Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương

* Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếHàng Tháng căn cứ vào tổng số tiền lương phải trả CNV trong Tháng, kế tốn trích BHXH, BHYT, CPCĐ theo tỷ lệ quy định tính

vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận sử dụng lao động.

Bảng 2.9: Bảng phân bổ lương và BHXH (mẫu số 11- LĐTL)

Mẫu số 11 - LĐTL

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

của Bộ trưởng Bộ Tài ChínhTRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOBẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng 8 năm 2016

Ghi có TK

S

T

TĐối tượng

sửdụngAB

TK 6421- chi phí bán

1 hàng

TK 6422- chi phí quản

2 lý kinh doanh

CộngTK 334 - Phải trả người lao độngQuỹ Lương1Các

khoản

khác

2TK338 - Phải trả, phải nộp khác

CộngCộng

TK 334Kinh

phíBHXHBHYTTK

(3382,

3383,3384)456102.000.000102.000.0002.040.00026.520.0004.590.0002.040.00033.150.00035.190.00063.300.000

165.300.00063.300.000

165.300.0001.266.000

3.306.00016.458.000

42.978.0002.848.500

7.438.5001.266.000

3.306.00020.572.500

53.722.50021.838.500

57.028.500-7Tổng

cộng38-9Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Người lập

(Ký, họ tên)SV: Đỗ Kim NgânBHTN

338TK

335

Chi

phí

phải

trả34Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.10: Ủy nhiệm chi thanh toán tiền Bảo hiểm

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

LỆNH CHI

Payment OrderSố No …ngày Date 31/08/2016

Liên 2 copy 2

Số tiền bằng số

Amount infiguresTên đơn vị trả tiền: TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

53.722.500

Tài khoản Nợ Debit A/c : 0030100002676008

Tại ngân hàng With Bank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Số tiền bằng chữ Amuont in words : Năm mươi ba triệu, bảy trăm hai hai nghìn, năm

trăm đồng

Tên đơn vị nhận tiền Payee : Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình, Hà Nội

Tài khoản Có Credit A/c : 2803211000024204

Tại ngân hàng With Bank : NN và PTNT chi nhánh Thành Công, Hà Nội

Nội dung Remarks : Nộp tiền bảo hiểm xã hội

Đơn vị trả tiền

Kế toán

AccountantChủ tài khoản

A/c holdeSV: Đỗ Kim NgânNgày hạch toán Accounting date 31/08/2016

Giao dịch viên

Kiểm sốt viên

Teller

Supervisor35Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế2.2.5. Kế tốn tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.5.1. Kế tốn tổng hợp tiền lương

Căn cứ vào các chứng từ bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương, phiếu

chi trên, kế toán tiến hành nhập liệu vào sổ nhật ký chung và sổ cái, sổ chi tiết các tài

khoản:

Bảng 2.11: Sổ nhật ký chung

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOMẫu số S03a- DNNPhường Thành Cơng, Quận Ba Đình, Hà Nội(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- B

ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 8 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

TT

AChứng từ

Ngày

Số hiệu

tháng

B

C75TH004/1231/08/1675TH004/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1676TH005/1231/08/1677TH006/1231/08/1677TH006/1231/08/16SV: Đỗ Kim NgânDiễn giải

D

…………………

Lương bộ phận quản lý tháng

8/2016

Lương bộ phận quản lý tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/201636Số hiệu

tài

khoản

ESố phát sinh

Nợ12………………

642263.300.000

63.300.000334

642211.394.000

11.394.0003383

64221.899.000

1.899.0003384

6422633.000

633.0003389

334……………5.064.000

5.064.0003383Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì77TH006/1231/08/16Khoa Kinh tếTiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

334Chứng từ

TT

Số hiệuNgày

thángABC77TH006/1231/08/1677TH006/1231/08/1678TH004/1231/08/1678TH004/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH005/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/1679TH006/1231/08/16SV: Đỗ Kim NgânDiễn giảiD

Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/2016

Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/2016

Lương bộ phận bán hàng tháng

8/2016

Lương bộ phận quản lý tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải

nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT, BHTN người

lao động phải nộp tháng 8/2016

Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/201637949.500

Số phát sinhSố hiệu

tài

khoảnNợE1264221.266.000

1.266.0003382

6421102.000.000102.000.00334

642118.360.00018.360.0003383

64213.060.000

3.060.0003384

64211.020.000

1.020.0003389

3348.160.000

8.160.0003383

3341.530.000

1.530.0003384

3341.020.000

1.020.0003389

64212.040.000Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì79TH006/1231/08/16TTChứng từDiễn giảiSố hiệuNgày

thángBCA

83PC- 24831/08/1683PC- 24831/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1684PC- 24931/08/1685PT- 51231/08/1685

86

86PT- 512

PC- 249

PC- 24931/08/16

31/08/16

31/08/16Khoa Kinh tếTiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 8/2016

3389

Số

Số hiệu tài khoản

phát

sinhD

Thanh toán lương nhân viên BP

Bán hàng T8/2016

Thanh toán lương nhân viên BP

Bán hàng T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

T8/2016

Trích Nộp quỹ cơng đồn của

Cơng ty

Trích Nộp quỹ cơng đồn của

Cơng ty

Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016

Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016

…………………..

Tổng cộng số phát sinhNgày mở sổ: 31/8/2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)2.040.000E

334Nợ1291.290.00091.290.00011142.978.00

3383042.978.0001121

33847.438.500

7.438.5001121

33893.306.000

3.306.0001121

33821.653.0001111

3382

11111.653.0001.653.000…………….1.653.000

……………

15.763.152.12515.763.152.1Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn: Phòng Tài chínhkế tốn)SV: Đỗ Kim Ngân38Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.12: Sổ cái TK 334- Phải trả người lao động

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà NộiMẫu số S03a- DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)SỔ CÁI

Tháng 8 năm 2016

Số hiệu tài khoản: 334

Tên tài khoản: Phải trả người lao động

Đơn vị tính : ĐồngChứng từSố

hiệu

Số phát sinh

tài

khoảnDiễn giảiSTT

Số hiệu

ABNgày

tháng

CD

Số dư đầu kỳENợ12

075Lương bộ phận quản lý tháng

TH004/12 31/08/16 8/2016

642277Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

33835.064.00077Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3384949.50077Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3389633.00078Lương bộ phận bán hàng

TH004/12 31/08/16 tháng 8/2016

642179

79Tiền BHXH, BHYT, BHTN

TH005/12 31/08/16 phải nộp tháng 8/2016

3389

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3383SV: Đỗ Kim Ngân39063.300.000102.000.0001.020.000

8.160.000

Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì79

82

83Khoa Kinh tếTiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp

TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016

3384

Thanh toán lương nhân viên

PC- 247

31/08/16 BP Quản lý T8/2016

1111

Thanh toán lương nhân viên

PC- 248

31/08/16 BP Bán hàng T8/2016

1111

Tổng cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳNgày mở sổ: 31/8/2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)1.530.000

56.653.500

91.290.000

165.300.00

0

0165.300.000

0Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn: Phòng Tài chính40Lớp: KTLT3-Đ15kế tốn)SV: Đỗ Kim NgânTrường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế2.2.5.2. Kế tốn tổng hợp các khoản trích theo lương

Bảng 2.13: Sổ cái TK 338- Phải trả, phải nộp khác

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ

NEWTATCO

Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình, Hà Nội

SỔ CÁI

Tháng 8 năm 2016

Số hiệu tài khoản: 338

Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác

Đơn vị tính : Đồng

Chứng từ

ST

TSố hiệuNgày

thángDiễn giảiABC76TH005/1

231/08/1

676TH005/1

231/08/1

676TH005/1

231/08/1

677TH006/1

231/08/1

677TH006/1

231/08/1

6TH006/1

2

TH006/1

231/08/1

6

31/08/1

6D

Số dư đầu kỳ

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền KPCĐ doanh

nghiệp phải nộp tháng77

77SV: Đỗ Kim Ngân41Mẫu số S03a- DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)Số

hiệu

tài

khoả

n

ESố phát sinh

Nợ1

x2

x642211.394.00064221.899.0006422633.0003345.064.000334949.500334

6422633.000

1.266.000

Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì79TH005/1

231/08/1

679TH005/1

231/08/1

679TH005/1

231/08/1

679TH006/1

231/08/1

679TH006/1

231/08/1

679TH006/1

231/08/1

679TH006/1

284PC- 24984PC- 24984PC- 24982PT- 51286PC- 24931/08/1

6

31/08/1

6

31/08/1

6

31/08/1

6

31/08/1

6

31/08/1

6Ngày mở sổ: 31/8/2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khoa Kinh tế8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền KPCĐ doanh

nghiệp phải nộp tháng

8/2016

Nộp

tiền

BHXH,

BHYT, BHTN T8/2016

Nộp

tiền

BHXH,

BHYT, BHTN T8/2016

Nộp

tiền

BHXH,

BHYT, BHTN T8/2016

Trích Nộp quỹ cơng

đồn của Cơng ty

Nộp kinh phí cơng đồn

T8/2016

Tổng cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)642118.360.00064213.060.00064211.020.0003348.160.0003341.530.0003341.020.00064212.040.000112142.978.00011217.438.50011213.306.00011111.653.00011111.653.000

57.028.500

057.028.500

0Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn: Phòng Tài chínhkế tốn)

SV: Đỗ Kim Ngân42Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.14: Sổ chi tiết TK 3383- Bảo hiểm xã hội

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình, Hà Nội

SỔ CHI TIẾT

Tháng 8 năm 2016

Số hiệu tài khoản: 3383

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội

Đơn vị tính : Đồng

Chứng từ

ST

Diễn giải

Ngày

T

Số hiệu

tháng

ABC76TH005/1

231/08/1

677TH006/1

231/08/1

679TH005/1

231/08/1

679TH006/1

231/08/1

6

31/08/1

684PC- 249D

Số dư đầu kỳ

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T8/2016

Tổng cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳNgày mở sổ: 31/8/2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

SV: Đỗ Kim NgânKế toán trưởng

(Ký, họ tên)

43Mẫu số S03a- DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)Số

Số phát sinh

hiệu

tài

Nợkhoản

E

1

2

0

0

642211.394.0003345.064.000642118.360.0003348.160.00011142.978.00

0

42.978.00

0

042.978.000

0Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế(Nguồn: Phòng Tài chính kế tốn)Bảng 2.15: Sổ chi tiết TK 3384- Bảo hiểm y tế

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO Mẫu số S03a- DNN

(Ban hành theo QĐ số

Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình, Hà Nội

48/2006/QĐBTC

ngày 14/09/2006 của Bộ

Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT

Tháng 8 năm 2016

Số hiệu tài khoản: 3384

Tên tài khoản: Bảo hiểm y tế

Đơn vị tính : Đồng

Chứng từ

ST

TSố hiệuNgày

thángDiễn giảiABCD

Số dư đầu kỳ

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

8/2016

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 8/2016

Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T8/201676TH005/1

231/08/1

677TH006/1

231/08/1

679TH005/1

231/08/1

679TH006/1

231/08/1

6

31/08/1

684PC- 249Tổng cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

SV: Đỗ Kim Ngân44Số

hiệu

tài

khoả

n

ESố phát sinh

Nợ12

0064221.899.000334949.50064213.060.0003341.530.0001117.438.50

0

7.438.50

0

07.438.500

0Lớp: KTLT3-Đ15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x