Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch

CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN

cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch

1.2.1. Chức năng của Công ty

- Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV ứng dụng công

nghệ mới và du lịch hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như: Tổ chức các tour

du lịch trong và ngoài nước, dịch vụ tư vấn hỗ chợ làm thủ tục hộ chiếu, VISA, định

hướng nghề nghiệp cho người Lao động. Trong đó hoạt động tư vấn Lao động Xuất

khẩu luôn được ưu tiên, quan tâm đầu tư. Ban lãnh đạo Công ty xác định Lao động

Xuất khẩu là hoạt động mang ý nghĩa xã hội rất lớn, đó là giải quyết việc làm, xóa đói

giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

- Kể từ ngày thành lập đến nay với mục tiêu hỗ trợ tối đa việc làm cho người

lao động Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV ứng dụng công

nghệ mới và du lịch luôn duy trì và phát triển ổn định trong lĩnh vực cung ứng nhân

lực cho thị trường trong và ngoài nước.

1.2.2 Nhiệm vụ của Công ty

- Hướng nghiệp, cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tham

gia chương trình đào tạo tiếng và nghề trước khi Xuất cảnh.

- Cung cấp các đơn hàng tuyển dụng lao động mới nhất trên thị trường tới các

Công ty cung cấp nhân sự Lao động Xuất khẩu hàng đầu trong nước.

- Lựa chọn đơn hàng phù hợp, tiến cử thi tuyển, đào tạo tay nghề, ngơn ngữ,

văn hóa.

- Hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, hợp đồng lao động, thủ tục Xuất

cảnh

- Theo dõi, giải quyết phát sinh (nếu có) của cơng việc trong thời hạn hợp đồng

diễn ra.

- Thanh lý hợp đồng khi đến hạn, đưa lao động về nước, gia hạn hợp đồng (nếu

có)

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty

TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịchSV: Đỗ Kim Ngân2Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Công nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý

Xuất phát từ tình hình thực tế của cơng ty có quy mơ nhỏ hạch tốn độc lập, Cơng ty tổ

chức quản lý theo mơ hình trực tuyến, bộ máy quản lý gọn nhẹ. Đứng đầu là Hội đồng

quản trị, tiếp theo là ban giám đốc, rồi các phòng ban.

Hội đồng quản trị là cơ quan quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và

mục đích của Cơng ty.

Ban giám đốc:

- Giám đốc là người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có quyền quyết định

điều hành hoạt động của Công ty. Giám đốc là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động

kinh doanh của Công ty trước pháp luật. Được đề nghị với Hội đồng quản trị thay thế

hoặc miễn nhiệm những cán bộ hoặc người lao động khi xét thấy họ không đảm đương

được nhiệm vụ được giao.

- Phó giám đốc có nhiệm vụ giúp giám đốc giải quyết các cơng việc được phân

cơng, có quyền ra mệnh lệnh cho các bộ phận do mình quản lý với quan hệ mang tính

chỉ huy và phục tùng.

1.3.2 Sơ đồ bộ máy quản lý

Bộ máy quản lý của doanh nghiệp được thể hiện qua sơ đồ sau:Hội đồng quản trịBan giám đốcPhòng

Phòng

Phòng

Phòng

Chitổtài

kế

Phòng

chính

kế

chức

pháp

truyền

nhánh

hoạch

chế

tham

tốn

hành

thơng

kinh

mưu

chính

doanh

ITSV: Đỗ Kim Ngân3Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính)

Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng

- Phòng Tổ chức hành chính thực hiện cơng tác tổ chức cán bộ và lao động,

giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động, tham mưu cho ban lãnh đạo

công ty về mặt quản lý hành chính, điều kiện ăn ở sinh hoạt của cơng nhân viên, thực

hiện công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ hồ sơ, quản lý văn phòng cơng ty,

quản lý nhà đất, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động.

- Phòng Tài chính- Kế tốn: Chịu trách nhiệm về sổ sách kế tốn của cơng ty.

Kế tốn trưởng giúp Giám đốc quản lý tài chính và hoạch định kế hoạch của cơng ty,

ký các kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng và các tài khoản của cơng ty. Kế toán

trưởng chịu trách nhiệm về việc đảm bảo cho tất cả các giao dịnh tài chính của cơng ty

được ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ.

- Phòng Kế hoạch kinh doanh: là phòng mũi nhọn tìm kiếm bạn hàng, thị

trường ký kết hợp đồng kinh tế. Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa (từ

khâu nhận chứng từ để hoàn chỉnh thủ tục nhận nguyên vật liệu đến thủ tục để xuất

khẩu hàng hóa). Và khi hàng hóa xuất xong thì hồn thành bộ chứng từ thanh tốn để

gửi cho khách hàng. Ngồi ra, phòng còn có nhiệm vụ làm cơng tác ngoại giao.

Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước; phân đoạn thị trường phù hợp với

khả năng sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Xây dựng chiến lược sản phẩm, quảng

cáo nhằm tăng nhanh hiệu quả hoạt động và uy tín của xí nghiệp.

- Phòng Tham mưu: Mọi quyết định hay ý kiến chỉ đạo của giám đốc sẽ được

truyền đạt tới các phân xưởng sản xuất thông qua trợ lý sản xuất và ngược lại, trợ lý

sản xuất phải ln nắm bắt tình hình thực tế ở các phân xưởng để báo cáo tham mưu

cho giám đốc.

- Phòng truyền thơng IT: Phòng IT là phòng tham mưu, giúp việc cho Giám

đốc về lĩnh vực Cơng nghệ Thơng tin của tồn Cơng ty (bao gồm: hệ thống hạ tầng

công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin) nhằm tối ưu

hóa hệ thống, bảo mật, an tồn dữ liệu. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các

hoạt động đó theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

SV: Đỗ Kim Ngân4Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế- Phòng Pháp chế Cơng ty có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện

việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành Du học, Giáo dục và Đào tạo trong

và ngoài nước; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật; thẩm

định, rà sốt, cập nhật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp thanh,

kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các phòng ban trong Cơng ty.

1.4. Tổ chức cơng tác kế tốn tại Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty

TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch

1.4.1. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán

Bộ máy kế toán của Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV

ứng dụng công nghệ mới và du lịch được tổ chức theo hình thức kế tốn tập trung.

Theo hình thức này, Cơng ty tổ chức một phòng kế tốn duy nhất làm nhiệm vụ hạch

toán chi tiết và hạch tốn tổng hợp. Phòng kế tốn tổ chức mọi cơng việc kế tốn, thực

hiện đầy đủ, có chất lượng từ khâu đầu xử lý các chứng từ nhập, xuất vật tư đến khâu

cuối tính giá thành sản phẩm và lập báo cáo kế tốn. Ngồi ra bộ máy kế tốn phải

tham gia phân tích hoạt động kinh tế, kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo

quản lưu trữ hồ sơ, tài sản kế toán theo quy định.

1.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn

Sơ đồ mơ hình bộ máy kế tốn:

Kế tốn trưởng

(Kế tốn tổng hợp)Kế tốn

ThuếKế tốn

ngân hàng,

Thủ quỹKế tốn

thanh tốnKế tốn

tiền lương(Nguồn: Phòng Tài chính Kế tốn)SV: Đỗ Kim Ngân5Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếSơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty

1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

- Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: là nghười chịu trách nhiệm cao nhất

về hoạt động kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức điều hành bộ máy kế toán, kiểm tra

việc tổng hợp ghi chép luân chuyển chứng từ. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm hướng

dẫn và kiểm tra tồn bộ cơng tác kế tốn tài chính ở doanh nghiệp, cung cấp thơng tin

kinh tế và giúp lãnh đạo doanh nghiệp phân tích hoạt động kinh tế ở doanh nghiệp

đồng thời còn có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ số liệu, chứng từ và hạch toán giá thành.

Trực tiếp hạch toán, theo dõi tài sản cố định tiến hành trích khấu hao tài sản, hướng

dẫn các bộ phận mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản theo quy trình của cơng ty.

- Kế toán Thuế: Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu

nhập cá nhân, hàng tháng, quý, năm. Thực hiện các báo cáo hàng tháng hàng quý về

tình hình sử dụng hóa đơn. Theo dõi việc nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước.

- Kế toán thanh tốn: Ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các

nghiệp vụ phát sinh theo từng đối tượng, các khoản cơng nợ, kế tốn thanh tốn

chun viết phiếu thu- chi và lên các nhật ký thu chi tiền mặt.

- Kế tốn tiền lương: Có nhiệm vụ tổng hợp tiền lương, thưởng, các khoản

trích theo luơng, tính lương trong tháng…để phục vụ cơng tác tính giá thành.

- Kế tốn ngân hàng, Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý tiền của doanh

nghiệp. Thủ qũy chỉ được thu chi tiền mặt khi có chứng từ hợp lệ chứng minh và phải

có chữ ký của thủ trưởng cùng kế toán trưởng của đơn vị.

1.4.4. Các chính sách và phương pháp kế tốn áp dụng tại cơng ty

- Chế độ kế tốn

Chế độ kế tốn áp dụng: Thơng tư số 133/2016/TT- BTC ban hành ngày

26/08/2016 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán trong doanh nghiệp.

- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng

Niên độ kế tốn của Cơng ty được tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01

đến 31/12 hàng năm, kỳ kế tốn tính theo q, mỗi quý tiến hành tổng hợp số liệu và

lập báo cáo theo quy định.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng tiền Việt Nam (VNĐ)SV: Đỗ Kim Ngân6Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế- Hình thức sổ kế tốn: với hình thức Nhật ký chung,sử dụng hệ thống sổ kế

toán chi tiết, tổng hợp theo đúng chế độ quy định:

- Sổ kế toán tổng hợp: Sổ nhật ký chung, sổ cái, bảng tổng hợp chi tiết hàng

hóa..,

- Sổ kế toán chi tiết: sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết phải thu khách hàng, sổ

theo dõi TSCĐ và CCDC, sổ chi tiết phải trả người bán.

Chứng từ gốcSổ nhật ký

đặc biệtSổ nhật ký chungSổ cáiSổ, thẻ kế

toán chi tiếtBảng tổng

hợp chi tiếtBảng cân đối số

phát sinhBáo cáo tài chínhGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thực Nhật ký chung

+ Hàng ngày căn cứ vào chứng từ ghi vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ số

liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.

SV: Đỗ Kim Ngân7Lớp: KTLT3-Đ15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x