Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.Mô tả đặc tính

II.Mô tả đặc tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc tả tuyệt đối và tương đối.Phương pháp thiết kế bằng cửa sổ

Ý tưởng cơ bản: Chọn một bộ lọc chọn lọc tần số lí tưởng thích hợp (ln

ln có đáp ứng xung khơng nhân quả và có chiều dài vô hạn)

 Xén (bằng cách đặt một cửa sổ) đáp ứng xung để có được

bộ lọc FIR nhân quả và có pha tuyến tính.

Chú ý:

 Cửa sổ thích hợp

 Bộ lọc lí tưởng thích hợpBộ lọc thơng thấp lí tưởng (LPF) được cho như sau:Ảnh hưởng của cửa sổ.Cửa sổ chữ nhật.Hiện tượng GIBBS.Cửa sổ Bartlett.Cửa sổ Hann.Cửa sổ Hamming.Cửa sổ Blackman.Đặc tính một số loại cửa sổ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.Mô tả đặc tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×