Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG APP TMS

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG APP TMS

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1 Đăng nhập/Đăng xuấtHình 4.1.1 Màn hình Đăng nhập

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào : UserName,Password

 ID Component: txtUserName(UserName),txtPassword(Password)

 Xử lý dữ liệu:

 Activity chứa các hàm xử lý để phục vụ cho Login là Login_Activity

 Thuật toán kiểm tra thông tin user và password:

1. Biến dữ liệu: username=txtUserName.text

Password=txtPassWord.text

2. Truy vấn : SELECT Driver_ID From TMS_Driver Where

Driver_User = userName and Driver_PassWord=password

3. Nếu tồn Driver_ID với các điều kiện trên thì đóng

Login_Activity chuyển sang Main_Activity501.2 Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thốngHình 4.1.2 Thay đổi mật khẩu

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào :Mật khẩu hiện tại,Mật Khẩu Mới,Xác Nhận Mật Khẩu Mới

 ID Component: txtPassword_Temp,txtPassword_New,txtPassword_Re

 Xử lý dữ liệu:

 Thuật tốn kiểm tra thơng tin user và password:

 Kiểm tra nếu khơng có Driver nào được lưu thì chuyển sang

màn hình Login ngược lại tiến hành thuật tốn thay đổi

password với Driver_ID được lấy từ trong lưu bộ nhớ của hệ

thống

 Biến dữ liệu: password_temp= txtPassword_Temp.text

password_new= txtPassword_New.text

Password_re= txtPassword_Re.text

 Truy vấn dữ liệu :SELECT Driver_ID From TMS_Driver

Where Driver_User= UserName and Driver_PassWord=

password_temp51 Nếu tồn Driver_ID với các điều trên và

Password_new=Password_re tiến hành cập nhật thông tin

password

 Truy vấn dữ liệu :Upate Driver SET Driver_PassWord=

Password_new WHERE Driver_ID=DriverIDII. Quản lý danh sách lệnh điều động (hiện tại)

2.1 Xem thông tin chung của lệnh điều độngHình 4.1.3 Xem thơng tin chung của lệnh điều động

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào : Id Tài Xế(Driver_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Thuật toán kiểm tra Driver_ID

 Kiểm tra thông tin Driver_ID được lưu trong hệ thống ,nếu không

tồn tại Driver_ID thì chuyển sang màn hình Login .

Ngược lại lấy danh sách lệnh theo Driver_ID với các lênh ở trạng

thái : “CONFIRM”

52 Truy vấn dữ liệu :

SELECT

a.Shipping_Order_ID,a.Shipping_Order_Code,b.Shipping_Order_

Status_Name from TMS_Shipping_Order a

LEFT JOIN TMS_Shipping_Order_Status b on

a.Shipping_Order_ID=b.Shipping_Order_Status_ID

WHERE b.Shipping_Order_Status_Name

=“CONFIRM”

2.2 Xem danh sách lịch sử lệnh đã chạyHình 4.1.4 Xem danh sách lịch sử đã chạy

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào : Id Tài Xế(Driver_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Thuật toán kiểm tra Driver_ID

 Kiểm tra thông tin Driver_ID được lưu trong hệ thống ,nếu khơng

tồn tại Driver_ID thì chuyển sang màn hình Login .

Ngược lại lấy danh sách lệnh theo Driver_ID

 Truy vấn dữ liệu :

SELECT

a.Shipping_Order_ID,a.Shipping_Order_Code,b.Shipping_Order_

Status_Name from TMS_Shipping_Order a

LEFT JOIN TMS_Shipping_Order_Status b on

a.Shipping_Order_ID=b.Shipping_Order_Status_ID

532.3 Xem chi tiết lệnh

1.Thơng tin lệnhHình 4.1.5 Xem chi tiết lệnh

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào :Mã lệnh điều động(Shipping_Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Thuật toán kiểm tra và lấy dữ liệu chi tiết lệnh theo

Shipping_Order_ID

Truy vấn dữ liệu :

SELECT

c.Truck_Number,d.Route_Name,a.Shipping_Order_Date,c.Driver_Name,

c.Phone,a.Total_Carton,a.Total_Weight,a.Total_CBM,a.DeliveredDate,C

losedDate

FROM TMS_Shipping_Ordera

LEFT JOIN

TMS_Shipping_Order_StatusbONa.Shipping_Order

_ID=b.Shipping_Order_Status_ID

LEFT JOIN TMS_Driver c on

a.Driver_ID=c.Driver_ID

LEFT JOIN

TMS_Routedona.Route_ID=d.Route_ID

54WHERE

b.Shipping_Order_Status_Name=”CONFIRM” And

a.Shipping_Order_ID=Shipping_Order_ID

2.4 Cập nhật trạng thái lệnh(Vận Chuyển,Về Bến,Sự Cố)Hình 4.1.6 Cập nhật trạng thái lệnh

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào :Mã lệnh điều động(Shipping_Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Thuật toán kiểm tra và cập nhật dữ liệu lệnh theo

Shipping_Order_ID

Truy vấn dữ liệu:

 Trường hợp Vận Chuyển với Shipping_OrderCode=”ISDRIVING”

Truy vấn: UPDATE TMS_Shipping_Order

SET Shipping_Order_Status_ID=(

SELECT Shipping_Order_Status_ID

WHERE

Shipping_Order_Status_Name='ISDRIVING'

)55 Trường hợp Vận Chuyển với

Shipping_OrderCode=”ISTROUBLE”

Truy vấn: UPDATE TMS_Shipping_Order

SET Shipping_Order_Status_ID=(

SELECT Shipping_Order_Status_ID

WHERE

Shipping_Order_Status_Name=’ISTROUBLE’

)

 3.Trường hợp Vận Chuyển với

Shipping_OrderCode=’ISCOMEBACK’

Truy vấn: UPDATE TMS_Shipping_Order

SET Shipping_Order_Status_ID=(

SELECT Shipping_Order_Status_ID

WHERE

Shipping_Order_Status_Name=’ISCOMEBACK’

)2.5 Xem danh sách đơn hàngHình 4.1.7 Xem dah sách đơn hàng

Giải Thích

56 Dữ liệu đầu vào :Mã lệnh điều động(Shipping_Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Thuật toán kiểm tra và lấy dữ liệu đơn hàng theo Shipping_Order_ID

Truy vấn dữ liệu : SELECT

c.Order_Code,c.Address,c.County,c.District,c.Ward,d.Status_Name

FROM TMS_Shipping_Order a

LEFT JOIN TMS_Shipping_Order_Status b ON

a.Shipping_Order_ID=b.Shipping_Order_Status_ID

LEFT JOIN TMS_Ordercona.Order_ID=c.Order_ID

LEFT JOIN TMS_Order_Status d on

c.Order_Status_ID=d.Order_Status_ID

WHERE b.Shipping_Order_Status_Name=”CONFIRM”

2.6 Xem chi tiết đơn hàngHình 4.1.8 Xem chi tiết đơn hàng

Giải Thích

 Dữ liệu đầu vào :Mã đơn hàng(Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Kiểm tra và lấy dữ liệu đơn hàng theo Order_ID

Truy vấn dữ liệu : SELECT

a.Shipping_Date,a.Customer,a.Receiver,a.Phone

,a.County,a.District,a.Ward,a.Address,a.DescriptionErr FROM

TMS_Order a57LEFT JOIN TMS_Shipping_Order_Status c ON

a.Shipping_Order_ID=c.Shipping_Order_Status_

ID

WHERE a.Shipping_Order_Code= “CONFIRM”

and Order_ID= Order_ID

2.7 Cập nhật trạng đơn hàng(thành cơng, thất bại)Hình 4.1.9 Cập nhật trạng thái đơn hàng

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào :Mã lệnh điều động(Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Thuật toán kiểm tra và lấy dữ liệu đơn hàng theo Order_ID

Truy vấn dữ liệu :

 Trường hợp Thành Công(“ISSUSCESS”)

 Dữ liệu đầu vào :Mã đơn hàng(Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

 Thuật toán kiểm tra và Cập nhật dữ liệu đơn hàng

theoOrder_ID : Cập nhật đơn hàng về trạng thái thành

công với Order_Status_Name= ”ISSUSCESS”

58 Truy vấn: UPDATE TMS_Order

SET Order_Status_ID=(

SELECT Order_Status_ID

WHERE

Order_Status_Name=“ISSUSCESS”

)

 Trường hợp Thất bại:(“ISFAIL”)

 Dữ liệu đầu vào :Mã đơn hàng(Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

 Thuật toán kiểm tra và Cập nhật dữ liệu đơn hàng theo

Order_ID : Cập nhật đơn hàng về trạng thái thành công

với Order_Status_Name= ”ISFAIL”

 Truy vấn: UPDATE TMS_Order

SET Order_Status_ID=(

SELECT Order_Status_ID

WHERE Order_Status_Name=“ISFAIL”

)

2.8 Xem vị trí hiện tại, Điểm giao hàng của Lệnh (bản đồ)59Hình 4.1.10 Xem vị trí và điểm giao hàng

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào :Mã lệnh điều động(Shipping_Order_ID)

 Xử lý dữ liệu :

Thuật toán kiểm tra và lấy dữ liệu đơn hàng theo

Shipping_Order_IDvà vẽ vị trí đơn hàng lên bản đồ

Truy vấn dữ liệu :SELECT

d.TMS_Location_Name,d.TMS_Location_Latitude,d.TMS_Location

_Longitude

FROM TMS_Shipping_Order a

LEFT JOIN TMS_Shipping_Order_Status b ON

a.Shipping_Order_ID=b.Shipping_Order_Status_ID

LEFT JOIN TMS_Order c on a.Order_ID=c.Order_ID

LEFT JOIN TMS_Location d on

a.Location_ID=d.Location_ID

LEFT JOIN TMS_Order_Status e on

c.Order_Status_ID=e.Order_Status_ID

WHERE a.Shipping_Order_Code='XACNHAN'

2.9 Thông tin COD và Cập nhật CODHình 4.1.11 Cập nhật COD và thơng tin COD

Giải thích

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG APP TMS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×