Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
y0t= H-y0d=1600-832,042 = 767,958 mm

y0t= H-y0d=1600-832,042 = 767,958 mm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLGiai đoạn sau khi đã căng kéo xong, bơm vữa lấp lòng ống

luồn cáp

Các đặc trng hình học gồm có: A1 , I1 ,S1 , y1t , y1d

Toàn bộ tiết diên làm việc kể các cốt thép đợc tính đổi ra bê

tông theo hệ số

n=Eê thep

Ebetong197000

=5,464

36056,6+ Xác định A1: Diện tích mặt cắt tính đổi cha liên hợp.

A1=A0+n.Aps=571380,53+5,464.5.690,9=601579,12mm2

+Xác định S1: Mômen tĩnh của mặt cắt tính đổi cha liên

hợp đối với trục qua mép cánh dới

Trọng tâm các bó cốt thép: yps= ylỗ= 200m

S1=S0+n.Aps.yps=475412773,2

+5,464.5.690.9.200=481452491,4 mm 3

+ Xác định y1d

y1d=S1 481452491,4= 822,003 mm

A1

601579,12+ Xác định y1t

y1t= H- y1d=1600 - 822,003 =777,997 mm

+ Xác định I1: Mômen quán tính của mặt cắt tính đổi cha

liên hợp

I1=I0+ 5,464.5.690,9.(822,003 200) 2

I1= 1,91.1011 mm4

8.3.3 Giai đoạn 3 (tính cho mặt cắt giữa nhịp, tính cho dầm

biên)Sinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ63Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLGiai đoạn sau khi liên hợp

Các đặc trng h×nh häc gåm cã: A2 , I2 ,S2 , y2t , y2d

+ Xác định A2: Diện tích mặt cắt liên hợp.2211y2d165,11102,67y2t27,44240136748yd352

560Quy đổi bê tông bản mặt cầu (fc=40Mpa) thành bê tông dầm

chủ thông qua hệ số quy đổi nb=EBTbmc 33994,48=0,943

EBTdc

36056,6A2= 601579,12 +0,943.2400.200 = 1054127,464 mm 2

+ Xác định S2:Mômen tĩnh của mặt cắt tính đổi đối với

trục I - II

S2= b2 .h2 . yt h2 

.nb =

22400.200.(777,997+200/2).0,943=397336298,8 mm3

+ Kho¶ng cách giữa các trục 1-1 và 2-2 là: c = S 2 / A2 =

376,93 mm

+ Xác định y2d

y2d=y1 d + c =1198,94 mm

+ Xác định y2tSinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ64Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLy2t= y1t - c =401,064 mm

+ Xác định I2: Mômen quán tính của mặt cắt liên hợp.

I2= I1 +A1 .(c’)  nb.

2b2 .h2

1232h  nb.b2 .h2 . y2t  2 = 3,19.1011 mm4

2

* Đối với các mặt cắt khác (mặt cắt 1/4 nhịp, mặt cắt cách gối

0,8m, mặt cắt gối) cũng làm tơng tự.

Kết quả tính toán thể hiện ở bảng sau : (Tính cho dầm biên)MC

giảm

yếuMC tđĐTHH

Ao

So

yd

yt

IMC gối

964710.5

7.74E+08

802.694

797.306

2.09E+11MC 0.8m

571380.5

4.68E+08

819.828

780.172

1.86E+11MC L/4

571380.5

4.73E+08

828.637

771.363

1.82E+11Bảng 8.3

MC L/2

Đơn vị

571380.5

mm2

4.75E+08

mm3

832.042

mm

767.958

mm

1.79E+11

mm4A1994909.1601579.1601579.1601579.1mm2S17.77E+084.71E+084.75E+086039718mm3781.352783.346789.669822.003mm818.648816.654810.331777.997mmI12.11E+111.88E+111.89E+111.91E+11mm4A21615906101371110137111054127mm2SI1.73E+091.17E+091.16E+093.97E+08mm3yd21071.1741153.6591147.0291198.936mmyt2579.937497.453504.082401.064mmI23.37E+113.25E+113.27E+113.19E+11mm4yd

1yMCLHt

19. Tính toán các mất mát ứng suất

9.1 Xác định một số thông số cho các bó cáp

9.1.1 Toạ độ trọng tâm các bó cốt thép

(Xem phần 8-Xác định các đặc trng hình học của các mặt

cắt)Sinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ65Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLBảng 9.1.1

Mặt cắtGối0,8 m1/4 L1/2 LKC đến mép cánh dới544,032508,54286,00200489.1.2 Chiều dài bó cáp (mm) tính đến mặt cắt cần tính

Bảng 9.1.2Số hiệu MC gối

402.91

1

8

402.07

2

1

401.36

3

8

400.81

4

0

5

400

6

400

7

400

8

400MC 0.8

1208.30

6

1205.89

6

1203.89

6

1202.30

7

1200

1200

1200

1200MC L/4

7984.23

1

7974.29

2

7966.04

6

7959.49

9

7950

7950

7950

7950MC L/2

15538.7

15527.4

6

15518.1

4

15510.7

4

15500

15500

15500

155009.1.3 Tổng chiều dài của mỗi bó cáp

Bảng 9.1.3L(m

m)1

3107

72

3105

53

4

31036.2 31021.4

7

75

3100

06

3100

07

3100

08

3100

0Đối với dầm I căng sau có hai loại mất mát ứng suất là mất mát

ứng suất tức thời (do ma sát , do từ biến và do co ngót đàn hồi )và

mất mát ứng suất theo thời gian(Do từ biến , do co ngót bê tông và

do chïng cèt thÐp øng st tríc ).

9.2 MÊt m¸t do ma s¸t fpF

fpF = fpi(1 – e-(Kx + ) )

Trong đó :Sinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ66Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLfpi = ứng suất trong thÐp øng st tríc khi kÝch (Mpa)

=0,8fpu=1488Mpa

x =ChiỊu dµi bó thép ứng suất trớc từ đầu kích đến điểm bất

kỳ đang xem xét (mm)

K=Hệ số ma sát lắc (trên mm bã thÐp )= 6.6x10 -7/mm=HƯ sè ma s¸t =0,23 (Mục 5.9.5.2.2b Quy trình AASHTO): Tổng của giá trị tuyệt ®èi cđa thay ®ỉi gãc cđa ®êng c¸p

thÐp øng st trớc từ đầu kích , hoặc từ đầu kích gần nhất nếu

thực hiện căng cả hai đầu , đến điểm đang xét (Rad)

* Xác định ()

Xét tại mặt cắt 1-1 bất kỳ thì chính là giá trị đợc tính b»ng

hiƯu cđa 0 vµ 1

Víi 0 , 1 lµ gãc hợp bởi đờng tiếp tuyến với đờng cong cáp và phơng ngang tại mặt cắt đầu dầm và mặt cắt 1 1 .

Từ phơng trình đờng cong parabol

y4f

( L  x) x

L2=>tag(0)=4f

( L  2 x)

L2=> 0= arctag11

14f

( L 2 x)

L2Kết quả tính trong bảng sau:

Bảng giá trị (độ)

Bảng 9.2.1Sinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ67Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯL1

2

3

4

5

6

7

8

0.003118 0.0093601

0.002637 0.0079137

0.00215 0.0064513

0.001658 0.0644268

0

0

0

0

0

0

0

0TÝnh ra rad, 0=0.062334

0.052623

0.042845

0.033012

0

0

0

00.12197

0.10286

0.08368

0.06443

0

0

0

03.1416

4f

arctag 2 ( L  2 x)

180

LBảng giá trị 0 (Rad)Bảng 9.2.2

1

2

3Bả

tính4

5

6

7

85.44E05

4.6E-05

3.75E05

2.89E05

0

0

0

00.0001634

0.00013810.001088

0.0009180.00213

0.00180.00011260.0007480.001468.684E-05

0

0

0

00.000576

0

0

0

00.00112

0

0

0

0ng

mấtmát do ma sát (MPa) cho từng bó tại các tiết diện

Bảng 9.2.3

1

2

3

4

5

6

7

8

TổngMC gối

1.462

1.297

1.129

0.961

0.393

0.393

0.393

0.393

6.420MC 0.8

4.384

3.888

3.386

23.050

1.178

1.178

1.178

1.178

39.419MC L/4

28.890

25.618

22.317

18.992

7.787

7.787

7.787

7.787

126.966MC L/2

55.926

49.607

43.236

36.819

15.145

15.145

15.145

15.145

246.1679.3 Mất mát do tụt neoSinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ68Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLfpA=

Trong đóL

Ep

LL : độ tụt neo tại mỗi neo, lấy L=6mm/1neo

L : Chiều dài mỗi bó cáp tính từ các đầu neo

Ep : Môdun đàn hồi của cáp DƯL

11111111L=Ep.6.L.( L  L  L  L  L  L L L )/8

1

2

3

4

5

6

7

8

Thay các số liệu vào ta cã: fpA = 203,2 MPa

9.4 MÊt m¸t øng suÊt do co ngắn đàn hồi

Sự co ngắn đàn hồi trong cấu kiện căng sau đợc tính toán theo

công thức sau (mơc 5.9.2.2.3b quy tr×nh AASHTO)

f pES N  1 Ep

f cgP

2 N E ciTrong đó :

Ep: Mô đun đàn hồi cđa bã thÐp øng st tríc Theo 5.4.4.2

EP = 197 000Mpa

Eci: Mô đun đàn hồi của bê tông lúc truyền lực E ci = 30648,11

Mpa

N : Số lợng các bó c¸p øng st tríc gièng nhau N = 8

fcgp: Tỉng ứng suất ở trọng tâm các bó thép ứng suất tríc do lùc

øng st tríc sau khi kÝch khi ®ã đã có mất mát do ma sát và do tụt

neo(đã xét đến cả ứng suất haofPF và fPA) và tự trọng của cấu

kiện ở mặt cắt cần tính.

f cgpPi Pi e 2 M DCI e

A0

I0

I0Sinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ69Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLLực căng ở dầm giữa Pi=APS(fpi-fpF-fpA) và tự trọng cđa cÊu kiƯn

khi kÝch do tÜnh t¶i DC1(tÜnh t¶i giai đoạn 1) tại mặt cắt cần tính

khi đã kể đến mất mát do masat và tụt neo, Kết quả tính toán

Bảng 9.49.5 Mất mát ứng suất do co ngót (A.5.9.5.4.2)

Mất m¸t øng st tríc do co ngãt cã thĨ lÊy b»ng :

Víi c¸c cÊu kiƯn kÐo sau : fpSR = (93- 0.85H) (Mpa) (5.9.5.4.2-1)

Trongđó:

H= Độ ẩm tơng đối bao quanh, lấy trung bình hàng năm (%) lấy

H=80%

fpSR= 93- 0.85x80 = 25Mpa => fpSR= 25Mpa

9.6 MÊt m¸t øng suÊt do tõ biÕn

MÊt m¸t øng st tríc do tõ biÕn cã thĨ lÊy b»ng :

fPCR = 12,0fcgp - 7,0fcdP  0(A.5.9.5.4.3-1)Trong ®ã:PiMC gèi

7065865.

9MC 0.8MC L/4MC L/26883471 6399581 5740738

168.541 1225.36 1633.88

Mttbt

0

2

3

9

15.3474

17.0756

fcgp

-9.5851

5

-17.9102

6

258.6624 311.284 542.629 632.042

e

3

2

5

3

Sinh viên: Nguyễn

Mạnh Linh

-50.3664

70

ờng Bộ A-K41

43.1595

48.0195

fpES

26.95487

6

4Đơn vị

Mpa.mm

2fc

gPKNm

Mpa

mm

Lớp Cầu ĐMpa.Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLMC gối

trịMds=0tôngMda=trọngPi=0

6916880.

9suấtthépMC 0.8

183.121

8

91.8573

6

6644920

0.44941

5MC L/4

1331.37

667.841

612119

6MC L/2

1775.23

8

890.493

1=Giá5475324tâmứngtạiứng

5.29745 8.56593

suất

trớc

fcgp=

-8.8002

-12.8509 10.5361 -8.9388

lúc

fpCR=

105.602

151.065

89.351

47.304

truyền lực khi đó đã có mất mát do ma sát, tụt neo, co ngắn đàn

fcdp=0hồi do đó fcgP phải xét đến mất mát ứng

f cgpPi Pi e 2 M DCI e

A0

I0

I0Trong đó: Pi=APS(fpi-fpF-fpA)

fcdp= Giá trị thay đổi trong ứng suất bê tông tại trọng tâm thép

ứng suất trớc do tải trọng thờng xuyên(DC1+DC2+DW) ,trừ tải trọng

do tĩnh tải tác động vào lúc thực hiện ứng suất trớc(DC1) => fcgP

ứng suất bê tông tại trọng tâm thép ứng suất trớc do tải tĩnh tải loại

2 (DC2+DW) , Giá trị fcdP cần đợc tính toán ở cùng mặt cắt đợc

tính fcgP .

f CdPf PCR( M DC 2  M D¦W )e

I2(Mpa) Pe Pe e2 M DCI e 

 

12 A

I

I

0

1

 0

 ( M DC 2  M D ƯW )e

0

7

I2

Kết quả tính toánSinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Bảng 9.6Lớp Cầu Đ71Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt

thép DƯLGhi chú: Mds: Do TLBT bản mặt cầu cha đông cứng và dầm ngang,

tấm dỡ BTCT

Mda: Do lớp phủ bản mặt cầu và lan can

9.7 Mất mát do dão thép ứng suất trớc

Theo Điều 5.9.5.4.4.c Mất mát do chïng d·o cđa thÐp øng st tríc

cã thĨ lÊy bằng :

+ Tại lúc truyền lực: Đối với thép kéo sau : fpR1 = 0

+ Sau khi trun (5.9.5.4.4c-2)

”§èi víi thÐp øng st tríc cã tÝnh d·o thÊp phï hỵp víi AASHTO

203M (ASTM A 416M hc E328) ; LÊy b»ng 30% của fpR2 tính theo

phơng trình 2 đợc khử ứng suÊt kÐo sau :

fpR2 =0.3 [138 - 0,3fpF -0,4fpES- 0,2(fpSR +fpCR)] (Mpa)

Kết quả tính toán:fpR(Mpa)Bảng 9.7MC gốiMC 0.8MC L/4MC L/230.27125.59928.43731.242Tổng mÊt m¸t øng suÊt (fPT )

fPT = fPF + fPA + fPES + fPCR +fPSR + fPRBảng9.7*Sinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ72Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cèt

thÐp D¦LMC gèiMC 0.8fpA203.199 203.199fpFfpCR

fpSR

fpR=6.420

39.419

26.9548 43.1595

73

6

105.602 151.065

5

0

25

25

30.271

25.599397.448 487.442fpESMC L/4

203.19

9

126.96

6

50.366

4

89.350

7

25

28.437

523.32

0MC L/2

203.199

246.167

48.0195

4

47.3041

25

31.242

600.93110. Kiểm toán theo - Trạng thái giới hạn cờng độ I

Trạng thái giới hạn cờng độ phải đợc xem xét đến để đảm bảo

cờng độ và sự ổn định cả về cục bộ và toàn thể đợc dự phòng

để chịu đợc các tổ hợp tải trọng quan trọng theo thống kê đợc

định ra để cầu chịu đợc trong tuổi thọ thiết kế của nó.

Trạng thái giới hạn cờng độ dùng để kiểm toán các mặt cờng độ

và ổn định .

10.1 Kiểm toán Cờng độ chịu uốn

Quy trình AASHTO[4] qui định đối với trạng thái giới hạn cờng độ

1:

M u M nMô men tính toán (Mu) Trạng thái giới hạn cờng độ I

Mu =iMi Kết quả (Mu) của dầm giữa đợc tính toán bảng trên

Sức kháng uốn tính toánM r M nTrong đó:Sinh viên: Nguyễn Mạnh Linh

ờng Bộ A-K41Lớp Cầu Đ73Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

y0t= H-y0d=1600-832,042 = 767,958 mm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×