Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Tính toán cốt thép dọc với cặp 2

a. Tính toán cốt thép dọc với cặp 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD:TS. PHÙNG THỊ HỒI HƯƠNGChiều dài tính tốn: l0= 2,0.Ht = 2,0.3,55 = 7,1 m = 7100 mm.( Vì trong tổ hợp có kể

đến nội lực do cầu trục gây ra).

Ta có:l0/h = 7100/400 = 17,75> 8, cần phải xét tới ảnh hưởng của uốn dọc.

Giả thiết hàm lượng cốt thép tổng: μ t  1% ( μ 0  2μ min  0, 4  μ t  μ max ); khoảng

cách a = a’ = 40 mm.

Chiều cao làm việc của tiết diện: h 0  h  a  400  40  360 mm

Mô men quán tính của tiết diện:bh 3 500.4003

I 2,67.109 mm 4 .

12

12

Mơ men quán tính của tiết diện cốt thép:

a

s bht 0,5h

0

 0,01.500.360.

20,5.400

40 4,6.10

27

mm4Xác định hệ số kể đến ảnh hưởng của độ lệch tâm S:l

7100

δ min  0,5  0,01 0  0,01R b  0,5  0,01.

 0,01.14,5  0,18

h

400

e0 / h  132,21 / 400  0,33δe  max  e0 / h;δ min   0,33

Với cấu kiện bê tông thường:Sφp  10,11

0,11

 0,1 

 0,1  0,36

δe

0,33

0,1 

0,1 

δp

1Ta có:

Xác định hệ số kể đến ảnh hưởng của tải trọng tác dụng dài hạn: (Khi M và M1 cùng

dấu thì mới phải tính cơng thức này)φl  1  M l + Nl y

1 

M + NyTrong đó: y – là khoảng cách từ trọng tâm tiết diện tới mép chịu kéo, với tiết diện

hình chữ nhật: y = 0,5.h - a = 0,5.400 - 40 = 160 mm = 0,16 m.  1 với bê tông nặng.

Lực dọc tới hạn:

SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X639GVHD:TS. PHÙNG THỊ HOÀI HƯƠNG� 6,4.30000 �0,36.2,67.109

6,4E b �S.I

7�

N cr  2 �   Is �6,67.4,6.10

2

l0 �φl

1� 7100 �

=4829,6.103 N = 4829,6 kN.

Hệ số kể đến ảnh hưởng của uốn dọc:η1

1N

N cr1

 1,37

1313,5

1

4829,6Độ lệch tâm có kể đến ảnh hưởng của uốn dọc: ηe0  1,37.132,21  181,6 mm.

Độ lệch tâm phân giới:e p  0, 4  1, 25hξ hR

Nhận thấy:

lớn.0 0, 4. 1,25.4000,593.360

ηe0  181,6 mm  e p  114,6 mm.

Độ lệch: eηe0

mm

114,6.Do đó ta tính tốn theo lệch tâm0,5ha 181,60,5.40040

 341,6mmĐể tận dụng hết khả năng chịu nén của bê tông vùng nén lấy: xξ hR0hayαm  αR

Khi đó:

3

Neα RR bhb 02 1313,5.10 .341,6

0,417.14,5.500.360A 365. 360  40 

R sc  h 0  a ' 

'

s' 2 487 mm 2 .487

.100%  0,27%   min  0,2%

500.360'

2

Vậy nên diện tích cốt thép vùng nén chọn 2�18 có A s  5,09 cm .

Diện tích cốt thép vùng kéo được tính tiếp như sau:αm Ne  R sc A s'  h 0  a ' 

R b bh 021313,5.103.341,6  365.509.  360  40  0,41

14,5.500.3602α m  α R  0, 417 � thỏa mãn giả thiết, tính tốn theo lệch tâm lớn.ξ  1  1  2α m  1  1  2.0,41  0,576

SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X640GVHD:TS. PHÙNG THỊ HOÀI HƯƠNGxξh0576.360207,4mm.R b bx  R sc A s'  N 14,5.500.207, 4  365.509  1313,5.103

As  1030 mm 2 .

Rs

365

1030

μ

.100%  0,6%  μ min  0,2%.

500.360

2

Do đó diện tích cốt thép vùng kéo sẽ chọn : 325 và A s  14,73 cm .

Khi đó:As  A s' 1473  509

μt  1,1%  3,5%

b.h 0

500.360

;

Hàm lượng thép hợp lí và gần so với giả thiết nên khơng cần giả thiết lại

Bố trí cốt thép:

Cốt thép vùng nén (phía trái cột; do mơ men mang giá trị âm) chọn 218 cóAs'  5,09 cmμ2  bh

min0,2.500.360.10

0 2360

 mm .22

Cốt thép vùng kéo ( phía phải cột) chọn 325 có A s  14,73 cm .

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: 25 mm

Khoảng cách a = a’ = 37,5 mm < 40 mm (thiên về an toàn).b. Kiểm tra khả năng chịu lực với cặp nội lực số 1

Các số liệu ban đầu:M  159,1 kNm; N  1184,5 kN; M dh  14,8 kNm; N dh  1184,5 kN ;As'  5,09 cm 2 ; As  14,73 cm 2 ; a = a’ = 37,5 mm; h = h – a = 400 – 37,5 =

0

362,5mm.

Chiều dài tính toán: l0= 2,0.Ht = 2,0.3,55 = 7,1 m = 7100 mm.

Ta có: l0/h = 7100/400 = 17,75> 8, cần phải xét tới ảnh hưởng của uốn dọc.

Mơ men qn tính của diện tích cốt thép:Is   A s  A s'   0,5h  a    509  1473 . 0,5.400  37,5   5,3.107 mm 4.

22Xác định hệ số kể đến ảnh hưởng của độ lệch tâm:SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X641GVHD:TS. PHÙNG THỊ HOÀI HƯƠNGe0 / h  147,62 / 400  0,36 ; δe  max  δ min ,e 0 / h   max  0,18; 0,36   0,36φp  1

S- với cấu kiện bê tông cốt thép thường:0,11

0,11

 0,1 

 0,1  0,34

δe

0,36

0,1 

0,1 

δp

1Hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọng tác dụng dài hạn φ l  1 ( do M và M1 trái dấu)

Lực dọc tới hạn:N cr � 6,4.30000 �0,34.2,67.109

6,4E b �S.I

7�

I

6,67.5,3.10

s

2

l02 �φl

1� 7100 �=4787,2.103 N = 4787,2 kN.

η1

1Hệ số kể đến ảnh hưởng của uốn dọc:N

N cr1

 1,33

1184,5

1

4787,2Độ lệch tâm kể đến ảnh hưởng của uốn dọc: ηe 0  1,33.147,62  196,3 mm. 0 0,5ha 196,30,5.40037,5358,8mm.

Độ lệch tâm eηe

Tính sơ bộ chiều cao vùng nén:x2 N 1184,5.103 163, 4 mm.

R b b 14,5.500'

mm

0 

Nhận thấy: 2a  66 mm  xξ2 h R 222,4

x = x2, khả năng chịu lực của cột:, cột chịu nén lệch tâm lớn; lấy Ne gh  R b bx  h 0  0,5x   R scA s'  h 0  a ' 

 14,5.500.163,4. 362,5  0,5.163,4   365.1473. 362,5  37,5 

 507,4.106 Nmm = 507,4 kNm.

N.e  1184,5.358,8.10 3  425 kNm <  Ne  ghTa có:

Vậy cột đủ khả năng chịu lực cặp số 1 ( II-18)

SVTH : NGUYỄN TRẦN LÊ - 09X6=507,4 kNm42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Tính toán cốt thép dọc với cặp 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×