Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm trong công tác hoạch định nhân sự của công ty

Cổ phần Biovegi Việt Nam còn tồ tại khơng ít những nhược điểm:

- Đơi khi còn chưa đánh giá đúng thực trạng nguồn nhân lực trong công

ty. Do đánh giá dựa trên ý kiến chủ quan chủ quan cảu các thành viên trong hội

đồng đánh giá, chưa dựa trên thực trạng của công ty cũng như sự tác động của

các yếu tố bên ngoài.

- Ban lãnh đạo công ty chưa thực hiện tốt việc động viên nhân viên khi họ

chưa hồn thành tốt cơng việc được giao.

3.1.3. Nguyên nhân:

- Nhà quản lý còn thiên về tình cảm cá nhân và còn bị các mối quan hệ chi

phối trong quá trình hoạch định

- Ý thức phấn đấu của một số nhân viên chưa cao

- Trong một số trường hợp nhà quản lý còn khắt khe , lớn tiếng với nhân

viên do căng thẳng trong quá trình làm việc

-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty còn tồn tại nhiều điểm chưa

hợp lý, chưa đáp ứng được tình hình kinh doanh hiện nay

3.2 Các giải pháp:

3.2.1. Hoạch định nhân sự gắn liền với chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh vạch ra những cách thức doanh ghiệp cạnh tranh

trong ngành nghề kinh doanh khác nhau, xác định vị trí cạnh tranh và làm thế

nào để phân bố nguồn lực hiệu quả. Từ đó nhà quản trị văn phòng tiếp tục hoạch

định các chiến lược chức năng khác nhau. Vì vậy, việc kinh doanhnhaan sự phải

gắn liền và thống nhất với chiến lược kinh doanh. Khi có sự thay đổi trong chiến

lược kinh doanh của Cơng ty thì Nhà quản trị văn phòng cũng linh động điều

chỉnh kế hoạch hoạch định nhân sự sao cho phù hợp. Như vậy, chiến lược kinh

doanh của công ty mới đi theo đúng hướng, phát huy được nguồn lực của công

ty.323.2.2. Việc dự báo nhu cầu nhân sự cần thực hiện chính xác

Dự báo nhu cầu nhân sự giúp doanh nghiệp xác định được số lượng nhân

viên với những phẩm chất, năng lực cần thiết cho công việc trong tương lai và

làm cơ sở cho việc phân công bố trí lại cơ cấu tổ chức. tinh giàm biên chế hoạc

tuyển dụng nhân viên

Việc dự báo phải dựa trên các căn cứ sau:

+ Khối lượng công việc cần phải thực hiện

+ Tình trạng trang thiết bị, kỹ thuật cơng nghệ

+ Cơ cấu ngành nghề theo yêu cầu công việc

+ Khả năng nâng cao chất lượng của nhân viên

+ Khả năng tài chính, đãi ngộ của doanh nghiệp

Nếu đua ra dự báo sai, khơng sát với tực tiễn thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm

trọng cho cơng ty. Vì vậy, Nhà quản trị văn phòng cần kiểm tra đọ chính xác của

các dự báo để dụa vào đó đưa ra các chính sách, kế hoạch hoạch định nhân sự

đúng đắn, hợp lý.

3.2.3 Nâng cao tính khách quan, cơng bằng trong hoạch định nhân sự

Nhà quản trị văn phòng khi hoạch đinh nhân sự cần bỏ qua tình cảm cá

nhân, các mối quan hệ bên ngoài để đưa ra phương án hoạch định công bằng,

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh của Công ty trong

từng giao đoạn. Linh động, nhạy bén trước những thay đổi để điều chỉnh nhân

sự cho phù hợp, giúp phát huy tối đa năng lực của nhân viên

3.2.4. Cần linh hoạt, sang tạo trong công tác đãi ngộ:

Bên cạnh những hoản tiền lương cơ bản, tiền thưởng, trợ cấp, phúc lợi bắt

buộc theo quy định của Nhà nước, công ty nên dành những khoản lương thưởng,

phụ cấp lương, trợ cấp, phúc lợi tự nguyện… cho cán bộ nhân viên. Không

ngừng nâng cao mức lương, tiền thưởng, mức phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi…phát

triển quỹ phúc lợi khen thưởng,áp dụng chính sách trợ cấp linh hoạt, tạo điều

kiện cho người lao động tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, có điều

kiện nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động là giải pháp hữu hiệu động viên kích

thích tinh thần làm việc hăng say của nhân viên, nâng cao ý thức làm việc33KẾT LUẬN

Qua việc nghiên cứu đề tài “ Khảo sát, đánh giá về vai trò của Nhà

quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự của công ty Cổ phần

Biovegi Việt Nam”,em đã nắm được thực trạng của của vấn đề hiện nay, từ đó

hiểu được vai trò và tầm quan trọng của nhà quàn trị văn phòng trong từng khâu

của hoạch định nhân sự, thực trạng củ cơng tác hoạch định và vị trí của nhà quản

trị văn phòng trong cơng ty, từ đó em xin đưa ra một số kết luận cơ bản sau:

-Thực trạng của công tác hoạch định nhân sự tại Công ty đang được quan

tâm, coi hoạch định nhân sự và khâu quan trọng, cốt lõi cho các dự án chiến

lược của Công ty

-Tuy nhiên trong các bước hoạch định nhân sự vấn tồn tại nhiều nhược

điểm, để khắc phục điều này thì trước tiên phải nâng cao nhận thức của Nhà

quản trị văn phòng về vai trò của mình trong hoạch định nhân sự, về lợi ích của

hoạch định nhân sự trong Cơng ty, coi đó là việc tất yếu và là khâu đầu tiên khi

nói đến kế hoạch phương châm, mục tiêu kinh doanh của Cơng ty.

Qua q trình nghiên cứu, em nhận thấy được nhà quả trị văn phòng của

cơng ty Cổ phần Biovegi Việt Nam đã phát huy được vai trò và làm tốt các chức

trách, nhiệm vụ vủa mình trong cơng tác hoạch định nguồn nhân sự. Hơn nữa

em cũng rút ra được những uuw và nhược điểm trong cơng tác hoạch định nhân

sự của Cơng ty nói chung và của nhà quản trị văn phòng nói riêng. Từ đó em tự

rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm, những hiểu biết thực tế ban đầu về

vai trò của nhà quản trị văn phong trong hoạch định nhân sự để làm hành trang

cho công việc sau này.34TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình quản trị chiến lược _PGS.TS Lê Văn Tâm, NXB Thống kêHà Nội, 2000.

2.

Phân tích tiêu thụ_Phòng kế hoạch thị trường, Công ty cổ phần Biovegi

Việt Nam.

3.

Sổ tay chất lượng cơng ty_Phòng quản lý chất lượng, Cơng ty cổ phần

Biovegi Việt Nam.

4.

Nguyễn Thế Hoàng(2013) Thực trạng hoạch định nhân sự tại các

doanh nghiệp Việt Nam. Bài tiểu luận môn Quản trị nhân lực.

5.

Phạm Thanh Huyền (2015) Thực trạng của công tác quản trị nhân sự

tại công ty Cổ phần Hoàng Lan. Báo cáo kiến tập ngành Quản trị nhân lực.

6.

http://www.eduviet.vn/ky-nang-nhan-su/hoach-dinh-va-phat-triennhan-su/quy-trinh-hoach-dinh-nguon-nhan-luc-trong-doanh-nghiep.html35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×