Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

những sản phẩm của INTRACOM luôn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

Chính vì lẽ đó, thương hiệu INTRACOM đã dần được khẳng định trong thị trường

cạnh tranh của ngành Xây dựng.

1.1.2. Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM) hoạt

động đa chức năng với phương châm tin cậy, chất lượng, hiệu quả. Cụ thể các ngành

kinh doanh chính của cơng ty như sau :

1.Đầu tư - kinh doanh dự án Bất động sản;2.Đầu tư - kinh doanh dự án Thủy điện;3.Đầu tư Tài chính;4.Kinh doanh xây lắp cơng trình dân dụng, cơng trình giao thơng, cầuđường, thủy lợi, san lấp mặt bằng;

5.Đầu tư sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng;6.Kinh doanh thương mại: lương thực, thực phẩm.1.2. Cơ cấu tổ chức

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức1.2.2. Chức năng,nhiệm vụ

Ban giám đốc: Người đứng đầu công ty là TGĐ, TGĐ là người đều hành cao

nhất của công ty, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của tồn cơng ty, từ việc

xây dựng chiến lược, tổ chức thực hiện đến việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và lựa

chọn các phương án và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện.Giám đốc chịu

trách nhiệm về hoạt dộng quản lý và các cán bộ do giám đốc ký bổ nhiệm. Giám đốc là

đại diện cao nhất về pháp nhân cho công ty, là người đại diện chủ sở hữu, chủ tài khoản

và chịu trách nhiệm toàn bộ trước Nhà nước và toàn bộ công ty.

Ban quản lý dự án: Trực tiếp nghiên cứu thị trường, nguồn hàng, khách hàng để

xúc tiến thương mại, trực tiếp quản lý và theo dõi việc sử dụng thương hiệu của công

ty, theo dõi và báo cáo ban giám đốc về công tác xúc tiến thương mại, quảng bá

thương hiệu. Chịu trách nhiệm dự thảo, lập các hợp đồng thương mại, điều kiện

và phương thức thanh toán. Thực hiện chức năng quản lý thương hiệu của công. Tăng

cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường để đầu tư đẩy mạnh kinh doanh. Đề xuất

ban giám đốc công ty có các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế trong

lĩnh vực kinh doanh. Giúp ban giám đốc công ty thực hiện hoặc tổ chức thực hiện các

cơng việc về quản lý các dự án.

Văn phòng công ty

Chức năng:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về việc thành lập, tổ chức, hoạt động của bộ máytrong công ty. Đề xuất ý kiến về công tác tổ chức cán bộ của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, các chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi

của người lao động

- Đề ra, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, chấp hành nội quy, quy chế,

quy định do Công ty ban hành.

Nhiệm vụ:- Xây dựng: Điều lệ, mơ hình tổ chức và hoạt động của Công ty. Hàng năm lập

phương án về tổ chức quản lý nhân sự: biên chế tổ chức nhân sự ở các phòng, ban, đơn

vị trực thuộc Cơng ty; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, tuyển dụng bổ

sung nhân lực.

- Xây dựng, tổng hợp ý kiến của các phòng ban về nội quy, quy chế, quy định

của Công ty. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đơn đốc thực hiện có hiệu quả các nội quy

và quy chế, quy định đã đề ra.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng lao động, tuyển dụng đào tạo và đào

tạo lại, bồi dưỡng nâng bậc chuyên môn cho CBCNV.

- Thực hiện đầy đủ và đúng quy định việc ký kết HĐLĐ và quản lý lao động.

Kiểm tra, hướng dẫn chế độ HĐLĐ với các đơn vị phụ thuộc.

- Đề xuất lãnh đạo Công ty giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

theo Luật lao động về tiền lương, các khoản phụ cấp, các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo

hiểm xã hội và các quyền lợi khác của NLĐ.

- Thực hiện công tác văn thư, đánh máy, photocopy, đề xuất mua, quản lý và cấp

phát VPP. Quản lý các thiết bị văn phòng, dụng cụ hành chính, tạp vụ, vệ sinh.

- Làm các công việc về lễ tân. Giải quyết các thủ tục hành chính cho CBCNV cơ

quan. Quản lý và cho th nhà, xưởng (nếu có), đơn đốc thu tiền nhà, tiền điện, nước

của các đơn vị (nếu có quy định).

- Quản lý, điều động ô tô phục vụ lãnh đạo và CBCNV đi công tác.

- Bộ phận y tế: Thực hiện cơng tác phòng chống dịch bệnh, theo dõi quản lý hồ

sơ sức khoẻ CBCNV, mua và phát thẻ bảo hiểm y tế cho CBCNV, tổ chức khám sức

khoẻ định kỳ cho CBCNV.

- Tổ bảo vệ: Mặc đúng trang phục do Cơng ty trang bị (nếu có), kiểm tra giấy tờ

ra vào của CBCNV và khách đến liên hệ cơng tác tại cơng ty. Bảo vệ an tồn tài sản

của Cơng ty và cơng trình được giao. Liên hệ với chính quyền và cơng an địa phương

để làm công tác bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị.Phòng Tài chính – kế tốnChức năng : Tổ chức thực hiện tồn bộ cơng tác tài chính kế toán và hạch toánkinh tế đồng thời kiểm tra, kiểm sốt mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo

Điều lệ của Công ty, Tổng công ty và pháp luật.

Nhiệm vụ

1/ Tham mưu cho Giám đốc Công ty các biện pháp quản lý, sử dụng các nguồnvốn và tài sản của doanh nghiệp.

2/ Tham mưu cho Giám đốc về mặt tài chính, bảo lãnh, phân phối lợi nhuận,

chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Cơng ty.

3/ Kiểm sốt việc sử dụng vốn và các quỹ của Công ty phục vụ cho nhu cầu

SXKD theo nguyên tắc bảo toàn và có hiệu quả.

4/ Tham mưu cho Giám đốc trong việc huy động vốn phục vụ SXKD theo quy

định của nhà nước.

5/ Ghi chép, tính tốn, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài

sản vật tư tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động SXKD và sử dụng kinh phí của cơng

ty.

6/ Tổ chức hội đồng xác định và phản ánh chính xác kết quả kiểm tra tài sản,

tham mưu cho Giám đốc Công ty các biện pháp giải quyết, xử lý kết quả kiểm kê.

Phòng kế hoạch - kỹ thuật

 Chức năng

- Cơng tác tiếp thị, kế hoạch - thống kê và đầu tư.

- Quản lý các cơng trình của Cơng ty về mặt chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và

ATLĐ. Cùng các đội, cơng trình tham gia lập kế hoạch thi cơng, hướng dẫn nghiệp vụ

và kiểm soát việc thực hiện chế độ quản lý của Nhà nước trong xây dựng cơ bản.

- Quản lý máy móc cơ giới, quản lý các phần việc về cơ điện trong tồn Cơng ty.

 Nhiệm vụ

Cơng tác kế hoạch tiếp thị- Chủ trì đề xuất kế hoạch, chiến lược tiếp thị, dự thầu hàng năm, ngắn hạn và

dài hạn của Công ty. Tham mưu với Giám đốc Công ty trong các kế hoạch tiếp xúc và

dự thầu cơng trình.

- Chủ trì soạn thảo các Hợp đồng kinh tế và giấy giao nhiệm vụ cho các Đội

công trình để triển khai các cơng việc.

- Tiến hành các hồ sơ đấu thầu.

Công tác đầu tư:

- Xây dựng hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch đầu tư ngắn hạn vàdài hạn của Công ty.

- Tiến hành các bước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư

theo trình tự quy định về chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý các tài sản phục vụ SXKD của tồn Cơng ty.

Cơng tác quản lý các cơng trình:

- Thực hiện cơng tác chuẩn bị thi công: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thủ tục pháplý, kiểm tra biện pháp thi công - biện pháp an tồn...

- Thiết kế tính khối lượng và dự tốn các cơng trình làm việc hay sinh hoạt trong

nội bộ Công ty, tham gia quy hoạch tổng thể Công ty.

- Theo dõi khối lượng công việc thực hiện để làm cơ sở ứng vốn cho các đơn vị

hoàn thành kế hoạch được giao.

- Tham gia thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng hay thu hồi vốn theo sự phân

công của Giám đốc Công ty.

Quản lý kỹ thuật ATLĐ:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện BHLĐ và ATLĐ trêncông trường.

- Lập kế hoạch Q, năm cho tồn Cơng ty.

- Quản lý về pháp lý bảo hiểm xã hội và ATLĐ- Phối hợp cùng Đội, cơng trình trong việc lập biện pháp kỹ thuật thi công, biện

pháp ATLĐ.TIỂU KẾT

Nhiệm vụ chức năng của Tổng cơng ty rõ ràng, hợp lý, Văn phòng có chức

năng riêng quan trọng, có ban tổ chức- nhân sự riêng cho thấy vấn đề hoạch định

nhân sự được chú trọng. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự, đội ngũ cán bộ cơ quan và Văn

phòng đều có chun mơn tốt, tinh thần trách nhiệm với công việc.CHƯƠNG 2. VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG

CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU

TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THƠNG2.1.. Khái qt về cơng tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và

xây dựng hạ tầng và giao thông

2.1.1. Bộ máy quản trị nhân lực của Công ty

Bộ phận nhân sự ngoài việc làm đầy đủ các chức năng nhiệm vụ hoạch định tổ

chức điều hành và kiểm soát trong phạm vị tuyến, quyền hạn của mình còn làm tròn

nhiệm vụ chức năng chun mơn của mình là phục vụ các bộ phận khác có hiệu quả.

Phòng nhân sự đảm nhận chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra bộ phận

riêng của mình theo tuyến quyền hạn của mình nhằm phục vụ các bộ phận khác và

hồn chính các mục nhân sự và của cả tổ chức

2.1.2. Thực tiễn hoạt động chức năng về quản trị nhân lực tại Công ty

a) Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty

Trong những năm gần đây, việc tuyển dụng lao động công ty vẫn được thực hiện

do nhu cầu mở rộng quy mơ sản xuất, thay thế vị trí khuyết thiếu do thực tế cơ chế phát

sinh và do thay thế những người nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác hoặc bị thôi việc.

Tuyển dụng phải thỏa mãn được mục tiêu ngắn và dài hạn của công ty. Nhân sự được

tuyển vào không những đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại mà còn phải căn cứ để

phát triển trong tương lai. Việc tuyển chọn phải căn cứ vào năng lực phẩm chất thực sự

của ứng viên nhằm đáp ứng các u cầu của cơng việc mà khơng có sự phân biệt nào.

Ứng cử viên nội bộ được ưu tiên xem xét bổ nhiệm/tuyển dụng vào vị trí đang cần

người.Chỉ khi nào không thể bổ nhiệm từ nguồn nội bộ, việc tuyển dụng bên ngoài mới

được xét đến. Việc tuyển dụng phải đáp ứng được nguyên tắc công bằng, cơng khai,

đúng người đúng việc, có căn cứ và hiệu quả. Công ty cấm việc phân biết đối xử trongtuyển dụng về chủng tộc, đẳng cấp, nguồn gốc dân tộc, tơn giáo, thương tật, giới tính,

khuynh hướng chính trị, tuổi tác.2..2. Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác ho ạch đ ịnh

nhân sự

2.2.1. Tổ chức thu thập thông tin làm căn cứ hoạch định

Mỗi loại sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức sẽ sản xuất kinh doanh và đưa ra

thị trường sẽ yêu cầu số lượng và chất lượng lao động, kết cấu nghề nghiệp và

trình độ lành nghề, kỹ năng lao động của nguồn nhân lực rất khác nhau. Mỗi

nghề nghiệp có đặc thù khác nhau nên nhu cầu về số lượng và chất lượng lao

động cũng khác nhau. Với những ngành bên lĩnh vực nơng nghiệp như trồng

chọt, chăn ni thì cần một số lượng lớn lao động đơn giản khơng cần có tay

nghề cao, tính chất của cơng việc cũng đơn giản, người lao động cần có kỹthuật

chăm sóc cơ bản và những kỹthuật đó khơng phức tạp lắm. Còn với những

nghành bên lĩnh vực dịch vụ như ngành hàng không bên Tổng cơng ty thì nhu

cầu về lao động lớn, tay nghề chun mơn kỹ thuật cao có các kỹ năng mền

chuyên nghiệp.

Trong Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng hạ tầng và giao thơng nhà quản trị

văn phòng có vai trò chủ chốt trong mọi vấn đề liên quan đến nguồn nhân sự của

công ty.Họ là người thường xuyên tiếp xúc với các nhân viên trong công ty, họ

có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, giải đáp những khúc mắc, hóa giải những

bức xúc trong lòng những nhân viên trong công việc. Để thực hiện công tác

hoạch định, trước hết nhà quản trị văn phòng cần thực hiện công tác tổ chức thu

thập thông tin để làm căn cứ hoạch định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×