Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.10: Ủy nhiệm chi thanh toán tiền Bảo hiểm

Bảng 2.10: Ủy nhiệm chi thanh toán tiền Bảo hiểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế2.2.5. Kế tốn tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.5.1. Kế toán tổng hợp tiền lương

Căn cứ vào các chứng từ bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương, phiếu

chi trên, kế toán tiến hành nhập liệu vào sổ nhật ký chung và sổ cái, sổ chi tiết các tài

khoản:

Bảng 2.11: Sổ nhật ký chung

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOMẫu số S03a- DNNPhường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- B

ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 8 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

TT

AChứng từ

Ngày

Số hiệu

tháng

B

C75TH004/1231/08/1675TH004/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1677TH006/1231/08/1677TH006/1231/08/16SV: Đỗ Kim NgânDiễn giải

D

…………………

Lương bộ phận quản lý tháng

8/2016

Lương bộ phận quản lý tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/201636Số hiệu

tài

khoản

ESố phát sinh

Nợ12………………

642263.300.000

63.300.000334

642211.394.000

11.394.0003383

64221.899.000

1.899.0003384

6422633.000

633.0003389

334……………5.064.000

5.064.0003383Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì77TH006/1231/08/16Khoa Kinh tếTiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

334Chứng từ

TT

Số hiệuNgày

thángABC77TH006/1231/08/1677TH006/1231/08/1678TH004/1231/08/1678TH004/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/16SV: Đỗ Kim NgânDiễn giảiD

Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/2016

Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/2016

Lương bộ phận bán hàng tháng

8/2016

Lương bộ phận quản lý tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/201637949.500

Số phát sinhSố hiệu

tài

khoảnNợE1264221.266.000

1.266.0003382

6421102.000.000102.000.00334

642118.360.00018.360.0003383

64213.060.000

3.060.0003384

64211.020.000

1.020.0003389

3348.160.000

8.160.0003383

3341.530.000

1.530.0003384

3341.020.000

1.020.0003389

64212.040.000Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì79TH006/1231/08/16TTChứng từDiễn giảiSố hiệuNgày

thángBCA

83PC- 24831/08/1683PC- 24831/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1685PT- 51231/08/1685

86

86PT- 512

PC- 249

PC- 24931/08/16

31/08/16

31/08/16Khoa Kinh tếTiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/2016

3389

Số

Số hiệu tài khoản

phát

sinhD

Thanh toán lương nhân viên BP

Bán hàng T8/2016

Thanh toán lương nhân viên BP

Bán hàng T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Trích Nộp quỹ cơng đồn của

Cơng ty

Trích Nộp quỹ cơng đồn của

Cơng ty

Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016

Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016

…………………..

Tổng cộng số phát sinhNgày mở sổ: 31/8/2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)2.040.000E

334Nợ1291.290.00091.290.00011142.978.00

3383042.978.0001121

33847.438.500

7.438.5001121

33893.306.000

3.306.0001121

33821.653.0001111

3382

11111.653.0001.653.000…………….1.653.000

……………

15.763.152.12515.763.152.1Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn: Phòng Tài chínhkế tốn)SV: Đỗ Kim Ngân38Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.12: Sổ cái TK 334- Phải trả người lao động

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình, Hà NộiMẫu số S03a- DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)SỔ CÁI

Tháng 8 năm 2016

Số hiệu tài khoản: 334

Tên tài khoản: Phải trả người lao động

Đơn vị tính : ĐồngChứng từSố

hiệu

Số phát sinh

tài

khoảnDiễn giảiSTT

Số hiệu

ABNgày

tháng

CD

Số dư đầu kỳENợ12

075Lương bộ phận quản lý tháng

TH004/12 31/08/16 8/2016

642277Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

33835.064.00077Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3384949.50077Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3389633.00078Lương bộ phận bán hàng

TH004/12 31/08/16 tháng 8/2016

642179

79Tiền BHXH, BHYT, BHTN

TH005/12 31/08/16 phải nộp tháng 8/2016

3389

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3383SV: Đỗ Kim Ngân39063.300.000102.000.0001.020.000

8.160.000

Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì79

82

83Khoa Kinh tếTiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3384

Thanh toán lương nhân viên

PC- 247

31/08/16 BP Quản lý T8/2016

1111

Thanh toán lương nhân viên

PC- 248

31/08/16 BP Bán hàng T8/2016

1111

Tổng cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳNgày mở sổ: 31/8/2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)1.530.000

56.653.500

91.290.000

165.300.00

0

0165.300.000

0Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn: Phòng Tài chính40Lớp: KTLT3-Đ15kế tốn)SV: Đỗ Kim NgânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.10: Ủy nhiệm chi thanh toán tiền Bảo hiểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×