Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 3382- Kinh phí công đoàn

Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 3382- Kinh phí công đoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì

Ngày mở sổ: 31/8/2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khoa Kinh tếKế toán trưởng

(Ký, họ tên)Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn: Phòng Tài chínhkế tốn)CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN

LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC

QUỐC TẾ NEWTATCO – CN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

VÀ DU LỊCH.

3.1. Nhận xét đánh giá thực trạng công tác kế tốn tiền lương và các khoản trích

theo lương của trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV ứng dụng

công nghệ mới và du lịch

3.1.1. Ưu điểm

- Tình hình tài chính ổn định và lành mạnh.

Cơng ty đảm bảo nộp các loại thuế, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, kinh phí

cơng đồn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản trích nộp khác theo đúng luật định, đúng thời

gian quy định của pháp luật. Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Chính sách đối với người lao động

Công ty luôn chú trọng tới người lao động, chỉ khi nguồn lao động tốt thì mới phát huy

hết được thế mạnh của cơng ty

+ Chính sách đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi

dưỡng, đặt biệt là kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại đơn vị.

Bổ sung thêm cán bộ có trình độ cao, sắp xếp lại tổ chức cho phù hợp với cá nhân và các

tổ chức trê quan điểm chuyên môn hóa cao.

SV: Đỗ Kim Ngân47Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế+ Chính sách tiền lương: Cơng ty đã xây dựng phương án phân phối tiền lương

hợp lý đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ quy định của nhà nước. Kết

quả cho thấy chính sách lương mới phù hợp với kết quả sản xuất, trình độ năng lực và

cơng việc của từng người tạo được sự khuyến khích cán bộ cơng nhân viên của cơng ty

làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Chính sách trợ cấp: Khi người lao động trong công ty : Bố, mẹ, vợ, chồng, con

của các cán bộ công nhân viên trong công ty ốm đau, nằm viện hoặc không may qua đời

đều được đơn vị xem xét trợ cấp khó khăn đột xuất.

+ Chính sách tiền thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên

trong công ty gia tăng hiệu quả nhằm đóng góp, tăng năng suất chất lượng hồn thành

cơng việc, cơng ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập

thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện

tốt việc tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm

được khách hàng mới, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong

kinh doanh.

3.1.2. Nhược điểm

- Do sự cập nhật của các chứng từ còn chậm, hơn nữa sự giám sát, quản lý của các

văn phòng vẫn còn bng lỏng do vậy các chứng từ về tiền lương, BHXH… đôi khi cũng

chưa thật chính xác, chưa thât hợp lý. Do vậy Cơng ty cần phải đưa ra chính sách quản lý

thật đúng đắn, chặt chẽ để cơng tác kế tốn hoạt động có hiệu quả hơn, chính xác hơn.

- Tiền lương trả cho người lao động còn ở mức bình qn do đó chưa tạo được

động lực để cơng nhân viên hăng say lao động.

- Chính sách đãi ngộ, thưởng ... chưa rõ ràng, an tồn vệ sinh lao động đã có sự

quan tâm nhưng chưa được cao.

3.2. Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản

trích theo lương tại Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco–CN cty TNHH MTV ứng

dụng công nghệ mới và du lịch

Qua quá trình thực tập tại Trung tâm hợp tác quốc tế NEWTACO em nhận thấy

vần còn những tồn tại, vận dụng các lý luận, kiến thức đã học, cùng sự học hỏi trong quá

SV: Đỗ Kim Ngân48Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếtrình thực tập, đồng thời nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích

theo lương tại cơng ty, em xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp sau:

- Giải pháp thứ nhất: Công ty nên đề ra kế hoạch sản xuất nếu hoàn thành vượt

mức kế hoạch tùy theo mức cao hay thấp để phân ra mức hoàn thành xuất sắc hay khá, từ

đó phân loại A,B,C để xét cho các bộ phận và trích khoản tiền thưởng từ quỹ khen thưởng

phúc lợi.

Cụ thể công ty nên tổ chức một đợt xét thưởng trong tháng do các công nhân trong

bộ phận với nhau tiến hành bình bầu.

- Khi thanh tốn tiền thưởng cho cán bộ cơng nhân viên thì lập bảng thanh tốn

thưởng theo mẫu quy định của Bộ tài chính.

- Giải pháp thứ hai: Cơng ty cần sớm lập danh sách người lao động hưởng trợ cấp

BHXH theo quy định rồi nộp lên cơ quan BHXH để xét duyệt để người lao động sớm

được hưởng các khoản trợ cấp theo quy định.

- Giải pháp thứ ba: Hiện nay, ngày càng phát triển các hệ thống thanh toán không

dùng tiền mặt, hàng loạt các ngân hàng trong nước và quốc tế đã xây dựng các cây rút tiền

bằng thẻ hay sử dụng tài khoản cá nhân. Đây là một bước phát triển lớn của hệ thống

ngân hàng Việt Nam, giảm bớt sự lưu thông về tiền mặt, tránh được những phiền phức mà

tiền mặt gây ra như độ an tồn khơng cao, cồng kềnh trong việc di chuyển.

Vì vậy, cơng ty có thể thay thanh tốn tiền lương cho cơng nhân viên bằng tiền

mặt, thì hàng tháng hoặc có thể một tháng 02 lần cơng ty cắt trả lương cho công nhân viên

vào tài khoản cá nhân của mỗi người, như vậy vừa giảm bớt được công việc cho nhân

viên kế toán, vừa giảm bớt được việc sử dụng tiền mặt của công ty.

- Giải pháp thứ tư: Nâng cao thu nhập cho CBCNV.

Trong thời kỳ này tiền lương của CBCNV trong cơng ty là chưa cao. Vì vậy công

ty cần tiến hành tăng tiền lương cho người lao động để đảm bảo tái sản xuất sức lao động

dù trong môi trường công ty kinh doanh lãi nhiều hay lãi ít. Việc xác định lợi nhuận của

cơng ty luôn thực hiện sau việc xác định quỹ lương trả cho CBCNV.

- Giải pháp thứ năm: Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý và công nhân.SV: Đỗ Kim Ngân49Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếViệc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu

của mọi doanh nghiệp. Là một cơng ty dịch vụđòi hỏi phải có một lực lượng lao động có

năng lực tồn diện nhằm phục vụ tốt các nhu cầu sản xuất kinh doanh. Mặc dù cơng ty đã

có bước phát triển lớn trong sản xuất kinh doanh song những năm tới với cơ chế mở cửa

dưới sức ép nặng nề từ đối thủ trong và ngồi nước cùng với nhu cầu đòi hỏi ngày càng

cao của khách hàng đã đặt ra yêu cầu cao đối với cơng ty là phải có những cơng trình có

chất lượng cao, giá thành hợp lý. Chính vì thế việc đào tạo nâng cao tay nghề cho người

lao động là rất quan trọng.

Để làm được điều đó, chính là việc đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải tổ chức lao

động một cách khoa học, kết hợp điều chỉnh quá trình hoạt động của con người và các yếu

tố của quá trình sản xuất để đem lại năng suất lao động cao hơn, đạt hiệu quả đến mức tối

ưu. Chính vì vậy cuối kỳ kinh doanh cơng ty phải phân tích tình hình lao động, để đánh

giá, kiểm tra sự biến động về tình hình sử dụng, thời gian lao động, về trình độ chun

mơn, tay nghề… từ đó tìm ra biện pháp quản lý và sử dụng lao động ngày một hiệu quả.SV: Đỗ Kim Ngân50Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Công nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếKẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường, sử dụng có hiệu quả lao động là yếu tố quan trọng

nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp để kích thích người lao động

làm việc tích cực mọi doanh nghiệp đều quán triệt nguyên tắc: Bảo đảm công bằng trong

việc trả lương (giữa các lao động trong doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp). Do đó cơng

tác hạch tốn tiền lương tiền thưởng và các khoản trích theo lương của người lao động

ln đựơc nghiên cứu hoàn thiện hơn, nhằm phát huy tác dụng là công cụ tác dụng phục

vụ quản lý doanh nghiệp.

Nhận thức rõ được điều này. Trong thời gian thực tập tại Trung tâm hợp tác quốc tế

Newtatco. Với báo cáo thực tập “ Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo

lương tại Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco”. Bằng những kiến thức đã học ở nhà

trường, áp dụng vào thực tế. Báo cáo đã giới thiệu được những vấn đề chung nhất, khái

quát một cách đầy đủ về tình hình kinh doanh tại cơng ty. Đồng thời phản ánh được một

phần thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương. Qua đó, thấy

được những điểm mạnh cũng như những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại trong mặt quản lý

cũng nhu hạch tốn kế tốn tại cơng ty. Vì vậy, em mong, với những ý kiến nhận xét vàSV: Đỗ Kim Ngân51Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếgiải pháp cụ thể của mình có thể giúp cơng ty có thể hồn thiện cơng tác kế tốn nói

chung và cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng

Trong q trình thực tập tại Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco, được sự giúp đỡ

nhiệt tình của các cơ chú, anh chị phòng Tổ chức hành chính- Phòng Tài chính Kế tốn

tại cơng ty, giảng viên hướng dẫn đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Do trình độ hiểu biết còn hạn chế và thời gian thực tế không dài nên trong báo cáo

này khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự quan tâm góp ý của

các thầy giáo, cơ giáo, các cơ chú, anh chị kế tốn để bài báo cáo của em được hồn thiện

hơn.

Việt Trì, ngày 18 tháng 5 năm

2017TÀI LIỆU THAM KHẢOSV: Đỗ Kim Ngân52Lớp: KTLT3-Đ15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 3382- Kinh phí công đoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x