Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thông tin chung về cơ quan:

Thông tin chung về cơ quan:

Tải bản đầy đủ - 0trang

uy tín, kinh nghiệm về lĩnh vực thơng tin – thư viện trong và ngoài ĐHQGHN.

Giám đốc Trung tâm ra quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Thư ký và các

+thành viên Hội đồng Thư viện của Trung tâm.

Hội đồng thư viện họp định kỳ sáu tháng một lần và họp bất thường do chủ tịch

Hội đồng triệu tập; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên

Hội đồng tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số

thành viên tham dự biểu quyết tán thành; biên bản của cuộc họp phải trình lên+Giám đốc Trung tâm chậm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày họp Hội đồng.

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc trung tâm gồm các phòng chức năng, nghiệp vụ và

dịch vụ thơng tin có nhiệm vụ tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm trong việc

quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức+

+năng, nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm giao.

Các phòng chức năng

Phòng Hành chính – Tổ chức

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Các phòng nghiệp vụ

Phòng Bổ sung – Trao đổi

Phòng Phân loại – Biên mục

Phòng Quản trị cơng nghệ thơng tin

Phòng Phát triển tài ngun số

Phòng Thơng tin trực tuyến

Các phòng phục vụ người dùng tin

Phòng Dịch vụ thơng tin tổng hợp

Phòng Dịch vụ thơng tin Khoa học tự nhiên – Xã hội nhân văn

Phòng Dịch vụ thơng tin Mễ Trì

Phòng Dịch vụ thông tin Ngoại ngữ

Nhân sự của Trung tâm

Nhân sự của Trung tâm bao gồm đội ngũ CCVC và người lao động theo chỉ tiêu+nhân lực do ĐHQGHN giao.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính của Trung tâm,+

++trên cơ sở xác định vị trí việc làm và mơ tả cơng việc, Giám đốc Trung tâm xây

dựng Đề án vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng hàng năm, trình Giám đốc

+ĐHQGHN phê duyệt.

Căn cứ nhu cầu hoạt động và nguồn thu bổ sung từ các hoạt động bồi dưỡng,

nghiên cứu và triển khai cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm, Giám

đốc Trung tâm ký hợp đồng thuê, khoán đối với những cơng việc khơng bố trí

8biên chế thường xuyên; ký hợp đồng lao động đối với các cá nhân khác theo quy

+định của pháp luật và của ĐHQGHN.

Việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng CCVC, người lao động của Trung tâm thực

hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

1.3. Chức năng nhiệm vụ

1.3.1. Chức năng

Tham mưu và giúp Ban Giám đốc thực hiện cơng tác tổ chức, cán bộ;

hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ, đối ngoại; thi đua khen thưởng kỷ luật;

thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành; cơng tác bảo vệ chính trị

nội bộ; quản trị, quản lý tài sản chung, cung ứng trang thiết bị, đảm bảo cơ sở

vật chất cho mọi hoạt động các phòng trong Trung tâm. Đầu mối triển khai các

dự án, hợp tác đối tác trong và ngoài nước.

1.3.2. Nhiệm vụ+Công tác tổ chức

Xây dựng bộ máy tổ chức của đơn vị phù hợp với sự phát triển của Trung tâm+theo từng giai đoạn, theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định.

Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ theo từng giai đoạn trung hạn, ngắn+hạn, hàng năm.

Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý,+sử dụng đội ngũ cán bộ hiệu quả.

Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ của đơn vị phù hợp với chức năng,

nhiệm vụ và quy mô phát triển của Trung tâm, đề xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm+cán bộ theo phân cấp.

Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ+của các đơn vị, tổ chức của Trung tâm.

Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ bảo hiểm của xã hội của cán bộ,+viên chức và hợp đồng lao động trong Trung tâm.

Giúp Ban Giám đốc giải quyết các chế độ chính sách cho nguời lao động như:+Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, nghỉ thai sản và phụ cấp khác theo quy định.

Thực hiện cơng tác chính trị, tư tưởng làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán+

+bộ, viên chức, hợp đồng lao động trong trung tâm.

Xây dựng các văn bản về nội quy, quy chế của đơn vị.

Thống kê và báo cáo về công tác nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

9+

+Quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ tồn Trung tâm.

Cơng tác hành chính, tổng hợp, đối ngoại và kiểm định.

Quản lý các loại con dấu của Trung tâm, sử dụng các con dấu theo quy định của+Nhà nước (Trừ dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể…)

Xây dựng kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn của đơn vị. Tổng hợp tình hình+hoạt động của Trung tâm hàng tháng, quý, năm;

Đầu mối trong việc tổ chức công tác hiếu, hỷ, lễ tân, tiếp tân, giao tiếp đối nội –+đối ngoại của Trung tâm.

Xây dựng kế hoạch đoàn vào, đoàn ra. Phối hợp với các đơn vị trong việc thực

hiện kế hoạch đoàn vào, đoàn ra. Làm thủ tục, chuẩn bị nội dung và các điều

kiện cần thiết khác cho Ban Giám đốc đi cơng tác nước ngồi. Tiếp đón các+đồn khách trong và ngồi nước đến tham quan và làm việc.

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đơn đóc việc thực hiện các quy định về

cơng tác quản lý hành chính, cơng tác văn thư lưu trữ theo quy định của Nhà+nước.

Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giao nhận các công văn, tài

liệu trong phạm vi quyền hạn và quy định của công tác văn thư; lưu trữ các tài+liệu, bảo vệ các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước.

Tham mưu đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản; tư vấn, thẩm định cơ sở+pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của Trung tâm trước khi ban hành.

Thực hiện cơng tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ. Soạn thảo và ban+hành văn bản thuộc lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính.

Tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm+vụ.

Tổng hợp, xây dựng chương trình, lịch cơng tác của Trung tâm. Sắp xếp chương

trình, lịch cơng tác tuần, quý, năm của Ban Giám đốc. Hướng dẫn và đơn đốc+

+

+

+

+

+các phòng, đơn vị phối hợp thực hiện theo chương trình của Ban Giám đốc.

Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hàng năm.

Xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu của toàn Trung tâm.

Đầu mối công tác kiểm định và phối hợp kiểm định theo định kỳ.

Quản lý và phục vụ công tác thông tin liên lạc, thư báo.

Quản lý xe ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo và các hoạt động của Trung tâm.

Đầu mối thực hiện in ấn, sao chụp văn bản, tài liệu, văn phòng phẩm, thư báo,

thơng tin liên lạc… phục vụ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của+Giám đốc.

Trưởng/phó phòng được ký một số loại văn bản, giấy tờ theo thừa lệnh của

10+Giám đốc.

Công tác quản trị

Đầu mối quản lý cơ sở vật chất bao gồm đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, trang

thiết bị kỹ thuật và các cơng trình cơng cộng khác. Kiểm tra, theo dõi việc sử+dụng thiết bị phục vụ quản lý, phục vụ bạn đọc của các phòng trong Trung tâm.

Lập kế hoạch hàng năm cho công tác nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất của

Trung tâm như: Xây dựng cơ bản, mua sắm, cải tạo, sửa chữa trang bị nội thất,+trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật tư điện nước…

Đầu mối thực hiện các thủ tục đấu thầu, mua sắm tài sản, bảo dưỡng, bảo trì+CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động Trung tâm.

Chuẩn bị hồ sơ về đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và

các trang thiết bị khác trình Giám đốc phê duyệt. Giám sát thi cơng các cơng

trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị. Tổ chức nghiệm thu,

thanh quyết toán, bàn giao cơ sở vật chất, thiết bị, cơng trình, hạng mục đã hồn+

+thành đưa vào sử dụng.

Đầu mối xây dựng, triển khai, tiếp nhận các dự án đầu tư của Trung tâm.

Duy trì trật tự trị an trong khu vực Trung tâm. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch,+tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh dịch tễ.

Phối hợp các phòng Tài vụ quản lý các hợp đồng dịch vụ tại Trung tâm, đầu mối+quản lý dịch vụ dung chung của các đơn vị tại nhà C1T.

Phối hợp với phòng Tài vụ trong việc theo dõi, xác nhận chi trả các kinh phí,

điện nước, vệ sinh… cho các đơn vị, trường tại các khu vực phục vụ của Trung+tâm.

Công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện và quản lý công tác thi đua khen thưởng hàng năm bao gồm bình xét+các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân của Trung tâm theo quy định hiện hành.

Xét, giới thiệu và làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp bằng khen, huân chương, kỷ+niệm chương… các cấp.

Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của+Trung tâm.

Tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên+tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu, tham gia các hội đồng như:

Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Hội đồng xét nâng

ngạch, nâng lương; Hội đồng kỷ luật…

11+Công tác thanh tra

Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch, các chỉ đạo, các kết luận của Giám đốc+trong công tác giao ban.

Xây dựng và tổ chức thực hiện về công tác thanh tra của Trung tâm theo năm

học, thực hiện các công tác thanh tra theo quy định hiện hành và đề xuất giải+quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm.

Trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo cuả cán bộ, học sinh, sinh viên+liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định hiện hành.

Đầu mối tiếp nhận, xử lý thơng tin tại các hòm thư góp ý và mục góp ý trên+cổng thơng tin Trung tâm.

Phối hợp với các tổ chức kiểm tra khác như: thanh tra nhân dân, kiểm tra Đảng+ủy… trong việc thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Phối hợp với các phòng, bộ phận Trung tâm thực hiện việc in, phát thẻ đa năng,+

+theo dõi việc chuyển chi trả kinh phí theo nhiệm vụ.

Phối hợp với phòng Tài vụ tổ chức thanh lý tài sản theo quy định.

Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc

phạm vi Phòng quản lý.CHƯƠNG 2

VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC

HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ

2.1. Tổ chức thu thập thông tin làm căn cứ hoạch định

Thông tin là yếu tố đầu tiên mà các nhà quản trị cần sử

dụng để đưa ra các quyết định của mình. Thu thập và xử lý

thơng tin phục vụ trực tiếp cho quá trình lập kế hoạch và ra

quyết định. Lập kế hoạch và ra quyết định là một cơng việc

phức tạp và khó khăn nhưng nó lại có ý nghĩa tiên quyết đối với

nhà quản lý. Để có được kế hoạch và những quyết định đúng

đắn, các nhà quản lý cần rất nhiều thông tin. Nhờ có thơng tin

12mà các nhà quản lý có thể giải quyết đúng đắn và hiệu quả các

vấn đề sau:

-Nhận thức vấn đề cần phải lập kế hoạch và ra quyết định

Xác định cơ hội cũng như thử thách đối với tổ chức

Xác lập các cơ sở tiền đề khoa học cần thiết để xây dựng mục-tiêu

Lựa chọn các phương án để thự hiện các quyết định quản lý

Để lập kế hoạch và ra quyết định, thông tin quá khứ, thông

tin hiện tại, thông tin dự báo cần phải được thu thập và xử lý,

giúp nhận diện đúng bối cảnh tồn tại, các yếu tố tác động đến

tổ chức, những vấn đề tổ chức cần đối mặt, nhận diện đúng đối

tượng, điều kiện bảo đảm thực hiện của quyết định. Trong các

hoạt động này, quá trình thu thập và xử lý thơng tin có liên hệ

mật thiết với nhau. Thơng tin thu thập sẽ không giúp nhận diện

được bản chất, quy luật của vấn đề. Thông tin thu thập đầy đủ

nhưng thiếu kỹ năng xử lý cũng sẽ làm giảm ý nghĩa của thông

tin, không đem lại cơ sở khoa học vững chắc cho quá trình lập

kế hoạch và ra quyết định.

Trong thời gian khảo sát, tìm hiểu tại Trung tâm Thơng tin –

Thư viện ĐHQGHN, em nhận thấy q trình thu thập thông tin

làm căn cứ hoạch định nhân sự diễn ra tương đối hồn thiện.

Cơng tác này được phó phòng Hành chính – Tổ chức trực tiếp

thực hiện và hướng dẫn các cán bộ nhân viên trong phòng. Có

thể nói, phó phòng Hành chính – Tổ chức hay một nhà quản trị

văn phòng có vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin

làm căn cứ hoạch định nhân sự, cụ thể như sau:-Vai trò thu thập và tiếp nhận các thơng tin: Nhà quản trị có

nhiệm vụ thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung

quanh tổ chức để thu thập những tin tức, sự kiện có ảnh hướng-tới hoạt động của tổ chức đặc biệt là vấn đề nhân sự

Vai trò phổ biến thơng tin: Phổ biến cho mọi người có liên quan

13-tiếp xúc các thơng tin cần thiết đối với cơng việc của họ.

Vai trò cung cấp thông tin: Thay mặt tổ chức để đưa tin tức ra

bên ngồi với mục đích cụ thể có lợi cho Trung tâm.

Phó phòngHành chính – Tổ chức có nhiệm vụ lập kếhoạch, đưa ra các thông tin cần thiết phải thu thập để đảm bảo

cho công việc được thực hiện theo đúng mục tiêu. Việc thu thập

thông tin giúp nhà quản trị có thể xác định, dự báo các vấn đề

có thể xảy ra và có thể lường trước được những rủi ro hoặc cơ

hội đối với nhân sự. Hơn nữa, việc tổ chức thu thập thơng tin

còn giúp nhà quản trị bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho

các bộ phận và các cấp quản lý có liên quan, làm cơ sở để ra

quyết định, kiểm tra, giám sát.

Trong thời gian tìm hiểu em được biết, trong kế hoạch

hoạch định nhân lực cho giai đoạn 2017 – 2020, tại Trung tâm

Thông tin – Thư viện ĐHQGHN nhà quản trị phải thu thập thông

tin về kế hoạch định hướng phát triển của ĐHQGHN giai đoạn

2017 – 2020, thông tin về thực trạng nguồn nhân lực hiện tại

của Trung tâm (có bao nhiêu người, cơ cấu tuổi, giới tính, số

lượng người sắp về hưu, người trong độ tuổi sinh đẻ, nghỉ thai

sản, trình độ học vấn của cán bộ nhân viên...), thông tin kết quả

đánh giá công việc giai đoạn 2015 – 2016, chỉ tiêu hồn thành

cơng việc( phải cập nhật, nhập thêm bao nhiêu đầu sách,...), thị

trường lao động (nếu có nhu cầu tuyển thêm thì thị trường lao

động có sẵn sàng đáp ứng khơng,...), tìm hiểu về sự thay đổi

của các chính sách của nhà nước cho người lao động như: tiền

lương, đãi ngộ lao động, bảo hiểm xã hội......

Trong quá trình hoạch định chiến lược, số lượng thông tin

mà nhà quản trị thu thập được đầy đủ, phong phú giúp cho việc

đánh giá về môi trường hoạt động của Trung tâm được tồn

diện và chính xác, những mục tiêu, chiến lược, chính sách đề ra

14có tính xác thực và cơ sở khoa học, là tiền đề tốt cho việc thực

hiện thành cơng cả q trình.

2.2. Tổ chức thiết lập mục tiêu

Mục tiêu là kết quả mà những nhà quản trị muốn đạt được

trong tương lai cho tổ chức của họ. Khơng có mục tiêu hoặc mục

tiêu khơng rõ ràng thì kế hoạch sẽ mất phương hướng . Mỗi chức

năng của quản trị đều hướng về mục tiêu, nhưng chức năng

hoạch định giữ vai trò chủ đạo, do đó mục tiêu là nền tảng của

hoạch định. Muốn tổ chức tốt công tác hoạch định, nhà quản trị

văn phòng cần phải thiết lập các mục tiêu và lựa chọn các chiến

lược để theo đuổi những mục tiêu đó.

Tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà

Nội, việc tổ chức thiết lập các mục tiêu được nhà quản trị hết

sức chú trọng và quan tâm. Vấn đề này được nhà quản trị tại

Trung tâm thực hiện thông qua việc đàm phán với các nhân viên

để có thể lựa chọn được những mục tiêu đem lại hiệu quả tối ưu

nhất. Thêm vào đó, căn cứ vào mục đích cơng việc mà nhà

quản trị tiến hành thiết lập các loại mục tiêu. Các hoạt động của

Trung tâm được quy về nhiều mục tiêu khác nhau, tùy theo mức

định thời gian của mỗi mục tiêu như mục tiêu ngắn hạn, mục

tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn. Việc thiết lập các mục tiêu

giúp cho Trung tâm định hướng được con đường mình sẽ đi một

cách nhanh nhất để tiến tới thành cơng. Để đạt được điều đó,

mục tiêu cần phải đảm bảo những yêu cầu sau:

-Đảm bảo tính thống nhất, liên tục và kế thừa

Đảm bảo tính tiên tiến, hiện thực

Phải rõ ràng bằng các chỉ tiêu định lượng là chủ yếu

Có kết quả cụ thể bằng các chỉ tiêu định lượng là chính

Xác định rõ thời gian thực hiện

Việc thiết lập mục tiêu trong công tác hoạch định nhân sự

là điều không thể thiếu đối với nhà quản trị tại Trung tâm Thông

15tin – Thư viện ĐHQGHN và nhằm tới các mục tiêu cơ bản như:

-Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao-động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện

cho nhân viên được phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được

kích thích động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung-thành tận tâm với Trung tâm.

Đảm bảo đủ số lượng người lao động với mức trình độ và kỹ

năng phù hợp, bố trí họ vào đúng công việc, và đúng thời điểm

để đạt được các mục tiêu của Trung tâm đề ra.

Nhà quản trị văn phòng đóng vai trò quan trọng trong việc

xây dựng, thiết lập các mục tiêu. Điều đó thể hiện trong chính

qúa trình hoạt động của mỗi tổ chức. Mục tiêu là nền tảng của

hoạch định, nếu không xây dựng mục tiêu khoa học,hợp lý,

đúng đắn thì kế hoạch sẽ mất phương hướng. Có thể nói, sự

thành cơng của một tổ chức phụ thuộc không nhỏ vào bước

thiết lập mục tiêu.

2.3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp

2.3.1. Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự là khâu quan trọng để tìm người tài,

người phù hợp với cơng việc cho cơ quan, tổ chức, doanh

nghiệp. Bởi thế, đây là một nhiệm vụ tương đối lớn của người

quản trị. Chính vì vậy, để q trình tuyển dụng thành cơng,

mang lại kết quả cao các nhà tuyển dụng luôn phải chuẩn bị kỹ

lưỡng cho từng khâu trong quy trình tuyển dụng.

Trong quá trình khảo sát và tìm hiểu, em nhận thấy, tại

Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, việc

tuyển dụng nhân sự dựa vào hai nguồn chính: bên trong và bên

ngồi.

Nguồn bên trong là những người đang làm trong Trung tâm

16nhưng muốn hoặc có thể thuyên chuyển, đề bạt vào một vị trí

cơng tác mới.

Nguồn tuyển dụng bên ngoài thường là hệ thống các cơ sở

đào tạo, sự giới thiệu của người quen...

Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Trung tâm trải qua 6

bước:

-Chuẩn bị tuyển dụng.

Thông báo tuyển dụng

Thu nhận và chọn lọc hồ sơ

Phỏng vấn sơ bộ

Phỏng vấn tuyển chọn

Quyết định tuyển dụng

Trong quá trình tuyển dụng nhân sự, vai trò của nhà quản

trị văn phòng khá quan trọng. Tại Trung tâm Thơng tin – Thư

viện ĐHQGHN, trách nhiệm tuyển dụng nhân sự thuộc về Phó

phòng hành chính – tổ chức. Nhiệm vụ ấy được thể hiện cụ thể

như sau :-Chuẩn bị tuyển dụng

Muốn tìm được ứng viên xuất sắc, phù hợp với vị trí cơng

việc các nhà tuyển dụng cần phải chuẩn bị thật kỹ bước đầu

tiên này. Công việc chuẩn bị này là giai đoạn đầu tiên của quy

trình tuyển dụng. Vì vậy, nhà tuyển dụng cần phải chuẩn bị kỹ

lưỡng từ những việc nhỏ nhất như: lên kế hoạch tuyển dụng

trong thời gian bao lâu, yêu cầu đặt ra cho ứng viên là gì, trong

thơng báo tuyển dụng cần những nội dung gì…-Thơng báo tuyển dụng

Các nhà tuyển dụng phải soạn một thông báo tuyển dụng

chi tiết về các yêu cầu của công ty, những quyền lợi ứng viên

được hưởng và đăng lên các phương tiện truyền thông đại

chúng. Nhờ vào những thông báo này, các ứng viên sẽ biết được

17công việc đó có phù hợp với mình hay khơng và sẽ nộp hồ sơ

ứng tuyển.

-Thu nhận và chọn lọc hồ sơ

Khi một vị trí cơng việc được thơng báo, nhà tuyển dụng

nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển gửi về. Tuy nhiên, không phải

hồ sơ nào cũng phù hợp với u cầu cơng việc. Chính vì lý do

này nên nhà tuyển dụng phải chọn lọc hồ sơ. Việc chọn lọc hồ

sơ cũng giống như phỏng vấn sơ tuyển, nhà tuyển dụng sẽ lựa

chọn những hồ sơ phù hợp nhất cho vị trí cơng việc sau đó lên

kế hoạch phỏng vấn. Việc làm này giúp nhà tuyển dụng tiết

kiệm được rất nhiều thời gian vàng ngọc của mình trong quá

trình tuyển dụng.-Phỏng vấn sơ bộ

Sau khi đã nhận và lựa chọn hồ sơ ứng viên, nhà tuyển

dụng hẹn lịch phỏng vấn đối với những hồ sơ được lựa chọn.

Vòng phỏng vấn này sẽ giúp nhà tuyển dụng xác định lại các

thông tin trong hồ sơ của ứng viên, đồng thời cũng là cách để

tiếp tục loại những ứng viên không đạt yêu cầu.-Phỏng vấn tuyển chọn

Vòng phỏng vấn này nhằm đánh giá ứng viên ở nhiều khía

cạnh, phương diện trình độ và khả năng tiếp nhận cơng việc.

Bên cạnh đó nhà tuyển dụng cũng phải chuẩn bị những câu hỏi

để khai thác thêm các thơng tin về tính cách và phẩm chất cá

nhân có phù hợp với Trung tâm hay khơng. Trong vòng phỏng

vấn này, đối với những ứng viên được chọn thử việc nhà tuyển

dụng sẽ đề cập đến vấn đề lương thưởng, chế độ của Trung tâm

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thông tin chung về cơ quan:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×