Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP ĐIỀU ĐỘNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP ĐIỀU ĐỘNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

65

0750sẽ tới cua Tay Áo và cảng Cẩm Phả. Từ cảng Cẩm Phả đi theo hướng

0000 khoảng 0.6NM đến cảng Gò Dầu B3 và Gò Dầu B4 và ơm cua sang phải

sẽ tới cảng Gas Phước Thái, cảng Long Thành, cảng Gò Dầu A2, tiếp tục cua

sang trái là cảng Gò Dầu A3 và Cảng VeDan.

3.2 Giao tiếp hoa tiêu và Thuyền trưởng

- Thuyền trưởng và Hoa tiêu phải trao đổi những thơng tin lien quan đến

quy trình dẫn tàu, những quy tắc và điều kiện của địa phương và những đặc

điểm của tàu.

- Việc trao đổi những thông tin này phải là một quá trình liên tục mà

thong thương là trong suốt quá trình dẫn tàu.

- Mỗi khi được phân công đẫn tàu phải bắt đầu bằng việc trao đổi thong

tin giữa hoa tiêu và thuyền trưởng. Số lượng và nội dung thong tin trao đổi

phải được xác định bởi những yêu cầu cụ thể về hành hải trong q trình dẫn

tàu. Những thơng tin bổ sung có thể được trao đổi khi công việc băt đầu.

- Từng cơ quan hoa tiêu có thẩm quyền đưa ra kiểu mẩu trao đổi thông

tin, chú ý tới những yêu cầu theo quy định và những thực tế mang lại hiệu quả

trong vùng nước hoa tiêu. Các hoa tiêu nên xem xét sử dụng thẻ thông tin,

mẫu thông tin, danh mục kiểm tra hoặc cách trợ giúp gợi ý nào khác để đảm

bảo rằng có đầy đủ các thơng tin cần trao đổi. Nếu các hoa tiêu sử dụng thẻ

thông tin hoặc mơt mẫu chuẩn có tính chất địa phương liên quan đến hành

trình dự định trước thì việc trình bày thẻ hoặc mẫu đó phải dễ hiểu. Thẻ hoặc

mẫu này sẽ bổ sung và trợ giúp cho việc trao đổi thông tin bằng miệng nhưng

không thể thay thế việc trao đổi thông tin bằng miệng được.

- Việc trao đổi thông tin ít nhất phỉ bao gồm:

a- Đưa ra một thẻ hoa tiêu mẫu hồn chỉnh gồm các thơng tin về tốc độ

quay trở (ROT) ứng với từng tốc độ của tàu, vòng tròn quay trở, khoảng cách

dừng hẳn tàu lại và các số liệu cần thiết khác nếu có.66

b- Thỏa thuận chung về các quy trình và kế hoạch, bao gồm kế hoạch đối

phó với những tình huống bất ngờ cho chuyến hành trình được dự tính trước.

c- Thảo luận về các điều kiện đặc biệt như thời tiết, độ sâu của luồng,

dòng triều và việc qua lại của tàu thuyền mà cho rằng có thể ảnh hưởng đến

hành trình của tàu.

d- Thảo luận về bất cứ những đặc điểm khác thường nào liên quan đến

điều khiển tàu, những khó khăn của máy móc, những vấn đề liên quan đến

trang thiết bị hàng hải hoặc những hạn chế của thuyền viên mà có thể ảnh

hưởng đến q trình làm việc, điều khiển hoặc vấn đề điều động an toàn đối

với con tàu.

e- Những thơng tin về bố trí cầu bến, việc sử dụng những đặc điểm và số

lượng tàu lai, các ca nô buộc cởi dây và các thiết bị hỗ trợ tàu.

f- Những thơng tin về việc bố trí buộc tàu.

g- Xác nhận ngôn ngữ sử dụng trên buồng lái và các bộ phận hỗ trợ tàu.

- Rõ ràng ta phải hiểu rằng bất cứ kế hoạch hải trình nào cũng chỉ là

những chỉ dẫn cơ bản về ý định mong muốn của mình và cả thuyền trưởng lẫn

hoa tiêu phải sẵn sàng xử lý một cách khác so với kế hoạch đó khi những tình

huống thực tế xẩy ra.

- Các cơ quan hoa tiêu có thẩm quyền và hoa tiêu phải thấy được trách

nhiệm lập kế hoạch chuyến đi của các thuyền trưởng là phù hợp với các văn

bản của IMO.

3.3 Điều động tàu vào/ra luồng

Thông thường, những tàu có trọng tải 30.000 tấn đón Hoa tiêu ở phao số

0. Sau khi lên được tàu nhanh chóng xác vị trí các phao và hành trình vào

luồng. Khi tàu đi ngang phao số 1 cần chú ý đi gần về phía bên phao xanh để

tránh điểm cạn 9,7m đối diện và cách phao số 1 khoảng 700m về hướng Tây

(đối với tàu có mớn nước trên 10m). Từ phao số 0 đi vào hướng 325 0đến cặp67

phao số 4 và số 5 với khoảng cách là 3,3NM. Lưu ý hành trình trên đoạn

luồng này lúc thủy triều lên hoặc xuống mạnh độ dạt của tàu rất lớn. Cần chủ

động tốc độ và điều chỉnh hướng đi hợp lý tránh cho tàu bị dạt vào phao hay

lệch khỏi hướng đi ban đầu.Hình 3.1 Tàu hành trình ngang phao số 1

Tại vị trí phao số 5 tàu chuyển hướng 345 0 đến cặp phao số 11 và số 12

với khoảng cách là 5,2NM. Trên đoạn luồng gần phao số 8 và số 9 cần lưu ý

hành trình khi nước ròng, tàu sẽ bị dạt rất mạnh theo hướng Đơng Nam do

dòng chảy từ Sài Gòn ra. Lưu ý, trên đoạn luồng này là nơi giao nhau giữa 3

tuyến luồng (luồng sông Dinh, luồng sơng Thị Vải và luồng sơng Sài Gòn)

nên có rất nhiều tàu hành trình qua lại. Ngồi ra cũng có nhiều phương tiện

đánh bắt cá hoạt động tại đây, cần tăng cường cảnh giới an tồn.68Hình 3.2 Tàu hành trình đến phao số 7 với hướng 3450

Tại vị trí phao số 11 tàu chuyển hướng 315 0 đến cặp phao số 15 và số 16

với khoảng cách là 3,0NM. Trên đoạn luồng này mật độ giao thơng cũng

khơng còn nhiều nữa nhưng lại có nhiều phương tiện đánh cá hoạt động trên

luồng. Hoa tiêu hành trình với tốc độ an tồn và thường xun kéo còi ra hiệu

cho các phương tiện đánh cá tránh về phía an tồn.69Hình 3.3 Tàu chuyển hướng cách phao số 15 với VRM=0, 36NM

Tại vị trí phao số 15 tàu đi một khoảng 0,65NM theo hướng 335 0 gặp

phao số 17 và số 18. Tàu tiếp tục chuyển hướng 0030 đến cặp phao số 21 và

số 22 với khoảng cách 2,65NM.70Hình 3.4 Tàu hành trình hướng 0030 đến phao số 19

Tại vị trí phao số 21 tàu chuyển hướng 035 0 đến phao số 25 với khoảng

cách 2,50NM. Đây là đoạn cong chuyển hướng và có nhiều xà lan chở

container chạy cắt ngang luồng ra vào cảng Tân Cảng Cái Mép. Cần chú ý và

liên lạc VHF kênh 08 để tránh va với xà lan hoặc liên lạc với điều độ cảng71

Tân Cảng Cái Mép. (Hoa tiêu Tân Cảng Cái Mép cũng điều động ra, vào cầu

trên kênh 08 VHF).Hình 3.5 Tàu chuyển hướng tại phao số 21

Khi đi vào đoạn luồng cong Tân Cảng Cái Mép và POSCO, ta đặt vòng

cự ly di động VRM = 0,28NM để lái tàu chuyển hướng an tồn. (Bán kính

cong của Tân Cảng Cái Mép là 604m và bán kính cong của POSCO là 612m).72Hình 3.6 Tàu chuyển hướng đoạn luồng cong

Qua đoạn cong Tân Cảng Cái Mép tiếp tục đến đoạn cong cảng POSCO.

Trên đoạn luồng từ Tân Cảng Cái Mép đến cua POSCO có thiết kế vùng quay

trở rộng 500m để tàu ra vào cảng Tân Cảng Cái Mép quay trở.73Hình 3.7 Tàu từ Tân Cảng Cái Mép đến cảng Posco

Từ cảng POSCO đi hướng 0350 với khoảng cách 1,8NM đến cảng Phú

Mỹ.74Hình 3.8 Tàu từ cảng Posco đến cảng Phú Mỹ75

Từ cảng Phú Mỹ đến cảng Hocim đi hướng3350 hoặc 3400Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP ĐIỀU ĐỘNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×