Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng áp dụng ISO 9001: 2008 tại Tổng cục thuế

Thực trạng áp dụng ISO 9001: 2008 tại Tổng cục thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng cục trưởng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế do Bộ Trưởng Bộ

Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chưc theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục thuế, chịu trách nhiệm trước

Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về tồn bộ hoạt động của Tổng cục

Thuế, các phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục Trường và

trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách .

Ngày 25/01/2011, Tổng cục Thuế đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định

số 2042/QĐ-TĐC và trao giấy chứng nhận ISO 9001:2008 của Tổng cục trưởng

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho Tổng cục Thuế

Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Vụ

Pháp chế, Văn phòng Bộ, đại diện lãnh đạo Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất

lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Công ty tư vấn Quốc tế và các

đồng chí thành viên Ban chỉ đạo ISO của cơ quan Tổng cục Thuế.

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 19/2014/QĐTTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc

gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ

thống hành chính nhà nước.

Căn cứ Quyết định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung

thực hiện tại cơ quan thuế các cấp như sau:

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc

gia TCVN ISO 9001: 2008 trên website Cục Thuế và niêm yết công khai tại trụ

sở cơ quan Thuế các cấp. Đồng thời gửi 1 bản về Tổng cục Thuế (Văn phòng) để

theo dõi, tổng hợp.

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng khi có sự thay đổi (chậm

nhất 03 tháng sau khi văn bản về chính sách và quy trình quản lý thuế mới có

hiệu lực thi hành). Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu 1

năm /1 lần để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của

Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN ISO 9001: 2008, phù hợp với quy định của pháp

luật, nội quy, quy chế của ngành và thực tế tại cơ quan. Thực hiện công bố lại

khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất

23lượng.

Cơ quan Thuế các cấp có thể thuê tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn

độc lập để hướng dẫn, tư vấn trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý

chất lượng; không thuê các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá (chứng nhận,

giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận

lại)trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất

lượng

Các Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được cấp Giấy Chứng nhận phù hợp Tiêu

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và phạm vi xây dựng, áp dụng Hệ thống

quản lý chất lượng đã bao gồm tất cả các thủ tục hành chính thuế được cơng bố

theo quy định của pháp luật thì thực hiện việc cơng bố và có trách nhiệm áp

dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo điểm

Chỉ đạo và tổ chức triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ

thống quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý thuế và chịu trách nhiệm về

kết quả thực hiện; đảm bảo toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục

hành chính thuế đối với người nộp thuế, các quy trình xử lý cơng việc và các

hoạt động quản lý nội bộ, hoạt động khác tại đơn vị được áp dụng Hệ thống

quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 theo

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cơng chức, viên chức thuế về xây dựng,

áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì,

cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Tổng cục Thuế đã tiến hành xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý chất

lượng của Văn phòng Tổng cục. Sau một thời gian triển khai, xây dựng và áp

dụng Hệ thống quản lý chất lượng (Hệ thống quản lý chất lượng) theo tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2008 trong cơng tác quản lý hành chính Nhà nước đã đạt được

một số kết quả thiết thực như: Xây dựng được một hệ thống quy trình đồng bộ,

khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ

24bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được

thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian đúng quy định pháp

luật; Cán bộ công chức đã thay đổi rất lớn về cung cách giao tiếp với khách

hàng, tạo phong cách làm việc thân thiện và gần dân hơn; Việc lưu trữ, truy tìm

tài liệu, hồ sơ đã từng bước được thực hiện theo quy định; Thúc đẩy việc ứng

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; Việc thực hiện thống kê hàng

tháng, quý đã cung cấp kịp thời những dữ liệu cần thiết giúp cho lãnh đạo đưa ra

các quyết định phù hợp đối với những vấn đề có tính hệ thống; Quá trình áp

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đồng thời là quá trình

đào tạo, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ công chức ngày càng nâng cao trình độ

chun mơn nghiệp vụ, tính chun nghiệp và ý thức trách nhiệm hành chính

phục vụ; từ khi thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng chưa có ý kiến phản ảnh,

than phiền, khiếu nại cán bộ công chức trong thi hành cơng vụ.

Ngồi ra, việc duy trì cải tiến hệ thống sẽ đóng góp một vai trò quyết định

trong giai đoạn tiếp theo và hiệu quả của nó sẽ thực sự phát huy hết tác dụng khi

đạt được sự đồng bộ trong cả nội bộ cơ quan Tổng cục cũng như đối với các cơ

quan có liên quan. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được và để tiếp tục duy

trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, Ban chỉ đạo ISO đang tiếp tục chỉ đạo

việc kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ, thường xuyên xem xét kết quả thực hiện

hệ thống quản lý chất lượng của các bộ phận, nhằm khắc phục những vấn đề

không phù hợp để công tác quản lý ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn. Đồng

thời chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai giai đoạn II của dự án.

Dưới đây là một số quy trình trong cơng tác văn phòng của Tổng cục

Thuế

2.4. Tiểu kết

Qua những gì trình bày ở chương 2 cho thấy rằng việc áp dụng ISO 9001:

2008 trong công tác văn phòng nói riêng, trong mọi hoạt động của các cơ quan

doanh nghiệp nói chung ngày càng nở rộ, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày

càng trú trọng việc áp dụng ISO trong hoạt động của doanh nghiệp mình, và

quan tâm nhiều đến các Hệ thống quản lý chất lượng bởi rất nhiều lợi ích mà

25ISO mang lại như nâng cao chất lượng, làm việc, chất lượng sản phẩm; nâng cao

uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp đối với thị trường trong nước cũng như

trên thế giới . Đối với các cơ quan nhà nước cũng vậy việc áp dụng ISO cũng

ngày càng được trú trọng, nhờ có việc áp dụng ISO mà các thủ tục hành chính ở

các cơ quan nhà nước đã được cải thiện, tạo ra sự hài long của người dân, khách

hàng; công tác soạn thảo, ban hành văn bản; công tác văn thư lưu trữ cũng đã

hoạt động trôi chảy và thuận lợi hơn nhờ việc áp dụng ISO 9001: 2008 trong

cơng tác văn phòng . Bên cạnh những thuận lợi, thành quả thì việc áp dụng ISO

9001: 2008 trong hoạt động văn phòng ở các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam

cũng còn một số khó khăn, tồn tại như việc áp dụng chưa nghiêm túc do tinh

thần, văn hóa làm việc của người Việt còn hời hợt, dẫn đến kết quả thực hiện

chưa cao, ngoài ra khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng vẫn còn chưa bán

sát vào thực tế dẫn đến việc khó triên khai, phải sửa đổi nhiều lần gây tốn kém

chi phí, tiền bạc, và cơng sức . Nhìn chung việc áp dụng ISO của các doanh

nghiệp có phẩn nổi trội và nghiêm túc hơn so với các cơ quan nhà nước .26Chương 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

ISO 9001: 2008 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM

HIỆN NAY

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 20008 là phương pháp khoa

học tiên tiến có tính thực tiễn cao, qua q trình áp dụng hệ thống đã mang lại

hiệu quả thực sự cho công tác quản lý tổ chức, tạo cho người làm việc dù ở

cương vị nào cũng hiểu sâu sắc bản chất cơng việc mình làm và mối quan hệ có

tính thống nhất trong dây truyền sản xuất, nâng cao được tinh thần trách nhiệm,

tính chủ động sáng tạo, phẩm chất năng lực và tính hợp tác trong lao động của

từng người, từng bộ phận . Đồng thời khả năng kiểm soát tồn diện các q trình

hoạt động, phát hiện trước những bất hợp lý, chồng chéo kém hiệu quả và dự

báo trước những lỗi tiềm ẩn có thể xảy ra để có những biện pháp phòng ngừa kịp

thời nhằm khơng ngừng nâng cao chất lượng công việc .

Hệ thống QLCL luôn là sợi chỉ đo xuyên suốt trong quá trình thực hiện

cơng việc, thể hiện tính phù hợp, tính khoa học của hệ thống trong thực tiễn áp

dụng vào quá trình sản xuất quản lý chất lượng tại các đơn vị . Qua phân tích và

tìm hiểu dưới đây sẽ là một số ý kiến, giải pháp để triển khai thành công ISO

9001: 2008 trong các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam hiện nay:

1. Tổ chức quản lý việc thực hiện ISO

Hoạt động văn phòng theo tiêu chuẩn ISO 900 là khâu đột phá thúc đẩy

kinh tế- xã hội, do đó cơng tác chỉ đạo thực hiện phải ngang tầm, kiêm quyết,

đồng bộ và ráo riết, bám sát các mục tiêu cải cách . Cần có sự chỉ đạo sát sao

thực hiện những chủ trương chính sách đã nêu ra . Cần đổi mới phương thức,

nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành cơng tác cải cách hành chính từ trung

ương đến địa phương .

Công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ

quan, đơn vị cần được thực hiện tốt vì đây chính là yếu tố tạo ra chuyển biến cần

thiết về nhận thức và tinh thần trách nhiệm .

27Xem xét điều chỉnh mục tiêu chất lượng, phù hợp với khả năng và nhất

quán với mục tiêu của tổ chức, hàng tháng, quý, năm phải đánh giá kết quả thực

hiện để có cơ sở thực hiện và khắc phục, trên cơ sở các yêu cầu cải tiến của đơn

vị và tình hình thực tế của cơ quan, tiến hành sửa đổi những bất hợp lý trong các

quy trình, các hướng dẫn, để hệ thống tài liệu thực sự phù hợp với tiêu chuẩn

chung cũng như điều kiện nội tại của cơ quan, các đơn vị từ đó chỉ đạo việc áp

dụng, vận hành thực sự đem lại chất lượng .

Cập nhật đầy đủ các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt

động văn phòng cho các thành viên, đơn vị, thường xun kiểm sốt các thơng

só, có biện pháp để hồn thiện hóa việc thực hiện cơng việc theo đúng quy định

của pháp luật và theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 .

Đề nghị các trưởng đơn vị, phòng, ban triển khai ngay việc sốt xét lại

tồn bộ nội dung theo các điều khoản trong hệ thống quản lý, khắc phục sự

không phù hợp để nâng cao hơn hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất

lượng này, chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đánh giá giám sát và

đánh giá chứng nhận .

Mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:

2008 cho toàn thể các khâu trong cơ quan, tổ chức .

2. Xây dựng Hệ thống quản lý phải phù hợp với thực tế , cải tiến

thường xuyên

Việc cải tiến liên tục trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO là một việc

làm vô cùng quan trọng, việc làm này đảm bảo cho việc không ngừng nâng cao

chất lượng của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO.

Khi xây dựng tiêu chuẩn ISO cần phải khảo sát, kiểm tra hoạt động thực

tế của cơ quan đó như thế nào để từ đó đưa ra các tiêu chuẩn sao cho phù hợp

tránh tình trạng xa rời thực thế, gây khó khăn cho việc thực hiện và việc kiểm tra

giám sát sau này dẫn đến hiệu quả của việc áp dụng ISO không cao.

Việc khảo sát hoạt động thực tế của cơ quan cần phải được thực hiện một

cách tỉ mỉ, chính xác tránh việc kiểm tra đại khái dẫn tới độ chính xác khơng cao

kéo theo là tiêu chuẩn đề ra cũng không phù hợp .

283. Đào tạo nguồn nhân lực

Như chúng ta đã biết yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng trong

mọi hoạt động, thậm chí có tính quyết định, thực tế có thể thấy một số bộ phận

cán bộ vẫn còn yếu kém về phẩm chất cũng như năng lực, vừa thiếu tính tiên

phong, gương mẫu vừa khơng đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Yếu

kém lớn nhất là chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các cơ quan, doanh

nghiệp hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như chưa đáp

ứng được yêu cầu trong Hệ thống quản lý chất lượng, mặc dù công tác đào tạo

được tặng cường, số lượng cán bộ, nhân viên qua các lớp khóa đào tạo, bồi

dưỡng đã khá hơn, nhưng nhìn chung chấp lượng, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ

vẫn còn chưa cao, bằng cấp chứng chỉ tăng nhưng chất lượng thật của cán bộ,

công chức của cán bộ, cơng chức có bằng cấp chứng chỉ lại là vấn đề đáng lo

ngại .

Xét trên góc độ trách nhiệm cá nhân với cơng việc thì nhân viên, Cán bộ,

Cơng chức phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tư

tưởng chính trị vững vàng, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, thiếu dân chủ,

đòi hỏi phải có một số phẩm chất cơ bản sau:

- Phải biết lắng nghe

- Phải có kiến thức, kỹ năng giải quyết công việc

- Biết nhẫn nại và kiềm chế, biết diễn đạt rõ rang

- Có thái độ than thiện, đúng mực, xử lý kịp thời và linh hoạt, tối kỵ sự

thờ ơ, lãnh đạm, máy móc, nơn nóng, khơng tế nhị, không tôn trọng khách hàng,

đối tác

- Luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Trong quá

trình làm việc thì cần thỏa mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Cần luôn lưu ý đến

khách hàng, phải làm mọi cách nắm bắt yêu cầu của khách hàng một cách đầy

đủ và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng bằng chính kết quả giải quyết cơng việc

của mình .

Do những yêu cầu trên đối với CBCC cần phải tiến hành đồng bộ các giải

pháp về quy hoạch cán bộ, cải tiến cơ chế, tăng cường công tác đào tạo, tiếp tục

29tuyên truyền cho Cán bộ công nhân viên nhận thức về nội dung về hiệu quả của

việc áp dụng Hệ thống quản lý, đặc biệt là những đơn vị mới áp dụng .

Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại đội ngũ đánh giá viên toàn cơ quan, doanh

nghiệp và các đơn vị tiến hành các cuốc đánh giá nội bộ một cách nghiêm túc,

thống nhất, đánh giá sâu, kỹ phát hiện sự không phù hợp tiềm ẩn có hành động

khắc phục kịp thời, kiện tồn đại diện lãnh đạo, ban điều hành, thư ký để đảm

nhiệm công việc điều hành các Hệ thống quản lý .

4. Cải tiến công tác tiếp nhận thông tin

Việc tiếp nhận và xử lý, truyền đạt thơng tin đóng vai trò hết sức quan

trọng nhưng trên thực tế hiện nay việc xử lý, truyển đạt và tiếp nhận thông tin

hiệu quả còn thấp, do đó cần cải tiến cơng tác tiếp nhận thơng tin, cập nhật, phân

tích xử lý thơng tin kịp thời và đầy đủ . Đặc biệt là ban lãnh đạo cơ quan, doanh

nghiệp cần có kế hoạch phân công cá nhân, đơn vị, trong thời gian cụ thể để rà

xoát, xem xét, thực hiện phân cấp kiểm soát, quản lý cho đơn vị để giảm sự

cồng kềnh, thuận tiện hơn trong quản lý và điều hành .

Tiếp nhận thơng tin cần phải chính xác, và để thực hiện được điêu đó thì

u cầu mỗi cá nhân, đơn vị phải là người có năng lực, có tinh thần trách nhiệm

cao đối với công việc .

Cần xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin sao cho phù hợp và khoa học

nhất, đảm bảo tính hệ thống từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tránh sự chồng

chéo hoặc mất mát, sai lệch thông tin .

Đồng thời việc tiếp nhận thơng tin còn phải đảm bảo sao cho kịp thời bởi

yếu tố thời gian rất quan trọng vì thế những cá nhân, đơn vị có trách nhiệm thu

thập và cung cấp thơng tin cần phải có những biện pháp để xử lý thơng tin sao

cho kịp thời nhất, chính xác nhất .

5. Cần chú ý tác động của văn hóa đến việc áp dụng ISO

Văn hóa là một khái niệm liên quan chặt chẽ đến con người, là sự phát

huy năng lực bản chất con người, văn hóa có mặt ở bất cứ mọi hoạt động nào

của con người, dù có những hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội

hay cách cư xử giao tiếp thậm chí là trong cơng tác xây dựng và áp dụng Hệ

30thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 và các tiêu chuẩn

khác vào các cơ quan, doanh nghiệp. Do đó cần phải loại bỏ những yếu tố tâm lý

văn hóa xã hội ảnh hưởng đến hoạt động của quản lý hành chính .

Bộ tiêu chuẩn ISO được xây dựng dựa trên nền tảng của 8 nguyên tắc

quản lý chất lượng cơ bản, 8 nguyên tắc này là những hoạt động quản lý giữa

người quản lý với người được quản lý, liên quan chặt chẽ đễn mối quan hệ giữa

con người với con người . Do đó văn hóa cộng đồng nói chung và văn hóa của

từng đơn vị nói riêng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong việc thực

hiện nhiệm vụ quản lý, hay nói cách khác trong việc xây dựng và áp dụng các

yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ở trên cũng cho ta thấy việc áp dụng cũng

làm thay đổi nhận thức, văn hóa của cán bộ, nhân viên và cr bản thân của tổ

chức đó . Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển, sự ảnh hưởng

của văn hóa có tác động cực kỳ rõ nét khi ta xem xét tình hình thực tế so với các

yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 900 và 8 nguyên tắc quản lý cơ bản.

Đất nước ta mới chuyển dịch nền kinh tế quan niêu bao cấp sang kinh tế

thị trường . Các vấn đề liên quan đến định hướng bởi khách hàng còn tồn tại từ

cơ chế cũ đối với một số người, đặc biệt cán bộ, lãnh đạo cũ của nhà nước đã đi

sâu và trở thành tiềm thức của mỗi cá nhân, là yếu tố cản trở lớn để có thể hội

nhập và phát triển . Có thể nói đó như là một văn hóa, một quan điểm của chế độ

kinh tế cũ để lại . Do vậy cần vận dụng chức năng nhận thức của văn hóa để

giáo dục và đào tạo làm cho cá nhân, đơn vị trong cơ quan, đặc biệt người lãnh

đạo cao nhất phải coi định hướng bởi khách hàng là một điều kiện kiên quyết

trong cơ chế thị trường và hội nhâp kinh tế ngày nay .

Vai trò của lãnh đão hết sức quan trọng, quyết định định hướng và chiến

lược phát triển của một tổ chức, tính cách, phong cách lãnh đạo, lối sống, tâm

hồn… của người lãnh đạo sẽ quyết định cơ bản một môi trường làm việc lành

mạnh, tinh thần làm việc hăng say, chính là yếu tố tạo ra một mơi trường văn

hóa của tổ chức. Trách nhiệm của người lãnh đạo phải thực sự là người chỉ dẫn

hướng cho mọi cán bộ học theo, phải tạo được một môi trường làm việc tốt và

chiến lược của cả tổ chức để mọi người cùng phấn đấu. Nếu ngược lại với

31những điều trên thì khơng thể làm ra sản phẩm, dich vụ có chất lượng và tập thể

đó khơng thể tồn tại như một tập thể mạnh hay trên đà phát triển . Khơng khí

làm việc ở đó cũng bị ảnh hưởng và đời sống tinh thần của cán bộ không thể tốt

và lành mạnh .

Một tổ chưc khi phát huy và lôi kéo được nhân viên cùng tham gia, cùng

phấn đấu vì mục đích chung đã định của tổ chức, việc này được vận hàng tốt khi

chúng ta biết sử dụng tốt các chức năng của văn hóa như chức năng nhận thức

để đào tạo, giáo dục mọi người cùng có ý thức và trách nhiệm vì mục đích

chung, như chức năng thẩm mỹ để mọi người cùng quan điểm phân đấu, nâng

cao chất lượng.Kinh nghiệm ở một số cơ quan cho thấy các tổ chức như Đảng,

Đồn thanh niên và cơng đồn đã được động viên cùng tham gia để mọi cấp,

mọi cán bộ đều thấy quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình xây

dựng và áp dụng HDTQCL .

Qua phân tích cơ bản cho thấy vai trò quan trọng của văn hóa đến sự

thành cơng và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng có thể sử dụng những

truyền thống văn hóa đẹp, tích cực của dân tộc nói cung, cũng như các chức

năng của văn hóa để đẩy mạnh việc áp dụng các công cụ quản lý;

6. Các tổ chức tư vấn, đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO phải có đủ

năng lực

Khơng phải tổ chức nào khi muốn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001: 2008 để có đủ khả năng triển khai chương trình, không phải tổ chức

nào cũng đủ điều kiện tiên quyết về nguồn lực, kinh nghiệm, nhất là trong

trường hợp tự thực hiện xây dựng các hệ thống quản lý theo ISO. Chính vậy,

phương án lựa chọn nhà tư vấn để hướng dẫn, hỗ trợ mình trong việc xây dựng,

đưa vào vận hành các hệ thống quản lý một cách có hiệu lực và hiệu quả thưc sự

Chất lượng các nhà tư vấn cần đảm bảo một số tiêu chí sau:

- Tính chuyên nghiệp của các chuyên gia tư vấn: tư cách, phẩm chất, trình

độ học vấn, các kiến thức chuyên môn và tổng hợp, các kỹ năng, kinh nghiệp đã

trải qua trong lĩnh vực tư vấn liên quan.

- Sự hợp tác: nhà tư vấn phải đặt vào vị trí một thành viên của tổ chức để

32tăng cường tối đa sự hợp tác giữa tư vấn với các cán bộ của tổ chức vì mục tiêu

chung tránh việc hình thành khoảng cách vơ hình giữa hai bên sẽ làm giảm hiệu

quả hợp tác.

- Chuyên gia tư vấn phải có khả năng đáp ứng nhanh, hiệu quả mọi nơi,

mọi lúc để hướng dẫn hỗ trợ tổ chức tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện dự án

- Các tổ chức tư vấn cần tạo them uy tín cho mình thể hiện qua việc đưa

khách hàng chấp nhận rộng rãi, điều này không chỉ đúng với các tổ chức tư vấn

đã có được một danh sách khách hàng tư vấn thật dài, mà còn có những hoạt

động thành tích khác mà tổ chức tư vấn đó đã đạt được vì lợi ích cho cộng đồng,

xã hội .

- Nội địa hóa cơng tác chứng nhận, nội địa hóa đội ngũ chuyên gia tham

gia xây dựng và áp dụng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế . Chủ động một

lực lượng chuyên gia đủ mạnh về lượng và chất để sẵn sàng tham gia dự án khi

cần thiết, để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án . Trước đây, việc tư vấn hoàn

toàn phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài, chưa phát huy được nguồn lực

trong nước, do đó chi phí rất cao .

Cần phải có chế tài đối với những cá nhâ, cơ quan trong nước làm dịch vụ

tư vấn, đánh giá và cấp chứng chỉ ISO, đay là một lỗ hổng lớn dẫn đến tình trạng

chất lượng của chứng chỉ ISO cấp cho các đơn vị nhiều khi khơng đạt u cầu,

hệ thống pháp luật nên có những văn bản bổ sung chế tài về vấn đề này .

7. Tiểu kết

Qua những nội dung đã trình bày ở chương 3 cho thấy rằng áp dụng tiêu

chuẩn ISO là một khâu đột phá thúc đẩy phát triển hoạt động cơng việc nói

riêng, thúc đẩy kinh tế- xã hội nói chung . Để áp dụng ISO được hiệu quả và

phát huy tối đa tác dụng của nó đòi hỏi các nhà quản lý, các lãnh đạo cần phải

thực thi rất nhiều giải pháp quan trọng về nhân sự, về phía lãnh đạo quản lý, về

phía cơ quan tư vấn đánh giá đồng thời cũng cần phải sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn

ISO thường xuyên sao cho phù hợp với tình hình thực tế cơng việc của mỗi cá

nhân, đơn vị trong cư quan doanh nghiệp, ngoài ra cũng cần đẩy mạnh công tác

đào tạo đội ngũ Cán bộ công chức, CNV để có thể dễ dàng hơn trong việc thực

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng áp dụng ISO 9001: 2008 tại Tổng cục thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×