Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giai đoạn 3. Xác định và phân tích các quá trình

Giai đoạn 3. Xác định và phân tích các quá trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của hệ thống

và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.

- Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Doanh nghiệp có quyền lựa chọn bất kỳ

tổ chức Chứng nhận nào để đánh giá và cấp chứng chỉ vì mọi chứng chỉ ISO

9000 đều có giá trị như nhau khơng phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp .

- Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sẵn

sàng của hệ thống chất lượng cho đánh giá chứng nhận. Hoạt động này thường

do tổ chức Chứng nhận thực hiện.

Giai đoạn 7. Thực hiện các bước cơ bản của HTCL.

Tổ chức cần triển khai theo kế hoạch, đảm bảo sự phù hợp liên tục, chứng

minh tính hiệu quả của việc áp dụng hệ thống.

Giai đoạn 8. Công nhận phương án thực hiện.

Duy trì hệ thống chất lượng sau khi chứng nhận. Sau khi khắc phục các

vấn đề còn tồn tại phát hiện qua đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp cần tiếp tục

duy trì và cải tiến các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và để không

ngừng cải tiến hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp nên sử dụng

tiêu chuẩn ISO 9004 để cải tiến hệ thống chất lượng của mình.

Khẳng định hệ thống chất lượng bao quát các hoạt động QLCL, phù hợp

với các tiêu chuẩn đăng ký.

1.5. Yêu cầu khi áp dụng ISO 9000

- Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách chất lượng và

việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết đối với sự

thành cơng trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 9000.

- Sự tham gia của nhân viên: sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi

thành viên trong công ty đối với ISO 9000 giữ vai trò quyết định.

- Cơng nghệ hỗ trợ: ISO 9000 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp

khơng kể loại hình kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và trình độ thiết bị cơng

nghệ.

- Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại hơn (thiết bị tiến

tiến, ứng dụng cơng nghệ thơng tin,..) thì việc áp dụng ISO 9000 sẽ được hồn

15tất một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chú trọng Cải tiến liên tục: các

hành động cải tiến từng bước hay những hoạt động đổi mới đều mang lại lợi ích

thiết thực nếu được thực hiện thường xuyên. Sử dụng tư vấn chuyên nghiệp:

Ðây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối

với tiến độ và mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản

lý chất lượng ISO 9000 tại các doanh nghiệp.

Tiểu kết:

Nội dung chương 1 là hệ thống toàn bộ lý luận về bộ tiêu chuẩn ISO

9000, thông qua nội dung chương này cho chúng ta biết về ISO là gì? Nội dung

bộ tiêu chuẩn ISO , cũng như các nguyên tắc và lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO

9000... nội dung chương 1 sẽ là cơ sở để triển khai tiếp chương 2 về tìm hiểu

thực trạng ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp và cơ quan

nhà nước.16Chương 2.

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 TẠI CÁC DOANH

NGHIỆP VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

2.1. Sự tiếp cận của các doanh nghiệp với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế

ISO 9000.

Từ sau năm 1986 đến nay, với quá trình chuyển nhanh sang cơ chế thị

trường đang được mở rộng, các tiềm năng con người được khơi dậy, quyền lợi

người tiêu dùng và khách hàng được đề cao và pháp luật bảo vệ. Tình hình mới

đòi hỏi sự thay đổi nội dung và phương pháp tiến hành quản lý chất lượng sản

phẩm cungc có vai trò quan trọng.

Văn bản đầu tiên là chỉ thị ngày 6/8/1989 của chủ thịch HĐBT về các

biện pháp nhằm củng cố và tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về chất

lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó nêu rõ biểu dương những tiến bộ về chất

lượng và quản lý chất lượng trong những năm gần đây, đồng thời phê phán chất

lượng kém, không đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tiếp theo là pháp lệnh do Hội đồng nhà nước ban hành ngày 16/7/1990 và

pháp lệnh chất lượng hàng hóa được công bố 02/01/1991 là những văn bản quan

trọng thể hiện nhận thức các nhà lãnh đạo. Đặc biệt cuối năm 1999 và đầu năm

2000, cùng với việc đổi mới sâu sắc hệ thống văn bản Pháp lệnh Nhà nước đã bổ

sung, sửa đổi hai văn bản, pháp lệnh chất lượng hàng hóa và pháp lệnh đo lòng.

Những cải tiến bước đầu quản lý chất lượng tại những cơ quan nhà nước và cơ

sở kinh doanh theo tinh thần pháp lệnh trên đã đem lại những sắc thái mới, tạo

sự phong phú đa dạng cho thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển biếnvề nhận thức các nhà lãnh đạo, các cấp quản lý, các nhân viên các doanh nghiệp.

Trước những đòi hỏi cần thiết phải nâng cao nhận thức và hiểu biết, tạo điều

kiện cho các doanh nghiệp hiện nay tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế, Tổng cục

tiêu chuẩn – đo lòng chất lương đã phối hợp các tổ chức quốc tế, cũng đã rút ra

nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện các cuộc hội thảo, các hội nghị chất

lượng. Các chương trình xoay quanh việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cho

các doanh nghiệp Việt Nam. Qua các chương trình đào tạo, huấn luyện này đã

17phổ cập tuyên truyền quảng bá những kiến thức, cách tiếp cận mới các cấp quản

lý, các giới chuyên môn, nhân viên trong các doanh nghiệp. Đồng thời qua đó

các doanh nghiệp, các cơ quan cũng có điều kiện áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO

9000 vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

2.2. Cách tổ chức và áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong các doanh

nghiệp

Nhận thức về bộ tiêu chuẩn ISO

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được biết đến ở Việt Nam vào năm 1989, 1990,

tuy

nhiên việc tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến và áp dụng vào các

doanh nghiệp Việt Nam có thể nói là chậm chạp. Cho đến năm 1995 – 1996 từ

khi bộ tiêu chuẩn có mặt tại Việt Nam mà các doanh nghiệp không biết làm như

thế nào để áp dụng tiêu chuẩn này, hay ai là người tư vấn, tổ chức nào sẽ cấp

giấy chứng nhận cho họ.

Thực trạng nhận thức được thể hiện qua kết quả điều tra ban đầu nhận

thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 của Ủy ban kinh tế xã hội khu vực Châu Á Thái

Bình Dương trong chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc

áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 như sau:

Bảng 1: kết quả điều tra ban đầu nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9000

TT Tên doanh nghiệp

1

2

3

4Sản phẩm chínhSố lao Nhận thức về

động

ISO 9000

Xí nghiệp dệt len Sài Gòn Quần áo len dệt

400

0

Cơng ty Thiên Tân

Chăn len mỏng

80

0

HTX may mặc tiến bộ

Quần áo may sẵn

200

Rất ít

Nhà máy dệt Tân tiến

Khăn ăn, khăn mặt

60

Rất ít

Qua kết quả điều tra trên thì yêu cầu cấp bách đối với nhận thức của cácdoanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi. Hội nghị chất lượng Việt Nam lần thứ

nhất do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam phối hợp với tổ chức

tiêu chuẩn Quốc tế, các chuyên gia nước ngoài tổ chức vào tháng 8 – 1995 được

xem như cột mốc đánh dấu thay đổi nhật thức trong hoạt động quản lý chất

lượng tại Việt Nam

Quá trình xây dựng và áp dung bộ tiêu chuẩn ISO 9000 càng được xúc

18tiến mạnh mẽ nhờ các hoạt động sôi nổi, tích cực của phong trào chất lượng.

Diễn đàn ISO 9000 đã xúc tiến mạnh mẽ việc áp dụng bộ tiêu chuẩn này trong

các doanh nghiệp.

Kết quả áp dụng

Bảng 2. Số lượng các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO

9000

Thời gian

Số doanh nghiệp áp dụng ISo

1995

1

8/1996

3

12/1997

11

12/1998

21

12/1999

95

4/2000

130

6/2000

156

2003

Gần 1200

2004

Gần 1500

Qua kết quả điều tra ở bảng trên thì số lượng doanh nghiệp tính tới 2004

thì số doanh nghiệp áp dụng ISO qua các năm có sự gia tăng đáng kể. Tuy nhiên

xét trên bình diện chung thì các doanh nghiệp được chứng nhận tiêu chuẩn quốc

tế ISO 9000 rất ít, đặc biệt các công ty được chứng nhận đều là các cơng ty liên

doanh có vốn đầu tư nước ngồi.

2.3. Kết quả tổng hợp về tình hình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000

trong các doanh nghiệp Việt Nam

Đến cuối năm 2004, cả nước có khoảng 8000 doanh nghiệp Nhà nước,

trên 4000 công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân,

2,2 triệu hộ kinh doanh cá thể. Tham gia hoạt động xuất khẩu hiện nay cả nước

có khoảng 12000 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bức tranh chung về doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh rất

thấp, ngay cả trên thị trường trong nước và quốc tế. sau đây tôi đi vào nghiên

cứu một số doanh nghiệp cụ thể:

2.3.1. Tình hình áp dụngbộ tiêu chuẩn ISO 9000 tại cơng tyVIMECO

Việc xây dựng ISO 9000 tại công ty VIMECO được tiến hành theo các

19bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu và lựa chọn tiêu chuẩn

Cơng ty cần tìm hiểu và xác định xem có thể áp dụng tiêu chuẩn vào hệ

thống chất lượng và q trình phát triển của cơng ty như thế nào. Cơng ty có thể

chọn một trong 3 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 9002 hoặc ISO 9003 để áp dụng.

Nếu như cơng ty có thực hiện thiết kế thì chọn ISO 9001, nếu chỉ áp dụng cho

sản xuất, lắp đặt, dịch vụ thì áp dụng tiêu chuẩn ISO 9002, nếu chỉ áp dụng cho

việc kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng thì chọn tiêu chuẩn ISO 9003. Phạm vi áp

dụng tùy thuộc vàp quyết định của công ty. Hệ thống chất lượng theo chuẩn ISO

9000 có thể áp dụng cho tồn bộ hoạt động của cơng ty hoặc chỉ sử dụng cho

một số hoạt động đặc thù. Công ty đã lựa chọn tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Bước 2: Đánh giá thực trạng của công ty và so sánh với tiêu chuẩn

Đối với cơng ty đã có các q trình và thủ tục được thiết lập và đã được

viết ra một cách đầy đủ, thì các bước này có thể tiến hành đơn giản. Việc đánh

giá quá trình và thủ tục sẽ do người có kiến thức về ISO thực hiện. Thơng

thường ở các cơng ty, các q trình và thủ tục chưa được thiết lập một cách phù

hợp hoặc chưa được lập thành văn bản đầy đủ. Thậm chí đơi khi khơng có thủ

tục hoặc có thủ tục nhưng chưa được tuân thủ. Trong trường hợp các quá trình

và thủ tục đã được thiết lập và được viết ra thì người đánh giá sẽ xem xét và đối

chiếu với tiêu chuẩn. Còn trong trường hợp cơng ty chưa có hệ thống văn bản thì

cần tiến hành xây dựng hệ thống văn bản.

Sau đánh giá thực trạng, cơng ty có thể xác định được những gì cần thay

đổi và bổ sung để hệ thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn.20Bước 3: Thiết lập hệ thống tổ chức chỉ đạo cho việc áp dụng ISO 9000

Việc áp dụng ISO 9000 có thể xem như là một dự án lớn, vì vậy cơng ty

cần tổ chức thành dự án sao cho có hiệu quả. Nói chung, nên có một ban chỉ đạo

ISO 9000 tại công ty, bao gồm đại diện lãnh đạo và các bộ phận nằm trong phạm

vi ápdụng của ISO 9000.

Bước 4: Thiết kế và lập văn bản hệ thống chất lượng theo ISO 9000

Thực hiện những thay đổi hoặc bổ sung xác lập trong giai đoạn đánh giá

thực trạng để hệ thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Nếu hệ

thống của cơng ty chưa có những hoạt động sau thì cần phải tiến hành trong

bước này:

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn công ty phải chỉ định đại diện lãnh đạo về

chất lượng có trách nhiệm đối với chứng nhận hệ thống chất lượng. Đây là

người quản lý có quyền ra quyết định và huy động những nguồn lực khi cần

thiết. Cần bổ nhiệm vào vị trí này một cán bộ có phẩm chất và năng lực đồng

thời có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm trong cơng việc điều hành bộ máy chất

lượng.

Xây dựng sổ tay chất lượng bằng văn bản, trong đó bao gồm cả chính

sách chất lượng.

Lập thành văn bản tất cả các quá trình và thủ tục liên quan.

Bước 5: Áp dụng hệ thống chất lượng theo ISO 9001

Công ty cần áp dụng hệ thống chất lượng đã thiết lập để chứng minh hiệu

lực và hiệu quả của hệ thống. Trong bước này cần thực hiện các hoạt động sau:

Phổ biến cho tất cả mọi cán bộ công nhân viên trong công ty nhận thức

về ISO 9000.

Hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên thực hiện theo các qui trình, thủ

tục đã được viết ra.

Phân rõ trách nhiệm ai sử dụng tài liệu nào và thực hiện theo đúng chức

năng, nhiệm vụ, và thủ tục được mô tả.

Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để đánh giá sự phù hợp của hệ thống và

đề ra các hành động khắc phục dối với sự không phù hợp.

21Bước 6: Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.

Việc chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận bao gồm các bước sau:

-Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định xem hệ thống chất lượng của

công ty đã phù hợp với tiêu chuẩn chưa và có được thực hiện một cách

hiệu quả khơng, xác định các vấn đề còn tồn tại để khắc phục. Việc đánh giá

trước chứng nhận có thể do chính cơng ty thực hiện hoặc do tổ chức bên ngoài

thực hiện.-Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Tổ chức chứng nhận hay đánh giá của bên thứ ba

là tổ chức đã công nhận cho việc thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp

với tiêu chuẩn ISO 9000. Về nguyên tắc, mọi chứng chỉ ISO 9000 đều có giá trị

như nhau khơng phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp. Cơng ty có quyền lựa chọn-bất kỳ tổ chức nào để đánh giá và cấp chứng chỉ.

Chuẩn bị về mặt tổ chức và nguồn lực để tiến hành đánh giá.

Bước 7: Tiến hành đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận đã được công ty lựa chọn tiến hành đánh giá chứng

nhận chính thức hệ thống chất lượng của cơng ty.

Bước 8: Duy trì hệ thống chất lượng sau khi chứng nhận

Ở giai đoạn này cần tiến hành khắc phục các vấn đề còn tồn tại phát hiện

qua đánh giá chứng nhận và tiếp tục thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của

tiêu chuẩn để duy trì và không ngừng cải tến hệ thống chất lượng của công ty.

Trên đây là một số các bước công việc cơ bản cần phải tiến hành để tiến

tới chứng nhận ISO 9000. Thời gian và khối lượng công việc phải làm phụ thuộc

rất nhiều vào thực trạng và phạm vi áp dụng của ISO 9000 tại doanh nghiệp.

Bên cạnh kế hoạch tổng thể, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho

các bước cụ thể, trong đó có việc phân cơng bộ phận hay con người chịu trách

nhiệm chính và thời gian biểu chi tiết.22Cam kết của

lãnh đạo và DNLựa chọn ISO

Đào tạo

TQM - ISO 9000

IQA(*)9000 hay ISO

9002Bổ nhiệm đại

diên lãnh đạo

Xây dựng nhóm

ISO 9000

Đào tạoTQM – ISO 9000Xây dựng chính

sách chất lượngXác định trách nhiệm

của mỗi ngườiSự tham gia của mọi

người – các nhóm

chất lượngViết thủ tục hướng

dẫn công việc

23Sổ tay chất lượng ISO

10013Huấn luyệnThiết lập hệ thống

chất lượngISO 10011 – 1/2/3

Đánh giá hệ thống

Chất lượng nội bộĐánh giá và xem

xét của lãnh đạoĐăng ký xin chứng nhậnĐào tạo IQA (*)

TMQ – Cải tiến chất lượng

SPC -PDCALưu đồ áp dụng ISO 9000 trong doanh nghiệp242.3.1.1. Ưu điểm, thuận lợi

Cơng ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại là đơn vị thành viên

thuộc Công ty cổ phần VIMECO. Cơng ty có tên giao dịch quốc tế là VIMECO

MECHANICAL AND TRADING JOINT STOCK COMPANY (VIMECO M&T). Công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0103022275 ngày

01/02/2008 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Ban đầu khi mới được thành lập phạm vi hoạt động của Công ty chủ yếu

trong các lĩnh vực gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí sản xuất gioăng phớt

thủy lực. Sau hai năm thành lập để mở rộng qui mơ , hòa nhập cùng với xu thế

phát triển chung của đất nước và cũng để phát huy khả năng , năng lực của

mình, cơng ty đã mạnh dạn mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực như

xây lắp các cơng trình xây dựng dân dụng và cơng nghiệp, lắp đặt các cơng trình

đường dây tải điện và trạm biến áp đến 220KV;

Chủ trương của công ty là ln cố gắng để kiện tồn cơng tác quản lý chất

lượng sản phẩm. Sau hơn ba năm áp dụng hệ thống ISO 9002:1994. Với xu

hướng phát triển chung của hệ thống, Công ty đã thực hiện việc chuyển đổi nâng

cấp hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Công ty

không chỉ chú tâm vào cải tiến cơng nghệ, thiết bị thi cơng mà còn quan tâm đến

việc xây dựng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, đội ngũ cơng nhân có

tay nghề cao với kỹ thuật chuyên sâu.

2.3.1.2. Nhược điểm, hạn chế

Tuy những năm qua Công ty đã đầu tư rất lớn để đào tạo công nhân kỹ

thuật và nâng cao năng lực các trạm trộn bê tông thương phẩm nhưng do yêu

cầu dồn dập của các dự án lớn nên Trạm bê tơng VIMECO vẫn còn gặp nhiều

khó khăn về nhân lực và thiết bị, xe máy sản xuất.

Với dự án Bút Sơn II, để sớm triển khai kế hoạch cung cấp bê tông cho

các dự án xi măng,Trạm đã báo cáo với lãnh đạo Công ty, kết hợp với các phòng

ban chức năng, đề xuất phương án sử dụng thiết bị có sẵn để giảm chi phí mua

sắm thiết bị mới như : đề xuất di chuyển trạm trộn KYC – 90 từ Cẩm Phả về Bút

Sơn- Hà nam ; cải tạo trạm KYC – 60 ở Trung Hoà II và di chuyển về Bút Sơn,

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn 3. Xác định và phân tích các quá trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×