Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 2: Thực trạng về cơ cấu tổ chức của văn phòng

2.1. Kết cấu bộ máy văn phòng

a) Tham mưu giúp UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo hướng dẫn của

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

b) Trình UBND huyện quyết định hoặc tham mưu để UBND huyện trình

cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên

môn thuộc UBND huyện;

c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp

trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, giải thể,

sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp

luật.

2.2. Đội ngũ cán bộ văn phòng

Về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành

chính, sự nghiệp hàng năm;

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng

biên chế hành chính, sự nghiệp.

c) Giúp Chủ tịch UBND huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy

định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ

chức sự nghiệp cấp huyện và UBND cấp xã.

Về cán bộ, cơng chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và cán bộ,

công chức cấp xã

a) Tham mưu giúp UBND huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều

động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi

dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công

chức, viên chức;

b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện

chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên

20trách ở xã, thị trấn, ở thôn, khối phố theo phân cấp.

Về cơng tác xây dựng chính quyền và địa giới hành chính

a) Giúp UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện

việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo phân công của

UBND huyện và hướng dẫn của UBND tỉnh;

b) Thực hiện các thủ tục giúp Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn các chức

danh lãnh đạo của UBND cấp xã; giúp UBND huyện trình UBND tỉnh; giúp TT

HĐND huyện trình TT HĐND tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy

định của pháp luật;

c) Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập,

chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND huyện trình HĐND

huyện thơng qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của

huyện;

d) Giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập

và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, làng, bản, tổ dân phố trên

địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác đối với Trưởng, Phó thơn,

làng, bản, tổ dân phố.

Về cơng tác cải cách hành chính

a) Giúp UBND huyện triển khai, đơn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên

môn cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa

phương;

b) Tham mưu giúp UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải

cách hành chính trên địa bàn huyện;

c) Tổng hợp cơng tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND

cấp huyện và cấp tỉnh.

Về công tác tôn giáo

a) Giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, và tổ chức thực hiện

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và

công tác tôn giáo trên địa bàn;

21b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chun mơn cùng cấp để thực hiện

nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND

tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Về công tác thanh niên

a) Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch

dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp, tổ chức thực hiện các

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế

hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và

công tác thanh niên được giao.

Về công tác văn thư, lưu trữ

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư,

lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện và

cấp xã;

b) Thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp

luật;

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

trong hoạt động văn thư, lưu trữ;

d) Quản lý tài liệu lưu trữ của cấp huyện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;

đ) Thực hiện một số dịch vụ công về văn thư, lưu trữ.

Về công tác thi đua, khen thưởng

a) Tham mưu, đề xuất với UBND huyện tổ chức các phong trào thi đua và

triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn

huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi

đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua,

khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động

của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

22Giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc

thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự

nghiệp, xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm

về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và

Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ

thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ

trên địa bàn.

Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ,

khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với

cơng chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật

và theo phân cấp của UBND huyện.

Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật

và theo phân cấp của UBND huyện.

Giúp UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

UBND xã, phường, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác

được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Về tổ chức

Phòng Nội vụ có Trưởng phòng, khơng q 02 Phó Trưởng phòng và các

cơng chức chun mơn, nghiệp vụ.

a) Trưởng phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND

huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được

giao và tồn bộ hoạt động của Phòng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số

mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm

vụ được phân cơng. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được

23Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn

nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trýởng

phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và

phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

Biên chế

Biên chế của Phòng Nội vụ do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong

tổng biên chế hành chính của huyện đã được UBND tỉnh giao. Việc bố trí biên

chế của Phòng Nội vụ phải bao qt được các lĩnh vực cơng tác của Phòng, trên

cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức

theo quy định.

3.1 Chức năng nhiệm vụ

Phòng Nội vụ huyện Tràng Định là cơ quan chun mơn thuộc UBND

huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực

hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan

hành chính, sự nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ,

cơng chức xã, thị trấn; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cải cách

hành chính; tơn giáo; hội, tổ chức phi chính phủ; cơng tác thanh niên; văn thư,

lưu trữ nhà nước và thi đua, khen thưởng.

Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu

sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời

chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa

bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài

hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch

sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

24Tiểu kết:

Qua chương 2, em lại biết thêm kết cấu của bộ máy phòng nội vụ huyện

Tràng Định, và biết thêm được đội ngũ cán bộ trong phòng gồm có bao nhiêu

người và chức năng nhiệm vụ của mỗi người trong văn phòng đó. Từ đó rút ra

được kinh nghiệm quản lý25Chương 3: Các giải pháp những nội dung đã nghiên cứu.

3.1 Nhận xét và đánh giá thực trạng kỹ năng tổ chức và kiểm tra tại

UBND huyện Tràng Định.

+ Danh sách các thí sinh thi công chức, viên chức ở các kỳ thi trong các

năm.

+ Danh sách số điện thoại của các cán bộ công chức viên chức trong

UBND huyện Tràng Định, danh sách số điện thoại các phòng ban, các xã thuộc

UBND huyện Tràng Định.

+ Gửi các tài liệu qua email cho các phòng ban, các xã thuộc UBND

huyện.

+ Tiếp nhận và chuyển giao văn bản đến các Phòng trong UBND huyện.

_ Photo tài liệu cho các anh, chị, cơ, chú trong Phòng.

_ Cho các bản nhận xét đánh giá vào các hồ sơ của các cán bộ.

_ Trao tăng giấy khen thi đua khen thưởng lao động tiên tiến, bằng khen

cho các phòng ban, xã, các cơ quan khác.

_ Đi gửi công văn tới các phòng, ban, các xã, các cơ quan khác.

_ Lập danh mục hồ sơ trên máy tính, lập biểu và các bảng thông báo.

_ Đi dán thông báo ở các bảng tin.

_ Lập danh mục hồ sơ tại kho lưu trữ huyện ở các cặp 3 dây gồm có:

+ Khối tài liệu

+ Năm tài liệu được sản sinh ra

+ Tên tài liệu

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc của tài liệu

+ Thời hạn bảo quản

3.2 Ưu điểm, nhược điểm:

Ưu điểm:

+ Cán bộ làm công tác tổ chức và kiểm tra của Phòng có trình độ chun

mơn giỏi nhiều kinh nghiệm, công tác nghiệp vụ vững vàng, tinh thần trách

nhiệm rất cao. Mặc dù việc tổ chức và kiểm tra các tài liệu với số lượng lớn, đa

dạng, thường xuyên nhưng vẫn đạt hiệu quả cao giúp cho việc phân loại, sắp

26xếp, tra cứu, bổ sung, chỉnh lý tài liệu được nhanh chóng, chính xác.

+ Cơng tác tổ chức và kiểm tra được UBND huyện rất chú trọng, quan

tâm cả về cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ có trình độ chun mơn giỏi để đáp

ứng được yêu cầu về công tác tổ chức và kiểm tra do Sở Nội vụ quy định.

+ Môi trường làm việc của các cán bộ tổ chức và kiểm tra thoáng mát và

dễ chịu tinh thần làm việc cao hơn.

Nhược điểm:

Bên cạnh nhiều ưu điểm lớn thì cơng tác tổ chức và kiểm tra của Phòng

Nội vụ còn có những nhược điểm sau:

+ Mặc dù được UBND huyện trang bị cơ sở vật chất cho công tác tổ chức

và kiểm tra nhưng đến nay một số trang thiết bị như máy in, máy vi tính đã đến

thời hạn phải sửa chữa và trang bị thêm các thiết bị mới để công tác tổ chức và

kiểm tra đạt hiệu quả cao hơn.

+ Một số danh mục hồ sơ tổ chức và kiểm tra chưa hoàn chỉnh nên việc

tra cứu tài liệu tổ chức và kiểm tra nhiều khi chưa đạt được tiến độ mong muốn.

Em có một số đề xuất với Phòng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ

chức và kiểm tra trong UBND huyện như sau:

+ Về cơ sở vật chất của tổ chức và kiểm tra cần sửa chữa kịp thời những

trang thiết bị hư hỏng còn hạn sử dụng và thanh lý những trang thiết bị đã hết

hạn sử dụng như: máy in cũ; máy vi tính cũ, đặc biệt nên chú trọng những trang

thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác tổ chức và kiểm tra của Phòng.

+ Cần trang bị cho Phòng máy photocopy, máy in mới để tiện cho việc

photo tài liệu, các văn bản…

+ Bổ sung và hoàn thiện những danh mục tổ chức và kiểm tra của các

phòng ban, các cá nhân còn thiếu, để giúp cho cơng tác tổ chức và kiểm tra tra

cứu, tra tìm tài liệu được nhanh và chính xác27Tiểu kết:

Được sự đồng ý của nhà trường và sự tiếp nhận UBND Huyện Tràng

Định, em đã có đợt nghiên cứu đúng quy định về thời gian cũng như việc thực

hành các nội dung mà bản đề cương nghiên cứu đã nêu ra.

Với thời gian nghiên cứu không phải là dài nhưng đã đem lại cho em

những kết quả ý nghĩa quý giá, nhất là những kinh nghiệm thực tế mà em đã

đúc rút được để bổ sung vào phần nghiệp vụ chun mơn của mình dưới sự

hướng dẫn giúp đỡ tận tình của Cán bộ Văn phòng trong đợt nghiên cứu, em đã

học được phong cách làm việc. Một cơng việc đòi hỏi sự nhẹ nhàng khéo léo, tế

nhị giúp đỡ đắc lực cho lãnh đạo trong việc giải quyết các công việc hàng ngày.

Đợt nghiên cứu này đã trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản. Trước

hết là sự nhận thức rõ ràng về công tác tổ chức và kiểm tra cũng như nhận thức

được tầm quan trọng của công tác tổ chức và kiểm tra đối với sự phát triển của

Đất Nước, thấy được những bất cập trong công tác này ở cơ quan. Từ đó thấy

được trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ cán bộ trẻ như chúng em là rất lớn.

Đợt nghiên cứu đã giúp em nhận ra được những điểm yếu của mình trong

các khâu nghiệp vụ chun mơn, sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

các thao tác, nghiệp vụ kỹ năng tổ chức và kiểm tra, từ đây em có thể khắc phục

được những lỗ hổng về kiến thức chun mơn mà chương trình lý thuyết khơng

thể đáp ứng đủ. Có thể nói đợt nghiên cứu đã giúp cho em cụ thể hoá và nắm

chắc hơn kiến thức của mình trưởng thành hơn, sau khi đã nghiên cứu ở cơ

quan.

Trong qúa trình nghiên cứu em đã thực hiện đúng trình tự, đầy đủ các nội

dung mà đợt nghiên cứu đề ra và đã thực hiện báo cáo này. Để hoàn thành

được đợt nghiên cứu và báo cáo của mình, ngồi kiến thức kỹ năng nghiệp vụ

mà bản thân có được, em đã nhận được sự giúp đỡ, quan tâm tạo mọi điều kiện

thuận lợi của cán bộ trong cơ quan.Tuy nhiên kiến thức còn hạn chế,nên trong

quá trình làm báo cáo chắc chắn còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ nội dung theo

yêu cầu của nhà trường. Kính mong q Thầy Cơ quan tâm tạo điều kiện giúp

đỡ.

28C. Kết Luận

Theo cách hiểu thông thường tài liệu tổ chức và kiểm tra là những tài liệu

có giá trị giữ lại để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin quá khứ, phục vụ đời

sống xã hội.. Như vậy, tài liệu tổ chức và kiểm tra cũng có nhiều loại. Quan

điểm về tài liệu tổ chức và kiểm tra càng ngày càng có sự biến đổi nhất định phù

hợp với sự phát triển của xã hội con người.

Qua thời gian nghiên cứu và thực hiện báo cáo, phải hiểu rằng công tác

làm Tổ chức và kiểm tra mang ý nghĩa rất quan trọng đối với từng cá nhân, cơ

quan, hay tổ chức nào đó.

Cơng tác tổ chức và kiểm tra là một lĩnh vực hoạt động của nhà nước bao

gồm tất cả những vấn đề lý luận, thực tiễn và pháp chế liên quan tới việc tổ chức

khoa học, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tổ chức và

kiểm tra phục vụ công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học lịch sử và các

nhu cầu chính đáng khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Công tác tổ chức và kiểm tra ra đời do đòi hỏi khách quan của việc quản

lý.

Công tác tổ chức và kiểm tra bao gồm những vấn đề cơ bản sau:

- Nghiên cứu, triển khai và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về

tổ chức và kiểm tra;

- Thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức và kiểm tra;

- Nghiên cứu khoa học về tổ chức và kiểm tra.

Tổ chức và kiểm tra học là bộ môn khoa học nghiên cứu những vấn đề lý

luận và thực tiễn công tác tổ chức và kiểm tra, những vấn đề về pháp lý và

phương pháp nghiệp vụ của công tác tổ chức và kiểm tra.

Khi nghiên cứu những vấn đề của tổ chức và kiểm tra cần phải nghiên cứu

mối liên hệ của nó với những khoa học khác để hiểu sâu và rõ hơn nhiều khía

cạnh.

Như vậy, tổ chức và kiểm tra liên quan chặt chẽ với các ngành khoa học

khác. Tổ chức và kiểm tra muốn nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác tổ

chức và kiểm tra để đề ra những nguyên tắc, phương pháp, quy trình thực hiện

29tốt các nghiệp vụ tổ chức và kiểm tra cần nắm được những kiến thức cơ bản của

các ngành khoa học có liên quan. Cán bộ làm công tác tổ chức và kiểm tra muốn

thực hiện tốt các nghiệp vụ tổ chức và kiểm tra cũng cần có những kiến thức cơ

bản của các ngành mà nội dung tài liệu có liên quan.30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×