Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ứng dụng trong công tác khoan và kỹ thuật tầng chứa

Ứng dụng trong công tác khoan và kỹ thuật tầng chứa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngồi ra, VSP được sử dụng để dự đốnAVOAgenda

1What is AVO ???2AVO Classification3AVO attribute and display4Applications1. What is AVO ???

AVO: Amplitude Variation with OffsetEnergy

SourceReceiverLayer NLayer N +1θθShuey’s Approximation (1985)

According to Shuey’s research (1985), when incident

then the

relationship between

and are determined by the following :2. AVO Classifications

Class 1: Dim out (điểm mờ)

 Trở sóng âm tăng

 Biên độ dương , gần điểm nổ và

giảm dần, ra xa có xu hướng mờ

nhạt

 Ranh giới sét/cát có độ rỗng <10%2. AVO ClassificationsSources: Fig7.23 Đia chất tầng chứa- Mai Thanh Tân2. AVO ClassificationsClass 2: Phase reversal (nghịch đảo pha)

 Biên độ dương nhỏ, khoảng cách gần, âm khi k/c xa Ít dấu hiệu nhận biết gas sand ở k/c gần , ra xa mức độ nhận biết tăng.2. AVO Classifications2. AVO ClassificationsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ứng dụng trong công tác khoan và kỹ thuật tầng chứa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×