Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Quỹ tiền lương

* Quỹ tiền lương

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếdoanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong đó có tiền lương và

các khoản khác theo quy định trong hợp đồng.

+ Mức lương chính: Là tiền lương theo quy chế được ký trong Hợp đồng lao

động.

+ Mức lương phụ: tiền thưởng, lễ tết theo tình hình kinh doanh của Cơng ty và

theo quy định của nhà nước.

- Ví dụ: Bà Hồng Thị Hằng, kế tốn trưởng, mức lương chi trả trong hợp đồng

là 7.000.00 đồng/1 tháng

2.2.3.3. Các khoản trích theo tiền lương đang áp dụng tại Cơng ty

- Bảo hiểm xã hội:

Cơng ty trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 26% trên tổng số tiền lương thực tế phải

trả cho cơng nhân viên trong tháng, 18% tính vào chi phí sản xuất, 8% trừ vào thu

nhập của người lao động.

- Bảo hiểm y tế:

Cơng ty trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả

cho cơng nhân viên trong tháng, trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh,

1,5% trừ vào thu nhập của người lao động.

- Bảo hiểm thất nghiệp:

Được tính 2%, trong đó Cơng ty chịu 1% tính vào chi phí sản xuất, người lao động

chịu 1% trừ vào thu nhập.

- Kinh phí cơng đồn: Hàng tháng Cơng ty trích 2% tổng số tiền lương thục tế

phải trả cho nhân viên tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Trong đó 1% trích nộp cơ

quan cơng đồn cấp trên, 1% giữ lại chi các hoạt động tại công đoàn cơ sở.

Theo quy định hiện hành, toàn bộ số tiền trích BHXH, BHYT, BHTN nộp lên cơ quan

BHXH quản lý.

2.2.4. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.4.1. Kế tốn chi tiết tiền lương

* Các chứng từ hạch toán tiền lương:

Mẫu số 01a - LĐTL - Bảng chấm công

Mẫu số 02 - LĐTL - Bảng thanh toán tiền lương

Mẫu số 10 - LĐTL – Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

SV: Đỗ Kim Ngân21Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếMẫu số 11 - LĐTL – Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Hàng ngày, nhân viên kế toán phụ trách tiền lương phối hợp cùng các phòng

ban thực hiện chấm công cho người lao động theo đúng thời gian biểu làm việc và nội

quy lao động của công ty. Bảng chấm công được theo dõi chi tiết theo từng bộ phận,

từng phòng ban trong cơng ty. Cuối tháng, nhân viên kế tốn nộp bảng chấm cơng có

phê duyệt của Giám đốc cơng ty lên phòng kế tốn.SV: Đỗ Kim Ngân22Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế

Bảng 2.1: Bảng chấm cơng văn phòng Trung tâm(Nguồn: Phòng Tài chính kế tốn)SV: Đỗ Kim Ngân23Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.2: Bảng chấm cơng Bộ phận Kinh doanh khách hàngSV: Đỗ Kim Ngân24Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.3: Bảng chấm công Bộ phận truyền thông và pháp chếSV: Đỗ Kim Ngân25Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếTừ những bảng chấm cơng phòng kế tốn tính tốn tiền lương của các bộ phận

Tháng 8/2016 theo công thức như sau:

Ngày cơng thực tế

Ngày cơng quy định

Tiền lương còn được lĩnh = Tiền lương Tháng – BHXH - BHYT - BHTNTiền lương Tháng =Mức lương chínhxTrong đó:

- Mức lương chính: Là tiền lương theo quy chế được ký trong Hợp đồng lao

động.

- Ví dụ: Bà Hồng Thị Hằng, kế tốn trưởng, mức lương chi trả trong hợp đồng

là 7.000.00 đồng/1 tháng

Ơng Lê Tuấn Anh, nhân viên phòng kinh doanh khách hàng, mức lương chi trả

trong hợp đồng là 5.500.00 đồng/1 tháng

- Ngày công thực tế là ngày công làm việc của cán bộ công nhân viên trong

tháng

- Ngày công quy định là ngày công theo quy định của công ty ( được tính đủ

tháng trừ các ngày thứ 7, chủ nhật được)

SV: Đỗ Kim Ngân26Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Công nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế* Các khoản trích theo lương người lao động phải nộp là:

- Tiền BHXH trích từ lương của người lao động = Mức lương cơ bản x 8%

- Tiền BHYT trích từ lương của người lao động = Mức lương cơ bản x 1,5%

- Tiền BHTN trích từ lương của người lao động = Mức lương cơ bản x 1%

Các khoản trích theo lương phải nộp này Công ty sẽ trừ vào lương của người

lao động, được thể hiện trên Bảng thanh toán tiền lương.

Bảng thanh toán tiền lương được lập vào ngày cuối cùng của tháng, dựa trên cơ

sở mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và bảng chấm công trong Tháng.

Sau khi lập kế toán tiền lương chuyển tới kế toán trưởng kiểm tra trước khi trình Giám

đốc phê duyệt.SV: Đỗ Kim Ngân27Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.4: Bảng thanh tốn tiền lương tại văn phòng Trung tâm

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

VĂN PHÒNG TRUNG TÂMBẢNG THANH TỐN LƯƠNG THÁNG8NĂM 2016

ĐVT: ĐồngCộngPhép lễ, RHọ và tênCơng trong tháng

Chế độT

THệ

số,

Mức lương

ghi

trong

HĐLĐTiền lương trả trong tháng

Cơng

C/độCơng

tiền

lươngCác khoản giảm trừ

Tạm

ứngBH

XH

8%BH

YT

1,5%BH

TN

1%Thuế

TNCNCòn lĩnh1Trần Viết Hạnh9.000.00023239.000.0009.000.000720.000135.00090.0008.055.0002Nguyễn Minh Trí8.000.00023238.000.0008.000.000640.000120.00080.0007.160.0003Hồng Thị Hằng

Lê Hồng Nhung

Lê Thị Linh

Tạ Thị Loan

Nguyễn Thị Hiền

Lê Thị Hải7.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.00023

23

23

23

23

2323

23

23

23

23

237.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.0007.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000560.000

400.000

400.000

400.000

400.000

480.000105.000

75.000

75.000

75.000

75.000

90.00070.000

50.000

50.000

50.000

50.000

60.0006.265.000

4.475.000

4.475.000

4.475.000

4.475.000

5.370.000Đặng Thị Mai

Nguyễn Hải Yến4.500.000

4.500.00023

2323

234.500.000

4.500.0004.500.000

4.500.000360.000

360.00067.500

67.50045.000

45.0004.027.500

4.027.500Đỗ Minh Hiếu

Tổng cộng4.300.000

63.300.00023

25323

2534.300.000

63.300.0004.300.000

63.300.000344.000

5.064.00064.500

949.50043.000

633.0004

5

6

7

8

9

1011-Ký nhận3.848.500

56.653.500Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

NGƯỜI LẬPKẾ TỐNGIÁM ĐỐC(Nguồn: Phòng Tài chính kế tốn)SV: Đỗ Kim Ngân28Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.5: Bảng thanh toán tiền lương Các bộ phận

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂMBẢNG THANH TỐN LƯƠNG THÁNG8NĂM 2016

ĐVT: Đồng70.500.00

A

1P.KD- K.HÀNG

Đồn Thị Thanh

Nhã0CộngHọ và tênPhép lễ, RTTChế độCông trong tháng

Hệ

số,

Mức lương

ghi

trong

HĐLĐ-929

9Tiền lương trả trong thángCơng

C/độCơng

tiền

lươngTạm

ứngBH

XH

8%BH

YT

1,5%29BH

TN

1%Thuế

TNCNCòn lĩnh1.057.50

70.500.00070.500.000-5.640.000063.097.50

705.000-02

7.000.0003237.000.0007.000.000560.000105.00070.0006.265.000236.000.0006.000.000480.00090.00060.0005.370.000235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.5002

2Phạm Thị Giang6.000.0003

23Đỗ Văn Hiếu5.500.0003

24Lê Tuấn Anh5.500.0003

25Nguyễn Thị Lâm5.500.0003

26Tạ Cẩm Vân5.500.0003

27Nguyễn Thị Hoàn5.500.0003

28Nguyễn Thị NgaSV: Đỗ Kim Ngân5.500.000329Lớp: KTLT3-Đ15

nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Quỹ tiền lương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×