Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Tính toán cốt thép dọc với cặp 1

a. Tính toán cốt thép dọc với cặp 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD:TS. PHÙNG THỊ HOÀI HƯƠNGIbh 3 500.6003 9.109 mm 4 .

12

12Mơ men qn tính của tiết diện cốt thép:

a

s bht 0,5h

0

 0,025.500.550.

20,5.600

50 42,9.10

27mm 4Xác định hệ số kể đến ảnh hưởng của độ lệch tâm S:l

12060

δmin  0,5  0,01 0  0,01R b  0,5  0,01.

 0,01.14,5  0,154

h

600

e0 / h  571,48 / 600  0,95δe  max  e0 / h;δ min   0,95

Với cấu kiện bê tông thường:Sφp  10,11

0,11

 0,1 

 0,1  0, 2

δe

0,95

0,1 

0,1 

δp

1Ta có:

Xác định hệ số kể đến ảnh hưởng của tải trọng tác dụng dài hạn: (Khi M và M1 cùng

dấu thì mới phải tính cơng thức này)φl  1  

φl  1 M l + Nl y

1 

M + Ny61  1306,8.0, 25

 1,37  1  

720,7  1306,8.0,25Trong đó: y – là khoảng cách từ trọng tâm tiết diện tới mép chịu kéo, với tiết diện

hình chữ nhật: y = 0,5.h - a = 0,5.600 - 50 = 250 mm = 0,25 m.  1 với bê tông nặng.

Lực dọc tới hạn:� 6,4.30000 �0,2.9.1096,4E b �S.I

N cr  2 �   Is �

 6,67.42,9.107 �2

l0 �φl� 12060 � 1,37

=5517,8.103 N = 5517,8 kN.

Hệ số kể đến ảnh hưởng của uốn dọc:SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X646GVHD:TS. PHÙNG THỊ HOÀI HƯƠNGη1

1N

N cr1

 1,31

1306,8

1

5517,8Độ lệch tâm có kể đến ảnh hưởng của uốn dọc: ηe 0  1,31.571,48  748,6 mm.

Độ lệch tâm phân giới:e p  0, 4  1, 25hξ hR

Nhận thấy:

lớn.0 1,25.600

 0,4.

0,593.550

ηe0  748,6 mm  e p  169,54 mm.

Độ lệch: eηe0

m

169,54m.Do đó ta tính tốn theo lệch tâm0,5ha 748,60,5.60050

 998,6mmh o  a ' 600

x 300mm

2

2

Ta chọn

Khi đó:Ne  R b bx(h 0  0,5x) 1306,8.103.998,6  14,5.500.300.(550  0,5.300)

A 

365. 550  50 

R sc  h 0  a ' 

'

s 2383 mm 2 .

2383

' 

.100%  0,87%   min  0, 2%

500.550

Diện tích cốt thép vùng kéo được tính tiếp như sau:R b bx  R sc A s'  N 14,5.500.300  365.2383  1306,8.10 3

As  4761,6 mm 2 .

Rs

365

μ4761,6

.100%  1,7%  μ min  0,2%.

500.550'

2

Do đó diện tích cốt thép vùng nén sẽ chọn : 525 và A s  24,54 cm .

2

cốt thép vùng kéo sẽ chọn : 536 và A s  50,9 cm .

Khi đó:As  As' 2454  5090

μt  2,7%  3,5%

b.h 0

500.550

;

SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X647GVHD:TS. PHÙNG THỊ HỒI HƯƠNGBố trí cốt thép:

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: 35 mm và 25mm(phần chịu nén)

Khoảng cách a = 52,5 mm ,a’ =37,5 mm (chênh lệch so với giả thiết không

nhiều nên chấp nhận được)

b. Kiểm tra khả năng chịu lực với cặp nội lực số 3

Các số liệu ban đầu:M  59,34 kNm; N  1853, 4 kN; M dh  61 kNm; N dh  1306,8 kN ;As'  24,54 cm 2 ; As  50,9 cm 2 ; a = 52,5 mm; h = h – a = 600-52,5 = 547,5 mm.

0

Chiều dài tính tốn: l0= 1,5.Hd = 1,5.6500 = 9,75 m = 9750 mm.

Ta có: l0/h = 9750/600 = 16,25> 8, cần phải xét tới ảnh hưởng của uốn dọc.

Mơ men qn tính của diện tích cốt thép:Is   A s  A s'   0,5h  a    2454  5090  .  0,5.600  52,5   46, 2.10 7 mm 4.

22Xác định hệ số kể đến ảnh hưởng của độ lệch tâm:e0 / h  340,18 / 600  0,57 ; δe  max  δ min ,e 0 / h   max  0,57; 0,154   0,57φp  1

S- với cấu kiện bê tông cốt thép thường:0,11

0,11

 0,1 

 0,1  0, 27

δe

0,54

0,1 

0,1 

δp

1Hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọng tác dụng dài hạn:φl  1  M l + Nl y

1 

M + NyTrong đó: y – là khoảng cách từ trọng tâm tiết diện tới mép chịu kéo, với tiết diện

hình chữ nhật: y = 0,5.h - a = 0,5.600 – 52,5 = 247,5 mm = 0,2475 m.  1 với bê tông nặng.

61  1306,8.0,2475

� φl  1  1.

 1,36  1    2.

593,4  1853,4.0,2475SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X648GVHD:TS. PHÙNG THỊ HOÀI HƯƠNGLực dọc tới hạn:� 6,4.30000 �0,27.9.1096,4E b �S.I

N cr  2 �   Is �

 6,67.46,2.107 �2

l0 �φl� 9750 � 1,36

=9834,2.103 N = 9834,2 kN.

η1

1Hệ số kể đến ảnh hưởng của uốn dọc:N

N cr1

 1,23

1853,4

1

9834,2Độ lệch tâm kể đến ảnh hưởng của uốn dọc: ηe0  1, 23.340,18  419 mm. 0 0,5ha 4190,5.60052,5Độ lệch tâm eηe

Tính sơ bộ chiều cao vùng nén:666,5mm.N 1853,4.103

x2  255,6 mm.

R b b 14,5.500

'

mm

0 

Nhận thấy: 2a  75 mm  xξ2 h R 324,7

x = x2, khả năng chịu lực của cột:, cột chịu nén lệch tâm lớn; lấy Ne gh  R b bx  h 0  0,5x   R scA s'  h 0  a ' 

 14,5.500.255,6.  547,5  0,5.255,6   365.5090. 547,5  52,5 

 1697,4.106 Nmm = 1697,4 kNm.

N.e  1853,4.666,5.10 3  1236,2 kNm <  Ne  ghTa có:

Vậy cột đủ khả năng chịu lực cặp số 3 ( II-13)=1697,4 kNmc. Kiểm tra khả năng chịu lực với cặp nội lực số 2

Các số liệu ban đầu:M  460,6 kNm; N  1306,8 kN; M dh  61 kNm; N dh  1306,8 kN ;As'  24,54 cm 2 ; As  50,90 cm 2 ; a = 53 mm; h = h – a = 600-53 = 547 mm.

0

Chiều dài tính tốn: l0= 1,5.Hd = 1,5.6,5 = 9,75 m = 9750 mm.

Ta có: l0/h = 9750/600 = 16,25> 8, cần phải xét tới ảnh hưởng của uốn dọc.SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X649Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Tính toán cốt thép dọc với cặp 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×