Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

pháp. Củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp nhằm tạo sự chuyển

biến cơ bản về chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng; phối

hợp với các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn

chuyên môn giám định tư pháp trong từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực pháp y,

pháp y tâm thần, tài chính, ngân hàng, xây dựng; có cơ chế, chính sách thu hút

những người có nghiệp vụ vào làm việc tại các tổ chức giám định này.

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự được Quốc hội giao

theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác tư pháp; phấn đấu thi hành xong

đạt trên 88 % về việc, trên 77 % về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.

Chủ động phối hợp với UBND 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy

mạnh việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát theo Nghị quyết số

36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa

phát lại.

9. Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật trong các

lĩnh vực thuộc chức năng, quản lý nhà nước của Bộ, ngành; kịp thời tham mưu

cho Chính phủ trong việc xây dựng định hướng, chiến lược hợp tác về pháp luật

trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính

phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, trong đó có triển

khai Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc gia nhập Hội nghị La hay và

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương sau khi Việt Nam

trở thành viên.

10. Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng trong đào tạo pháp luật, các

chức danh tư pháp, tạo nguồn lực về pháp luật và tư pháp chất lượng cao, phục

vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc

tế. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ, Thủ trưởng các đơn

vị thuộc Văn phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị, xác

định rõ thời gian và lộ trình thực hiện nhiệm vụ, trình Lãnh đạo Văn phòng phụ

trách phê duyệt, gửi về Phòng Tổng hợp trước ngày 20/12/2014; tổ chức thực

hiện và thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Văn

14phòng.

2. Lãnh đạo Văn phòng định kỳ chủ trì giao ban cán bộ chủ chốt Văn

phòng để thường xun nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch cơng tác

của Văn phòng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách; bám sát cơng việc được giao phụ

trách để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch công tác của

Văn phòng.

3. Phòng Tài chính - Kế tốn chủ động phối hợp với các đơn vị để bố trí

kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trên.

4. Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế

hoạch cơng tác văn phòng năm 2014 và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với

Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG- Thủ tướng chỉnh phủ; (để b/c)THỨ TRƯỞNG- Bộ trưởng, các thứ trưởng; (để/bc)

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thơng tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT.Hồng Thế Liên152.1.2. Kế hoạch cơng tác tháng, q

Dựa vào chương trình cơng tác quý và những việc bổ sung công tác tháng

sau gửi văn phòng. Văn phòng tổng hợp và phân chia theo từng lĩnh vực do Bộ

truởng các Thứ trưởng phụ trách, trình Bộ trưởng quyết định.

Dựa vào chương trình cơng tác năm được cụ thể và quy định thực hiện

trong từng quý và tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các công việc giải quyết trong

quý. Sau văn phòng tổng hợp xây dựng chương trình cho quý sau.

 Cụ thể

BỘ TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:/QĐ-BTPHà Nội , ngàytháng 4 năm 2015KẾ HOẠCH

Chương trình cơng tác tháng 5 năm2015

I. MỤC ĐÍCH, U CẦU

1. Mục đích

Bám sát các nhiệm vụ cơng tác của Bộ, Ngành, đặc biệt là các nhóm

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2015. Chủ động triển khai các nhiệm

vụ được giao; tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả lĩnh vực trọng

tâm công tác văn phòng.

2. u cầu

Hồn thành chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ cơng tác của Văn

phòng Bộ;

Thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ

đạo điều hành các hoạt động của Bộ, Ngành.

Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phân công công việc hợp lý, cụ thể; xác định

rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Văn phòng trong triển khai thực hiện làm cơ

sở để đăng ký thi đua và bình xét khen thưởng.

16II. NỘI DUNG17STT NỘI DUNG CÔNG VIỆCĐƠN VỊLÃNH ĐẠOTHỰCVĂN PHỊNGHIỆNPHỤ TRÁCHPhòng Lễ tânĐ/c Đàm Văn- QHCCTuấnPhòngĐ/c Trần TiếnTổng hợpDũngXây dựng Kế hoạch, tổ chức và phối hợp tổ

1.chức thực hiện các công việc phục vụ Kỷ niệm

67 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp

Phổi hợp chuẩn bị các điều kiện hậu cần đón2.tiếp đồn cán bộ cao cấp Bộ Tư pháp Lào do

Bộ trưởng Cha-lơn Nhia-pao-hơ sang thăm và

làm việc tai Việt Nam

Xây dựng Kế hoạch báo cáo Lãnh đạo Bộ tổ3.4.chức các buổi làm việc và gặp mặt thân mật

với Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của

Quốc hội.

Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác văn

phòng.

Xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ5.tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng

văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan

nhà nước

Xây dựng Công văn trả lời kiến nghị cử tri gửi6.tới Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII (đang

tiếp tục phối hợp với các đơn vị chỉnh lý trước

khi phát hành).

Xây dựng Thư của Bộ trưởng gửi cán bộ, công

chức, viên chức Ngành Tư pháp nhân dịp kỷ

niệm 67 năm Ngày truyền thống của Ngành,

Bài phát biểu của Bộ trưởng tại Lễ gặp mặt kỷ7.niệm 67 năm ngày truyền thống của Ngành;

Bài phát biểu, đăng kỷ yếu của Bộ trưởng,

Thứ trưởng tại một số địa phương nhân dịp Kỷ

niệm 30 ngày truyền thống Ngành Tư pháp địa

18Ban Thư kýĐ/c Đỗ Đức

HiểnIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch công tác Tháng 5 năm 2015 của Bộ, Thủ trưởng các

đơn vị thuộc Văn phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị,

xác định rõ thời gian và lộ trình thực hiện nhiệm vụ, trình Lãnh đạo Văn phòng

phụ trách phê duyệt, gửi về Phòng Tổng hợp trước ngày 25/4/2015; tổ chức thực

hiện và thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Văn

phòng.

Lãnh đạo Văn phòng định kỳ chủ trì giao ban cán bộ chủ chốt Văn phòng

để thường xun nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch cơng tác của

Văn phòng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách; bám sát công việc được giao phụ

trách để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch cơng tác của

Văn phòng.

Phòng Tài chính - Kế toán chủ động phối hợp với các đơn vị để bố trí

kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trên.

Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đơn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch

cơng tác văn phòng năm 2014 và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh

đạo Bộ./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các thứ trưởng; (để/bc)

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hoàng Thế Liên2.1.3. Hoạch định công việc theo tuần

Bao gồm các việc mà Bộ trưởng, các Thứ trưởng giải quyết trong tuần.

Dựa vào chương trình công tác tháng và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan.

Có những cơng việc mà tháng này hoặc quý này chưa thực hiện hết thì sẽ

chuyển sang tháng sau và quý sau.

 Cụ thể :

BỘ TƯ PHÁPLỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNGVĂN PHÒNGTừ ngày 04/5/2015 đến ngày 10/5/201519ThứCHÁNH VĂN PHỊNGPHĨ CHÁNH VĂNPHĨ CHÁNH VĂNNgàyTrần Tiến DũngPHỊNGPHỊNGĐỗ Đức HiểnPhan Anh TuấnThứ Hai

04/5/2015

SÁNG

- 14h00: Họp toàn thể cán - 14h00: Họp tồn thể - 14h00: Họp tồn

bộ, cơng chức và người lao cán bộ, công chức và thể cán bộ, cơng

động thuộc Văn phòng thực người lao động thuộc chức và người lao

hiện quy trình bổ nhiệm cán Văn phòng

bộ lãnh đạo quản lý.

- 15h00: Giao ban chủ chốt

CHIỀUVăn phòng về triển khai cơng

tác tháng 5/2015.

- 16h00: Họp Đảng ủy Văn

phòngthực hiện độngthuộcquy trình bổ nhiệm cán phòng

bộ lãnh đạo quản lý.Vănthực hiệnquy trình bổ nhiệm- 15h00: Giao ban chủ cán bộ lãnh đạo

chốt Văn phòng về triển quản lý.

khai công tác tháng - 15h00: Giao ban

5/2015.chủ chốt Văn phòng- 16h00: Họp Đảng ủy về triển khai cơng(Địa điểm: Hội trường Đa Văn phòng.

tác tháng 5/2015.

năng)

(Địa điểm: Hội trường - 16h00: Họp Đảng

Đa năng)ủy Văn phòng.

(Địađiểm:HộiThứ Ba- 8h30: Nghe báo cáo vềtrường Đa năng)

- 8h30: Báo cáo05/5/2015Kịch bản phim tư liệu 70 nămChánh Văn phòngSÁNGngày Truyền thống Ngành Tưvề Kịch bản phim tưpháp; Kịch bản tổ chức về kỷliệu 70 năm ngày

Truyền thống Ngànhniệm Ngày truyền thốngTư pháp; Kịch bảnNgành.tổ chức về kỷ niệm(Địa điểm: Hội trường NhàNgày truyền thốngN5)Ngành.(Phòng- 10h00: Báo cáo Thứ trưởngLễtân – Quan hệ cơng20CHIỀUPhan Chí Hiếu về việc tiếpchúng cùng dự).cơng dân.(Địa- 16h00: Họp Ban Tổ chứctrường Nhà N5)

-14h00: Báo cáoHội thi văn nghệ của khu vựcThứcơ quan Bộ.Trung Tụng về kinhđiểm:trưởngphí Quý I/2015.- 9h00: Làm việc với Phòng

Thứ Tư

06/5/2015

SÁNGLưu trữ, Tổ chức – Hành

chính về Quy chế Văn thư,

Lưu trữ.

(Địa điểm: Hội trường Nhà

N5)CHIỀU

Thứ Năm

07/5/2015

SÁNG

-14h00: Họp bàn về các giải

pháp xây dựng Quỹ đời sống

CHIỀUcủa Bộ. (Phòng Tài chính –

Kế tốn chuẩn bị, báo cáo

trước)

(Địa điểm: Hội trường A)Thứ Sáu

08/5/2015

SÁNG

CHIỀU

Thứ Bảy-8h00: Dự Lễ kỷ niệm 6009/5/2015năm Ngày Giải phóng HảiSÁNG

CHIỀUPhòng21HộiĐinhChủ Nhật

10/5/2015

2.2. Phương pháp hoạch định công việc theo từng nội dung hoạt động

2.2.1. cơ sở lý luận

* Khái niệm

Hoach định công việc theo nội dung hoạt động bao gồm:

Hoạch định về nhân sự

Hoạch đinh về tài chính

Hoạch định về các cơng việc

Hoạch định về cơ sở vật chất

Hoạch định về thông tin và các mối quan hệ

*Căn cứ:

Các quy định của Nhà nước có liên quan đến nội dung hoạt động

Căn cứ thơng tin vào nội dung hoạt động của văn phòng

Căn cứ vào sự chr đạo của lãnh đạo và kết luận của các cuộc họp bàn liên

quan đến nội dung hoạt động của văn phòng

Căn cứ vào nguồn lực của cơ quan văn phòng

Căn cứ vào điều kiện, yếu tố bên ngồi tác động đến hoạt động của văn

phòng

Căn cứ vào quy định của cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động của

cơ quan, văn phòng

*Phương pháp

B1: Thu thập thông tin

B2: Xử lý thông tin

B3 : Xây dựng bản thảo

I. Mục đính, yêu cầu

II.Nội dung

22III.Tổ chức thực hiệnB4: Lấy ý kiến dự thảo

B5: Chỉnh sửa, hoàn thiện thủ tục và ban hành

2.2.2. Hoạch định công việc theo nội dung hoạt động của Bộ Tư Pháp

*Hoạch định nhân sự

Lãnh đạo Văn phòng gồm có Chánh Văn phòng và khơng q 03 (ba) Phó

Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về

việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Văn phòng.

Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng quản lý, điều hành

hoạt động của Văn phòng; được Chánh Văn phòng phân cơng trực tiếp quản lý

một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng

và trước pháp luật về những lĩnh vực cơng tác được phân cơng.

- Các tổ chức trực thuộc Văn phòng:

 Ban Thư ký;

 Phòng Tổng hợp;

 Phòng Tổ chức - Hành chính;

 Phòng Lễ tân - Quan hệ cơng chúng;

 Phòng Tài chính - Kế tốn;

 Phòng Quản trị;

 Phòng Lưu trữ;

 Thư viện;

 Phòng Bảo vệ;

 Đội xe.

*hoạch định tài chính

Hoạch định tài chính là tiến trình xem xét tổng thể các quyết định đầu tư

và tài trợ, hoạch định là một tiến trình, kết quả biểu thị dưới các kế hoạch tài

chính.

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 Ban

23hành kèm theo Thơng tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của

Bộ Tài chính

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Quý…….năm……

Tên tổ chức (cá nhân): ………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………

Đơn vị tính: SốCam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu

sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)…………, ngày……….. tháng………. năm………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)*Hoạch định các công việc

Bao gồm các kế hoạch, chương trình, các văn bản khác có liên quan đến

hoạt động của cơ quan.

Bộ Tư Pháp đã xây dựng các văn bản như:

Xây dựng “Quy chế Văn thư – lưu trữ” của Bộ Tư phápBộ Tư pháp đã ban hành Quy chế

Xây dựng “Quy chế Văn hóa cơng sở” của Bộ Tư pháp

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×