dự kiến giờ tàu tới cảng và yêu cầu cảng làm tốt công tác chuẩn

bị trước khi tàu Ads Galtesund tới cảng. Điều độ cảng thông báo cầu cảng đã

sẵn sàng cho tàu Ads Galtesund.

Khoảng 07.33: Thuyền trưởng tàu lai liên lạc với Hoa tiêu dẫn tàu và

được Hoa tiêu thơng báo vị trí của các tàu lai hỗ trợ: tàu “Sea Winner” hỗ trợ

phía mũi, bên mạn trái; tàu lai “HaivanShip 08” hỗ trợ phía lái, bên mạn trái

tàu Ads Galtesund;

Khoảng 07.36: Tốc độ tàu 10,6 knots; Máy chính tàu chuyển về hoạt

động ở chế độ “Half Ahead”;

Khoảng 07.38: Tàu hành trình qua khu vực hạ lưu cảng Posco; tốc độ

tàu 8,2 knots; hướng mũi tàu 029 0; máy chính tàu đang hoạt động ở chế độ

“Half Ahead”; Hoa tiêu/Thuyền trưởngra khẩu lệnh lái: “Port ten” và sau đó

là: “Steady”;

Khoảng 07.43: Khi tàu hành trình qua khu vực hạ lưu cảng SP- PSA;

Hoa tiêu/Thuyền trưởng ra khẩu lệnh: “Dead Slow Ahead” và sau đó là: “Stop

Engine”; hướng mũi tàu 0330; tốc độ tàu khoảng 7,1 knots; Vị trí tàu đang nằm

phía bên phải của luồng hàng hải.

Khoảng 07:45 tới 07.46: tốc độ tàu khoảng 6,1 knots; hướng mũi tàu

0340; Hoa tiêu/Thuyền trưởngra khẩu lệnh: “Hard to Port”. Bánh lái vẫn ở chế

độ “Hard to Port” từ 07. 45.33 và chế độ máy chính được chuyển sang: “Dead

slow ahead”.

Khoảng 07.47: , ,,tốc độ tàu khoảng 5,9 knots; hướng mũi tàu 037 0; Hoa

tiêu/Thuyền trưởng ra khẩu lệnh: “Stop Engine” và chuyển bánh lái về chế độ:

“Midships”. Bánh lái được đặt ở chế độ “Midships” từ thời điểm 07.48. HaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.4 Tàu SANKO RALLY sau tai nạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×