Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO – CN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO – CN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế- Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt

- Thanh lý, nhượng bán Tài sản cố định

- Chi tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi

- Chi tiền điện thoại, điện. nước, văn phòng phẩm

- Chi mua cơng cụ dụng cụ, nhiên liệu…

- Chi tiền thanh tốn lương

+ Trình tự ln chuyển:Sơ đồ 2.1: Trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt

+ Kế toán tiền gửi ngân hàng

Các loại tiền trong quỹ: Tiền Việt Nam đồng

Thủ tục kế toán thu chi tiền mặt tại Cơng ty

Bước 1: Bộ phận kế tốn tiền tiếp nhận đề nghị thu – chi

Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền (ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy đề nghị

thanh tốn, thơng báo nộp tiền, hố đơn, hợp đồng, …

Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền (ủy nhiệm thu) có thể là: hố đơn, hợp

đồng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, …

Bước 2: Kế toán ngân hàng đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu - chi, đảm

bảo tính hợp lý, hợp lệ. Sau đó chuyển cho kế tốn trưởng xem xét.

SV: Đỗ Kim Ngân11Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Công nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBước 3: Kế tốn trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ

liên quan.

Bước 4: Giám đốc phê duyệt

Bước 5: Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm thu/ uỷ nhiệm chi. Sau khi lập xong

chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt.

Bước 6: Ký duyệt chứng từ ủy nhiệm chi

Bước 7: Kế toán ngân hàng lập và nộp Uỷ nhiệm thu/Ủy nhiệm chi, séc, … rồi

chuyển cho ngân hàng.

Các nghiệp vụ kinh tế của đơn vị phát sinh liên quan đến thu chi tiền gửi ngân

hàng

- Khách hàng thanh toán tiền hàng

- Ngân hàng thanh toán lãi tiền gửi

- Rút tiền gửi ngân hàng nộp quỹ tiền mặt

- Thanh toán tiền điện, bảo hiểm, mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ…

- Nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, phí bảo vệ mơi trường…

Trình tự ln chuyển:Sơ đồ 2.2: Trình tự luân chuyển chứng từ tiền gửi ngân hàng

+ Quy trình ghi sổ kế toán vốn tiềnSV: Đỗ Kim Ngân12Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếChứng từ gốc

Phiếu thu, phiếu chi,hóa đơn, …Sổ quỹ tiền mặt, tiền

gửi ngân hàngSổ nhật ký chungSổ chi tiết

TK111, TK 112Sổ cái TK 111, TK 112Bảng tổng

hợp chi tiếtBảng cân đối số

phát sinhBáo cáo tài chínhGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn vốn bằng tiền

2.1.2. Kế toán tài sản cố định

* Chứng từ hạch toán

- Thẻ Tài sản cố định.

- Biên bản giao nhận Tài sản cố định.

- Biên bản thanh lý Tài sản cố định.

- Lệnh điều chuyển tài sản cố định.

- Biên bản kiểm kê Tài sản cố định đang sử dụng.

* Sổ sách kế tốn sử dụng

- Bảng tính khấu hao Tài sản cố định, tháng, quý, năm.

SV: Đỗ Kim Ngân13Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế- Bảng tính, phân bổ lãi vay và trích trước chi phí sửa chữa TS cố định.

- Bảng thuyết minh Tài sản cố định quý, năm.

- Sổ nhật ký chung

- Sổ chi tiết Tài khoản Tài sản cố định hữu hình

- Sổ Cái Tài khoản Tài sản cố định hữu hình

* Tài khoản sử dụng:

- TK 211: Tài sản cố định hữu hình

- TK 213: Tài sản cố định vơ hình

- TK 214: Hao mòn tài sản

* Quy trình ln chuyển chứng từ:

- Kế toán Tăng Tài sản cố địnhSơ đồ 2.4: Trình tự ln chuyển chứng từ kế tốn tăng tài sản cố định

* Giải thích quy trình ln chuyển:

- Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán TSCĐ

Bước 1: Bộ phận Kế toán lập biên bản bàn giao cho phân xưởng sản xuất

Bước 2: Kế toán tiến hành ghi sổ, tính tốn khấu hao tài sản, định kỳ trích khấu

hao theo khung thời gian quy định.

-Kế toán giảm Tài sản cố địnhSV: Đỗ Kim Ngân14Lớp: KTLT3-Đ15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO – CN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x